Search form

Jacques 5

Ké Yakoa Yè Pâi Pa Kigör̂ödiwi

1Âri-ve pa kigör̂ödiwi! Tââ vè kau na gëve xè-i pâr̂â bwêêpë ré yè pwa yèr̂i-ve. 2Na wê bo na pâr̂â lèèwi xe-ve, aè na ùr̂i na pâr̂â mêr̂ê-ve. 3Na wê pee na mwâné mè xe-ve, aè nè yè yù vè vee i-ve na wêr̂ê-ê, mâ nè yè mâ öi pie-ve na ûr̂û kêmör̂u. Gëve wê cowa ka vèâi pâr̂â lèèwi xe-ve tèi pâr̂â nédaa ka taadè! 4Tö rhûû na vi kââr̂â i-ve rua na pè yadii i pâr̂â kâmö ré wakè vi yiur̂u döwöö xe-ve, wè gëve kërhùr̂ùù rai-r̂é, na bör̂i yexèvè rö duö böödê Ör̂ökau né Sabaot na mêr̂ê aʼ i pâr̂â kâmö pa vi yiur̂u. 5Gëve wê cuè e rö-a bwêê jë, mâ waa rhî vè e i xe-ve, mâ vi or̂o, na bör̂i kiè na pâr̂â pwéé-ve rèi nédaa né vi yö vè mii. 6Gëve wê cowa rhôôr̂u vè yèri, gëve wê cowa yö vè mii kâmö ka târi ka da mör̂ö yè-ve.

Kièo Vè Mwââ Mâ Pwaér̂ö

7Tö ökâré pâ kaavèâi-nya mwêê, târâdâ na gëve kwéyë rua na ki pwa tëë na Ör̂ökau. Tö rhûû ö kâmö ré mar̂a, wè na vi târ̂î pè döwöö xè-i mi néjë, wè na târ̂î tâdâ ké yè kwa baayê xi-e. 8Na e na ki gëve tö vi târâdâ bar̂ee na gëve, mâ pè mör̂ö wêê nénââ xe-ve, wè na wê tö vè ubwa na ké yè pwa i Ör̂ökau.

9Pâ kaavèâi-nya mwêê, koa yè vi kââr̂â i dèxâ mâ dèxâ, cè ki mâ da rhôôr̂u-ve. Tö rhûû kâmö ka vi rhôôr̂u, wè na tömâ rö pwar̂a mèö mwâ. 10Pâ kaavèâi-nya mwêê, tâ néxâi pâr̂â péröféta vè dâ yè-ve rö-i bwêêpë mâ vi pè mör̂ö, wè pâr̂â kâmö ré êr̂ê nô rö-i néé Ör̂ökau na cér̂é. 11Tö rhûû, gèré êr̂ê, êr̂ê, na kau mâmâ na ko-r̂é pâr̂â paxa bwêêpë xar̂a târâdâ. Gëve wê tö pwêr̂ê nô né ké pè mör̂ö-è i Iobu, mâ mèèwâ-ê ka e ré na nââ yè-è na Ör̂ökau, wè na vi rhâri xè-i vi kââwaa mâ vi méar̂i na Ör̂ökau.

12Pâ kaavèâi-nya mwêê, ö kââ-ré ka vi kwéjî, êr̂ê, koa yè vi kîbô mâ êr̂ê nékö mâ bwêê jë, mâ dèxâ kââ. Aè na e na ki mâ êr̂ê rö, üüwa, üüwa, mâ ké yè êr̂ê rö, aè, aè, koa wè-ve bèi rö yerii.

13Na wêr̂êi, na wii na dèxâ rai-ve ka tö i bwêêpë? Na e na ki pwaér̂ö na ce. Aè na wii na kâmö ka vi or̂o? Na e na ki rhe pè kau Bâô na ce. 14Na wii na kâmö ka pèii rai-ve ra? Na e na ki mâ aʼyè pâi béâr̂i rö-i Ékalésia cè ké-r̂é pwaér̂ö vè ki-e, mâ ôâ-ê xè-i jâr̂â élaiö rö-i néé Ör̂ökau. 15Wè nè yè pè mör̂u kâmö ka pèii na vi pwaér̂ö rö-i tâ néwèi, mâ nè yè mâ' pè tömâ-ê na Ör̂ökau; aè nè yè wê waa pâr̂â nô ka yaané, nè yè bör̂i cöö rai-e na ce. 16Tö ökâré vi êr̂ê vèa nô ka yaané xe-ve yè dèxâ, mâ pwaér̂ö na dèxâ vè ki dèxâ cè ke-ve mör̂u. Na wii na âwâné vi pwaér̂ö mör̂ö i kâmö ka târi. 17Élia, wè kâmö ka virù gèré-é, na bör̂i pwaér̂ö wapaur̂u cè ki da kwa, na da bör̂i kwa i ö néjë rèi karir̂i nédö mâ kanii na ma rhaaxâ var̂ui. 18Na bör̂i pwaér̂ö tëë na ce, na bör̂i koa mi xè nékö, na bör̂i tuö na pâr̂â êê ara rö néjë.

19Pâ kaavèâi-nya mwêê, nè yè vi mür̂ü na dèxâ rai-ve rai avâr̂i, nè yè bör̂i aʼvè tëëtëë é tëë na dèxâ, 20na e na ki yè tâwai na ce, êr̂ê, ö kâmö ré aʼvè tëëtëë kâmö ka yaané mâ pè xi-e rai wêyê na vi mür̂ü rö-i na ce, wè na pè mör̂u dèxâ ko rai yerii, mâ na tawarui pâr̂â yaané ka pôr̂ô yéyé.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index