Search form

Jean 11

Pèii Mé I Lazar

Luk 10.38-42; Ioan 5.21,26-29; 6.40; Mar 5.35-43; Luk 7.11-16; Apos 9.36-42

1Na wii na rha kâmö ka wê pèii, néé-é na Lazar, wi xè Bétani, tö wêê mwâ i Maria mâ Marta pâdii-e. 2Ökâré Maria, bwè-ré ôâ Ör̂ökau i rhëë ka borhêê, mâ câ vè mèr̂i duö köwi-e xè ria i pûr̂û gwâ-ê. Béé ër̂i-e na Lazar ré pèii. 3Cur̂u bör̂i nôâ yè Ièsu na du kür̂ü-é na ka êr̂ê yè-è, êr̂ê: «Ör̂ökau, tö rhûû, na pèii na wi-ré gè méar̂i-e.» 4Na wê tö pwêr̂ê na Ièsu, na bör̂i êr̂ê na ce, êr̂ê: «Na da dö pèii cè ki mé na pèii-ré, aè, na e cè ki mâ pè kau bar̂ee O i Bâô xè-i xi-e.»

5Ièsu, wè na rhau méar̂i népavèné Marta, mâ Maria, mâ Lazar. 6Na wê tö pwêr̂ê na ce ké pèii Lazar, êr̂ê, na wê pèii, na bör̂i dè tö-i wîr̂î kaar̂u nédaa bar̂ee. 7Tèi nédèè duö nédaa-ré, na bör̂i êr̂ê yè pâr̂â pâi pa pâgür̂ü xi-e, êr̂ê: «Gèré vi tëë na Juda.» 8Cér̂é bör̂i êr̂ê yè-è na pâr̂â pâi pa pâgür̂ü xi-e, êr̂ê: «Kâmö ka vi pur̂â éé, na ubwa na nédaa né, wè, cér̂é vi mè wêyê né ké yè rhaxè-i na pâi xè Juda, gè bör̂i vi tëë nai?» 9Na bör̂i êr̂ê yè-r̂é na Ièsu, êr̂ê: «Na wêr̂êi, na da pârör̂ö na ma kaar̂u na pâr̂â pè mèèxa rèi rhaaxâ nédaa? Nè yè wii na rha kâmö ka yè vâr̂â rèi daa, nè yè da bör̂i dùxè-è, wè, na tö rhûû daa na ce rö bwêê jë, 10aè, nè yè vâr̂â na dèxâ kâmö rèi bwê, nè yè bör̂i dùxè-è xè-i ké yèri daa rö pwar̂a-è.» 11Na êr̂ê pâr̂â nô-ré na ce, bör̂i tèi nédèè, na bör̂i êr̂ê yè-r̂é, êr̂ê: «Na wê kur̂u na Lazar, wi ker̂e-ré; aè gö yè vi tëë na ka ya vè tâ rhî-e.» 12Cér̂é bör̂i êr̂ê yè-è na pâi pa pâgür̂ü xi-e, êr̂ê: «Ör̂ökau, nè yè dö kur̂u na ce, nè tâwai mör̂u tëë.» 13Na wê êr̂ê yè-r̂é na Ièsu nô né ké mé xi-e, aè cér̂é bör̂i a tâ néxâi, êr̂ê, na êr̂ê na dè dö kur̂u mâ mui. 14Na bör̂i êr̂ê vè tö vèa yè-r̂é na Ièsu, êr̂ê: «Na wê mé na Lazar. 15Aè, gö vi or̂o wa-ve xè-i ké wê yèri-nya rö-i, cè ki wii tâ néwèi xe-ve. Aè gèré vi na ka tö rhûû-é.» 16Na bör̂i êr̂ê na Tomas dèxâ néé-é na Didumo yè pâi pa béé pâgür̂ü xi-e, êr̂ê: «Gèré yè vi bar̂ee, cè gèré rhau mé vèâ gèré-é!»

Ièsu Wè Mör̂u Tëë Mâ Mör̂u

17Na bör̂i wê pwa rö-i na Ièsu, na bör̂i wê tö rhûû, wè, na wê kavùè nédaa xi-e rö kaa vi uyû. 18Na tö vè ubwa Iérusalèm na Bétani, na ûr̂û karir̂i kilomèèti. 19Cér̂é bör̂i pôr̂ô yéyé na pâi xè Juda pa ua Marta mâ Maria na ka ya vè tââmêr̂ê-r̂u, wè, cur̂u tâârùù béé ër̂i-r̂u. 20Na wê tö pwêr̂ê na Marta, êr̂ê, na wê pwa na Ièsu, na bör̂i tömâ rua cè ku-r̂u vi javirù cur̂u Ièsu, aè Maria, wè, na dè tâ tö mwâ. 21Na bör̂i êr̂ê yè Ièsu na Marta, êr̂ê: «Ör̂ökau, gè yè dè tö-a mâ, nè yè da pèii mé na béé ër̂i-nya. 22Aè xina, wè, gö wê tâwai, êr̂ê, nè yè nââ yè-i na Bâô pâr̂â kââ wânii ré gè yè pëër̂ii yè-è.» 23Na bör̂i êr̂ê yè-è na Ièsu, êr̂ê: «Nè yè wê mör̂u tëë na béé ër̂i-i.» 24Na bör̂i êr̂ê yè-è na Marta, êr̂ê: «Gö tâwai, êr̂ê, nè yè mör̂u tëë na ki mör̂u tëë na paxa mé rèi nédaa ka taadè.» 25Na bör̂i êr̂ê yè-è na Ièsu, êr̂ê: «Gènyâ rö mör̂u tëë mâ mör̂u. Ö kâmö ré tâ néwèi-nya, wè, nè yè wê mé na ce, nè yè bör̂i dè mör̂u. 26Ö kâmö ré mör̂u mâ tâ néwèi-nya, nè yè da mé na ce kwéyë rua waavi. Ârikéé, gè yè xö tâ néwèi nô ré?» 27Na bör̂i êr̂ê yè-è na bwè-ré, êr̂ê: «Üüwa, wè Ör̂ökau, gö tâ néwèi, gèi rö Kérisö, O i Bâô ré yè pwa rö-a bwêê jë.»

Na Tââ Na Ièsu

28Na wê cowa êr̂ê ûr̂û-ré, na bör̂i vi mâ aʼyè uyûi Maria, pâriè-è, mâ êr̂ê yè-è, êr̂ê: «Na wê pwa na kâmö ka vi pur̂â, wè, na aʼyè-i.» 29Na wê tö pwêr̂ê nô ré na Maria, na bör̂i tömâ rua bèr̂éé mâ vi cêmèèr̂i Ièsu. 30Aè na da tö pwa na Ièsu rö wêê mwâ, wè, na mö ké tö ökâré cur̂u vi javirù rö-i cur̂u Marta. 31Aè pâi xè Juda ré tö cér̂é Maria rö mwâ, wè, cér̂é ya vè tââmêr̂ê-ê, cér̂é wê tö rhûû-é na na tömâ rua vi bèr̂éé mâ vi rua, cér̂é bör̂i vi ua-è, wè, cér̂é tâ néxâi, êr̂ê, na vi na ka tââ rö kaa vi uyû. 32Na wê pwa na Maria rö ö kââ-ré na mö ké tö-i na Ièsu, mâ tö rhûû-é, na bör̂i cê bèi ria rö duö köwi-e mâ êr̂ê yè-è, êr̂ê: «Ör̂ökau, gè yè dè tö-a mâ, nè yè da pèii mé na béé ër̂i-nya.» 33Na bör̂i tö rhûû-é na Ièsu, na na tââ cér̂é pâi xè Juda ré vi ua-è, na bör̂i vi yipwâr̂âni rö wêê nénââ xi-e, mâ mui vè kau, 34mâ êr̂ê, êr̂ê: «Gëve nââ-ê rö-wè?» Cér̂é bör̂i êr̂ê yè-è, êr̂ê: «Ör̂ökau, mi na ka tö rhûû.» 35Na bör̂i tââ na Ièsu. 36Cér̂é bör̂i êr̂ê na pâi xè Juda, êr̂ê: «Tö rhûû, ké kau i vi méar̂i xi-e yè-è!» 37Aè, cér̂é êr̂ê na bör̂i rai-r̂é, êr̂ê: «Na da tâwai na wi ka pè rhî pièmè kâmö ka bwi ké yè aʼrhua kâmö-a cè ki da mé?»

Na Wê Mör̂u Tëë Na Lazar

38Na bör̂i vi yipwâr̂âni tëë na Ièsu rö pwéé-é, mâ vi na kaa vi uyû, wè, dèxâ mwâér̂é ka é puwîî mèö-è i pèyaa. 39Na bör̂i êr̂ê na Ièsu, êr̂ê: «Puè virai pèyaa.» Na bör̂i êr̂ê na Marta, kür̂ü wi ka pèii, êr̂ê: «Ör̂ökau, na wê bo na ce, wè, na wê kavùè na nédaa xi-e rö-i.» 40Na bör̂i êr̂ê yè-è na Ièsu, êr̂ê: «Gö da êr̂ê yè-i, êr̂ê, gè yè tâ néwèi, gè yè bör̂i tö rhûû rhîrhér̂é i Bâô?» 41Cér̂é bör̂i puè virai pèyaa. Na bör̂i komwââda rua na Ièsu, mâ êr̂ê, êr̂ê: «Pevaa éé, gö ëi yè-i, wè, gè tö pwêr̂ê-nya. 42Gö wê tâwai, êr̂ê, gè bâ pwêr̂ê-nya, aè, gö êr̂ê ûr̂û-ré, wè, cér̂é pôr̂ô yéyé na pâr̂â kâmö ré tömâ pwânûr̂i-nya cè ké-r̂é tâ néwèi, êr̂ê, gèi ré tùr̂ùwaa-nya.» 43Na wê cowa êr̂ê ûr̂û-ré, na bör̂i aʼvè kau mâ êr̂ê, êr̂ê: «Lazar éé, vi rua mi!» 44Na bör̂i vi rua na kâmö ré wê mé mâ', é yayöu i pârê mwââlöö ka mwââ duö köwi-e xè rua mâ xè ria, aè é yayöu némèè-i dèxâ mwââlöö. Na bör̂i êr̂ê yè-r̂é na Ièsu, êr̂ê: «Wê cöö-è, mâ kâyâi-e cè ki vâr̂â.»

É Mèyè Wêyê Cè Ki Mâ Yö Vè Mii Ièsu

Mat 26.1-5; Mar 14.1,2; Luk 22.1,2

45Cér̂é pôr̂ô yéyé na pâi xè Juda paxa vi cêmèèr̂i Maria, cér̂é bör̂i tö rhûû pâr̂â kââ ré na waa na Ièsu, cér̂é bör̂i tâ néwèi-e. 46Aè bör̂i rai-r̂é, wè, cér̂é vi cêmèèr̂i pâi pâ farésaiö mâ vi yëwaa yè-r̂é pâr̂â kââ ré na waa na Ièsu. 47Aè pâi pa winô i pâi pa nâânévâ mâ pâr̂â farésaiö, wè, cér̂é ka vèâi pâr̂â kâmö pa vi rhôôr̂u nô, cér̂é bör̂i êr̂ê, êr̂ê: «Gèré yè waa-yé? Wè, na wê pôr̂ô na pâr̂â nêr̂ê ka ar̂inadö ré na waa na wi-a. 48Aè gèré yè kâyâi-e ûr̂û-ré, cér̂é yè bör̂i vi na pâr̂â kâmö na ka tâ néwèi-e, cér̂é yè bör̂i pwa na pâi xè Roma mâ öxar̂a névâ xé-r̂é mâ mwâcir̂i xè-i xi-e.» 49Aè dèxâ kâmö rai-r̂é, ré néé-é na Kaifa, wè, wi ré kavèè pâi pa nâânévâ tèi nédö-ré, na bör̂i êr̂ê yè-r̂é na ce, êr̂ê: «Gëve da tö pwêr̂ê rha kââ; 50gëve da tâ néxâi, êr̂ê, na dö kââ yè-r̂é na ki mé na rha kâmö vè ki névâ, cè ké-r̂é da mé na pâr̂â kâmö wânii.» 51Na da êr̂ê vi bwir̂i nô-â na kâmö ka vi winô yè pâi pa nâânévâ tèi nédö ré, aè na aʼvè néxâi baayê, êr̂ê, nè yè mâ mé na Ièsu vè ki névâ. 52Aè nè da waa vè ki rhar̂i névâ, aè cè ki rhau kâ vèâi wânii, cè ké-r̂é rhaaxâ rö pâr̂â pâlè Bâô ré tö vidù rhar̂i.

53Cér̂é rhavûû rèi nédaa-ré ké vi mè wêyê né ké yè yö vè mii-e. 54Tèi ökâré, wè na da vi vèai tëë na Ièsu rö némèè pâi xè Juda; aè na vi na ce na dèxâ névâ ka tö kaxoo, ka tö vè ubwa yè bwêê dè né névâ ré néé-é na Éféraima; na bör̂i tö cér̂é pâr̂â pâi pa pâgür̂ü xi-e rö-i.

55Na wê tö vè ubwa na nédaa né Paséka i pâi xè Juda, cér̂é pôr̂ô yéyé na pâr̂â kâmö pa mi xè pâr̂â névâ, wè, cér̂é vi rua na Iérusalèm, na na mö ké yèri nédaa né ké yè waa Paséka, cè ké-r̂é pè rhî câwâ xé-r̂é. 56Cér̂é bör̂i vi tëvë wa Ièsu, wè, cér̂é vi êr̂ê nô né na cér̂é mö tömâ rö léwé mwâ ka ar̂ii, mâ vi êr̂ê, êr̂ê: «Jië na wêê nénââ xe-ve? Nè yè da mi wa bwê na ce?» 57Aè pâi pa winô i pâi pa nâânévâ mâ pâr̂â farésaiö, wè, cér̂é pè tömâ dèxâ mââyöö, êr̂ê nè yè wii na rha kâmö ka yè tö rhûû ö kââ-ré nè tö-i na Ièsu, na e na ki êr̂ê vèa-è, cê ké-r̂é vi na ka tuwir̂i-e rö-i.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index