Search form

Jean 12

Na Ôâ Duö Köwi Ièsu Xè Ria Na Maria I Rhëë Ka Borhêê

Mat 26.6-13; Mar 14.3-9

1Na bör̂i vi na Bétani na Ièsu, na na mö kanii na ma rhaaxâ na pâr̂â nédaa ré nè yè waa Paséka rèi, aè ökâré Lazar, dèxâ kâmö ré wê mé xiréé, wè na wê mör̂u tëë xè ka mé xi-e mâ'. 2Cér̂é bör̂i kâ vè tö vâ ara-è rö-i. Marta, wè na kâmö yar̂i xé-r̂é, aè Lazar wè na dèxâ rai-r̂é ré cuè cér̂é Ièsu rö taapër̂ë né vi ara. 3Na bör̂i pè dèxâ léé rhëë ka borhêê ka dö kau aau na pè urhii na Maria, na bör̂i ôâ duö köwi Ièsu xè ria mâ câ vè mèr̂i i pûr̂û gwâ-ê; na bör̂i rhâri na mwâ xè-i bor̂o rhëë-ré. 4Na bör̂i êr̂ê na dèxâ rai pâi pa pâgür̂ü, wi-a Juda Iskariot, o i Simona, kâmö ré yè ârui-e, êr̂ê: 5«É da vi rhöwöi xi-yé rhëë-a cè ki pârör̂ö na ma dèxâ e â kâmö dènari na pè urhii, na ki mâ nââ yè pâr̂â kâmö pa rhauadè?» 6Na da êr̂ê nô ré xè-i ké bar̂i méar̂i xi-e pâi paxa rhauadè, aè na kâmö ka pâr̂â na ce, wè na wê tö pwar̂a-è na karé mwâ mwâné, na bör̂i wê pè na ce pâr̂â kââ ka é oè rö-i. 7Na bör̂i êr̂ê na Ièsu, êr̂ê: «Koa yè vi vâpèr̂u-é na gëve, wè na waa ö kââ-ré vè némui-nya rèi ö nédaa ré é yè kérui-nya. 8Nè dè bâ tö gëve pâi pa rhauadè, aè gènyâ, wè gö yè da bâ tö pwar̂a-ve.»

É Mèyè Wêyê Cè ki Yö Vè Mii Lazar

9Cér̂é pôr̂ô yéyé na pâi xè Juda pa pwêr̂ê, êr̂ê, na tö Bétani na Ièsu, cér̂é bör̂i vi ua-è nai, wè, cér̂é da vi waa rhar̂i Ièsu, aè cér̂é vi waa bar̂ee Lazar, xè-i ké mör̂u xi-e tëë rai pâr̂â pa mé. 10Cér̂é bör̂i vi tëvë na pâi pa winô i pâi pa vi nâânévâ, wè cér̂é vi êr̂ê nô né ké yè yö vè mii bar̂ee Lazar, 11wè cér̂é pôr̂ô yéyé na pâi xè Juda pa tâ néwèi Ièsu na pûû-é na nô ré.

Na Vi Ru Rö Iérusalèm Na Ièsu

Mat 21.1-11; Mar 11.1-11; Luk 19.28-40

12Gaar̂a, wè, cér̂é pôr̂ô yéyé na pâr̂â kâmö pa mi wa kâ vèâi né waa ar̂ii, wè cér̂é tö pwêr̂ê, êr̂ê, na wê vi na Iérusalèm na Ièsu. 13Cér̂é bör̂i carher̂e pâr̂â dee kiwê cè ké-r̂é vi na ka vi javirù vèâ cér̂é Ièsu, cér̂é uu mâ êr̂ê: «Hosana, na kau mâmâ na ko ör̂ökau xè Israèl ré wê pwa mi rö néé Ör̂ökau!» 14Na wê tö rhûû dèxâ bwir̂iko ka yar̂i na Ièsu, na bör̂i te rö xi-e, na ûr̂û ka yu mâ', êr̂ê:

15«Koa yè bar̂a na gèi, wè pûr̂ûbwè i Siona;

Tö rhûû, wè na wê pwa mi na ör̂ökau xi-i,

Wè na wê cuè rö olè bwir̂iko.»

16Aè cér̂é da tâ néxâi na pâr̂â pâi pa pâgür̂ü xi-e pâr̂â kââ ré rö ka rhavûû, é bör̂i wê cowa pè kau Ièsu, cér̂é bör̂i wê dè tâ néxâi êr̂ê, na wê dè yexèvè pâr̂â kââ ka é yu mâ' yè-è.

17Aè, cér̂é ye vè avâr̂i bar̂ee na pâr̂â kâmö, ré ua-è, êr̂ê, na aʼyè rua mi Lazar xè kaa vi uyû, mâ pè mör̂u-é rai pâr̂â pa mé. 18Cér̂é bör̂i vi javirù cér̂é pâr̂â kâmö pa pôr̂ô yéyé, wè cér̂é wê pwêr̂ê, êr̂ê, na waa nêr̂ê ka ar̂inadö-ré na ce. 19Cér̂é bör̂i êr̂ê na pâr̂â farésaiö, êr̂ê: «Gëve tö rhûû, gëve da tâwai cëi rha kââ xè-i, wè tö rhûû, cér̂é rhau rhâmâ rhaadè-è na pâr̂â kâmö wânii rö-a bwêê jë!»

Cér̂é Mèyè Ièsu Na Bör̂i Pâi Xè Éléni

20Na wii bar̂ee na bör̂i pâi xè Héléni pa vi cér̂é pâi ré pa vi wa bwêê cè ké-r̂é pwaér̂ö. 21Cér̂é bör̂i vi na ka cêmèèr̂i Filipo, kâmö xè Bétsaïda rö Galilé, mâ pëër̂ii yè-è: «Ör̂ökau, gèvé bar̂i tö rhûû Ièsu.» 22Na bör̂i vi na Filipo mâ êr̂ê yè Adèrè, cur̂u bör̂i vi na cur̂u mâ êr̂ê yè Ièsu. 23Na bör̂i êr̂ê yè-r̂é na Ièsu êr̂ê: «Na wê pwa na nédaa né ké yè pè kau o i kâmö. 24Avâr̂i, avâr̂i, gö êr̂ê yè-ve, êr̂ê, nè yè da mèr̂i mâ bo na dèxâ pwêê bélé ka tö néjë, nè yè bör̂i bâ rhaaxâ rö, aè nè yè mèr̂i mâ bo, nè yè bör̂i pwa vè pôr̂ô yéyé. 25Ö kâmö ré âmu i mör̂u xi-e, wè nè yè mâ yèri, aè ö kâmö ré rhîaa i mör̂u xi-e rö-a bwêê jë, wè nè yè bâ tö xar̂a yè mör̂u ka da tâwai yèri. 26Ö kâmö ré yè kâmö yar̂i xi-nya, na e na ki mi ua-nya; aè ö kââ-ré gö yè tö-i, wè nè yè dè tö gövu rö-i. Aè nè yè kâmö yar̂i xi-nya na dèxâ kâmö, nè yè bör̂i pè kau-é na Pevaa.»

Na Êr̂ê Ké Yè Pèii Mé Xi-E Na Ièsu

27«Na vi nénââwêr̂ê xina na pwéé-nya. Gö yè mâ êr̂ê jië? Gö yè êr̂ê, Pevaa, cöö-nya xè-i nédaa-a. Aè gö wê pwa cè göi pwa yèr̂i nédaa-a. 28Pevaa, pè kau néé-i!» Na bör̂i pwa mi xè nékö na mêr̂ê tëvë, êr̂ê: «Gö wê cowa pè kau-é, aè gö yè dè pè kau-é tëë.» 29Cér̂é bör̂i tö pwêr̂ê na pâr̂â kâmö pa tömâ rö-i, cér̂é bör̂i êr̂ê, êr̂ê: «Na wê kô na nör̂ö!» Aè cér̂é êr̂ê na bör̂i, êr̂ê: «Na tëvë yè-è na angéla.» 30Na bör̂i êr̂ê na Ièsu, êr̂ê: «Na da tö vèa mi na mêr̂ê tëvë ré vè ki-nya, aè na dè tö vèa mi vè ke-ve. 31É yè rhôôr̂u vè târi xina bwêê jë, aè é yè yayâwâ xina kavèè bwêê jë. 32Aè gènyâ, wè é yè wê pè xi-nya rua xè-a bwêê jë, gö yè bör̂i yörhèè mi ua-nya pâr̂â kâmö wânii.» 33Na êr̂ê ûr̂û-ré, wè na tâ êr̂ê vèa nô né ké yè mé xi-e. 34Cér̂é bör̂i êr̂ê yè-è na pâr̂â kâmö: «Gèvé wê tö pwêr̂ê xè-i mââyöö, êr̂ê, nè yè bâ tö yawi na Kérisö, aè jië na ké êr̂ê xi-i, é yè pè rua o i kâmö? Wîr̂î o i kâmö-ré?» 35Na bör̂i êr̂ê yè-r̂é na Ièsu, êr̂ê: «Na da mwââ tëë na ké yè tö pwar̂a-ve i daa. Aè vèr̂i na gëve na na mö ké tö pwar̂a-ve na daa, wè, koa vi pwa yèr̂i-ve na orê. Ö kâmö ré vâr̂â xè-i orê, wè, na da tâwai ö kââ-ré na vi nai. 36Cëi vèr̂i daa na na mö ké tö pwar̂a-ve na daa, cè ke-ve pâr̂â pâlè daa.»

Cér̂é Da Tâ Néwèi Ièsu Na Pâi Xè Juda

Na wê êr̂ê ûr̂û-ré na Ièsu, na bör̂i vi uyûi rai-r̂é. 37Na waa pâr̂â nêr̂ê ka ar̂inadö ka pôr̂ô yéyé rö némèè-r̂é na Ièsu, aè cér̂é da tâ néwèi-e, 38cè ki yexèvè ö nô ré na êr̂ê mâ' na Isaia pérövéta, êr̂ê,

«Ör̂ökau, wîr̂î ré yè tâ néwèi pâr̂â nô xé-vé?

Aè é yè pèri vèa yè-ya nô i Ör̂ökau?»

39Tö ökâré, cér̂é yè da tâwai tâ néwèi, kèi ké êr̂ê tëë i Isaia, êr̂ê:

40«Na pè bwi pâr̂â pièmè-r̂é,

Mâ pè wâréuu pâr̂â wêê nénââ xé-r̂é,

Cè ké-r̂é da rhûû xè-i pâr̂â pièmè-r̂é,

Mâ tâ pâgür̂ü xè-i pâr̂â wêê nénââ xé-r̂é,

Koa wé-r̂é vipââr̂i,

Gö yè bör̂i pè mör̂u-r̂é.»

41Na êr̂ê ûr̂û-ré na Isaia na na tö rhûû rhîrhér̂é i Ör̂ökau, mâ êr̂ê vèa-è.

42Aè cér̂é pôr̂ô yéyé na pâr̂â pa némèè pa tâ néwèi-e, rhaaxâr̂ö, wè cér̂é da vi êr̂ê vèa-r̂é xè-i pâi pâ farésaiö, wè wé-r̂é yayâwâ-r̂é xè-i mwâ ka ar̂ii. 43Wè cér̂é dè rhî vè e ké yè pè kau-r̂é xè-i ké kâmö ka vi kwéjî xé-r̂é rai ké yè pè kau-r̂é xè-i Bâô.

Ké Vi Rhôôr̂u Xè-I Pâr̂â Nô I Ièsu

44Na bör̂i êr̂ê vè mör̂ö na Ièsu, êr̂ê: «Ö kâmö ré yè tâ néwèi-nya, wè na da tâ néwèi-nya rhar̂i, aè na tâ néwèi bar̂ee ö kâmö ré tùr̂ùwaa-nya. 45Aè ö kâmö ré yè tö rhûû-nya, wè, na tö rhûû bar̂ee ö ce ré tùr̂ùwaa-nya. 46Gènyâ, wè daa ka wê pwa rö-a bwêê jë cè ki da tö ka orê na dèxâ rai pâi pa tâ néwèi-nya. 47Nè yè tö pwêr̂ê nô xi-nya na dèxâ kâmö, na bör̂i da köiwaa, gö yè da pè yerii-e, wè gö da pwa na ka pè yerii bwêê jë, aè gö pwa na ka pè mör̂u bwêê jë. 48Ö kâmö ré virai-nya, mâ da cëi pâr̂â nô xi-nya, na dè tö pwar̂a-è na pè yerii-e; wè pâr̂â nô ré gö vi pur̂â yawi, ökâré nô ré yè pè yerii-e rèi nédaa ka taadè. 49Wè gö da tö vi êr̂ê târ̂ââ na gènyâ; aè Pevaa ré tùr̂ùwaa-nya, na nââ yè-nya nêr̂ê-nya mâ ké tëvë xi-nya. 50Aè gö dè tâwai mââyöö xi-e, wè, mör̂u ka yè da tâwai yèri. Ökâré, pâr̂â nô ré gö êr̂ê vèa, wè gö êr̂ê ûr̂û ké êr̂ê yè-nya i Pevaa.»

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index