Search form

Jean 13

Na Gââ Pâr̂â Néxar̂a â Xè Ria I Pâi Pa Pâgür̂ü Xi-E Na Ièsu

1É da tö waa bwêê né Paséka, aè na wê tâwai na Ièsu, êr̂ê, na wê pwa na nédaa né ké yè wê vi xi-e xè-a bwêê jë na pwar̂a Pevaa xi-e, aè na wê dö méar̂i yawi pâr̂â pâ kâmö xi-e pa tö-a bwêê jë, mâ bâ waa pètâbâ vi méar̂i xi-e yè-r̂é kwéyë rö léé. 2Tèi pè mèèxa né ara tèi rhêêrè, wè na wê cowa nââ na méavor̂a rö pwéé Juda Iskariot, o i Simona, ké yè ârui-e, 3aè na wê tâwai na Ièsu, êr̂ê, na wê kâyâi röi pâr̂â kââ wânii na Pevaa xi-e yè duö néxar̂a â-ê, wè na mi rai Bâô mâ nè yè vi wa tëë Bâô na ce, 4na bör̂i tömâ rua na ce xè kaa ara, mâ cùù mêr̂ê-ê, mâ nââ ria, mâ pè pârê mwââlöö mâ pöi rö xi-e. 5Na bör̂i piyöwîî rhëë rö dèxâ mwâ piyöö, mâ rhavûû ké yè gââ pâr̂â néxar̂a â xè ria i pâi pa pâgür̂ü xi-e, mâ câ vè mèr̂i xè-i pârê mwââlöö ré na pöi rö xi-e. 6Na bör̂i vi wa Simona Pètèru; na bör̂i êr̂ê yè-è na Pètèru, êr̂ê: «Ör̂ökau, gè yè gââ duö köwi-nya?» 7Na bör̂i êr̂ê yè-è na Ièsu, êr̂ê: «Kââ ré gö yè waa, wè, gè da tâwai xina, aè gè yè mâ tâwai vi.» 8Na bör̂i êr̂ê yè-è na Pètèru, êr̂ê: «Gè yè da gââ aau duö köwi-nya xè ria!» Na bör̂i êr̂ê yè-è na Ièsu, êr̂ê: «Gö yè da gââ duö köwi-i, nè yè bör̂i yèri ki-i rö pwar̂a-nya.» 9Na bör̂i êr̂ê yè-è na Simona Pètèru, êr̂ê: «Ör̂ökau, na da duö köwi-nya xè ria rhar̂i, aè na e bar̂ee na duö néxar̂a â xè rua, mâ gwâ-nya bar̂ee!» 10Na bör̂i êr̂ê yè-è na Ièsu, êr̂ê: «Ö kâmö ré é pè piyöö-è, wè na e rö na ké mâ gââ duö köwi-e xè ria, na bör̂i rhau e röi. Gëve wê rhau e, aè na da rhau gëve wânii.» 11Wè na wê rhîâgür̂ü na Ièsu dèxâ kâmö rai-r̂é yè ârui-e, ökâré pûû ké êr̂ê ûr̂û-ré xi-e, êr̂ê: «Gëve da rhau e röi.»

12Na wê cowa gââ röi pâr̂â köwi-r̂é, na bör̂i pè tëë mêr̂ê-ê, mâ cur̂i tëë, mâ êr̂ê yè-r̂é, êr̂ê: «Na wêr̂êi, gëve wê dè rhîâgür̂ü ö kââ-ré gö waa yè-ve? 13Gëve bâ aʼyè-nya, êr̂ê, kâmö ka vi pur̂â mâ ör̂ökau, na bör̂i dè e na ké êr̂ê xe-ve, wè na avâr̂i. 14Gö yè ör̂ökau mâ kâmö ka vi pur̂â, aè, gö wê cowa gââ pâr̂â köwi-ve xè ria, na e na ke-ve vi gââ vè rhaaxâ bar̂ee pâr̂â köwi-ve xè ria. 15Wè gö wê cowa nââ yè-ve dâ, cè ké-ve waa ûr̂û ké waa xi-nya yè-ve. 16Avâr̂i, avâr̂i, gö êr̂ê yè-ve, êr̂ê, na da kau na kâmö yar̂i rai ör̂ökau xi-e, aè na da kau bar̂ee na kâmö ré é tùr̂ùwaa-è rai ö kâmö ré tùr̂ùwaa-è. 17Gëve yè tâwai pâr̂â kââ ré, na kau mâmâ na ko-ve, na ki gëve waa köiwaa rö pâr̂â kââ-ré. 18Gö da êr̂ê-ve wânii; wè gö dè tâwai kâmö ka é yè pâbir̂i xi-nya. Aè cè ki yexèvè ka yu mâ, êr̂ê: “Ö kâmö ré kâi vèâ var̂awa gövu, na wê texai-nya i bwiida xi-e.” 19Gö êr̂ê yè-ve nô ré xina, na na da tö pwa na pè yexèvè, pè aʼvè néxâi yè-ve na ki wê yexèvè, cè ke-ve tâ néxâi, êr̂ê wè dè gènyâ rö. 20Avâr̂i, avâr̂i, gö êr̂ê yè-ve, êr̂ê, ö kâmö ré cëi kâmö ré gö tùr̂ùwaa-è, wè na cëi-nya bar̂ee, aè ö kâmö ré cëi-nya, wè na cëi ö ce ré tùr̂ùwaa-nya».

Na Êr̂ê Baayê Na Ièsu Ké Yè Ârui-E I Juda

Mat 26.20-25; Mar 14.17-21; Luk 22.21-23

21Na wê cowa êr̂ê ûr̂û-ré na Ièsu, na bör̂i vi nénââwêr̂ê vè kau na ko-é, na bör̂i êr̂ê yè-r̂é vè târi na ce, êr̂ê: «Avâr̂i, avâr̂i, gö êr̂ê yè-ve, êr̂ê, nè yè ârui-nya na dèxâ rai-ve.» 22Cér̂é bör̂i cê vi rhîwir̂i-r̂é na pâi pa pâgür̂ü xi-e, mâ vi ërëwaa-r̂é wa ké êr̂ê xi-e yè-r̂é. 23Aè dèxâ kâmö rai-r̂é, wè na cuè âxéré mèè ö pèè wââ Ièsu, ö kâmö ré na méar̂i-e na Ièsu. 24Na bör̂i vi nimè yè-è na Simona Pètèru cè ki ërëwaa-è wa ö kâmö ré na êr̂ê. 25Na bör̂i yabér̂é na ce xè-i pèè wââ Ièsu, mâ êr̂ê yè-è, êr̂ê: «Ör̂ökau, wîr̂î?» 26Na bör̂i êr̂ê na Ièsu, êr̂ê: «Ö kâmö ré gö yè nââ yè-è var̂awa na ki gö wê löö röi.» Na bör̂i wê löö rö-i var̂awa, na bör̂i nââ yè Juda, o i Simona Iskariot. 27Tèi ökâré, na bör̂i vi ru rö pwéé Juda na méavor̂a tèi nédèè ké wê cëi êê ara xi-e. Na bör̂i êr̂ê yè-è na Ièsu, êr̂ê: «Waa nér̂êi ö kââ-ré gè bar̂i waa!» 28Aè na yèri dèxâ kâmö rai-r̂é ka yè tâ pâgür̂ü pûû ké êr̂ê xi-e ûr̂û-ré yè-è; 29wè cér̂é tâ néxâi na bör̂i, êr̂ê, na tö pwar̂a Juda na mwâ mwâné, na bör̂i êr̂ê yè-è na Ièsu, êr̂ê, vi urhii kââ ka yè pâr̂i-r̂é rèi nédaa né vi ara, aè nââ bör̂i kââ yè pâi pa rhauadè. 30Na wê cowa cëi êê ara na Juda, na bör̂i vi rua vi bèr̂éé. Ëi, na wê bwê.

Mââyöö Ka Döwöö

31Na wê vi, na bör̂i êr̂ê na Ièsu êr̂ê: «É yè pè kau xina o i kâmö, aè é wê pè kau mâ' Bâô rö xi-e. 32Nè yè wê pè kau Bâô rö xi-e na ce, nè yè bör̂i xa pè kau-é na Bâô mâ pè kau-é nér̂êi 33Névâi yar̂i, na wê ubwa rhùr̂ùù na nédaa xi-nya rö pwar̂a-ve. Aè gëve yè vi mèyè-nya; aè ö ké êr̂ê xi-nya yè pâi xè Juda, gö yè bör̂i dè êr̂ê yè-ve bar̂ee, êr̂ê, gëve da tâwai yè pwa rö ökâré gö yè vi nai. 34Gö nââ yè-ve mââyöö ka mö döwöö, êr̂ê, gëve yè vi méar̂i-ve; ûr̂û ké méar̂i-ve xi-nya, aè gëve dè vi méar̂i-ve bar̂ee. 35Ökâré pètâbâ yè pâr̂â kâmö wânii, êr̂ê, gëve pâi pa pwêr̂êwaa-nya na ke-ve vi méar̂i-ve.»

Na Êr̂ê Baayê Na Ièsu Ké Yè Vi Yiâ Xi-E I Pètèru

Mat 26.31-35; Mar 14.27-31; Luk 22.31-34

36Na bör̂i êr̂ê yè-è na Simona Pètèru, êr̂ê: «Ör̂ökau, gè yè vi na-wê?» Na bör̂i êr̂ê yè-è na Ièsu, êr̂ê: «Gè da tâwai ki yè vi ua-nya xina na ökâré gö yè vi nai, aè gè yè mâ dè ua-nya.» 37Na bör̂i êr̂ê yè-è na Pètèru, êr̂ê: «Ör̂ökau, gö da tâwai xi-yé ré gö yè da vi ua-i xina? Gö yè nââ mör̂u xi-nya vè ki-i.» 38Na bör̂i aʼcëi yè-è na Ièsu, êr̂ê: «Gè yè kâyâi mör̂u xi-i vè-ki-nya? Avâr̂i, avâr̂i, gö êr̂ê yè-i, êr̂ê, nè yè da tö ya na méyë, na gè yè karir̂i vi yiâ i-nya.»

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index