Search form

Jean 15

Ièsu, Dö Pûû Viné

Kol 2.6,7; Gal 2.20; Éf 3.17-19; Ioan 14.21,23; Luk 13.6-9

1«Gènyâ dö pûû viné, aè Pevaa xi-nya, kâmö ré waa e né viné. 2Na rharher̂e xè-i xi-nya pâr̂â kööè ka da pwa; aè pâr̂â kööè ré pwa, wè na nyââmöi e cè ki wê pwa vè kau vi. 3Gëve wê döwöö xina xè-i pâr̂â nô ré gö êr̂ê yè-ve. 4Cuè tâdâ na gëve rö pwar̂a-nya, aè gö yè cuè rö pwar̂a-ve. Na ûr̂û kööè ré da tâwai pwa vè târ̂ââ na ki da tö pûû viné, nè yè ûr̂û-ré na gëve na ki gëve da cuè tâdâ rö pwar̂a-nya. 5Gènyâ dö pûû viné, aè gëve pâr̂â kööè. Ö kâmö ré cuè rö pwar̂a-nya, mâ gö cuè rö pwar̂a-è, nè yè bör̂i pwa vè kau aau, aè gëve yè da tâwai waa rha kââ na ki gëve tö vè mwâi rai-nya. 6Nè yè da tö xi-nya na dèxâ kâmö, é yè bör̂i virai-e, na ûr̂û kööè ré wê mür̂ü; nè bör̂i ka vèâi na kâmö mâ yer̂e ö kêmör̂u. 7Gëve yè cuè rö xi-nya, nè yè bör̂i tö xe-ve na pâr̂â nô xi-nya, aè gëve yè pëër̂ii rha kââ ré gëve rhî vè e, é yè bör̂i nââ yè-ve. 8Ökâré pè pè kau Pevaa, na ki pwa vè kau na pwêê-ve, mâ pugèwè-ve cè gëve pâi pa pwêr̂êwaa xi-nya. 9Ûr̂û ké méar̂i-nya i Pevaa, na ûr̂û-ré na ké méar̂i-ve xi-nya. Cuè vè mör̂ö na gëve rö vi méar̂i xi-nya. 10Gëve yè pwêr̂êwaa pâr̂â mââyöö xi-nya, gëve yè cuè vè mör̂ö rö-i vi méar̂i xi-nya; na ûr̂û-nya, wè gö pwêr̂êwaa pâr̂â mââyöö i Pevaa xi-nya, gö bör̂i tömâ vè mör̂ö rö-i vi méar̂i xi-e.»

11«Gö wê cowa êr̂ê yè-ve pâr̂â nô ré cè ki wê tö pwar̂a-ve na vi or̂o xi-nya, mâ cè ki wê pâr̂i-ve na vi or̂o xe-ve. 12Ökâré mââyöö xi-nya, êr̂ê, gëve vi méar̂i-ve ûr̂û ké méar̂i-ve xi-nya. 13Nè yè nââ mör̂u xi-e vè ki pâ ker̂e-é na dèxâ kâmö, nè da vi kwéjî na vi méar̂i i dèxâ kâmö rai-e. 14Gëve yè waa pâr̂â kââ ré gö wê vi câwâ yè-ve, gëve yè bör̂i pâ ker̂e-nya. 15Gö da aʼyè-ve tëë, êr̂ê, gëve pâr̂â kâmö yar̂i, wè na da tö rhûû na kâmö yar̂i ö kââ-ré na waa na ör̂ökau xi-e, aè, gö aʼyè-ve, êr̂ê, pâ ker̂e-nya, wè pâr̂â kââ wânii ré gö wê pwêr̂ê rai Pevaa, wè gö wê êr̂ê vèa röi yè-ve. 16Gëve da pâbir̂i-nya mâ na gëve, aè, gö pâbir̂i-ve na gènyâ, mâ pugèwè-ve cè ke-ve vi rö bwêê jë wânii, mâ pwa na pwêê-ve, pwêê ka tö aau, cè ki nââ yè-ve na Pevaa pâr̂â kââ wânii ré gëve yè pëër̂ii yè-è rö néé-nya. 17Gö yakoa ûr̂û-ré yè-ve, cè ke-ve vi méar̂i-ve.»

Na Cumiir̂i Ièsu Mâ Pâr̂â Pâi Pa Pâgür̂ü Xi-E Na Bwêê Jë Wânii

18«Nè yè cumiir̂i xe-ve na bwêê jë, gëve wê tâwai, êr̂ê, na cumiir̂i xi-nya baayê rai-ve. 19Gëve yè pâ ker̂e bwêê jë, nè yè bör̂i méar̂i pâ ker̂e-é na bwêê jë; aè, xè-i ké da pâ ker̂e bwêê jë xe-ve, mâ gö pâbir̂i-ve na gènyâ xè-i bwêê jë, ökâré pûû ké yè cumiir̂i xe-ve i bwêê jë. 20Tâ néxâi nô ré gö êr̂ê yè-ve, êr̂ê: “Na da vi kwéjî na kâmö yar̂i rai ör̂ökau xi-e”. É yè wê cowa waa vè yaané-nya, é yè waa vè yaané-ve bar̂ee; é yè wê cowa cëi nô xi-nya, é yè cëi bar̂ee nô xe-ve. 21Aè cér̂é yè waa yè-ve pâr̂â kââ-ré, wè na pûû-é na néé-nya, wè cér̂é da tâwai ö kâmö ré tùr̂ùwaa-nya. 22Gö yè da pè mi nô yè-r̂é, na ûr̂û ka yè yèri nô ka yaané xé-r̂é; aè, wê tèi nédaa xina, wè na yèri aau rha kââ pè aʼvè e nô ka yaané xé-r̂é. 23Ö kâmö ré cumiir̂i xi-nya, wè na cumiir̂i bar̂ee Pevaa xi-nya. 24Gö yè da waa rö némèè-r̂é pâr̂â nêr̂ê ré na da tö waa na dèxâ kâmö, nè yè bör̂i yèri nô ka yaané xé-r̂é; aè tèi nédaa xina, wè cér̂é wê tö rhûû, cér̂é bör̂i i cumiir̂i xi-nya mâ Pevaa xi-nya bar̂ee. 25Cè ki pè yexèvè ka yu mâ rö mââyöö xé-r̂é, êr̂ê: “Cér̂é cumiir̂i xi-nya bwir̂i, na na yèri pûû-é”.»

26«Nè yè pwa mi na pè nââbéé â-ve, wè gö yè tùr̂ùwaa-è mi wa-ve xè-i Pevaa, ö kââ-ré ko né avâr̂i mi xè-i Pevaa, ce ré yè ye vè avâr̂i-nya. 27Aè gëve yè ye vè avâr̂i-nya bar̂ee na gëve, wè gëve tö pwar̂a-nya rö ka rhavûû.»

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index