Search form

Jean 16

1«Gö wê cowa êr̂ê yè-ve pâr̂â kââ-ré cè gëve da paxè-ve xè-i. 2É yè yayâwâ-ve xè-i pâr̂â mwâ waa ar̂ii, avâr̂i nè yè wê pwa bar̂ee na nédaa né ké yè yö vè mii-ve i kâmö, wè é yè tâ néxâi êr̂ê, é nââ kwââvâr̂â yè Bâô. 3Cér̂é yè waa pâr̂â nô ka ûr̂û-ré, wè cér̂é da tâwai Pevaa mâ gènyâ bar̂ee. 4Gö êr̂ê yè-ve pâr̂â nô ré, wè pè aʼvè néxâi yè-ve na ki wê pwa na nédaa, cè gëve tâ néxâi pâr̂â nô ré gö wê êr̂ê yè-ve.»

Wakè I Ko-Ar̂ii

«Gö da êr̂ê vèa yè-ve baayê pâr̂â nô ré xè-i ké mö tö gèré-nya. 5Aè xina, wè gö yè wê vi waa ö ce ré tùr̂ùwaa-nya, aè na bör̂i yèri rha kâmö rai-ve ré yè ërëwaa-nya, êr̂ê: Gè vi na-wê? 6Wè na dö vi nénââwêr̂ê vè kau na pwéé-ve xè-i pâr̂â nô ré gö êr̂ê yè-ve. 7Aè gö êr̂ê avâr̂i yè-ve; nè yè e yè-ve na ki gö yè virai-ve, wè gö yè da virai-ve, nè yè bör̂i da pwa yèr̂i-ve na pè nââbéé â-ve; aè gö yè wê vi, gö yè bör̂i tùr̂ùwaa-è mi wa-ve. 8Nè yè bör̂i wê pwa, nè yè bör̂i ye vè avâr̂i yè bwêê jë i yaané mâ târi mâ vi rhôôr̂u; 9wè yaané xè-i ké da tâ néwèi xé-r̂é yè-nya; 10aè târi, wè gö yè vi na pwar̂a Pevaa xi-nya, gëve yè bör̂i da tö rhûû-nya tëë; 11aè vi rhôôr̂u, wè é wê cowa rhôôr̂u ce ré kavèè bwêê jë.»

12«Na pôr̂ô yéyé na pâr̂â kââ ré gö yè êr̂ê yè-ve bar̂ee, aè gëve da tö tâwai yè pwêr̂ê xina. 13Nè yè wê pwa na ko né avâr̂i, nè yè bör̂i yörhèè-ve rö-i pâr̂â kââ ka avâr̂i wânii, wè nè yè da dö vi êr̂ê vè târ̂ââ, aè nè yè êr̂ê pâr̂â kââ ré na wê pwêr̂ê na ce, mâ êr̂ê vèa yè-ve pâr̂â kââ ré yè pwa. 14Nè yè pè kau-nya na ce, wè nè yè wê pè rai-nya mâ êr̂ê vèa yè-ve. 15Néki-nya wânii na pâr̂â néki Pevaa, ökâré pûû ké êr̂ê xi-nya, êr̂ê, nè yè wê pè rai-nya na ce kââ ré nè yè êr̂ê vèa yè-ve.»

Nè Yè Pugèwè-È Yè Vi Or̂o Na Vi Nénââwêr̂ê

16«Tö wîr̂î rha ka yar̂i, wè, gëve yè da tö rhûû-nya tëë, aè ré tö wîr̂î bar̂ee rha ka yar̂i, na gëve yè mâ dè tö rhûû-nya tëë.» 17Cér̂é bör̂i vi êr̂ê na bör̂i rai pâi pa pâgür̂ü xi-e, êr̂ê: «Na êr̂ê ûr̂û-ré xi-yé, êr̂ê: “Tö wîr̂î rha ka yar̂i, wè gëve yè da tö rhûû-nya tëë, aè tö wîr̂î rha wê ka yar̂i, gëve yè mâ dè tö rhûû-nya tëë.” “Wè gö yè wê vi na pwar̂a Pevaa?” 18Cér̂é bör̂i êr̂ê tëë mwâr̂â, êr̂ê: “Na êr̂ê ûr̂û-ré xi-yé na ce, êr̂ê, tö wîr̂î rha ka yar̂i?” Gèvé da tâwai nô né ké êr̂ê xi-e.» 19Na wê tâwai na Ièsu, êr̂ê, cér̂é bar̂i ërëwaa-è, na bör̂i êr̂ê yè-r̂é na ce, êr̂ê: «Gëve wêr̂êi, gëve vi ërëwaa-ve wa ké êr̂ê xi-nya, êr̂ê, tö wîr̂î rha wê ka yar̂i, wè gëve yè da tö rhûû-nya tëë. Aè tö wîr̂î bar̂ee rha wê ka yar̂i, gëve yè mâ dè tö rhûû-nya tëë. 20Avâr̂i, avâr̂i gö êr̂ê yè-ve, êr̂ê, gëve yè tââ mâ vi yimémé, aè nè yè vi or̂o na bwêê jë; gëve yè vi nénââwêr̂ê, aè é yè pugèwè ké vi nénââwêr̂ê xe-ve yè vi or̂o. 21Nè yè wê vi ër̂i na bwè, na bör̂i vi nénââwêr̂ê vè kau, wè na wê pwa na nédaa xi-e, aè nè yè bör̂i tö vèa na o yar̂i, na bör̂i da tâwai tëë ké yè pèii xi-e, wè na vi or̂o wa ké ër̂i xi-e dèxâ kâmö rö-a bwêê jë. 22Na wii na vi nénââwêr̂ê xe-ve xina, aè gö yè mâ pwa yèr̂i-ve tëë, nè yè bör̂i vi or̂o na pwéé-ve, aè na yèri kâmö ka yè öxar̂a rai-ve vi or̂o xe-ve.»

23«Na yèri tëë rha kââ ré gëve yè vi ërëwaa-nya wa rèi nédaa-ré. Avâr̂i, avâr̂i, gö êr̂ê yè-ve, êr̂ê, pâr̂â kââ ré gëve yè pëër̂ii yè Pevaa rö-i néé-nya, wè nè yè bör̂i nââ yè-ve na ce. 24Na mö ké yèri rha kââ ka é pëër̂ii xe-ve rö-i néé-nya. Pëër̂ii, wè gëve yè mâ cëi cè ki wê kau na vi or̂o xe-ve.»

Na Vigâr̂â Rai Bwêê Jë Na Ièsu

25«Gö êr̂ê yè-ve pâr̂â nô ré, wè gö waa yeyèè, aè nè yè pwa na nédaa-ré, gö yè bör̂i da êr̂ê yè-ve tëë rö-i yeyèè, aè gö yè êr̂ê vèa yè-ve vè târi nô né Pevaa. 26Tèi ö nédaa-ré, wè gëve yè pëër̂ii rö néé-nya, gö da êr̂ê yè-ve, êr̂ê, gö yè pwaér̂ö yè Pevaa vè ke-ve, 27wè Pevaa, wè nè yè méar̂i-ve xè-i ké tâ néwèi-nya xe-ve, mâ tâ néxâi êr̂ê, gö mi rai Bâô. 28Gö wê mi rai Pevaa, mâ pwa rö-a bwêê jë, aè gö yè wê vi tëë xina xè-a bwêê jë wa Pevaa.» 29Cér̂é bör̂i êr̂ê yè-è na pâr̂â pâi pa pâgür̂ü xi-e, êr̂ê: «Tö rhûû, gè dö êr̂ê vèa e xina, aè gè da êr̂ê tëë yeyèè. 30Gèvé wê rhîâgür̂ü xina, êr̂ê, gè tâwai rö-i pâr̂â kââ wânii, aè na da dö kââ yè-i na ki ërëwaa-i na dèxâ kâmö; gèvé bör̂i tâ néwèi êr̂ê, avâr̂i gè mi rai Bâô.» 31Na bör̂i êr̂ê yè-r̂é na Ièsu, êr̂ê: «Gëve wê tâ néwèi xina ré. 32Aè tö rhûû, nè yè pwa na nédaa, aè na wê pwa xina, na gëve yè rhau vi vidù, mâ kâyâi-nya rhar̂i, aè gö yè da tö rhar̂i, wè na tö pwar̂a-nya na Pevaa. 33Gö êr̂ê yè-ve pâr̂â nô ré pè aʼvui ko-ve, é yè kôjuwaa-ve rö-a bwêê jë, aè mör̂ö na gëve, wè gö wê cowa pè gu bwêê jë».

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index