Search form

Jean 17

Na Pwaér̂ö Na IèsuVè Ki Pâi Pa Pâgür̂ü Xi-E

1Na wê cowa êr̂ê röi pâr̂â nô ré na Ièsu, na bör̂i komwââda rua na nékö, mâ êr̂ê, êr̂ê: «Pevaa mwêê, na wê pwa na nédaa né, aè, wè pè kau O xi-i cè ki a pè kau-i tëë na O xi-i, 2xè-i ké wê kâyâi xi-i yè-è cè ki vi winô yè pâr̂â kâmö wânii cè ki wê nââ mör̂u ka yè da tâwai yèri yè pâr̂â kâmö ré gè wê kâyâi-r̂é yè-è. 3Aè ökââ mör̂u ka da tâwai yèri, êr̂ê, cér̂é yè rhîâgür̂ü-i, wè gè Bâô ka rhaaxâ rö, mâ ö ce ré gè tùr̂ùwaa-è, wè, Ièsu Kérisö. 4Gö wê cowa pè kau-i rö-a bwêê jë, gö wê waa rö-i pâr̂â nêr̂ê-r̂é gè kâyâi yè-nya cè göi waa. 5Pevaa éé, pè kau-nya xina rö pwar̂a-i xè-i rhîrhér̂é xi-nya rö pwar̂a-i xiréé, na na mö ké yèri bwêê jë. 6Gö wê êr̂ê vèa röi néé-i yè pâr̂â kâmö ré gè pè xé-r̂é xè-a bwêê jë, mâ a nââ yè-nya, wè, cér̂é pâr̂â kâmö xi-i na cér̂é, aè, gè wê kâyâi-r̂é yè-nya, cér̂é bör̂i wê köiwaa pâr̂â nô xi-i. 7Cér̂é wê tâwai xina, êr̂ê, ka mi xè-i xi-i na pâr̂â kââ wânii ré gè nââ yè-nya. 8Wè, gö nââ yè-r̂é pâr̂â nô ré gè nââ yè-nya, cér̂é bör̂i wê cëi röi, aè cér̂é wê tâwai-e, êr̂ê, gö mi rai-i, mâ cér̂é wê tâ néwèi, êr̂ê, gè tùr̂ùwaa-nya.»

9«Gö pwaér̂ö vè ké-ré, aè gö da pwaér̂ö vè ki bwêê jë, aè gö dè pwaér̂ö vè ki pâi ré gè nââ-r̂é yè-nya, wè, cér̂é pâr̂â kâmö xi-i na cér̂é. 10Wè ki-i na pâr̂â néki-nya, aè ki-nya na pâr̂â néki-i, aè é pè kau-nya xè-i xé-r̂é. 11Aè xina, wè gö da tö-a tëë bwêê jë, aè dè cér̂é rö ré yè cuè rö-a bwêê jë, aè, gö yè wê vi wa-i. Pevaa ka ar̂ii, na e na gè târ̂î-r̂é rö-i néé-i, néé ré gè nââ yè-nya, cè ké-r̂é rhaaxâ ûr̂û ru. 12Gö târ̂î-r̂é rö-i néé-i, néé ré gè nââ yè-nya, na gö mö ké tö pwar̂a-r̂é, gö wê dè târ̂î-r̂é, na da bör̂i wii dèxâ rai-r̂é ka yèri-e, rhaaxâ rö wi-ré dè o i yerii, cè ki yexèvè ka yu mâ. 13Aè gö yè wê vi wa-i xina, aè gö êr̂ê vèa yè-i pâr̂â nô ré na gö mö ké tö bwêê jë, cè ki yexèvè vi or̂o xi-nya rö pâr̂â pwéé-r̂é. 14Gö wê cowa nââ yè-r̂é nô xi-i; aè na cumiir̂i xé-r̂é na bwêê jë xè-i ké da pâr̂â kâmö xè bwêê jë xé-r̂é, na ûr̂û-nya, wè gö da kâmö xè bwêê jë. 15Gö da pëër̂ii yè-i cè gèi pè xé-r̂é xè-a bwêê jë, aè cè gèi târ̂î-r̂é rai nô ka yaané. 16Cér̂é da pâr̂â kâmö xè bwêê jë, na ûr̂û-nya, wè gö da kâmö xè bwêê jë. 17Rheewaa-r̂é xè-i avâr̂i xi-i, wè nô xi-i ka avâr̂i. 18Gèi wè gè tùr̂ùwaa-nya na bwêê jë, na ûr̂û bar̂ee ké tùr̂ùwaa-r̂é xi-nya na bwêê jë. 19Gö dè rheewaa-nya vè ké-r̂é cè ké-r̂é ar̂ii rö-i avâr̂i.»

20«Aè gö da pwaér̂ö vè ké-r̂é rhar̂i, aè vè ki bar̂ee pâr̂â kâmö ré cér̂é yè wê tâ néwèi-nya xè-i pâr̂â nô xé-r̂é, 21cè ké-r̂é rhaaxâ rö na cér̂é wânii, na ûr̂û-i wè Pevaa, wè gè tö pwéé-nya, aè gö tö pwéé-i bar̂ee, cè ké-r̂é vi rhaaxâ vèâ göru-r̂é, cè ki tâ néwèi na bwêê jë, êr̂ê, gè tùr̂ùwaa-nya. 22Aè rhîrhér̂é ré gè nââ yè-nya, wè gö wê nââ yè-r̂é röi, cè ké-r̂é rhaaxâ rö na cér̂é ûr̂û ké rhaaxâ xi-ru. 23Wè gö tö xé-r̂é, mâ gèi wè gè tö xi-nya, cè ké-r̂é dö rhaaxâ rö, cè ki wê tâwai na bwêê jë, êr̂ê, gè tùr̂ùwaa-nya, mâ méar̂i-r̂é, na ûr̂û ké méar̂i-nya xi-i. 24Pevaa xi-nya mwêê, gö rhî vè e na ki tö gèvé rö kaa töö xi-nya na pâr̂â kâmö ré gè nââ-r̂é yè-nya, cè ké-r̂é tö rhûû rhî xi-nya ré gè a nââ yè-nya, wè gè méar̂i-nya na é da tö yùè kavèè bwêê jë. 25Pevaa ka târi mwêê, na da tâwai-i na bwêê jë; aè gö tâwai-i rö na gènyâ, mâ cér̂é ré tâwai êr̂ê gè tùr̂ùwaa-nya. 26Gö êr̂ê vèa yè-r̂é néé-i, aè gö yè dè bâ êr̂ê vèa yè-r̂é cè ki dè tö pwéé-r̂é na vi méar̂i ré gè méar̂i-nya i, mâ cè göi tö pwéé-r̂é na gènyâ.»

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index