Search form

Jean 18

Ké Tuwir̂i Ièsu

Mat 26.36-54; Mar 14.32-50; Luk 22.39-51

1Na wê êr̂ê röi pâr̂â nô ré na Ièsu, cér̂é bör̂i tawarher̂e nérhexa rö Kédéro, cér̂é vèâ pâr̂â pâi pa pâgür̂ü xi-e, mâ vi ru rö dèxâ döwö nékêê ka tö-i, cér̂é pâr̂â pâi pa pâgür̂ü xi-e bar̂ee. 2Aè na wê tâwai döwö-ré na Juda, kâmö ré ârui-e, wè cér̂é bâ vi nai yawi na Ièsu mâ pâr̂â pâi pa pâgür̂ü xi-e. 3Na bör̂i pwa rö-i na Juda, cér̂é vèâ pâr̂â kâmö mâ pâi pa vi târ̂î, wè cér̂é tùr̂ùwaa-r̂é na pâi pa vi winô i pâi pa nâânévâ mâ pâr̂â farésaiö, cè ké-r̂é vi nai xar̂a pâr̂â mwââ kêmör̂u mâ pâr̂â yèi mâ pâr̂â nékwêêr̂ê paa. 4Aè na dè tâwai na Ièsu pâr̂â kââ wânii ré yè pwa yèr̂i-e, na bör̂i vi par̂èè-r̂é mâ êr̂ê yè-r̂é, êr̂ê: «Wîr̂î ré gëve vi mèyè?» 5Cér̂é bör̂i êr̂ê yè-è, êr̂ê: «Ièsu, wi xè Nazarèt.» Na bör̂i aʼcëi yè-r̂é na Ièsu, êr̂ê: «Gènyâ-a.» Aè na tömâ cér̂é Juda, wi-ré ârui-e. 6Na wê cowa êr̂ê ûr̂û-ré yè-r̂é, êr̂ê: «Gènyâ-a,» cér̂é bör̂i öyâî tëë mâ bèi ria na bwêê jë. 7Na bör̂i ërëwaa-r̂é tëë na ce, êr̂ê: «Wîr̂î ré gëve vi mèyè?» Cér̂é bör̂i êr̂ê yè-è, êr̂ê: «Ièsu, wi xè Nazarèt.» 8Na bör̂i êr̂ê yè-r̂é na Ièsu, êr̂ê: «Gö wê êr̂ê yè-ve kër̂ëë, êr̂ê, gènyâ-â, gëve yè vi mèyè-nya, na e na gëve bör̂i kâyâi pâi-â cè ké-r̂é vi.»

9Na êr̂ê ûr̂û-ré cè ki yexèvè nô ré na wê êr̂ê, êr̂ê: «Nè yè da bwir̂i na dèxâ kâmö rai pâi ré gè nââ-r̂é yè-nya.» 10Aè na wii na o taua i Simona Pètèru, na bör̂i kui rua xè-i mwââ-ê, mâ rhau kâmö yar̂i i wi ka nâânévâ, na bör̂i yöör̂u böödê-ê é gaamëë. Néé kâmö yar̂i-ré, wè Malékus. 11Na bör̂i êr̂ê yè Pètèru na Ièsu, êr̂ê: «Nââ ria tëë o taua xi-i rö mwââ-ê, na wêr̂êi, gö yè da wâyö mwâ wâyö né bwêêpë ré na nââ yè-nya na Pevaa?»

É Yörhèè Ièsu Yè Hanna

Mat 26.57-68; Mar 14.53-65; Luk 22.63-71

12Cér̂é bör̂i tuwir̂i Ièsu na pâr̂â paa, mâ pâi pâ kâmö yar̂i i pâi xè Juda, mâ pöi-e. 13Cér̂é bör̂i yörhèè-è baayê yè Hanna, wè na pârhââ Kaifa, kâmö ka vi winô i pâi pa nâânévâ rèi nédö ré. 14Aè, Kaifa, wè kâmö ré êr̂ê xiréé yè pâi xè Juda, êr̂ê: «Na dö kââ na ki mé na rha kâmö vè ki névâ.»

Na Vi Yiâ I Ièsu Na Pètèru

Mat 26.69,70; Mar 14.66-68; Luk 22.55-57

15Na bör̂i vi ua Ièsu na Simona Pètèru, mâ dèxâ wi ka pâgür̂ü bar̂ee ka é tâwai-e i kâmö ka vi winô i pâi pa nâânévâ, na bör̂i vi ru wa Ièsu rö némwâ caxé. 16Aè na tömâ rö bwêê wêyê na Pètèru. Na bör̂i vi rua tëë na wi ka pâgür̂ü-ré na tâwai-e na kâmö ka vi winô i pâi pa nâânévâ, mâ êr̂ê yè bwè-ré vi târ̂î mèö mwâ cè ki mâ aʼyè Pètèru na mwâ. 17Na bör̂i êr̂ê yè Pètèru na bwè-ré vi târ̂î mèö mwâ, êr̂ê: «Na wêr̂êi, gè da kâmö béé pâr̂â pâi pa pwêr̂êwaa wi-a?» Na bör̂i êr̂ê na ce, êr̂ê: «Na da gènyâ.»

18Aè cér̂é tömâ rö-i na pâi pâ kâmö yar̂i mâ pâi pa vi târ̂î, wè cér̂é ku kêê i pâr̂â jöxavé, wè na kau na rhâô, cér̂é bör̂i tö-a tâ maaxé. Na bör̂i dè tö cér̂é na Pètèru, wè na tö vi tâ maaxé rö pwar̂a-r̂é.

Na Ërëwaa Ièsu Na Ka Vi Winô I Pâi Pa Nâânévâ

Mat 26.59-66; Mar 14.55-64; Luk 22.66-71

19Na bör̂i ërëwaa Ièsu na kâmö ka vi winô i pâi pa nâânévâ wa pâi pa pâgür̂ü xi-e mâ vi pur̂â xi-e. 20Na bör̂i êr̂ê yè-è na Ièsu, êr̂ê: «Gö pèri vèa röi yè ba wânii, aè gö bâ vi pur̂â rö mwâ waa ar̂ii, mâ mwâ ka ar̂ii ré cér̂é bâ vi kâ vèâi rö-i na pâi xè Juda, aè na yèri aau dèxâ nô gö yè êr̂ê uyûi. 21Na wêr̂êi, gè ërëwaa-nya? Na e na gèi ërëwaa pâr̂â kâmö pa wê pwêr̂ê nô xi-nya, wè cér̂é tâwai pâr̂â kââ ré gö êr̂ê.» 22Na wê cowa êr̂ê ûr̂û-ré, na bör̂i dèi-e na dèxâ kâmö ka vi târ̂î, ka tömâ vè ubwa i-e mâ êr̂ê, êr̂ê: «Gè tëvë ûr̂û-ré xi-yé yè kâmö ka vi winô i pâi pa nâânévâ?» 23Na bör̂i êr̂ê yè-è na Ièsu, êr̂ê: «Nè yè yaané na ké êr̂ê xi-nya, gèi pèri waanawê nô ka yaané-ré, aè nè yè târi na ké êr̂ê xi-nya, gè bör̂i ya-nya wa yé?» 24Na bör̂i tùr̂ùwaa Ièsu na Hanna, na na wê tö êê pö yè Kaifa, kâmö ka vi winô i pâi pa nâânévâ.

Na Vi Yiâ I Ièsu Tëë Na Pètèru

Mat 26.71-75; Mar 14.69-72; Luk 22.58-62

25Aè Simona Pètèru wè na tö-a tömâ, wè na tâ maaxé. Cér̂é bör̂i êr̂ê yè, êr̂ê: «Gèi bar̂ee dèxâ rai pâi pa pâgür̂ü xi-e?» Na bör̂i vi yiâ na ce mâ êr̂ê: «Bwaa, na da gènyâ.» 26Na bör̂i êr̂ê na dèxâ rai pâi pâ kâmö yar̂i i kâmö ka vi winô i pâi pa nâânévâ, cur̂u pâ ker̂e-r̂u vèâ cur̂u wi-ré na yöör̂u böödê-ê na Pètèru, êr̂ê: «Gö da tö rhûû-u vèâ mâ rö né döwö?» 27Na bör̂i vi yiâ na Pètèru, aè na bör̂i ya na méyë.

Ièsu Rö Pwar̂a Pilato

Mat 27.1,2,11-14; Mar 15.1-5; Luk 23.1-5

28Cér̂é bör̂i yörhèè Ièsu rai Kaifa na wêê mwâ i ör̂ökau rèi wêê daa. Aè cér̂é da tö vi ru rö mwâ i ör̂ökau, wè wé-r̂é boaa, cér̂é yè bör̂i da tâwai ara êê ara né Paséka. 29Na bör̂i tùr̂ùwaa-r̂é na Pilato, mâ êr̂ê yè-r̂é, êr̂ê: «Jië na nô ka yaané i ö kâmö-a ré gëve mi na ka vi kââr̂â i-e wa?» 30Cér̂é bör̂i êr̂ê yè-è, êr̂ê: «Nè yè yèri nô ka yaané xi-e, gèvé yè da tâwai yè kâyâi-e yè-i.» 31Na bör̂i êr̂ê yè-r̂é na Pilato, êr̂ê: «Pè xi-e na gëve mâ ërëwaa-è, na ûr̂û mââyöö xe-ve.» Cér̂é bör̂i êr̂ê yè-è na pâi xè Juda, êr̂ê: «Na da wii na târi yè-vé né ké yè yö vè mii kâmö.»

32Cè ki yexèvè nô ré na êr̂ê na Ièsu mâ, wè na êr̂ê vèa nô né ké yè mé xi-e. 33Na bör̂i vi ru tëë na Pilato rö mwâ i ör̂ökau, na bör̂i aʼyè Ièsu, mâ êr̂ê yè-è, êr̂ê: «Na wêr̂êi, gè ör̂ökau i pâi xè Juda na gèi?» 34Na bör̂i êr̂ê yè-è na Ièsu, êr̂ê: «Gè êr̂ê vi bwir̂i nô ré ra, na wii na dèxâ kâmö ka pèri vèa-nya yè-i?» 35Na bör̂i êr̂ê yè-è na Pilato, êr̂ê: «Gö wi xè Juda bar̂ee na gènyâ? Aè cér̂é kâyâi-i yè-nya na pâi pâ ker̂e-i mâ pâi pa vi winô i pâi pa nâânévâ. Aè ö jië na kââ ré gè waa?» 36Na bör̂i êr̂ê yè-è na Ièsu, êr̂ê: «Na da pûû-é rö-a bwêê jë na mwâcir̂i xi-nya. Aè nè yè pûû-é rö-a bwêê jë na mwâcir̂i xi-nya, cér̂é yè bör̂i vi paa na pâr̂â kâmö xi-nya cè ké-r̂é da kâyâi-nya yè pâi xè Juda; aè na da pûû-é rö-a na mwâcir̂i xi-nya.» 37Na bör̂i êr̂ê yè-è na Pilato, êr̂ê: «Gè ör̂ökau?» Na bör̂i aʼcëi yè-è na Ièsu, êr̂ê: «Ö kââ-ré gè wê dè êr̂ê, êr̂ê, gö ör̂ökau, wè é ër̂i-nya cè ki ûr̂û-ré, mâ cè göi pè yexèvè avâr̂i yè bwêê jë. Aè pâr̂â kâmö ré avâr̂i wânii, wè cér̂é rhau tö pwêr̂ê mêr̂ê aʼ xi-nya.» 38Na bör̂i êr̂ê yè-è na Pilato, êr̂ê: «Jië na avâr̂i?»

É Yè Yö Vè Mii Ièsu

Mat 27.15-31; Mar 15.6-20; Luk 23.13-25

Na wê cowa êr̂ê ûr̂û-ré na ce, na bör̂i vi rua tëë wa pâi xè Juda mâ êr̂ê yè-r̂é, êr̂ê: «Gö da tö rhûû dèxâ nô rai-e ré é vi kââr̂â i-e wa. 39Aè ké waa xe-ve, wè, gö yè bâ cöö dèxâ kâmö mâ kâyâi-e yè-ve rèi nédaa né Paséka, aè nè wêr̂êi, gëve yè rhî vè e na ki gö cöö ör̂ökau i pâi xè Juda mâ kâyâi-e yè-ve?» 40Cér̂é bör̂i rhau êr̂ê vè mör̂ö, êr̂ê: «Aè na da ce, aè na e na wi-a Barabas!» Wi-a Barabas, wè wi ka pâr̂â.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index