Search form

Jean 19

Na Kâyâi Ièsu Na Pilato Yè Pâi Xè Juda

Mat 27.26-31; Mar 15.15-20; Luk 23.23-25

1Na bör̂i pè Ièsu na Pilato mâ nââ-ê cè ki mâ kujir̂è-è. 2Cér̂é bör̂i xa ber̂a pâr̂â köö kêê ka köyir̂ida na pâi pa vi paa vè bwaar̂a, mâ pè bar̂i-e i, mâ pè cur̂i-e i dèxâ mêr̂ê ka mii aau, 3mâ êr̂ê yè-è, êr̂ê: «Aauu, ör̂ökau i pâi xè Juda.» Cér̂é bör̂i dèi-e.

4Na bör̂i vi rua tëë na Pilato mâ êr̂ê yè-r̂é, êr̂ê: Tö rhûû, gö tù rua xar̂a-è yè-ve, cè gëve tâwai, êr̂ê: «Gö da tö rhûû dèxâ nô ka yaané rai-e cè ki pè vi kââr̂â i-e.» 5Na bör̂i tù rua bar̂ee na Ièsu, wè é pè bar̂i-e i bwaar̂a kör̂öna ka köyir̂ida, aè na cur̂i mêr̂ê ka mii aau. Na bör̂i êr̂ê yè-r̂é na Pilato, êr̂ê: «Ökâré kâmö!» 6Cér̂é wê tö rhûû-é na pâi pa vi winô i pâi pa nâânévâ, mâ pâi pa vi târ̂î, cér̂é bör̂i êr̂ê vè mör̂ö yè-è, êr̂ê: «Pè cevè-è rö sataurö! Pè cevè-è rö sataurö!» Na bör̂i êr̂ê yè-r̂é na Pilato, êr̂ê: «Pè xi-e vèr̂i na gëve mâ pè cevè-è rö sataurö, wè gö da tö rhûû na gènyâ nô ka yaané xi-e.» 7Cér̂é bör̂i aʼcëi yè-è na pâi xè Juda, êr̂ê: «Na wii na mââyöö xé-vé, aè na yexèvè na mââyöö, êr̂ê, na e na ki mé xè-i ké dè êr̂ê xi-e êr̂ê, na O i Bâô na ce.» 8Na wê pwêr̂ê nô ré na Pilato, na bör̂i bar̂a vè kau aau. 9Na vi ru tëë na ce rö mwâ i ör̂ökau mâ êr̂ê yè Ièsu êr̂ê: «Gè mi xè-wè?» Na bör̂i da aʼcëi-e na Ièsu. 10Na bör̂i êr̂ê yè-è na Pilato, êr̂ê: «Gè da aʼcëi-nya xi-yé? Gè da tâwai êr̂ê, na wii na ar̂inadö xi-nya né ké yè kâyâi-i, aè na wii bar̂ee na ar̂inadö xi-nya né ké yè pè cevè-i rö sataurö?» 11Na bör̂i êr̂ê yè-è na Ièsu, êr̂ê: «É yè da nââ yè-i mi xè rua, nè yè bör̂i yèri ar̂inadö xi-i rai-nya, ökâré nè yè bör̂i kau na yaané i kâmö ré kâyâi-nya yè-i rai-i.»

12Na rhavûû rèi céréé na Pilato ki yè mè wêyê né ké yè cöö-è, cér̂é bör̂i aʼ na pâi xè Juda, mâ êr̂ê: «Gè yè cöö ö kâmö-a, gè yè da wi ker̂e Kaisara na gèi, wè, ö kâmö ré yè dè pugèwè-è vè kau, wè cur̂u yè wê vi rhîaa xi-r̂u cur̂u Kaisara.» 13Na wê tö pwêr̂ê nô ré na Pilato, na bör̂i pè Ièsu na bwêê wêyê, na bör̂i cuè rö kaa per̂e né vi rhôôr̂u nô na ce, ö kaa cuè ré, wè, néé-é na «Pèyaa é waa e», aè mêr̂ê aʼ xè Hébèru, «Gabata». 14Aè, nédaa-ré, wè nédaa né kâ vè tö vâ Paséka, tèi goowé karèè. Na bör̂i êr̂ê na Pilato yè pâi xè Juda, êr̂ê: «Tö rhûû ör̂ökau xe-ve!» 15Cér̂é bör̂i êr̂ê vè mör̂ö, êr̂ê: «Pè xi-e vèr̂i, pè xi-e vèr̂i, mâ pè cevè-è rö sataurö!» Na bör̂i êr̂ê yè-r̂é na Pilato, êr̂ê «Gö yè pè cevè ör̂ökau xe-ve?» Cér̂é bör̂i êr̂ê yè-è na pâi pa vi winô i pâi pa nâânévâ, êr̂ê: «Na yèri bar̂ee dèxâ ör̂ökau xé-vé, aè rhaaxâ rö Kaisara.» 16Na bör̂i wê kâyâi-e yè-r̂é cè ké-r̂é pè cevè-è rö sataurö. Cér̂é bör̂i pèi Ièsu.

É Pè Cevè Ièsu Rö Sataurö

Mat 27.32-44; Mar 15.21-32; Luk 23.26-43

17Aè na dè kââ sataurö na ce, mâ pè na dèxâ kaa töö, néé-é «na Ka nââ për̂ë gwâ», aè néé-é rö-i mêr̂ê aʼ xè Hébèru, «Golgota». 18Ökâré kaa töö ré cér̂é pè cevè-è rö-i, é pè cevè-r̂é vèâ bar̂ee kaar̂u kâmö, cur̂u rhau tö duö ékar̂aè i Ièsu. 19Na bör̂i yu dèxâ ka yu na Pilato, mâ nââ rö sataurö. Aè é yu ûr̂û-â, êr̂ê: «Ièsu, Wi Xè Nazarèt, Ör̂ökau i Pâi Xè Juda.» 20Cér̂é pôr̂ô yéyé na pâi xè Juda pa vâr̂â ka yu ré, xè-i ké tö vè ubwa i névâ na kaa töö ré cér̂é pè cevè Ièsu rö-i; aè é yu nô ré rö-i mêr̂ê aʼ xè hébèru, mâ roma mâ héléni. 21Cér̂é bör̂i êr̂ê yè Pilato na pâi pa winô i pâi pa nâânévâ i pâi xè Juda, êr̂ê: «Koa yè yu ûr̂û-ré, êr̂ê: “Ör̂ökau i pâi xè Juda”, aè na e na gè yu ké êr̂ê xi-e, êr̂ê: “Gènyâ, wè ör̂ökau i pâi xè Juda.”» 22Na bör̂i êr̂ê yè-r̂é na Pilato, êr̂ê: «Ö ka yu xi-nya, wè gö wê cowa yu.»

23Cér̂é wê pè cevè Ièsu na pâr̂â paa, cér̂é bör̂i pè pâr̂â mêr̂ê-ê mâ vi wii vè kavùè cè ki pâr̂i-r̂é. Aè cér̂é pè bar̂ee jer̂e kwêêr̂ê mêr̂ê ka é da rhu, aè ka é lë wânii. 24Cér̂é bör̂i vi êr̂ê nô né êr̂ê: «Gèré yè da rhètia, aè na e na gèré vi yai cè ki tâ mwér̂é na kâmö ka yè pè.» Na yexèvè ka yu mâ êr̂ê:

«Cér̂é vi wii pâr̂â mêr̂ê-nya,

Aè cér̂é vi yai jer̂e kwêêr̂ê mêr̂ê-nya.»

Cér̂é waa ûr̂û-ré na pâr̂â paa.

25Aè na tömâ vè ubwa i sataurö na pâni Ièsu mâ bwè pâdii pâni-e, bwè-ré Maria kui Kléopas, mâ Maria Magadaléna. 26Na wê tö rhûû pâni-e na Ièsu, mâ dèxâ kâmö ka pâgür̂ü xi-e ré na dö méar̂i-e, na cur̂u tömâ vè ubwa i-e, na bör̂i êr̂ê yè pâni-e, êr̂ê: «Nyanyâ, tö rhûû, wè ökââ o xi-i.» 27Na bör̂i êr̂ê bar̂ee yè ka pâgür̂ü xi-e, êr̂ê: «Wè ökââ pâni-i.» Aè na rhavûû tèi pè mèèxa ré, na bör̂i pè xi-e na wêê mwâ xi-e na kâmö ka pâgür̂ü.

Ké Pèii Mé Ièsu

Mat 27.45-56; Mar 15.33-41; Luk 23.44-49

28Na bör̂i tèi nédèè, na wê tâwai na Ièsu, êr̂ê, na wê var̂awê röi pâr̂â nô wânii cè ki yexèvè ka yu mâ, na bör̂i êr̂ê, êr̂ê: «Gö bar̂i wâyö.» 29Na tö-i na rha mwâ rhëë, wè é yùvè rhâri xè-i ka né mââ, cér̂é bör̂i löö pè jii rhëë rö ka né mââ mâ nââ rö böömèè kêê hysop, mâ yùù rua na néwâ-ê. 30Na wê cowa cëi ka né mââ na ce, na bör̂i êr̂ê, êr̂ê: «É wê dö rhau waa röi.» Na bör̂i tâ nôô ria mâ wê kâyâi ko

Na Rhöwöxè Kwèèvôr̂ô Ièsu Na Dèxâ Kâmö Né Paa

31Cér̂é bör̂i pëër̂ii yè Pilato na pâi xè Juda cè ki kurher̂e pâr̂â köwi xè ria pâi ré tö sataurö, mâ pè xé-r̂é ria, xè-i ké nédaa né kâ vè tö vâ, cè ki da cör̂ö rö sataurö na pâr̂â kar̂ö-r̂é rèi nédaa ar̂ii ré. 32Cér̂é bör̂i vi na pâr̂â paa na ka kurher̂e duö köwi xè ria i dui ré é pè cevè-r̂é vèâ Ièsu. 33Aè cér̂é bör̂i pwa yèr̂i Ièsu, cér̂é bör̂i tö rhûû-é na na wê mé, cér̂é bör̂i da rharher̂e duö köwi-e xè ria. 34Aè dèxâ rai-r̂é, wè na rhöwöxè kwèèvôr̂ô-ê i dèxâ jë, na bör̂i jö na war̂a mâ rhëë. 35Aè na ye vè avâr̂i na kâmö ré tö rhûû-é, wè na avâr̂i na ké pè ye vè avâr̂i xi-e, aè na wê rhîâgür̂ü-é, êr̂ê, na dö avâr̂i na ké êr̂ê xi-e, cè gëve tâ néwèi na gëve. 36Aè é waa pâr̂â nô ré cè ki yexèvè ka yu: «Nè yè da mwér̂é na dèxâ juu-é.» 37Aè na êr̂ê bar̂ee dèxâ ka yu, êr̂ê: «Cér̂é yè rhîwir̂i-e na pâi ré rhöwöxè-è.»

É Nââ Ièsu Rö Dèxâ Kaa Vi Uyû

Mat 27.57-61; Mar 15.42-47; Luk 23.50-56

38Bör̂i tèi nédèè, Ioséfa wi xè Arimatéa, dèxâ kâmö ka pwêr̂êwaa Ièsu, ka da vi vèâ, wè na bar̂a i pâi xè Juda, wè na vi pëër̂ii yè Pilato cè ki nââ yè-è kar̂ö Ièsu. Na bör̂i nââ yè-è na Pilato. Na bör̂i vi na ce mâ pè kar̂ö Ièsu. 39Na bör̂i vi bar̂ee na Nikodème, wi-ré vi kwéyëër̂i baayê Ièsu tèi bwê, na pè mi rhëë muro ka é ber̂a vèâ vè rhaaxâ vèr̂i aloès, na ûr̂û karir̂i kâmö mâ pârör̂ö litre. 40Cér̂é bör̂i pè kar̂ö Ièsu, cér̂é bör̂i yayöu-é i mwââlöö lino mâ pâr̂â kââ ka borhêê, na ûr̂û câwâ i pâi xè Juda, na cér̂é vi uyû kâmö ka mé. 41Na dè tö-i na dèxâ kaa yi mwâ tö ökâré cér̂é pè cevè Ièsu rö-i, aè tö kaa yi mwâ-ré, wè na wii na rha mwâér̂é ka mö ké döwöö, ka é da tö nââ kâmö ka mé rö-i. 42Cér̂é bör̂i nââ Ièsu rö-i, xè-i ké nédaa né kâ vè tö vâ i pâi xè Juda, mâ na tö vè ubwa na mwâér̂é ré.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index