Search form

Jean 20

Na Yèri Êê Kaa Vi Uyû

Mat 28.1-8; Mar 16.1-8; Luk 24.1-12

1Tèi nédaa ka baayê né pâr̂â nédaa ka kanii na ma kaar̂u, na bör̂i vi na Maria Magadaléna tèi wêê daa, na ka tö rhûû kaa vi uyû, na bör̂i tö rhûû pèyaa, wè é wê puè virai xè kaa vi uyû. 2Na bör̂i rhâmâ na ce, mâ vi cêmèèr̂i Simona Pètèru, mâ dèxâ kâmö ka pâgür̂ü ré na méar̂i-e na Ièsu, mâ êr̂ê yè-r̂u, êr̂ê: «Cér̂é wê pèi ör̂ökau xè kaa vi uyû, gèvé bör̂i da tâwai ö kââ-ré cér̂é nââ-ê rö-i.» 3Cur̂u bör̂i vi rua na Pètèru mâ dèxâ kâmö ka pâgür̂ü-ré, mâ vi na ka tö rhûû kaa vi uyû. 4Cur̂u bör̂i rhau rhâmâ, na bör̂i rhâmâ vè cêê na kâmö ré rai Pètèru, mâ pwa baayê rö kaa vi uyû. 5Na bör̂i tö jömè yè-è, na bör̂i tö rhûû rö pâr̂â mwââlöö lino na na tö-i, aè na da vi ru rö na ce. 6Na bör̂i xa pwa na Simona Pètèru, wè na vi rhaadè vi, na bör̂i vi ru rö kaa vi uyû, na bör̂i tö rhûû rö pâr̂â mwââlöö na na tö-i, 7mâ mwââlöö bar̂ee pè pöi gwâ-ê, na bör̂i da tö vè rhaaxâ vèr̂i pâr̂â mwââlöö, aè na dè pi kur̂u rhar̂i rö dèxâ êê mwâ, wè, na wê tö é rhöö. 8Na bör̂i vi ru bar̂ee na wi ka pâgür̂ü-ré pwa baayê kër̂ëë rö kaa vi uyû, na bör̂i tö rhûû mâ tâ néwèi. 9Wè cér̂é da tö tâ pâgür̂ü ka yu mâ', êr̂ê: “Nè yè tömâ rua tëë na ce xè ka mé xi-e mâ'.” 10Cur̂u bör̂i vi a mwâr̂â tëë na dui duö kâmö na wêê mwâ xi-r̂u.

Na Vi Pèri-E Na Ièsu Yè Maria Magadaléna

Mat 28.9,10; Mar 16.9-11

11Aè na tömâ rö ka vi uyû na Maria, wè na tö-a tââ, mâ tâ rhî ru rö kaa vi uyû; 12na bör̂i tö rhûû duö angéla na ce, na cur̂u cur̂i mêr̂ê-r̂u ka uè, dèxâ rai-r̂u, wè na cuè rö kaa töö i gwâ-ê, aè dèxâ wè na cuè rö kaa töö i duö köwi xi-e xè ria, tö ö kââ-ré na kur̂u mâ rö-i na kar̂ö Ièsu. 13Cur̂u bör̂i êr̂ê yè-è, êr̂ê: «Bwè-rè, gè tââ xi-yé?» Na bör̂i êr̂ê yè-r̂u na ce, êr̂ê «Gö tâârùù ör̂ökau xi-nya, wè cér̂é wê pè xi-e, aè gö da tâwai ö kââ-ré cér̂é nââ-ê rö-i.» 14Na wê cowa êr̂ê ûr̂û-ré na ce, na bör̂i yabér̂é, mâ tö rhûû Ièsu na na tömâ, aè na da tâwai êr̂ê, Ièsu-ré. 15Na bör̂i êr̂ê yè-è na Ièsu, êr̂ê: «Bwè-rè, gè tââ xi-yé? Gè vi mèyè-ya?» Na bör̂i tâ néxâi na Maria, êr̂ê, kâmö ka vi nyââmöi kaa mar̂a döwö na ce, na bör̂i êr̂ê yè-è êr̂ê: «Ör̂ökau, gè yè pè xi-e, pèri vèa yè-nya ö kââ-ré gè na-ê rö-i, cè göi vi na ka vi pè xi-e.» 16Na bör̂i êr̂ê yè-è na Ièsu, êr̂ê: «Maria?» Na bör̂i yabér̂é na ce, mâ êr̂ê yè-è êr̂ê: «Raboni!» Ökââ nô-né, wè «Kâmö ka vi pur̂â.» 17Na bör̂i êr̂ê yè-è na Ièsu, êr̂ê: «Koa yè paxè-nya, wè gö da tö vi rua wa Pevaa, aè vi na ka kwéyëër̂i pâr̂â pâvâdii-nya, mâ êr̂ê yè-r̂é, êr̂ê, gö yè wê vi rua wa Pevaa xi-nya, mâ Pevaa xe-ve bar̂ee, aè na Bâô xi-nya mâ Bâô xe-ve bar̂ee.» 18Na bör̂i vi na Maria Magadaléna mâ vi yëwaa yè pâi pa pâgür̂ü, êr̂ê: «Gö wê tö rhûû ör̂ökau!» Na êr̂ê yè-r̂é ûr̂û ké êr̂ê yè-è.

Na Vi Pèri-E Na Ièsu Yè Pâi Pa Pâgür̂ü Xi-E

Mat 28.16-20; Mar 16.14-18; Luk 24.36-49

19Tèi rhêêrè né nédaa-ré, nédaa ka baayê né nédaa kanii na ma kaar̂u, wè cér̂é wê yawi pâr̂â mèö mwâ na pâi pa pâgür̂ü, wè cér̂é wê bar̂a i pâi xè Juda. Na bör̂i pwa na Ièsu mâ tömâ rö négowé né-r̂é, na bör̂i êr̂ê yè-r̂é, êr̂ê: «Ki tö pwar̂a-ve na aʼvui.» 20Tèi ökâré na êr̂ê ûr̂û-ré yè-r̂é, na bör̂i pèri yè-r̂é duö néxar̂a â-ê xè rua, mâ kwèèvôr̂ô-ê. Cér̂é wê tö rhûû ör̂ökau na pâi pa pâgür̂ü, cér̂é bör̂i vi or̂o vè kau. 21Na bör̂i êr̂ê yè-r̂é tëë mwâr̂â na Ièsu, êr̂ê: «Ki tö pwar̂a-ve na nâânévâ! Gö tùr̂ùwaa-ve, na ûr̂û Pevaa, wè, na tùr̂ùwaa-nya mâ.» 22Na wê cowa êr̂ê ûr̂û-ré yè-r̂é, na bör̂i nââ mui-e yè-r̂é, mâ êr̂ê: «Cëi vèr̂i Ko-Ar̂ii. 23Pâr̂â nô ka yaané i pâr̂â kâmö ré gëve yè kâyâi, wè é yè dè kâyâi rai-r̂é; aè nô ka yaané i pâr̂â kâmö ré gëve yè da kâyâi, é yè bör̂i da cöö rai-r̂é.»

Ièsu Mâ Tomas

Is 42.3; 1Pet 1.8,9

24Aè wi-a Tomas, dèxâ kâmö béé pâi pa pârör̂ö na ma kaar̂u, Didumo na dèxâ néé-é, wè na da tö cér̂é rèi ö kââ-ré na vi pwa yèr̂i-r̂é na Ièsu. 25Cér̂é bör̂i êr̂ê yè-è na pâi pa pâgür̂ü, êr̂ê: «Gèvé wê vi ya vèâi vé gèvé ör̂ökau.» Na bör̂i êr̂ê yè-r̂é na ce, êr̂ê: «Gö yè da tö vi tö rhûû wê vaö rö néxar̂a â-ê xè rua, mâ yùù mèè â-nya rö wê vaö, mâ yùù mèè â-nya rö kwèèvôr̂ô-ê, gö yè bör̂i da tâ néwèi.»

26Bör̂i tèi nédèè pâr̂â nédaa ka kanii na ma karir̂i, cér̂é bör̂i tö tëë mwâ na pâi pa pâgür̂ü, aè na wê tö cér̂é na Tomas. Cér̂é wê yâwîî pâr̂â mèö mwâ, na bör̂i pwa yèr̂i-r̂é na Ièsu, na tömâ rö négowé né-r̂é mâ êr̂ê yè-r̂é, êr̂ê: «Ki tö pwar̂a-ve na nâânévâ!» 27Na bör̂i êr̂ê yè Tomas, êr̂ê: «Pè mi mèè â-i, aè gè tö rhûû duö néxar̂a â-nya, aè pè mi néxar̂a â-i cè gèi yùù rö kwèèvôr̂ô-nya, aè koa yè vi rhèè na wêê nénââ xi-i, wè, na e na ki gèi tâ néwèi.» 28Na bör̂i aʼcëi yè-è na Tomas, êr̂ê: «Ör̂ökau xi-nya, mâ Bâô xi-nya!» Na bör̂i êr̂ê yè-è na Ièsu, êr̂ê: 29«Gè tâ néwèi xina xè-i ké tö rhûû-nya xi-i, na kau mâmâ na ko pâr̂â kâmö ré tâ néwèi na cér̂é da tö vi tö rhûû!»

Dö Êê Né Pèci-A

30Na pôr̂ô yéyé na pâr̂â pètâbâ ré na waa na Ièsu rö némèè pâr̂â pâi pa pâgür̂ü xi-e, aè é da yu röi rö pèci-a. 31Aè é wê yu röi pâr̂â nô ré cè gëve tâ néwèi, êr̂ê, Ièsu rö Kérisö, O i Bâô, cè ke-ve yè wê tâ néwèi, nè yè bör̂i wii na mör̂u yè-ve rö-i néé-é.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index