Search form

Jean 3

Ièsu Mâ Nikodème

1Na wii na dèxâ kâmö farésaiö, néé-é na Nikodème, dèxâ kâmö ka vi winô rö pwar̂a pâi xè Juda. 2Na bör̂i vi cêmèèr̂i Ièsu rèi bwê, mâ êr̂ê yè-è, êr̂ê: «Kâmö ka vi pur̂â éé, gèvé wê tâwai, êr̂ê, gè kâmö ka vi pur̂â e ka mi xè-i Bâô, na yèri rha kâmö ka yè waa pâr̂â nêr̂ê ka ar̂inadö ré gè waa, na ki da tö pwar̂a-è na Bâô.» 3Na bör̂i aʼcëi yè-è na Ièsu, êr̂ê: «Avâr̂i, avâr̂i, gö êr̂ê yè-i, êr̂ê, é yè da ër̂i vè döwöö tëë dèxâ kâmö, nè yè da vi na ce na ka tö rhûû mwâcir̂i i Bâô.» 4Na bör̂i êr̂ê yè na Nikodème, êr̂ê: «É yè tâîî tëë ké yè ër̂i kâmö ka wê béâr̂i? Na tâwai na ce ké yè vi ru tëë rö léwé pâni-e cè ki mâ ër̂i-e vè kaar̂u tëë?» 5Na bör̂i aʼcëi yè-è na Ièsu, êr̂ê: «Avâr̂i, avâr̂i, gö êr̂ê yè-i, êr̂ê, é yè da ër̂i tëë kâmö xè-i rhëë mâ ko, nè yè da tâwai vi ru rö mwâcir̂i i Bâô na ce. 6Ö ké yè vi ër̂i rö-i kar̂ö, wè dè kar̂ö, aè ö ké yè vi ër̂i rö-i ko, wè dè ko-ré. 7Koa yè cêrhö i ké êr̂ê xi-nya yè-i, êr̂ê: “Na dö kââ na ké yè ër̂i vè döwöö tëë.” 8Na dè ku mi na kayâ rö ökâré na dè rhî vè e ké yè ku mi xi-e rö-i, gè bör̂i tö pwêr̂ê mâr̂ââ ku xi-e, aè gè da tâwai ökâré na mi xè-i, mâ ökâré na vi nai, na ûr̂û-ré yè pâr̂â kâmö wânii ré na ër̂i-r̂é na ko.»

9Na bör̂i aʼcëi yè-è na Nikodème, êr̂ê: «É yè tâwai tâîî ö kââ-ré?» 10Na bör̂i êr̂ê yè-è na Ièsu, êr̂ê: «Gè wêr̂êi, na gè dö kâmö ka vi pur̂â rö Israèl, gè bör̂i da tâ pâgür̂ü ö kââ-ré? 11Avâr̂i, avâr̂i, gö êr̂ê yè-i, êr̂ê, gèvé dè êr̂ê pâr̂â kââ ka é dè tâwai xé-vé, mâ ye vè avâr̂i pâr̂â kââ ré gèvé tö rhûû; aè gëve da bör̂i cëi ka é ye vè avâr̂i xé-vé. 12Gö yè êr̂ê yè-ve pâr̂â kââ ré tö-a bwêê jë, na nè yè bör̂i yèri tâ néwèi xe-ve, aè gëve yè mâ a tâwai tâîî pâr̂â kââ ré tö rua nékö na ki göi êr̂ê yè-ve? 13Nè yèri rha kâmö ka yè tèi rua na nékö, aè na e rö na kâmö ré vi ria mi xè nékö, wè, o i kâmö rö rua nékö. 14Na navui rua mârhùr̂ii na Mosé rö nékaê, na e na ki mâ navui rua ûr̂û-ré bar̂ee o i kâmö, 15cè ki da mé na dèxâ kâmö rai pâi pa tâ néwèi-e, aè nè yè mâ wii na mör̂u xé-r̂é ka yè da tâwai yèri. 16Wè na dö méar̂i vè kau aau bwêê jë na Bâô, na bör̂i kâyâi mi o xi-e ka dö rhaaxâ rö, cè ki da mé na dèxâ kâmö rai pâi pa tâ néwèi-e, aè nè yè mâ wii na mör̂u xé-r̂é ka yè da tâwai yèri. 17Wè na da tùr̂ùwaa mi o xi-e na Bâô cè ki pè yerii bwêê jë, aè nè yè pè mör̂u-é. 18Nè yè da yerii na kâmö ré tâ néwèi-e, aè nè yè wê yerii xina na kâmö ré da tâ néwèi-e, xè-i ké da tâ néwèi rö-i néé o i Bâô ka rhaaxâ rö. 19Ökââ yerii, wè na wê pwa na daa rö bwêê jë, aè cér̂é rhî vè e orê rai daa na pâr̂â kâmö, wè na yaané na pâr̂â câwâ xé-r̂é. 20Wè na rhîaa i daa na kâmö ré waa nô ka yaané, aè na da bar̂i vi rö daa, êr̂ê, wi mâ tö vèa na pâr̂â câwâ xi-e. 21Aè ö kâmö ré avâr̂i, wè na vi rö daa, cè ki wê tö vèa na pâr̂â nêr̂ê-ê, êr̂ê, na waa xè-i Bâô.»

Ièsu Mâ Ioané

22Tèi nédèè pâr̂â nô ré, na bör̂i vi na Ièsu, cér̂é pâr̂â pâi pa pâgür̂ü xi-e na névâ rö Juda, na bör̂i tö cér̂é-é rö-i mâ vi batiyi. 23Aè Ioané, wè na wê vi batiyi bar̂ee rö dèxâ névâ néé-é na Ainon, tö vè ubwa i Salim, wè na kau na rhëë rö-i; cér̂é bör̂i vi ua-è cè ki batiyi-r̂é na ce. 24Aè é da tö pöi Ioané tö mwâ pö kâmö.

25Cér̂é bör̂i vi caa-r̂é na pâr̂â pâi pa pâgür̂ü i Ioané mâ dèxâ kâmö i Juda wa nô né vi batiyi. 26Cér̂é bör̂i vi pwa yèr̂i Ioané na pâr̂â pâi pa pâgür̂ü xi-e mâ êr̂ê yè-è, êr̂ê: «Ka vi pur̂â éé, ö kâmö ré tö göu yawi rö ékar̂aè tö é vè ye né Ioridanô, ré gè ye vè avâr̂i-e mâ', wè gè tö rhûû, wè, ökââ na wê vi batiyi, aè cér̂é vi ua-è na pâr̂â kâmö pa pôr̂ô yéyé.» 27Na bör̂i êr̂ê yè-r̂é na Ioané, êr̂ê: «Na da tâwai cëi vi bwir̂i rha kââ na dèxâ kâmö na ki mâ da nââ yè-è mi xè nékö. 28Wè gëve wê pwêr̂ê avâr̂i-nya, êr̂ê, gö da Kérisö, aè é tùr̂ùwaa-nya cè göi mi baayêr̂î-e. 29Ö kâmö ré é rhî vè e-é, ö kââ-ré kâmö ré mö ké vi öyö; aè wi ker̂e kâmö ré mö ké öyö, wè na tömâ tö pwêr̂ê-ê, mâ vi or̂o vè kau xè-i ké tëvë i ö kâmö ré mö ké öyö. Na ûr̂û ké vi or̂o xi-nya, wè na wê rhâri. 30Aè na e na ki yè bâ tuö vè kau vi na ce, aè gö yè bâ yar̂i ria vi na gènyâ.»

Ce Ré Mi Xè Rua Nékö

31«Ö kâmö ré mi xè rua, wè na vi kwéjî rai pâr̂â kâmö wânii; aè ö kâmö ré vi xè-a bwêê jë, wè dè kâmö xè bwêê jë na ce, na bör̂i dè waa ké tëvë xè bwêê jë. Aè ö kâmö mi xè rua, wè, na vi kwéjî rai pâr̂â kâmö wânii, 32aè na dè ye vè avâr̂i pâr̂â kââ ré na dè tö rhûû mâ pwêr̂ê na ce, aè na yèri rha kâmö ka yè cëi kââ ka é ye vè avâr̂i xi-e. 33Ö kâmö ré cëi ka é ye vè avâr̂i xi-e, wè na êr̂ê vè mör̂ö, êr̂ê, na avâr̂i na Bâô. 34Wè ö kâmö ré na tùr̂ùwaa-è na Bâô, wè na êr̂ê nô i Bâô, wè na da nââ yè ko ka é dâwaa na Bâô. 35Pevaa, wè na méar̂i o xi-e, mâ nââ rö néxar̂a â-ê pâr̂â kââ wânii. 36Ö kâmö ré yè tâ néwèi o, wè nè yè mâ wii na mör̂u xi-e ka yè da tâwai yèri, aè nè yè da tö rhûû mör̂u na kâmö ré da tâ néwèi o, wè nè yè bâ tö xi-e na vi rhôê i Bâô.»

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index