Search form

Jean 5

Na Pè Mör̂u Dèxâ Kâmö Ka Waa Pèii Yör̂a Na Ièsu

1Tèi nédèè, cér̂é bör̂i waa vi ara na pâi xè Juda, na bör̂i tèi rua na Iérusalèm na Ièsu. 2Na tö Iérusalèm na dèxâ wêê rhëë, néé-é rö mêr̂ê aʼ xè Hébèru na Bétsata, na tö vè ubwa i mèö bé néé-é na mèö bé né mutô; na bör̂i wii na kanii ka tâ ui rö-i. 3Cér̂é kur̂u rö-i na pâr̂â kâmö pa pèii yör̂a, mâ pâr̂â bwi, mâ pâr̂â pa bee, mâ pâr̂â pa yör̂a. Cér̂é tö-a târ̂î ké yè bë vè yir̂i i rhëë; 4wè na vi ria mi tèi bör̂i na dèxâ angéla cè ki bë vè yir̂i. Aè ö kâmö ré koyo ria baayê rö wêê rhëë na na mö ké bë vè yir̂i, wè nè yè mör̂u na ce. 5Na tö-i na dèxâ kâmö ka pèii, wè na rha kâmö na ma pârör̂ö na ma dèxâ é â na ma karir̂i na pâr̂â nédö né pèii xi-e. 6Na bör̂i tö rhûû-é na Ièsu na na kur̂u, aè na wê dè tâwai, êr̂ê, na mwââ aau na ké pèii xi-e, na bör̂i êr̂ê yè-è na ce, êr̂ê: «Gè bar̂i mör̂u?» 7Na bör̂i êr̂ê yè-è na kâmö ka pèii, êr̂ê: «Ör̂ökau, na yèri kâmö ka yer̂e-nya na wêê rhëë, na ki bë vè yir̂i, wè gö yè mö ké koyo ria, na bör̂i a koyo bèr̂éé na dèxâ.» 8Na bör̂i êr̂ê yè-è na Ièsu, êr̂ê: «Tömâ rua mâ pè kaa kur̂u xi-i mâ vi.» 9Na bör̂i wê mör̂ö na kâmö-ré, na bör̂i wê pè kaa kur̂u xi-e mâ vi. Aè nédaa-ré wè nédaa ka ar̂ii. 10Cér̂é bör̂i êr̂ê na pâi xè Juda yè kâmö-ré é pè mör̂u-é, êr̂ê: «Nédaa ka ar̂ii xina, na da e na gèi kââ kaa kur̂u xi-i.» 11Na êr̂ê kurher̂e yè-r̂é na ce, êr̂ê: «Na êr̂ê yè-nya na kâmö ré pè mör̂u-nya: “Pè kaa kur̂u xi-i mâ vi”.» 12Cér̂é bör̂i êr̂ê yè-è, êr̂ê: «Wîr̂î ré êr̂ê yè-i, gèi pè kaa kur̂u xi-i mâ vi?» 13Na da bör̂i tâwai ö kâmö ré pè mör̂u-é, wè wi wîr̂î? Wè, na vi jarua rö néjêr̂ê pâr̂â kâmö pa pôr̂ô yéyé rö-i na Ièsu.

14Aè tèi nédèè, na bör̂i tö rhûû-é na Ièsu rö mwâ waa ar̂ii, na bör̂i êr̂ê yè-è, êr̂ê: «Gè tö rhûû, é wê cowa pè mör̂u-i, koa yè waa tëë nô ka yaané, wè wi pwa yèr̂i-i na nô ka yaané ka dö kau aau.» 15Na bör̂i vi na kâmö ré, mâ êr̂ê yè pâi xè Juda, êr̂ê, na pè mör̂u-é na Ièsu. 16Aè pâi xè Juda, wè, cér̂é bar̂i yömör̂ui Ièsu, mâ vi mè wêyê né ké yè yö vè mii-e, xè-i ké waa pâr̂â nêr̂ê-ré rèi nédaa ar̂ii. 17Na bör̂i êr̂ê yè-r̂é na Ièsu, êr̂ê: «Pevaa, wè na waa nêr̂ê kwéyë rua rèi nédaa xina, gö yè waa nêr̂ê ûr̂û-ré bar̂ee na gènyâ.» 18Aè pâi xè Juda, wè cér̂é mör̂ö vi mè nô né ké yè yö vè mii-e na da kèi rhar̂i ké tar̂a kwéjîr̂i xi-e nédaa ka ar̂ii, aè xè-i ké êr̂ê xi-e bar̂ee, êr̂ê, na dö Pevaa xi-e rö na Bâô, mâ kèi ké êr̂ê xi-e bar̂ee êr̂ê na ûr̂û Bâô.

Vi Winô I O I Bâô

19Na bör̂i êr̂ê yè-r̂é na Ièsu, êr̂ê: «Avâr̂i, avâr̂i, gö êr̂ê yè-ve, na da tâwai na O waa dèxâ nêr̂ê ka é tâ néxâi xi-e, aè, na tö rhûû rai Pevaa xi-e na na waa, aè pâr̂â kââ ré na waa na Pevaa, wè, na waa bar̂ee na O. 20Pevaa, wè na méar̂i O mâ na êr̂ê vèa yè-è röi pâr̂â kââ ré na waa; nè yè bör̂i êr̂ê vèa yè-è pâr̂â nêr̂ê ka dö kau aau rai pâr̂â nêr̂ê ré é, gëve yè bör̂i buèi. 21Na ûr̂û Pevaa, wè na pè tömâ tëë pâr̂â pa wê mé, mâ pè mör̂u-r̂é, na ûr̂û-ré bar̂ee na O, wè na pè mör̂u pâr̂â kâmö ré na rhî vè e. 22Na da ërëwaa dèxâ kâmö na Pevaa, aè na nââ rö-i vi winô yè Ö cè ki ërëwaa wânii, 23cè ké-r̂é rhau pè kau O na pâr̂â kâmö wânii, na ûr̂û ké pè kau xé-r̂é Pevaa. Ö kâmö ré da pè kau O, wè na da pè kau bar̂ee Pevaa ré tùr̂ùwaa-è.»

24«Avâr̂i, avâr̂i, gö êr̂ê yè-ve, êr̂ê, ö kâmö ré pwêr̂ê pâr̂â nô xi-nya, mâ tâ néwèi yè kâmö ré tùr̂ùwaa-nya, wè nè yè cëi mör̂u ka yè da tâwai yèri, aè nè yè da tâwai vi ru rö yerii, wè, na vi xè-i mé na mör̂u. 25Avâr̂i, avâr̂i, gö êr̂ê yè-ve, na wê pwa na nédaa né ké yè pwêr̂ê mêr̂ê aʼ i O i Bâô i pâr̂â kâmö ré wê mé, aè pâr̂â kâmö ré pwêr̂ê, wè, cér̂é yè mör̂u. 26Na ûr̂û-ré na Pevaa, wè na wii na mör̂u rö pwar̂a-è, na ûr̂û ké nââ xi-e yè O, wè na wii bar̂ee na mör̂u rö pwar̂a-è. 27Na nââ yè-è vi winô cè ki vi rhôôr̂u, wè, na ö i kâmö na ce. 28Koa yè cêrhö i pâr̂â kââ-ré, wè, na mö mi na nédaa né ké yè rhau tömâ rua tëë i pâr̂â kâmö xè pâr̂â kaa vi uyû, na ka tö pwêr̂ê mêr̂ê aʼ xi-e. 29Cér̂é yè vi rua, bör̂i pâr̂â kâmö pa waa nô ka e, wè, cér̂é yè mör̂u tëë na mör̂u, aè pâr̂â kâmö pa waa nô ka yaané, wè cér̂é yè mör̂u tëë na yerii. 30Gö da tâwai waa vè târ̂ââ dèxâ kââ na gènyâ. Aè gö rhôôr̂u; na ûr̂û ké tö pwêr̂ê xi-nya, mâ gö rhôôr̂u vè târi, wè gö da mèyè kââ ka é rhî vè e xi-nya, aè na e rö na kââ ka é rhî vè e i ce ré tùr̂ùwaa-nya.»

Ké Ye Vè Avâr̂i Ièsu

31«Gö yè dè ye vè avâr̂i-nya, na bör̂i da avâr̂i na pè ye vè avâr̂i-nya. 32Aè na wii na kâmö ré ye vè avâr̂i-nya, wè gö tö rhûû-é, wè na avâr̂i na ké ye vè avâr̂i-nya xi-e. 33Gëve vi tùr̂ù yè Ioané, na bör̂i ye vè avâr̂i na ce. 34Gö da cëi pè ye vè avâr̂i dèxâ kâmö, aè gö êr̂ê yè-ve pâr̂â kââ-ré cè ke-ve mör̂u. 35Ioané wè mwââ kêmör̂u ka wér̂a, na bör̂i wii na wér̂a-è, gëve yè bör̂i wê rhî vè e vi or̂o rö wér̂a-è rèi rö rha pè mèèxa. 36Gènyâ, wè na wii na pè ye vè avâr̂i-nya ka vi kwéjî rai Ioané; wè ö kââ-ré pâr̂â nêr̂ê ré na aʼpâgür̂ü yè-nya na Pevaa, cè göi waa röi, ö kââ-ré rö pâr̂â nêr̂ê ré gö waa, é yè ye vè avâr̂i-nya, êr̂ê, na tùr̂ùwaa-nya na Pevaa. 37Na wê ye vè avâr̂i-nya röi na Pevaa, ö ce ré tùr̂ùwaa-nya. Aè gëve da dö tö pwêr̂ê mêr̂ê aʼ xi-e, mâ da tö tö rhûû bar̂ee némèè-è, 38mâ na da tö pwéé-ve na pâr̂â nô xi-e, xè-i ké da tâ néwèi xe-ve ö ce ré tùr̂ùwaa-nya. 39Gëve vi na ka mèyè rö pwar̂a pèci ar̂ii, wè gëve tâ néxâi, êr̂ê, nè yè wii rö-i na mör̂u xe-ve ka da tâwai yèri, ökâré rö nô ré pè ye vè avâr̂i-nya. 40Gëve bör̂i viö rai mi ua-nya cè ke-ve mör̂u!»

41«Gö da mèyè vi pè kau-i kâmö na gènyâ. 42Aè gö tâwai-ve na gènyâ, êr̂ê, na da wii na vi méar̂i xe-ve yè Bâô. 43Gö wê pwa mi rö-i néé Pevaa, gëve bör̂i da cëi-nya; aè nè yè mâ pwa na dèxâ kâmö rö-i dè néé-é, gëve yè bör̂i cëi-e. 44Gëve yè tâwai tâîî ké yè tâ néwèi na gëve, pâi pa cëi vi pè kau xè xé-r̂é, aè gëve da mèyè rö vi pè kau ré mi xè-i Bâô rhar̂i? 45Koa yè tâ néxâi na gëve, êr̂ê, gö yè vi na gènyâ na ka vi kââr̂â i-ve yè Pevaa; aè nêr̂ê dèxâ kâmö na ké yè vi kââr̂â i-ve, ökâré Mosé ré gëve tâ néwèi-e. 46Gëve yè cëi Mosé na gëve, gëve yè cëi-nya bar̂ee, wè na yu nô né-nya na ce. 47Gëve yè da cëi ka yu xi-e, gëve yè bör̂i cëi tâîî pâr̂â nô xi-nya?»

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index