Search form

Jean 6

Na Pè Ara Kanii Mille Kâmö Na Ièsu

Mat 14.13-21; Mar 6.30-44; Luk 9.10-17

1Tèi nédèè, na bör̂i tawarher̂e nérhëë rö Galilé na Ièsu, néé-é bar̂ee nérhëë-ré na Tibériade. 2Cér̂é bör̂i vi ua-è na pâr̂â kâmö pa pôr̂ô yéyé, wè cér̂é tö rhûû pâr̂â nêr̂ê ka ar̂inadö ré na waa na ce rö bwêêwé pâr̂â kâmö pa pèii. 3Na bör̂i tèi rua na gwêêwè na Ièsu, na bör̂i cuè vèâ cér̂é pâr̂â pâi pa pâgür̂ü xi-e rö-i. 4Na wê tö vè ubwa na nédaa né Paséka, wè bwêê i pâi xè Juda. 5Na bör̂i tö rhûû pâr̂â kâmö pa pôr̂ô yéyé na Ièsu, na cér̂é mi ua-è, na bör̂i êr̂ê yè Filipo na ce, êr̂ê: «Gèré yè vi na ka urhii êê ara rö-wè cè ki pè ara-r̂é?» 6Na êr̂ê nô ré, wè na waa yeyèè yè-è, wè na dè tâwai ö kââ-ré nè yè waa na ce. 7Na bör̂i êr̂ê yè-è na Filip, êr̂ê: «Nè yè da pâr̂i-r̂é na pâr̂â var̂awa pè urhii pârör̂ö kâmö dènari, wè nè yè da pâr̂i-r̂é kwéyë na ka yar̂i xè-i.» 8Na bör̂i êr̂ê yè-è na dèxâ rai pâi pa pâgür̂ü xi-e, néé-é na Adèrè, pâdii Simona Pètèru, êr̂ê: 9«Na wii na dèxâ wi dowa rö-a, wè na tö xar̂a kanii var̂awa orge mâ kaar̂u êêwâ; wi yè xö wêr̂êi yè pâr̂â kâmö-a?» 10Na bör̂i êr̂ê na Ièsu, êr̂ê: «Pè cuè yâbèr̂i ria pâr̂â kâmö.» Tö ökâré na pôr̂ô na nédeewi rö-i. Cér̂é bör̂i cuè ria na pâr̂â kâmö, wè cér̂é ûr̂û kanii mille. 11Na bör̂i pè pâr̂â var̂awa na Ièsu, aè na wê cowa ëi, na bör̂i vi wii yè pâr̂â pâi pa pâgür̂ü xi-e, aè pâr̂â pâi pa pâgür̂ü, wè cér̂é vi wii pè pâr̂i pâr̂â kâmö ré cuè yâbèr̂i-r̂é; mâ kaar̂u êêwâ bar̂ee, na ûr̂û rhî vè e xé-r̂é. 12Cér̂é bör̂i wê kiè, na bör̂i êr̂ê yè pâr̂â pâi pa pâgür̂ü xi-e na ce, êr̂ê: «Ka vèâi vè rhaaxâ pâr̂â ka örua xè-i, cè ki yèri ka yè vi bwir̂i xè-i.» 13Cér̂é bör̂i wê ka vèâi mâ oè vè rhâri pârör̂ö kêbö na ma kaar̂u ka örua xè-i kanii var̂awa orge, tèi nédèè ké vi ara. 14Cér̂é wê tö rhûû na pâr̂â kâmö nêr̂ê ka ar̂inadö ré na waa na Ièsu, cér̂é bör̂i êr̂ê, êr̂ê: «Avâr̂i êr̂ê, ökââ pérövéta ré é êr̂ê nè yè vi ria mi na bwêê jë.» 15Na wê rhî tâwai-r̂é na Ièsu, êr̂ê, cér̂é yè mi na ka pè tömâ-ê cè ki ör̂ökau, na bör̂i vi rhar̂i tëë na ce na gwêêwè.

Na Vâr̂â Rö Bwêêrher̂e Rhëë Na Ièsu

Mat 14.22-33; Mar 6.45-52

16Na wê rhêêrè, cér̂é bör̂i vi ria na nérhëë na pâr̂â pâi pa pâgür̂ü, 17mâ oè kwâ, mâ tawarher̂e rhâmâ nérhëë, wè cér̂é vi na Kapérénaum. Aè na wê bwê, na bör̂i da tö pwa yèr̂i-r̂é na Ièsu. 18Na bör̂i wii na rhövè rö nérhëë, wè na kau na kayâ mâ kwiè. 19Cér̂é wê tawaur̂u kwâ, na ûr̂û kanii töwè kanii na ma rhaaxâ kilomèèti, cér̂é bör̂i tö rhûû Ièsu na na vâr̂â mi rö bwêêrher̂e rhëë, mâ vi vè ubwa i kwâ. Cér̂é bör̂i cê bar̂a. 20Na bör̂i êr̂ê yè-r̂é na ce, êr̂ê: «Gènyâ-a, aè koa yè bar̂a!» 21Cér̂é bör̂i cëi-e rö kwâ mâ vi or̂o, cér̂é bör̂i wê cir̂i rö névâ ré cér̂é vi nai.

Pâr̂â Kâmö Cér̂é Vi Mèyè Ièsu

22Tèi mélöö, cér̂é bör̂i tömâ rö dèxâ ékar̂aè nérhëë na pâr̂â kâmö pa pôr̂ô yéyé, na bör̂i rhî vè yèri rha kwâ rö-i, aè na rhaaxâ rö kwâ ré cér̂é oè na pâr̂â pâi pâgür̂ü i Ièsu, na bör̂i da tö cér̂é Ièsu, aè cér̂é oè rhâri kwâ na pâr̂â kâmö xi-e. 23Aè na wê cir̂i na bör̂i kwâ mi xè Tibériade rö ka tö vè ubwa i ö kââ-ré cér̂é wê vi ara rö-i, tèi nédèè ké ëi yè êê ara i Ör̂ökau. 24Cér̂é bör̂i wê tö rhûû na pâr̂â kâmö na na yèri Ièsu rö pwar̂a pâi pa pâgür̂ü xi-e, cér̂é bör̂i oè pâr̂â kwâ ré, mâ vi na Kapérénaum, wè cér̂é vi mèyè Ièsu.

Ièsu, Var̂awa Né Mör̂u

25Cér̂é bör̂i tö rhûû-é rö dèxâ ékar̂a nérhëë, cér̂é bör̂i êr̂ê yè-è, êr̂ê: «Ka vi pur̂â éé, gè pwa rö-a wanéyé?» 26Na bör̂i êr̂ê yè-r̂é na Ièsu, êr̂ê: «Avâr̂i, avâr̂i, gö êr̂ê yè-ve, êr̂ê, gëve da mèyè-nya xè-i ké wê tö rhûû xe-ve pâr̂â nêr̂ê ka ar̂inadö, aè xè-i rö ké ara xe-ve, gëve bör̂i wê kiè xè-i var̂awa. 27Koa yè waa nêr̂ê yè êê ara ka yè bo, aè na e rö na êê ara ka tö yawi cêmè rö mör̂u ka da tâwai yèri, ré nè yè nââ yè-ve na o i kâmö, wè na pè tömâ-ê vè mör̂ö na Pevaa, wè Bâô.» 28Cér̂é bör̂i êr̂ê yè-è, êr̂ê: «Ö jië na nêr̂ê-vé, cè ké-vé waa nêr̂ê i Bâô?» 29Na bör̂i êr̂ê yè-r̂é na Ièsu, êr̂ê: «Ökââ nêr̂ê Bâô, êr̂ê, tâ néwèi yè kâmö ré na tùr̂ùwaa-è.» 30Cér̂é bör̂i êr̂ê yè-è, êr̂ê: «Ö jië pètâbâ ré gè yè waa cè ki gèvé tö rhûû mâ tâ néwèi? Jië na nêr̂ê-i? 31Cér̂é kâi mana na pâi kau xé-vé rö nékaê, na ûr̂û ka yu mâ', êr̂ê: “Na nââ vè cî-r̂é var̂awa mi xè nékö.”» 32Na bör̂i êr̂ê yè-r̂é na Ièsu, êr̂ê: «Avâr̂i, avâr̂i, gö êr̂ê yè-ve, êr̂ê, na da nââ yè-ve var̂awa mi xè nékö na Mosé, aè Pevaa xi-nya, kâmö ré nââ yè-ve dö var̂awa mi xè nékö; 33wè var̂awa i Bâô, wè, var̂awa ka vi ria mi xè nékö, mâ nââ mör̂u yè bwêê jë wânii.» 34Cér̂é bör̂i êr̂ê yè-è, êr̂ê: «Ör̂ökau, gè yè bâ nââ yè-vé var̂awa-ré.»

35Na bör̂i êr̂ê yè-r̂é na Ièsu, êr̂ê: «Gènyâ, wè var̂awa né mör̂u. Aè ö kâmö ré mi ua-nya, wè nè yè da mêr̂ê tëë, aè ö kâmö ré tâ néwèi-nya, wè nè yè da bar̂i wâyö tëë. 36Gö wê cowa êr̂ê yè-ve, êr̂ê, gëve tö rhûû-nya avâr̂i, aè gëve da bör̂i tâ néwèi-nya rö. 37Cér̂é yè rhau mi ua-nya na pâr̂â kââ wânii ré na nââ yè-nya na Pevaa, aè ö kâmö ré yè mi ua-nya, wè gö yè da yayâwâ-ê. 38Tö ökâré, gö da vi ria mi xè nékö na ka waa rhî vè e xi-nya, aè, na e rö na rhî vè e i kâmö ré tùr̂ùwaa-nya. 39Ökââ rhî vè e i kâmö ré tùr̂ùwaa-nya, cè göi yè da kâ vè bwir̂i dèxâ rai pâr̂â kâmö ré na nââ-r̂é yè-nya, aè gö yè mâ pè mör̂u-r̂é tëë rèi nédaa ka taadè. 40Aè ökââ rhî vè e i Pevaa xi-nya, êr̂ê, pâr̂â kâmö wânii ré tö rhûû O mâ tâ néwèi-e, wè cér̂é yè cëi mör̂u ka da tâwai yèri; aè gö yè mâ pè mör̂u-r̂é tëë rèi nédaa ka taadè.»

41Cér̂é bör̂i vi vâpèr̂u-é na pâi xè Juda, xè-i ké êr̂ê xi-e, êr̂ê; «Gènyâ var̂awa ka vi ria mi xè nékö.» 42Cér̂é bör̂i êr̂ê, êr̂ê: «Ö jië, na da Ièsu o i Ioséfa na wi-a? Aè gèré da tâwai bar̂ee pevaa xi-e mâ pâni-e? Na wêr̂êi, na êr̂ê na ce, gö vi ria mi xè nékö?» 43Na bör̂i êr̂ê yè-r̂é na Ièsu, êr̂ê: «Koa yè vi vâpèr̂u na gëve. 44Na yèri rha kâmö ka yè tâwai mi ua-nya, na ki da yörhèè-è na Pevaa, ö ce ré tùr̂ùwaa-nya. Aè gö yè mâ pè tömâ-ê tëë rèi nédaa ka taadè. 45É yu rö pèci i pâi pa péröféta, êr̂ê: “Cér̂é yè rhau pâgür̂ü rai Bâô”. Tö ökâré, cér̂é yè rhau mi ua-nya na pâr̂â kâmö ré tö vi pwêr̂ê mâ pâgür̂ü rai Pevaa. 46Aè na yèri rha kâmö ka tö rhûû Pevaa, aè na e rö na kâmö ré mi xè-i Bâô, wè na tö rhûû Pevaa xi-e. 47Avâr̂i, avâr̂i, gö êr̂ê yè-ve, êr̂ê, ö kâmö ré yè tâ néwèi-nya, wè nè yè mâ wii na mör̂u xi-e ka da tâwai yèri. 48Gènyâ, var̂awa nè mör̂u. 49Cér̂é kâi mana rö nékaê na pâr̂â pâi kau xe-ve mâ' xiréé, aè, cér̂é wê pèii mé. 50Ökââ var̂awa ka vi ria mi xè nékö, wè nè yè kâi na dèxâ kâmö, nè yè da bör̂i mé. 51Gènyâ var̂awa ka mör̂u, ka vi ria mi xè nékö,, nè yè kâi var̂awa-ré na dèxâ kâmö, nè yè bör̂i mör̂u kwéyë rua waavi, aè var̂awa ré gö yè nââ, wè kar̂ö-nya, gö yè nââ vè mör̂u né bwêê jë.»

52Cér̂é bör̂i vi caa-r̂é na pâi xè Juda, êr̂ê: «Na tâwai tâîî ké yè nââ kar̂ö-è na kâmö-a cè ki mâ kâi?» 53Na bör̂i êr̂ê yè-r̂é na Ièsu, êr̂ê: «Avâr̂i, avâr̂i, gö êr̂ê yè-ve, êr̂ê, gëve yè da öi kar̂ö o i kâmö, mâ wâyö war̂a xi-e, nè yè bör̂i da wii na mör̂u rö pwar̂a pwéé-ve. 54Ö kâmö ré yè öi kar̂ö-nya, mâ wâyö war̂a xi-nya, wè nè yè mâ wii na mör̂u xi-e ka yè da tâwai yèri, wè gö yè mâ pè mör̂u-é tëë rèi nédaa ka taadè. 55Tö ökâré, na dö êê ara na kar̂ö-nya, aè dö rhëë na war̂a xi-nya. 56Ö kâmö ré öi kar̂ö-nya mâ wâyö war̂a xi-nya, wè na tö pwéé-nya na ce, aè gö tö pwéé-é na gènyâ. 57Na ûr̂û Pevaa ka mör̂u, wè na tùr̂ùwaa-nya, aè gènyâ, wè gö mör̂u xè-i Pevaa, na ûr̂û bar̂ee kâmö ré öi-nya, wè nè yè mör̂u xè-i xi-nya. 58Ökââ var̂awa ka vi ria mi xè nékö,, na da ûr̂û pâr̂â pâi kau xe-ve, wè cér̂é kâi mana, cér̂é bör̂i wê mé, aè nè yè mör̂u aau na kâmö ré yè kâi var̂awa-a.» 59Aè pâr̂â nô ré, wè na êr̂ê na Ièsu rö mwâ waa ar̂ii, na na vi pur̂â rö Kapérénaum.

Pâr̂â Nô Né Mör̂u Ka Da Tâwai Yèri

60Aè cér̂é wê pwêr̂ê na bör̂i pâi pa pâgür̂ü xi-e pa pôr̂ô, cér̂é bör̂i êr̂ê, êr̂ê: «Na dö yéé aau na nô ré, aè wîr̂î ré yè tâwai pwêr̂êwaa?» 61Na bör̂i rhî tâwai rö wêê nénââ xi-e na Ièsu ké vi vâpèr̂u i pâi pa pâgür̂ü xi-e wa pâr̂â nô ré, na bör̂i êr̂ê yè-r̂é na ce, êr̂ê: «Gëve wêr̂êi, nè yè vi kââr̂â i-ve na nô-ré? 62Gëve yè wêr̂êi, na ki gëve tö rhûû o i kâmö, na ki vi rua tëë na ka tö kaa töö xi-e mâ' xiréé? 63Na pè mör̂u na ko, aè na da dö kââ na kar̂ö. Aè pâr̂â nô xi-nya ré gö êr̂ê yè-ve, wè ö kââ-ré ko mâ mör̂u. 64Aè bör̂i rai-ve, wè cér̂é da tâ néwèi.» Tö ka rhavûû, wè na wê tâwai na Ièsu pâr̂â kâmö pa da tâ néwèi, mâ kâmö ré yè e. 65Na bör̂i êr̂ê yè-r̂é bar̂ee na ce, êr̂ê: «Na yèri rha kâmö ka yè tâwai mi ua-nya, na ki da yörhèè-è yè-nya na Pevaa xi-nya.»

66Na rhavûû rèi céréé ké tëëtëë i bör̂i pâi pa pâgür̂ü pa pôr̂ô, cér̂é bör̂i da vi vèâ tëë cér̂é-é. 67Na bör̂i êr̂ê na Ièsu yè pâi pa pârör̂ö na ma kaar̂u, êr̂ê: «Gëve wêr̂êi, gëve bar̂i tö vi tëëtëë bar̂ee na gëve?» 68Na bör̂i aʼcëi yè-è na Simona Pètèru, êr̂ê: «Ör̂ökau, gèvé yè vi wa ya? Aè na dè tö pwar̂a-i na nô né mör̂u ka da tâwai yèri. 69Gèvé wê dè tâ néwèi mâ rhîâgür̂ü, êr̂ê, gèi rö Kérisö, O i Bâô ka mör̂u aau.» 70Na bör̂i êr̂ê yè-r̂é na Ièsu, êr̂ê: «Na wêr̂êi, gö da pâbir̂i-ve pa pârör̂ö na ma kaar̂u, na gènyâ? Aè na méavor̂a na dèxâ rai-ve.» 71Ce, wè na êr̂ê Iuda Iskariot, o i Simona, wè ce ré yè ârui-e, wè dèxâ rai pâi pa pârör̂ö na ma kaar̂u.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index