Search form

Jean 7

Cér̂é Da Tâ Néwèi Ièsu Na Pâr̂â Pâvâdii-E

1Tèi nédèè pâr̂â nô ré, na bör̂i vi rö Galilé na Ièsu, wè na da rhî vè e na ce ké yè vi rö Juda, wè cér̂é vi mè wêyê né ké yè yö vè mii-e na pâi xè Juda.

2Na bör̂i wê tö vè ubwa na nédaa né bwêê né mwâ vi tö rhaavu i pâi xè Juda. 3Cér̂é bör̂i êr̂ê yè-è na pâr̂â dö pâvâdii-e ru, êr̂ê: «Kâyâi ökââ, aè vi na Juda cè ké-r̂é tö rhûû pâr̂â nêr̂ê ré gè waa na pâi pa pâgür̂ü xi-i. 4Wè na yèri dèxâ kâmö ka yè waa rha kââ rö ka tö yêr̂ê, na ki rhî vè e ké yè tö vèa xi-e. Gè yè bör̂i waa pâr̂â nêr̂ê-ré, na e na gèi êr̂ê vèa-i yè bwêê jë.» 5Wè cér̂é da tâ néwèi-e bar̂ee na pâr̂â pâvâdii-e ru. 6Na bör̂i aʼcëi yè-r̂é na Ièsu, êr̂ê: «Na da tö pwa na nédaa xi-nya, aè na mö dè bâ nédaa xe-ve yawi. 7Na da tâwai yè rhîaa xe-ve na bwêê jë, aè nè yè dè rhîaa xi-nya, pûû-é, wè gö ye vè avâr̂i, êr̂ê, na yaané na pâr̂â nêr̂ê-ê. 8Gëve vi rua ua bwêê na gëve, aè gö yè da ua bwêê na gènyâ xina, wè na da tö pwa na nédaa xi-nya.» 9Na wê êr̂ê yè-r̂é röi nô ré na ce, na bör̂i tâ tö Galilé.

Na Tö Némwââ Bwêê Né Mwâ Mwââlöö Na Ièsu

10Cér̂é bör̂i wê vi ua bwêê na pâr̂â pâvâdii-e ru, na bör̂i dè vi rhaadè-r̂é na ce, wè, na vi uyûi. 11Cér̂é bör̂i vi mèyè-è na pâi xè Juda rö némwââ bwêê, mâ êr̂ê, êr̂ê: «Âri e?» 12Aè na pôr̂ô na pâr̂â nô vidù i pâr̂â kâmö wa-è. Wè cér̂é êr̂ê na bör̂i, êr̂ê: «Na kâmö ka e.» Aè cér̂é êr̂ê na bör̂i, êr̂ê: «Bwaa, na kâmö ka pè vi mür̂ü pâr̂â kâmö.» 13Aè na yèri kâmö ré yè êr̂ê vèa-è vè kau, wè cér̂é bar̂a i pâi xè Juda.

14Bör̂i tèi négowé né ké waa bwêê, na bör̂i tèi rua na mwâ waa ar̂ii na Ièsu, mâ vi pur̂â rö-i. 15Cér̂é bör̂i vi buèi na pâi xè Juda, mâ êr̂ê, êr̂ê: «Na tâwai tâîî pâr̂â pèci ar̂ii na wi-a, na é da pâgür̂ü yè-è?»

16Na bör̂i êr̂ê yè-r̂é na Ièsu, êr̂ê: «Na da kèi xi-nya na ké vi aʼpâgür̂ü xi-nya, aè kèi ö kâmö ré tùr̂ùwaa-nya. 17Nè yè bar̂i waa rhî vè e i Bâô na dèxâ kâmö, nè yè bör̂i rhîâgür̂ü ka vi aʼpâgür̂ü xi-nya, êr̂ê, kèi mi Bâô, aè gö dè êr̂ê vi bwir̂i xè-i xi-nya. 18Ö kâmö ré yè dè vi tâ néxâi xè-i xi-e, wè na mèyè ö kââ ré yè pè kau-é, aè ö kâmö ré mèyè ké yè pè kau ö kâmö ré tùr̂ùwaa-è, wè na avâr̂i na ce, wè na yèri dèxâ nô ka téé rö pwar̂a-è. 19Na wêr̂êi, na da nââ yè-ve mââyöö na Mosé? Aè na yèri dèxâ kâmö rai-ve ka yè köiwaa mââyöö-ré. Gëve wêr̂êi, gëve mèyè ké yè yö vè mii-nya?» 20Cér̂é bör̂i êr̂ê yè-è na pâr̂â kâmö êr̂ê: «Na tö pwar̂a-i na u! Wîr̂î ré mèyè cè ki mâ yö vè mii-i?» 21Na bör̂i êr̂ê yè-r̂é na Ièsu, êr̂ê: «Gö wê cowa waa dèxâ nêr̂ê, gëve bör̂i rhau cêrhö xè-i. 22Na wê nââ yè-ve ké yè vâr̂â yêr̂ê na Mosé, wè na da ka é waa i Mosé, aè dè kèi mâ' pâr̂â pâi kau xe-ve, aè gëve pè vâr̂â yêr̂ê kâmö rèi nédaa ar̂ii. 23Nè yè cëi vâr̂â yêr̂ê na dèxâ kâmö rèi nédaa ar̂ii, cè ki da tar̂a kwéjîr̂i mââyöö i Mosé, na wêr̂êi, gëve rhôê xi-nya wa kâmö ré gö waa e kar̂ö é rèi nédaa ar̂ii? 24Koa yè ye vè avâr̂i wa ké tö rhûû i pièmè, aè na e na ké mâ ye vè avâr̂i wa ké ërëwaa vè târi.»

Na Mésia Na Ièsu Ra?

25Cér̂é bör̂i êr̂ê na bör̂i kâmö xè Iérusalèm, êr̂ê: «Na wêr̂êi na da ce ré cér̂é mèyè cè ké-r̂é yö vè mii-e? 26Aè tö rhûû-é, wè na tö-a tëvë cér̂é vèâ, na bör̂i yèri dèxâ kââ ré cér̂é êr̂ê yè-è? Na wêr̂êi, cér̂é rhîâgür̂ü-é na pâi pa vi winô, êr̂ê, dè Mésia na ce? 27Aè ö kâmö-a, wè gèré wê tâwai ö kââ-ré na mi xè-i, aè nè yè wê pwa na Mésia, na bör̂i yèri rha kâmö ka tâwai ö kââ-ré nè mi xè-i.»

28Na bör̂i aʼvè kau rua na Ièsu rö léwé mwâ ka ar̂ii, na na mö ké vi pur̂â, mâ êr̂ê, êr̂ê: «Gëve wê tâwai-nya, mâ tâwai bar̂ee ö kââ-ré gö mi xè-i! Wè gö da pwa vè târ̂ââ na gènyâ, aè na avâr̂i na ö ce ré tùr̂ùwaa-nya, ö kââ-ré gëve da tâwai-e. 29Aè gö dè tâwai-e na gènyâ, wè gö mi rai-e, wè na tùr̂ùwaa-nya na ce.» 30Cér̂é bör̂i vi mè wêyê né ké yè tuwir̂i-e, na bör̂i yèri rha kâmö ka yè yùù köwi-e rö xi-e, xè-i ké mö ké yèri nédaa xi-e. 31Aè cér̂é pôr̂ô yéyé na pâr̂â kâmö pa tâ néwèi yè-è, mâ êr̂ê, êr̂ê: «Nè yè wê pwa na Mésia, nè yè bör̂i waa pâr̂â nêr̂ê ka ar̂inadö rö bwêêwé pâr̂â nêr̂ê ré na waa na ce?»

É Tùr̂ùwaa Pâr̂â Kâmö Né Paa Cè-Ki Tuwir̂i Ièsu

32Cér̂é wê pwêr̂ê na pâr̂â farésaiö vi dûû i pâr̂â kâmö pa pôr̂ô yéyé wa-è, cér̂é bör̂i tùr̂ùwaa pâr̂â kâmö yar̂i na pâr̂â ör̂ökau i pâi pa nâânévâ, mâ pâr̂â farésaiö na ka tuwir̂i-e. 33Na bör̂i êr̂ê na Ièsu, êr̂ê: «Na da mwââ tëë na nédaa né ké yè tö gèré-nya, wè gö yè vi tëë na pwar̂a ö ce ré tùr̂ùwaa-nya. 34Gëve yè vi mèyè-nya, gëve yè da bör̂i tö rhûû-nya, aè gëve da tâwai yè pwa rö ö kââ-ré gö yè tö-i.» 35Cér̂é bör̂i vi êr̂ê na pâi xè Juda, êr̂ê: «Âri ö kââ-ré nè yè vi nai, cè gèré da tâwai yè vi na ka tö rhûû-é? Na wêr̂êi, nè yè vi na ce wa pâi xè Juda ré ya néjêr̂ê pâi xè Héléni mâ vi aʼpâgür̂ü yè pâi xè Héléni? 36Jië na nô né ké êr̂ê xi-e, êr̂ê: “Gëve yè vi na ka mèyè-nya, gëve yè da bör̂i cêmèèr̂i-nya, mâ gëve yè da tâwai yè pwa rö ö kââ-ré gö yè tö-i?”»

Pâr̂â Wêê Rhëë Né Mör̂u

37Tèi nédaa ka taadè, nédaa né waa bwêê, ökâré nédaa ka kau, na bör̂i tömâ rua na Ièsu mâ aʼvè kau, êr̂ê: «Ö kâmö ré bar̂i wâyö, mi ua-nya na ce na ka wâyö. 38Ö kâmö ré yè tâ néwèi-nya, na ûr̂û ké êr̂ê rö ka yu mâ, êr̂ê, nè yè mâ pwé rua xè-i pwéé-é na pâr̂â wêê rhëë né mör̂u.» 39Wè na êr̂ê nô ré na ce xè-i ko, wè cér̂é yè cëi na pâr̂â kâmö pa tâ néwèi-e, aè é da tö nââ ko xè-i ké da tö pè kau Ièsu.

Cér̂é Vi Wii Ré Na Pâr̂â Kâmö Na Pûû-É Na Ièsu

40Cér̂é bör̂i pwêr̂ê na bör̂i kâmö pa pôr̂ô yéyé pâr̂â nô ré tèi nédaa-ré, cér̂é bör̂i êr̂ê, êr̂ê: «Avâr̂i, na pérövéta na wi-a.» 41Aè cér̂é êr̂ê na bör̂i kâmö, êr̂ê: «Ökââ Mésia!» Aè cér̂é êr̂ê na bör̂i, êr̂ê: «Na wii na Mésia ka mi xè Galilé? 42Na wêr̂êi, é da êr̂ê rö ka yu mâ', né yè pwa na Mésia rö pwar̂a mör̂u David ké mi Bétéléma, ö kââ-ré wêê mwâ i David.» 43Cér̂é bör̂i vi caa-r̂é vè kaar̂u wa-è. 44Aè cér̂é rhî vè e na bör̂i ké yè tuwir̂i-e, na bör̂i yèri rha kâmö ka yè yùù köwi-e rö xi-e.

Cér̂é Da Tâ Néwèi Na Pâi Pa Vi Winô I Pâi Xè Juda

45Cér̂é bör̂i vi tëë na pâi pa vi târ̂î kâmö yar̂i, mâ vi cêmèèr̂i pâi pâ ör̂ökau i pâi pa nâânévâ, mâ pâr̂â farésaiö. Cér̂é bör̂i êr̂ê yè-r̂é na pâi-ré, êr̂ê: «Gëve wêr̂êi, gëve da pè xi-e mi xi-yé?» 46Cér̂é bör̂i aʼcëi tëë na pâi pâ kâmö yar̂i, êr̂ê: «Na yèri kâmö ka tëvë ûr̂û ké tëvë i ö kâmö-a.» 47Cér̂é bör̂i êr̂ê yè-r̂é na pâr̂â farésaiö, êr̂ê: «Na wêr̂êi, é wê pè vi mür̂ü-ve bar̂ee? 48Na wêr̂êi, na wii na dèxâ rai pâi pa vi winô ka tâ néwèi-e, mâ dèxâ rai pâi pâ farésaiö? 49Aè cér̂é yè wê yerii na pâr̂â kâmö-a xè-i ké da tâwai pâr̂â mââyöö xé-r̂é.»

50Na bör̂i êr̂ê yè-r̂é na Nikodème, dèxâ rai-r̂é, wi-ré vi pwa yèr̂i Ièsu xiréé na na wê bwê. Na êr̂ê yè-r̂é: 51«Na wêr̂êi, ârikéé wa né mââyöö xé-r̂é, gèré nââ yawi pè urhii yè kâmö, na gèré da dö tö pwêr̂ê ö kââ-ré nè yè êr̂ê, mâ tâwai ö kââ-ré na waa?» 52Cér̂é bör̂i kurher̂e, mâ êr̂ê yè-è, êr̂ê: «Gè wi mi xè Galilé bar̂ee na gèi? Mèyè, mâ tö rhûû, wè na yèri pérövéta ka yè pwa mi xè Galilé.»

Ièsu Mâ Bwè Kui Dö Wêyê

Sal 50.16-21; Rom 2.1-3,17-23; Ioan 3.17

53Cér̂é bör̂i vi vidù rhar̂i na pâr̂â wêê mwâ xé-r̂é.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index