Search form

Jean 9

Na Pè Mör̂u Kâmö Ka Bwi Mi Mâ' Xè Ka Ër̂i-E Na Ièsu

1Na mö ké vi na Ièsu, na bör̂i tö rhûû dèxâ kâmö ka bwi, mi mâ' xè ka ër̂i-e. 2Cér̂é bör̂i ërëwaa-è na pâr̂â pâi pa pâgür̂ü xi-e, êr̂ê: «Kâmö ka vi pur̂â éé, wîr̂î ré nô ka yaané xi-e-a, xè-i ké ër̂i-e mi mâ xar̂a bwi, ce ra, wi dua ër̂i-e ra, wi wîr̂î?» 3Na bör̂i êr̂ê yè-r̂é na Ièsu, êr̂ê: «Na da yaané na wi-a, mâ cur̂u da yaané bar̂ee na dua ër̂i-e; aè na e, wè cè ki tö vèa na pâr̂â nêr̂ê i Bâô rö wi-a. 4Na e yè-nya na göi waa pâr̂â nêr̂ê i ö kâmö ré tùr̂ùwaa-nya, na na mö ké daa, wè nè yè mi na orê, na bör̂i yèri kâmö ka yè wakè. 5Rèi ö nédaa ré gö mö tö-a bwêê jë, wè gö daa né bwêê jë.» 6Na wê cowa êr̂ê ûr̂û-ré, na bör̂i yiwâr̂i ria rö néjë, mâ ber̂a vè rhaaxâ, na bör̂i rhèi jë-ré rö duö pièmè kâmö ka bwi. 7Na bör̂i êr̂ê yè-è, êr̂ê: «Vèr̂i na ka gââ rö wêê rhëë rö Siloé.» Ökââ nô-né, êr̂ê: «É tùr̂ùwaa». Na bör̂i vi mâ gââ, na bör̂i pwa mi tëë na na wê rhî. 8Pâr̂â kâmö ré tö vè ubwa i-e, mâ pâr̂â kâmö ré tö rhûû-é yawi mi mâ' na na bâ ânââ, cér̂é bör̂i êr̂ê, êr̂ê: «Na da ö kâmö-a ré bâ cuè mâ ânââ yawi?» 9Cér̂é bör̂i êr̂ê na bör̂i, êr̂ê: «Wè dè ce-ré.» Aè, cér̂é êr̂ê na bör̂i êr̂ê: «Na dö ûr̂û-é.» Na bör̂i aʼcëi yè-r̂é na ce, êr̂ê: «Wè dè gènyâ-â.» 10Cér̂é bör̂i êr̂ê yè-è êr̂ê: «É pè rhî tâîî duö pièmè-i?» 11Na bör̂i êr̂ê yè-r̂é na ce, êr̂ê: «Na waa na kâmö ré néé-é na Ièsu, wè na ber̂a jë, mâ rhèi rö duö pièmè-nya, na bör̂i êr̂ê yè-nya, êr̂ê: “Vi na ka gââ rö wêê rhëë i Siloé.” Gö bör̂i wê vi na ka gââ rö-i, gö bör̂i wê rhî.» 12Cér̂é bör̂i êr̂ê yè-è, êr̂ê: «Bör̂i âri-e?» Na bör̂i êr̂ê yè-r̂é na ce, êr̂ê: «Üü, gö da tâwai.»

Cér̂é Ërëwaa Kâmö Ka Bwi Na Pâr̂â Farésaiö

Ioan 10.37,38; Is 6.9,10; Vin 29.25; Luk 6.22,23

13Cér̂é bör̂i yörhèè kâmö ka bwi xiréé yè pâi pâ farésaiö. 14Aè ö nédaa ré na ber̂a jë rèi na Ièsu cè ki pè rhî duö pièmè, wè nédaa ka ar̂ii. 15Cér̂é bör̂i ërëwaa-è tëë na pâi pâ farésaiö, êr̂ê: “Gè wê rhî xè xi-yé?” Na bör̂i êr̂ê yè-r̂é na ce, êr̂ê: «Na rhèi jë rö duö pièmè-nya, gö bör̂i vi na ka gââ, gö bör̂i wê rhî.» 16Cér̂é bör̂i êr̂ê na bör̂i rai pâi pâ farésaiö, êr̂ê: «Na da kèi mi Bâô na wi-a, wè na da rheewaa e nédaa ka ar̂ii.» Cér̂é bör̂i êr̂ê na bör̂i, êr̂ê: «Na wêr̂êi, na kâmö ka yaané-a na tâwai waa pâr̂â nêr̂ê ka ar̂inadö-a?» Cér̂é bör̂i wê vi caa-r̂é vè kaar̂u. 17Cér̂é bör̂i êr̂ê tëë mwâr̂â yè kâmö ka bwi, êr̂ê: «Jië na wêê nénââ xi-i yè-è, xè-i ké pè rhî duö pièmè-i xi-e?» Na bör̂i êr̂ê yè-r̂é na ce, êr̂ê: «Na pérövéta.»

18Aè cér̂é da tâ néxâi na pâi xè Juda, êr̂ê, na bwi mi mâ' xiréé, na bör̂i wê rhî tëë na wi-ré kwéyë rua i ké aʼyè dua ër̂i i ö kâmö ré é pè rhî duö pièmè-è, 19mâ ërëwaa-r̂u, êr̂ê: «O xi-u na wi-a? Göu êr̂ê, êr̂ê, göu ër̂i-e na na bwi? Na bör̂i wê rhî xi-yé xina na ce?» 20Cur̂u bör̂i êr̂ê yè-r̂é na pevaa xi-e mâ pâni-e, êr̂ê: «Gövu dè tâwai êr̂ê, êr̂ê, o xi-vu na wi-a, mâ gövu wê dè ër̂i-e mâ' na na bwi. 21Na wê rhî xina na ce, aè gövu da tâwai êr̂ê, na rhî xi-yé, mâ gövu da tâwai bar̂ee ö kâmö ré pè rhî duö pièmè-è. Gëve dè ërëwaa-è waanawê, wè na wê dè wii na wêê nénââ xi-e, wè nè yè mâ dè vi yëwaa yè-ve!» 22Cur̂u bör̂i êr̂ê ûr̂û-ré na pevaa xi-e mâ pâni-e, wè cur̂u bar̂a i pâi xè Juda, xè-i ké vi êr̂ê xé-r̂é, êr̂ê, ö kâmö ré yè êr̂ê na Kérisö na Ièsu, wè é yè yayâwâ-ê xè-i mwâ waa ar̂ii. 23Ökâré pûû ké êr̂ê i dua ër̂i-e, êr̂ê: «Na wê dè wii na wêê nénââ xi-e, gëve ërëwaa-è waanawê!»

24Cér̂é bör̂i kaar̂u aʼyè kâmö ka bwi na pâi pâ farésaiö, mâ êr̂ê yè-è, êr̂ê: «Pè kau Bâô na gèi, wè gèvé wê tâwai êr̂ê, na kâmö ka yaané na wi-ré.» 25Na bör̂i êr̂ê yè-r̂é na ce, êr̂ê: «Nè yè kâmö ka yaané na wi-ré, gö da tâwai, aè rhaaxâ rö kââ ré gö tâwai, êr̂ê, gö bwi mâ' xiréé, aè xina, wè gö wê rhî.» 26Cér̂é bör̂i êr̂ê yè-è tëë, êr̂ê: «Ö jië ré na waa yè-i? Na pè rhî tâîî duö pièmè-i na ce?» 27Na bör̂i êr̂ê yè-r̂é na ce, êr̂ê: «Gö wê cowa êr̂ê yè-ve yawi, gëve bör̂i da pwêr̂ê. Aè ki-yé ré gëve bar̂i pwêr̂ê tëë? Na wêr̂êi, gëve bar̂i kâmö xi-e bar̂ee?» 28Cér̂é bör̂i vër̂ëë-è vè yaané mâ êr̂ê yè-è, êr̂ê: «Dè gèi kâmö ré pwêr̂êwaa-è, aè gèvé, wè pâi pa pwêr̂êwaa Mosé. 29Gèvé wê tâwai êr̂ê, na tëvë yè Mosé na Bâô, aè wi-ré, wè gèvé da tâwai êr̂ê na kâmö xè-wè!» 30Na bör̂i êr̂ê yè-r̂é na kâmö ka bwi êr̂ê: «Ö kââ-â ka mö ké pwa vè pè buèi, wè gëve da tâwai ö kââ-ré na mi xè-i, aè na wê cowa pè rhî duö pièmè-nya na ce? 31Gèré rhau tâwai êr̂ê, nè yè da pwêr̂êwaa pâr̂â kâmö pa yaané na Bâô, aè nè yè wii na dèxâ kâmö ka yè bar̂a yè Bâô mâ waa rhî vè e xi-e, nè yè bör̂i pwêr̂êwaa-è na ce. 32É da pwêr̂ê yawi mâ' xiréé, êr̂ê, na wii na dèxâ kâmö ka pè rhî duö pièmè kâmö ka bwi mi mâ xè ka ar̂èè xi-e. 33Nè yè da mi rai Bâô na wi-ré, nè da tâwai ké yè waa rha kââ.» 34Cér̂é bör̂i êr̂ê yè-è, êr̂ê: «É ër̂i-i rö-i nô ka yaané ka kau aau, gè yè bör̂i tâwai ké yè vi pur̂â-vé?» Cér̂é bör̂i yayâwâ-ê xè mwâ ka ar̂ii.

Ké Bwi Rö-I Ko

Luk 10.21; Ioan 10.2-5; 1Pet 2.6-8; 2Kor 4.3-6; Is 42.16

35Na wê tö pwêr̂ê na Ièsu êr̂ê, cér̂é wê yayâwâ-ê, na bör̂i tö rhûû-é na ce, mâ êr̂ê yè-è, êr̂ê: «Gè wêr̂êi, gè wê tâ néwèi yè o i kâmö?» 36Na bör̂i êr̂ê yè-è na ce, êr̂ê: «Ör̂ökau, wîr̂î-ré cè göi tâ néwèi-e.» 37Na bör̂i êr̂ê na Ièsu, êr̂ê: «Gè wê tö rhûû-é, wè ce ré vi tëvë vèâ göu ré.» 38Na bör̂i êr̂ê na ce, êr̂ê: «Ör̂ökau, gö tâ néwèi-i.» Na bör̂i tâ nôô ria yè-è na ce. 39Na bör̂i êr̂ê na Ièsu, êr̂ê: «Gö wê pwa rö-a bwêê jë na ka rhôôr̂u, cè ké-r̂é wê rhî na pâr̂â kâmö pa da rhî, aè cér̂é yè wê bwi na pâr̂â kâmö pa rhî.» 40Cér̂é wê pwêr̂ê pâr̂â nô ré, na bör̂i rai pâi pâ farésaiö pa tö cér̂é-é, cér̂é bör̂i êr̂ê yè-è: «Wè gèvé bwi bar̂ee na gèvé?» 41Na bör̂i êr̂ê yè-r̂é na Ièsu, êr̂ê: «Gëve yè pâr̂â kâmö pa bwi, nè yè da wii na nô ka yaané xe-ve, aè gëve êr̂ê xina, êr̂ê, gëve pâi pa rhî, ökâré na bör̂i dè bâ tö yawi na nô ka yaané xe-ve.»

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index