Search form

Jude 1

Nô Né Vi Méar̂i

1Gènyâ Juda kâmö yar̂i i Kérisö, mâ dui duarii gövu Iakobo, gö yu vèr̂i yè pâr̂â kâmö ré é aʼyè-r̂é, mâ pâr̂â paxa dö wêê nénââ rö-i Bâô Pevaa, pâr̂â kâmö ré é waa tö rhûû-r̂é vè ki Ièsu Kérisö.

2Na e na ké wê vi ër̂i rö pwar̂a-ve na vi méar̂i mâ vi kââwaa mâ nâânévâ.

Pâi Pa Vi AʼPâgür̂ü Pa Veevee

3Pâr̂â wêê nénââ xi-nya mwêê, gö wê rhî vè e vè kau ké yè yu yè-ve nô né vi pè mör̂u ka rhau pâr̂i-ré, aè na wapaur̂u-nya rö xina na ké yè yu yè-ve cè ki pè mör̂ö-ve, cè ke-ve mör̂ö vi êr̂ê vèa vi tâ néwèi, ö kââ-ré é wê rhau nââ röi yè-r̂é paxa vi rheewaa-r̂é. 4Wè cér̂é vi cuur̂i-r̂é uyûi rö pwar̂a-ve na bör̂i pâ kâmö pa é cowa yu ké rhôôr̂u-r̂é yè yerii, pâr̂â paxa da bar̂a yè Bâô mâ paxa pugèwè vi méar̂i i vi bwir̂i i Bâô vè câwâ ka miir̂i, mâ cér̂é vi yiâ i Ör̂ökau xé-r̂é ka rhaaxâ rö, wè Ör̂ökau Ièsu Kérisö.

5Gö rhî vè e ké yè aʼvè néxâi-ve, rhaaxâr̂ö gëve wê dè tâwai mâ' pâr̂â kââ-ré, êr̂ê, na pè mör̂u ö ba mi xè Aigupito na Ör̂ökau, bör̂i tèi nédèè, na kâ vè yèri-r̂é paxa da tâ néwèi. 6Aè pâr̂â angéla ré cér̂é da tömâ vè mör̂ö rö-i nêr̂ê-r̂é ka vi kwéjî, mâ cér̂é kâyâi virai dö wêê mwâ xé-r̂é, wè na wê pöi-r̂é na ce rö-i orê kwéyë rua waavi, kwéyë rua ké wê pwa i nédaa ka kau, wè nédaa né vi rhôôr̂u. 7Na ûr̂û Sodoma mâ Gomora, mâ pâr̂â népèè névâ pwânûr̂i ka rhaaxâ na câwâ xé-r̂é mâ ké waa nô ka yaané, mâ pâr̂â kââ ka miir̂i cèrè; wè é yejîî-r̂é vè pètâbâ, é bör̂i pè yerii-r̂é rö-i kêmör̂u ka yè da tâwai mé.

8Cér̂é ûr̂û-ré na pâr̂â kâmö-a, cér̂é bör̂i vi köiwaa ké ngëxë xé-r̂é, mâ pè miir̂i kar̂ö-r̂é, mâ cér̂é viö rai pâr̂â paxa vi winô, mâ cér̂é aʼvè yaané pâr̂â paxa rhîrhér̂é. 9Aè angéla Mikaèla, wè na wê mör̂ö rai méavor̂a, na cur̂u vi caa-r̂u wa kar̂ö Mosé, na bör̂i da aʼvè kau rua mâ aʼvè yerii méavor̂a na ce, aè na êr̂ê yè-è rö, êr̂ê: «Ki pè yerii-i na Ör̂ökau!» 10Aè pâr̂â kâmö-a, wè cér̂é da ûr̂û-ré; cér̂é dö aʼvè yaané pâr̂â kââ ré cér̂é da tâwai, cér̂é bör̂i vi kâgayu-r̂é rö-i pâr̂â câwâ ré cér̂é dè tâwai vè târ̂ââ na ûr̂û pâr̂â bwâr̂âwê. 11Aauu mwêê na cér̂é! Wè cér̂é köiwaa wêyê i Kaina, mâ rhâmâ rö wêyê né vi mür̂ü i Balaama yè pè yadii; mâ cér̂é kâ vè bwir̂i-r̂é rö-i wêyê né vi paa i Koré. 12Cér̂é waa vè yaané pâr̂â êê ara né vi méar̂i xe-ve xè-i, na ké-r̂é wê ara vè kau bwir̂i mâ mââmui i na ûr̂û bwâr̂âwê. Cér̂é pâr̂â kö ka da di, mâ ka cêê rua xè-i kayâ; cér̂é pâr̂â kêê rèi léé nékaré, ka da pwa pwêê mâ ka é tèèr̂u bwêê kwèè; 13cér̂é pâr̂â kwiè ka kau rö nérhëë, ré yiarui, na bör̂i pwé rua pâr̂â kââ ré bo rö léwé; cér̂é pâr̂â âr̂âwir̂è ka vi bwir̂i ka dè ké-r̂é na bwê né orê waavi.

14Aè wi-a Énoka, ré cî kani pèkanii na ma kaar̂u rhavûû rai Adamu, na tëvë rö-i wêyê né pérövéta mâ êr̂ê vèa baayê pâr̂â kâmö-a êr̂ê: «Tö rhûû, nè yè mâ pwa na Ör̂ökau cér̂é vèâ pâr̂â kâmö xi-e paxa pâr̂â pârör̂ö mille paxa ar̂ii, 15cè ki mâ vi rhôôr̂u pâr̂â kâmö wânii, mâ ye vè avâr̂i yè pâr̂â kâmö ré cér̂é da bar̂a yè pâr̂â nêr̂ê-r̂é ka da e yè-r̂é cér̂é waa, mâ pâr̂â nô ka karher̂e ré cér̂é êr̂ê-ê rö-i na pâr̂â kâmö pa yaané pa da bar̂a xi-e.» 16Cér̂é pâr̂â kâmö paxa bör̂ödûû, mâ pâr̂â kâmö paxa bâ vi kââr̂â, mâ köiwaa pâr̂â vi wêêgûr̂û xé-r̂é, pâr̂â kâmö pa tëvë bèr̂éé na néwâ-r̂é, mâ cér̂é pè kau kâmö cè ki mâ wii na pè kwê yè-r̂é.

Pâr̂â Ka Yakoa Mâ Pâr̂â Pè AʼVè Néxâi

17Aè gëve paxa dö wêê nénââ xi-nya mwêê, tâ néxâi rö na gëve pâr̂â nô ré cér̂é êr̂ê mâʼ na pâr̂â aposetolo i Ör̂ökau Ièsu Kérisö. 18Cér̂é aʼvè néxâi yè-ve, êr̂ê: «Cér̂é yè mâ tö vèa tèi nédaa ka taadè, na pâr̂â kâmö pa vi aʼvè rhônô, mâ vi waa pâr̂â rhî vè e xé-r̂é ka da bar̂a yè Bâô.» 19Cér̂é yè pâr̂â kâmö ré pè tuö vi caa mâ vi tö vidù, cér̂é paxa waa ké waa rö-i kar̂ö, aè cér̂é da waa rö-i ko. 20Pâr̂â dö wêê nénââ xi-nya, vâi vè rua-ve na gëve, rö-i vi tâ néwèi xe-ve ka dö ar̂ii, mâ pwaér̂ö rö-i Ko-Ar̂ii, 21aè dè waa tö rhûû-ve rö-i vi méar̂i i Bâô, aè vi târ̂î na gëve yè vi kââwaa i Ör̂ökau xé-ré Ièsu Kérisö, kwéyë rua rö mör̂u ka yè da tâwai yèri.

22Méar̂i-r̂é paxa vi rhèè. 23Aè pè mör̂u pâr̂â kâmö rai bar̂a mâ öxar̂a-r̂é rai kêmör̂u. Ki miir̂i yè-ve na âmëë ré na kâ vè miir̂i na kar̂ö.

Pè Cowa Vi Pwérhar̂a

24Na e na ki tö pwar̂a ce ré waa tö rhûû-ve, koa wè-ve bèi, mâ pèri vèa-ve rö rhîrhér̂é xi-e mâ vi or̂o vè kau êr̂ê, na yèri pè aʼvè yaané-ve. 25Na e na ki tö pwar̂a Bâô ka rhaaxâ rö ré pè mör̂u-ré, na vi wêyê na Ièsu Kérisö, Ör̂ökau xé-ré ki tö pwar̂a-è na rhîrhér̂é mâ vi pè kau, mâ vi winô, mâ ar̂inadö, rhavûû mâʼ xiréé aau mâ xina-ré mâʼ waavi aau! Amen!

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index