Search form

Luc 1

Ka Rhavûû Pâr̂â Nô

Mar 1.1; Apos 1.1-3

1Téofila éé,

Cér̂é wê waa na bör̂i pa pôr̂ô cè ké-r̂é yu vi yëwaa pâr̂â kââ ré wê rhau pwa mâ yexèvè rö pwar̂a-r̂é wânii, 2ûr̂û ké vi rhenô i yè-r̂é i pâi pa tö rhûû mi mâ' rö ka rhavûû mâ' pâi pa nêr̂ê-r̂é na nô. 3Na bör̂i tö vèa yè-nya cè göi yu yâbèr̂i yè-i pâr̂â kââ-ré, na gö wê cowa mèyè avâr̂i pâr̂â kââ-ré rhavûû rö pûû-é, cè gèi rhîâgür̂ü na gèi, Téofila, 4wè gèi dö kâmö, ka avâr̂i i pâr̂â kââ ré é wê aʼpâgür̂ü yè-i röi.

Na Êr̂ê Baayê Na Angéla Ké Yè Ârè I Ioané-Batiyi

5Tèi nédaa i Héroda, ör̂ökau ka kau rö Juda, na wê wii na dèxâ wi ka ar̂ii, na Zakaria na néé-é, mâ Abia na néé cî wakè xi-e; aè bwè xi-e wè dèxâ rai pâlè powè i Arona, na Élisabèt na néé-é. 6Cur̂u rhau avâr̂i rö némèè Bâô, mâ köiwaa pâr̂â mââyöö mâ vi winô i Ör̂ökau rö-i wêyê ka dö târi. 7Na wê yèri ki-r̂u o yar̂i, wè na tenu na Élisabèt, mâ cur̂u wê béâr̂i vi.

8Na bör̂i waa nêr̂ê né waa ar̂ii rö némèè Bâô na Zakaria, 9Tèi nédaa né cî wakè xi-e, na bör̂i yejîî-e na vi ya, wè, ökâré wêyê né nêr̂ê-â, cè ki yè vi ru na ce rö mwâ ka ar̂ii i Ör̂ökau, mâ nââ borhêê rö-i. 10Aè pâr̂â kâmö wânii, wè cér̂é tö bwêê wêyê, mâ pwaér̂ö rèi pè mèèxa né ké yè nââ borhêê. 11Na bör̂i tö vèa yè Zakaria na dèxâ angéla i Ör̂ökau, mâ tömâ na ce rö é gaamëë né kaa yâmar̂a né borhêê. 12Na bör̂i cêrhö na Zakaria na tö rhûû-é mâ na kau na bar̂a rö xi-e. 13Na bör̂i êr̂ê yè na angéla: «Koa yè bar̂a wè Zakaria, wè é wê cowa cëi ké pwaér̂ö xi-i. Nè mâ vi ër̂i yè-i dèxâ o yar̂i wi na bwè xi-i Élisabèt, aè gè yè mâ ye néé-é, êr̂ê, Ioané. 14Nè yè pûû vi or̂o mâ pwérhar̂a rö pwar̂a-i, aè cér̂é pôr̂ô na paxa yè vi or̂o kèi ké ârè xi-e. 15Wè nè yè kau rö némèè Ör̂ökau na ce. Nè da wâyö divââ, mâ pâr̂â rhëë pè bwéjé kâmö, aè nè yè rhâri na ce i Ko-Ar̂ii rhavûû rö pwéé pâni-e; 16nè yè pè xé-r̂é mi tëë bör̂i pa pôr̂ô pâ mör̂u Israèl wa Ör̂ökau Bâô xé-r̂é; 17nè yè vâr̂â vi rö némèè Bâô xar̂a ko mâ awir̂è i Élia, cè ki pèi mi tëë wêê nénââ i pâr̂â pevaa yè pâr̂â pâlè-r̂é, mâ paxa gu vi vââ-r̂é yè gaamëë i pâi pa târi, cè ki kâ vè tö vâ yè Ör̂ökau dèxâ ba ka é wê waa e röi.» 18Na bör̂i aʼcëi yè angéla na Zakaria êr̂ê: «Gö mâ tâwai tâîî ö kââ-ré? Wè gö wê béâr̂i, aè bwè xi-nya, wè na tö kwayii.» 19Na bör̂i aʼcëi na angéla: «Gènyâ Gabriel, ré tömâ rö némèè Bâô. É tùr̂ùwaa-nya cè göi pè aʼ-i mâ aʼvè néxâi yè-i nô ka e ré é. 20Aè tö rhûû gè yè nimâ mâ gè yè da tâwai aʼ kwéyë rua rèi ö nédaa ré nè yè pwa na pâr̂â kââ-ré, wè gè da tâ néwèi pâr̂â nô xi-nya ré yè mâ yexèvè rèi nédaa xé-r̂é.»

21Aè pâr̂â kâmö wânii, wè cér̂é bâ tö târ̂î Zakaria, mâ cêrhö wa ké tö vè mwââ xi-e ûr̂û-ré rö mwâ ka ar̂ii. 22Aè na wê tù, na bör̂i da tâwai pè aʼ-r̂é na ce, cér̂é bör̂i rhîâgür̂ü êr̂ê na pwa yèr̂i-e na ngërhûû rö mwâ ka ar̂ii; wè na vi yejîî i köwi-e mâ tö nimâ.

23Na wê cowa na nédaa né wakè xi-e rö-i, na bör̂i vi a mwâr̂â na wêê mwâ xi-e. 24Tèi nédèè, na bör̂i wê tâwé na bwè xi-e Élisabèt, na bör̂i öcoé kanii var̂ui na bwè-ré. Na bör̂i êr̂ê: 25«Wè vi méar̂i vi bwir̂i i Bâô yè-nya na ö kââ-ré rèi nédaa ré na tö rhûû-nya mâ cöö virai ké köö xi-nya rö pwar̂a pâr̂â kâmö.»

Na Êr̂ê Baayê Na Angéla Ké Yè Ârè I Ièsu

26Tèi var̂ui pèkanii na ma rhaaxâ, na bör̂i tùr̂ùwaa angéla Gabriel na Bâô, na dèxâ névâ rö Galilé, néé-é na Nazarèt, 27rö pwar̂a dèxâ bwè dowa ka da tö rhéö, ka é aʼwîî vè ki dèxâ kâmö xè-i mwââr̂ö i David, néé-é na Ioséfa, néé bwè dowa-ré wè Maria. 28Na vi ru rö mwâ xi-e na angéla, mâ êr̂ê: «Na kau mâmâ na ko-i, wè gèi ré na pwa yèr̂i-e na dèxâ vi méar̂i vi bwir̂i, wè na tö pwar̂a-i na Ör̂ökau.» 29Na bör̂i cêrhö na Maria, êr̂ê, na wêr̂êi na ké aʼvui-a? 30Na bör̂i aʼcëi na angéla: «Koa yè bar̂a, wè Maria, wè gè pwa yèr̂i vi méar̂i vi bwir̂i rö pwar̂a Bâô. 31Tö rhûû, wè gè yè mâ tâwé, mâ gè mâ vi ër̂i dèxâ o yar̂i wi, na gè yè mâ ye néé-é êr̂ê Ièsu. 32Nè yè kau na ce, mâ é yè mâ aʼyè-è êr̂ê, o i Ka tö rua aau, aè nè mâ nââ yè-è kaa per̂e i David pevaa xi-e, na Ör̂ökau wè Bâô. 33Nè mâ vi winô rö mwââr̂ö i Iakobo na ce kwéyë rua waavi, aè nè yè yèri léé kaa vi winô xi-e.» 34Na bör̂i êr̂ê yè angéla na Maria: «Nè mâ wêr̂êi, wè gö da tö tâwai dèxâ wi?» 35Na bör̂i aʼcëi na angéla: «Nè tö bwêêwé-i na Ko-Ar̂ii, mâ awir̂è Ka tö rua aau, wè, nè yè karui i ui xi-e. Ökâré é yè vi aʼyè êr̂ê, o i Bâô, na o yar̂i ka ar̂ii ré yè tö vèa xè xi-i. 36Tö rhûû, bwè ker̂e-i, wè, Élisabèt, wè na cî rö xi-e dèxâ o yar̂i na na wê béâr̂i, wè na mö ké tö pèkanii na ma rhaaxâ var̂ui xar̂a tâwé xi-e na bwè ré é wê vi êr̂ê mâ', êr̂ê, bwè ka tenu. 37Wè na yèri kââ ka da pâr̂i Bâô.» 38Na bör̂i êr̂ê na Maria: «Tö rhûû, gö kâmö yar̂i i Ör̂ökau. Na e na ki yè waa yè-nya ûr̂û ké êr̂ê xi-i!» Na bör̂i wê kâyâi-e na angéla.

Na Rhâwaa Élisabèt Na Maria

39Na bör̂i tömâ rua na Maria rèi nédaa ré é, mâ vi rua nér̂êi na dèxâ névâ ré tö négowé gwêêwè rö Juda. 40Na bör̂i pwa rö wêê mwâ i Zakaria, mâ cêmè vi cêrhö wa Élisabèt. 41Aè na wê pwêr̂ê na Élisabèt ké cêmè vi cêrhö wa-è i Maria, na bör̂i tee rö pwéé-é na o yar̂i, mâ rhâri i Ko-Ar̂ii na pâni-e. 42Na bör̂i aʼvè kau rua, mâ êr̂ê: «Na kau mâmâ na ko-i rai pâr̂â bwè wânii, mâ é aʼvui pwêê léwé-i! 43Kè-wè na ké pwa yèr̂i-nya i pâni Ör̂ökau xi-nya? 44Wè na da tö pwa yèr̂i böödê-nya na mêr̂ê aʼ né ké wê cêmè vi cêrhö wa-nya xi-i, na bör̂i tee xè-i vi or̂o na o yar̂i xi-nya rö pwéé-nya. 45Na kau mâmâ na ko bwè-ré wê tâ néwèi, wè, nè yè rhau yexèvè röi na pâr̂â kââ ré é wê êr̂ê yè-è xè-i mi Ör̂ökau.»

Rhe I Maria

46Na bör̂i aʼcëi na Maria, êr̂ê:

«Na pè kau rua Ör̂ökau na wêê nénââ xi-nya,

47Mâ na vi or̂o rö-i Bâô na ko-nya,

Wè ce ré pè mör̂u-nya,

48Wè, na bèr̂éé wa ké yar̂i ria i bwè kâmö yar̂i xi-e.

Tö rhûû, cér̂é yè mâ êr̂ê na pâr̂â cî kani waavi, êr̂ê,

Na kau mâmâ na ko-nya.

49Wè na waa rö xi-nya pâr̂â kââ ka kau aau na Katawaiwânii.

Na ar̂ii na néé-é.

50Mâ na tö bwêêwé pâr̂â cî kani mâ pâr̂â cî kani,

Rö pwar̂a-r̂é paxa bar̂a yè-è na vi kââwaa xi-e.

51Na wê yexèvè na mör̂ö xi-e rö köwi-e,

Aè na wê kâ vè maii-r̂é pâr̂â paxa vi pè kau-r̂é rö-i vi tâ néxâi i wêê nénââ xé-r̂é.

52Na yapurhâi xè-i kaa per̂e xé-r̂é pâr̂â paxa wii na awir̂è xé-r̂é,

Mâ na pè rua pâr̂â pa pè yar̂i-r̂é.

53Na nââ rha vèâi pâr̂â kââ ka e yè-r̂é paxa mêr̂ê,

Aè na kâyâi vè yerii aau cér̂é ré kigör̂ödiwi.

54Na nââbéé Israèl, wè kâmö yar̂i xi-e.

Wè na tâ néxâi vi kââwaa xi-e yè-è

55Abérahama mâ pâr̂â mör̂u-é waavi,

Ûr̂û ké wê êr̂ê xi-e yè pâr̂â bèmûû-ré.»

56Na wê tö pwar̂a Élisabèt na Maria na ûr̂û karir̂i var̂ui, na bör̂i vi a mwâr̂â na wêê mwâ xi-e.

Ké Ârè I Ioané Batiyi

57Aè na wê pwa na nédaa né ké yè vi ër̂i i Élisabèt, na bör̂i pè ârè dèxâ o yar̂i wi. 58Pâr̂â kâmö pa tö vè ubwa i-e, mâ pâr̂â pâ ker̂e-é, wè cér̂é wê cowa pwêr̂ê ké wê pè tö vèa rö pwar̂a-è vi kââwaa xi-e i Ör̂ökau, cér̂é bör̂i wê vi or̂o wa-è cér̂é-é. 59Tèi nédaa pèkanii na ma karir̂i, cér̂é bör̂i wê ye néé-é êr̂ê Zakaria, ûr̂û pevaa xi-e. 60Na bör̂i aʼ na pâni-e: «Aè é yè ye néé-é êr̂ê, Ioané.» 61Cér̂é bör̂i aʼcëi yè-è êr̂ê: «Na yèri aau kâmö rö mwââr̂ö xi-i ré é ye néé-é ûr̂û-ré.» 62Cér̂é bör̂i vi yejîî i köwi-r̂é yè pevaa xi-e, cè ké-r̂é tâwai êr̂ê, nè jië na néé-é. 63Na bör̂i tùr̂ùyè pèyaa na Zakaria, mâ yu rö-i, êr̂ê: «Na Ioané na néé-é.» Cér̂é bör̂i rhau cêrhö. 64Tèi cér̂é-é, na bör̂i cîî-e na néwâ Zakaria, mâ cöö-è na kur̂umé-é, na bör̂i aʼ na ce mâ aʼvui Bâô. 65Cér̂é bör̂i rhau cêrhö na pâr̂â kâmö paxa tö pwânûr̂i, mâ tö pâr̂â négowé rö Juda. 66Aè pâr̂â kâmö ré vi tëvë wè cér̂é pwêr̂ê, mâ cér̂é bâ tö xar̂a rö pâr̂â wêê nénââ xé-r̂é, cér̂é tâ néxâi êr̂ê: «Nè yè mâ wîr̂î na o yar̂i-a?» Wè na wê tö xi-e na néxar̂a â Bâô.

Rhe I Zakaria

67Na bör̂i rhâri i Ko-Ar̂ii na Zakaria, pevaa xi-e, mâ aʼ ûr̂û pérövéta, êr̂ê:

68«Na e na ki yè aʼvui Ör̂ökau, Bâô i Israèl,

Wè na rhâwaa vi nââwîî ba xi-e mâ pè tö vèa vi pè mör̂u vè ké-ré,

69Wè na pè tö vèa vè ké-ré dèxâ vi pè mör̂u,

Rö pwar̂a pâr̂â mör̂u ör̂ökau David, kâmö yar̂i xi-e,

70Ûr̂û ké wê aʼvè néxâi xi-e rö-i néwâ pâi pa ar̂ii mâ' xiréé aau mâ pâ pérövéta;

71Mâ cè ki öxar̂a-ré rai pâi pa vi paa yè-ré,

Mâ rai köwi-r̂é paxa vi rhîaa xé-ré.

72Na pè tö vèa vi kââwaa xi-e yè pâr̂â bèmûû-ré,

Mâ tâ néxâi tëë vi kîbô xi-e ka ar̂ii.

73Ûr̂û ké wê kîbô xi-e yè Abérahama, bèmûû-ré,

74Nè yè nââ yè-ré ki yè yèri bar̂a,

Mâ ki yè cöö-ré rai néxar̂a â pâi pa rhîaa xé-ré,

75Cè gèré kâmö xi-e xar̂a vi rheewaa mâ târi rö némèè-è,

Rèi pâr̂â nédaa né mör̂u xé-ré.

76Aè gèi, o yar̂i ka yar̂i-a, wè, é mâ ye néé-i êr̂ê, pérövéta i Ka tö rua aau,

Wè gè yè köiwaa vi rö némèè Ör̂ökau, cè gèi kâ vè tö vâ wêyê xi-e,

77Mâ cè gèi nââ yè ba xi-e vi rhîâgür̂ü i vi pè mör̂u

Rö-i ké yè cöö nô ka yaané,

78Na rhâri xè-i nénââ né vi kââwaa mâ ké e aau i Bâô xé-ré

Na ké rhâwaa ré mi xè rua i mèèxa ré mö ké pwé,

79Cè ki waavèai-r̂é paxa cuè rö orê mâ ui né pèii mé,

Mâ kâ vè târi ké yâi â-ré rö wêyê né nâânévâ.»

80Aè o yar̂i-a, wè na wê bâ kani vi, mâ mör̂ö vi rö-i ko. Na bör̂i wê bâ cuè rö nékaê, kwéyë rua rèi ö nédaa ré na wê tö vèa rö némèè Israèl.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index