Search form

Luc 10

Nêr̂ê Pâi Pa Pâgür̂ü Pa Rir̂i Kâmö Mâ Pârör̂ö Na Ma Kaar̂u.

1Tèi nédèè, na bör̂i yejîî bör̂i pâi pa pâgür̂ü pa rir̂i kâmö mâ pârör̂ö na ma kaar̂u na Ièsu, mâ tùr̂ùwaa-r̂é baayêr̂î-e vè du vi kaar̂u vi na pâr̂â névâ mâ pâr̂â wêê mwâ ré nè yè vi nai na ce. 2Na wê êr̂ê yè-r̂é na ce, êr̂ê: «Na kau na déwé, aè cér̂é duwê na paxa yè vi yiur̂u, aè pwaér̂ö na gëve yè Ör̂ökau né vi yiur̂u êr̂ê, ki tùr̂ùwaa pâr̂â kâmö na ce na ka yiur̂u déwé xi-e. 3Vèr̂i na gëve. Tö rhûû, gö tùr̂ùwaa-ve, na ûr̂û pâr̂â olè mutô rö néjêr̂ê pâr̂â lupo. 4Koa yè pè budu, mâ karé mwâ vâr̂â, mâ mwâ néxar̂a â xè ria, mâ koa yè pu bwaar̂a yè dèxâ kâmö rö wêyê. 5Aè ké vi ru xe-ve rö dèxâ wêê mwâ, aʼ baayê ma' êr̂ê: “Ki tö wêê mwâ-â na nâânévâ.” 6Ki tö-i na dèxâ kâmö né nâânévâ, nè tö bwêêwé-é na nâânévâ xe-ve. Ki da ûr̂û-ré, nè bör̂i pwa tëë rö pwar̂a-ve na nâânévâ xe-ve. 7Cuè na gëve rö mwâ-ré, mâ ara mâ wâyö kââ ré tö pwar̂a-r̂é, wè é yè yadii kâmö ka wakè. Koa yè vi xè dèxâ mwâ na dèxâ mwâ. 8Aè gëve yè vi ru na gëve na dèxâ névâ, é yè bör̂i cëi-ve, ara na gëve ö kââ-ré é yè nââ yè-ve, 9waa e tëë pâr̂â paxa pèii ré yè tö-i, mâ êr̂ê yè-r̂é êr̂ê: “Na tö vè ubwa i-ve na mwâcir̂i i Bâô.” 10Aè gëve yè pwa rö dèxâ névâ, é yè bör̂i da cëi-ve rö-i, vi rua na gëve rö néjana, mâ êr̂ê: 11“Gèvé rhùr̂ùù yè-ve tëë pur̂uu jë xè névâ xe-ve ré pirii rö néxar̂a â-vé xè ria; tâ pâgür̂ü cé-a na gëve êr̂ê na tö vè ubwa na mwâcir̂i i Bâô.” 12Gö bör̂i aʼvè néxâi yè-ve, êr̂ê, nè mâmâ na nô ré pwa yèr̂i Sodoma rèi nédaa-ré, rai nô ré yè pwa yèr̂i névâ-â.»

Pâr̂â Névâ Pa Da Bar̂i Tâ Néwèi

Mat 11.21-23

13«Aauu mwêê, gèi Korasia! Aauu mwêê Bétsaïda! É yè waa rö Tyro mâ Sidona pâr̂â nêr̂ê ka ar̂inadö ré é waa rö pwar̂a-ve, cér̂é yè cowa vipââr̂i mâ' xiréé na cér̂é cuè xar̂a mwââlöö ka kau na ker̂e-é mâ dee-é. 14Ökâré nè mâmâ yè Tyro mâ Sidona rai-ve rèi nédaa né vi rhôôr̂u nô. 15Aè gèi Kapérénaum, é pè kau-i na nékö, é yè pè vi ria i tëë na yerii.» 16«Ö kâmö ré pwêr̂ê-ve wè na pwêr̂ê-nyâ, aè ö kâmö ré virai-ve wè na virai-nyâ, mâ ö kâmö ré virai-nyâ wè na virai ö ce ré wê tùr̂ùwaa-nyâ.»

Cér̂é Pwa Tëë Na Pa Rir̂i Kâmö Mâ Pârör̂ö Na Ma Kaar̂u.

17Cér̂é bör̂i pwa tëë xar̂a vi or̂o na pâi pa pâgür̂ü pa rir̂i kâmö mâ pârör̂ö na ma kaar̂u, mâ êr̂ê: «Ör̂ökau, cér̂é tâ nôô yè-vé bar̂ee rö-i néé-i na pâr̂â u.» 18Na bör̂i aʼcëi yè-r̂é na Ièsu êr̂ê: «Gö tö rhûû Satana ré bèi ria mi xè nékö, na ûr̂û kaye. 19Tö rhûû, gö wê nââ yè-ve awir̂è cè ke-ve vâr̂â rö bwêêwé pâr̂â mârhùr̂ii mâ pâr̂â pwévinyôr̂ô, mâ rö bwêêwé paxa awir̂è i kâmö ka rhîaa; na bör̂i yèri dèxâ kââ ka yè kâ vè yaané-ve. 20Rhaaxâr̂ö, koa yè vi or̂o na gëve wa ké wê tâ nôô yè-ve i pâr̂â ko, aè vi or̂o rö na gëve wa ké wê yu pâr̂â néé-ve rö nékö.»

Na Vi Or̂o Na Ièsu

Mat 11.25-27; 13.16,17

21Tèi céréé, na bör̂i pwérhar̂a rö ko-é na Ièsu, êr̂ê: «Gö pè kau-i, wè Pevaa, Ör̂ökau né nékö mâ bwêê jë, wè gè uyûi pâr̂â kââ-ré rai pâr̂â paxa gaamëë mâ pâr̂â paxa tâwai, aè gè wê êr̂ê vèa rö-i yè pâr̂â o yar̂i. Üüwa, wè Pevaa, wè na târi ûr̂û-ré rö némèè-i.»

22«Na wê kâyâi röi yè-nya pâr̂â kââ wânii na Pevaa, aè na yèri kâmö ré tâwai o xi-e, rhaaxâ r̂ö Pevaa, mâ na yèri kâmö ré tâwai Pevaa, rhaaxâ r̂ö o xi-e, mâ ö kâmö ré na bar̂i pè tö vèa é yè-è na o xi-e.»

23Na bör̂i nagèwè-è wa pâi pa pâgür̂ü na Ièsu, mâ êr̂ê yè-r̂é êr̂ê: «Na kau mâmâ na ko pâr̂â pièmè ré rhûû pâr̂â kââ ré gëve tö rhûû! 24Wè gö êr̂ê yè-ve êr̂ê, cér̂é pôr̂ô na pâr̂â pérövéta mâ pâr̂â ör̂ökau ré bar̂i tö rhûû pâr̂â kââ ré gëve tö rhûû, cér̂é bör̂i da tö rhûû, mâ cér̂é bar̂i pwêr̂ê pâr̂â kââ ré gëve pwêr̂ê, cér̂é bör̂i da pwêr̂ê.»

Yeyèè Né Kâmö Xè Samaria Ka E

25Na bör̂i tömâ na dèxâ kâmö ka gaamëë rö-i mââyöö, wè na bar̂i waa yeyèè yè Ièsu, na bör̂i êr̂ê yè-è, êr̂ê: «Ka vi pur̂â éé, ö jië ré gö yè waa cè ki wii yè-nya na mör̂u ka da tâwai yèri?» 26Na bör̂i aʼcëi yè-è na Ièsu, êr̂ê: «Ö jië ré é yu rö mââyöö? Ö jië ré gè vâr̂â rö-i?» 27Na bör̂i aʼcëi na kâmö-ré, êr̂ê: «Gè yè méar̂i Bâô Ör̂ökau xi-i xè-i wêê nénââ xi-i wânii, mâ ko-i wânii, mâ mör̂ö xi-i wânii, mâ vi tâ néxâi xi-i wânii, mâ kâmö ré tö vè ubwa i ûr̂û-i.» 28Na bör̂i êr̂ê yè-è na Ièsu, êr̂ê: «Na târi na ké aʼcëi xi-i, waa ûr̂û-ré, gè yè bör̂i mör̂u.» 29Aè na bör̂i aʼvè târi-e na kâmö-ré, na bör̂i kurher̂e êr̂ê: «Wîr̂î ré kâmö ka tö vè ubwa i-nya?» 30Na bör̂i aʼcëi yè-è na Ièsu, êr̂ê: «Na wê rhééröö mi xè Iérusalèm na Iériko na dèxâ kâmö. Na bör̂i vi javirù vèr̂i bör̂i pa jarua, cér̂é bör̂i rhèè cuu virai pâr̂â mêr̂ê-ê xè xi-e, cér̂é kôjuwaa-è, mâ kâyâi-e na na ûr̂û ka wê mé mâ wê vi. 31Na bör̂i tö vèa na dèxâ kâmö ka ar̂ii ré rhééröö rö-i wêyê ré é, na bör̂i dè rhûû-é mâ vi aau. 32Na ûr̂û-ré bar̂ee na dèxâ wi xè Lévi ré tö vèa rö-i, na bör̂i pwa vè ubwa i-e, mâ tö rhûû-é mâ vi aau. 33Aè na bör̂i pwa vè ubwa i-e na dèxâ wi xè Samaria, tö névâr̂â vi, na bör̂i tö rhûû-é mâ kââwaa-è. 34Na bör̂i pwa yèr̂i-e mâ yaui pâr̂â wêêkaâr̂â xi-e, mâ piyöwîî jâr̂â élaiö mâ divââ; mâ nââ-ê rua rö bwâr̂âwê bwir̂iko xi-e, na bör̂i pè xi-e na dèxâ mwâ pa vâr̂â mâ yakôîî-e. 35Tèi nédaa gaar̂a, na bör̂i pè kaar̂u dènari na ce, mâ nââ yè kaavûû mwâ pa vâr̂â, mâ êr̂ê yè-è, êr̂ê: “Yamaiwaa wi-a, aè pâr̂â kââ ré gè yè kâ vè bwir̂i pè kwaayi rai, wè gö yè mâ rhawîî yè-i tëë.”» 36Na êr̂ê na Ièsu: «Wîr̂î rai pa rir̂i-a ré tö vèa yè-i, êr̂ê, na kâmö ka tö vè ubwa i wi-ré virù mâ pâi pa jarua?»

37Na bör̂i aʼcëi êr̂ê: «Dè kâmö ré pè tö vèa vi kââwaa xi-e yè-è.» Na bör̂i êr̂ê yè-è na Ièsu, êr̂ê: «Vi, mâ waa ûr̂û-ré na gèi.»

Ièsu Rö Pwar̂a Marta Mâ Maria

38Cér̂é mö ké tö néwêyê, na bör̂i vi ru rö dèxâ névâ na Ièsu, na bör̂i cëi-e rö mwâ xi-e na dèxâ bwè, néé-é na Marta. 39Na wii na dèxâ néduarii cur̂u-é, néé-é na Maria, ré wè cuè ria rö pwar̂a köwi Ièsu, mâ tö pwêr̂ê nô xi-e. 40Aè na bâ vi muiâwîî rö-i pâr̂â nêr̂ê-ê na Marta. Na bör̂i mi na ce mâ êr̂ê yè Ièsu, êr̂ê: «Ör̂ökau, na da dö kââ yè-i na ki bâ kâyâi-nya rhar̂i cè göi kâ vè tö vâ na pâdii-nya? Êr̂ê yè-è cè ki nââbéé köwi-nya.» 41Na bör̂i aʼcëi yè-è na Ièsu, êr̂ê: «Marta, Marta, gè bâ tâ vi nénââ mâ na bâ pè bë-i na pâr̂â kââ ka pôr̂ô. 42Aè rhaaxâ kââ rö ka tâ mwér̂é. Na wê pâbir̂i böömèè ka e na Maria, é yè da bör̂i pè rai-e.»

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index