Search form

Luc 12

Waa Tö rhûû Ké Veevee

Mat 10.26,27

1Tèi céréé, cér̂é wê rha vèâi-r̂é na pâr̂â kâmö pa pârör̂ö mille, pa dö vi cee, cér̂é bör̂i dö vi texai-r̂é xè-i, na bör̂i rhavûû ké yè êr̂ê yè pâi pa pâgür̂ü xi-e na Ièsu, êr̂ê: «Nô ka baayê, wè koa wè-ve waa rö lévèn i pâr̂â farésaiö, wè na veevee. 2Na yèri dèxâ kââ ré é nââ uyûi cè ki mâ da pwa yèr̂i, na yèri kââ ré tö yêr̂ê é yè da tâwai. 3Pâr̂â kââ ré gëve wê êr̂ê rö ka orê, é yè pwêr̂ê rö ka waa, aè kââ ré gëve yè êr̂ê rö böödê rö léwé mwâ, é yè vi vaa i rö gwâ mwâ.»

Dè Ce Rö Ré É Yè Bar̂a Xi-E

Mat 10.28-31

4«Gö bör̂i êr̂ê yè-ve, gëve pâ ker̂e-nya, êr̂ê, koa yè bar̂a i pa yö vè mii kar̂ö, wè cér̂é da tâwai ki yè waa tëë dèxâ kââ. 5Aè gö yè pèri vèa yè-ve kâmö ré gëve yè bar̂a xi-e. Na e na gëve bar̂a i ce ré wii na awir̂è xi-e né ké yè yer̂e rö gééna tèi nédèè ké wê yö vè mii, üüwa, gö êr̂ê yè-ve, êr̂ê, bar̂a xi-e na gëve.»

6«Ö jië, é da urhii kanii nônô i kaar̂u mwâné yar̂i? Aè na yèri dèxâ rai-r̂é é yè tâ nénui-e rö némèè Bâô. 7É wê vâr̂â röi bar̂ee pâr̂â pûr̂û gwâ-ve. Ökâré koa yè bar̂a, gëve dö kââ rai pâr̂â nônô ka pôr̂ô yéyé.»

Tâ Néwèi Ra Vi Yiâ I Ièsu Kérisö

Mat 10.32,33; 12.32; 10.19,20

8«Aè gö êr̂ê yè-ve na gènyâ, êr̂ê, ö kâmö ré üü xi-nya rö némèè pâr̂â kâmö, nè yè üü xi-e bar̂ee na o i kâmö rö némèè pâr̂â angéla i Bâô. 9Aè ö kâmö ré vi yiâ xi-nya rö némèè pâr̂â kâmö, é yè vi yiâ xi-e rö némèè pâr̂â angéla i Bâô. 10Ö kâmö ré aʼvè yaané o i kâmö, é yè cöö rai-e; aè ö kâmö ré pè kau-é yè Ko-Ar̂ii, é yè da tâwai cöö rai-e.»

11«Na ké-r̂é pè xe-ve na pâr̂â mwâ waa ar̂ii, mâ rö pwar̂a pa vi winô, mâ paxa awir̂è, koa yè tâ vi nénââ, êr̂ê, gëve mâ aʼcëi tâîî, mâ gëve mâ êr̂ê jië; 12wè nè yè mâ' aʼpâgür̂ü yè-ve rèi céréé na Ko-Ar̂ii ö kââ ré gëve mâ' êr̂ê.»

Yeyèè Né Kâmö Ka Kigör̂ödiwi Ka Vi Mür̂ü

13Na bör̂i êr̂ê yè Ièsu na dèxâ rai pâi pa pôr̂ô, êr̂ê: «Ka vi pur̂â éé, êr̂ê yè kaavèâi-nya cè ki vi wii gövu kaa vi ye-nôâ yè-vu.» 14Na bör̂i aʼcëi na Ièsu, êr̂ê: «Wi-r̂è, wîr̂î ré pugèwè-nya cè göi ka vi winô yè-ve, mâ vi wii yè-ve?» 15Na bör̂i êr̂ê yè-r̂é wânii êr̂ê: «Waa tö rhûû mâ tö koa rai pâr̂â âmu wânii; wè nè pôr̂ô na lèèwi i dèxâ, nè yè bör̂i da wii na mör̂u yè-è xè-i nékwêêr̂ê-ê.»

16Na bör̂i êr̂ê yè-r̂é dèxâ yeyèè, êr̂ê: «Na wê kau aau na vi yiur̂u rö néjë i dèxâ kâmö ka kigör̂ödiwi. 17Na bör̂i vi tëvë rö xi-e na ce, êr̂ê: “Ö jië ré gö yè waa? Wè na yèri ki-nya kaa töö cè göi ka vèâi pâr̂â êê vi yiur̂u xi-nya rö-i.” 18Na bör̂i êr̂ê: “Tö rhûû ö kââ-ré gö yè waa. Gö yè rhâi virai pâr̂â mwâ waamwâ xi-nya, mâ vâi pâr̂â ka kau rö-i, gö yè bör̂i ka vèâi rö-i pâr̂â êê ara xi-nya mâ pâr̂â lèèwi xi-nya. 19Gö yè bör̂i êr̂ê yè ko-nya, êr̂ê, ko-nya éé, na pôr̂ô na pâr̂â néki-i pè pâr̂i pâr̂â nédö ka pôr̂ô; tâ mui na gèi, mâ ara, mâ wâyö, mâ vi pwérhar̂a e.” 20Na bör̂i êr̂ê na Bâô, êr̂ê: “Ka vi mür̂ü éé! Tèi kâ bwê-a, wè é yè tùr̂ùyè ko-i; aè pâr̂â kââ ré gè kâ vè tö vâ, néki-ya?” 21Na ûr̂û-ré na kâmö ré kâ vèâi lèèwi vè ki-e rö, na bör̂i da kigör̂ödiwi rö pwar̂a Bâô.»

Tâ Néwèi Rö Yè Bâô

Mat 6.25-34

22Na bör̂i êr̂ê yè pâi pa pâgür̂ü xi-e na Ièsu, êr̂ê: «Tö ökâré, gö êr̂ê yè-ve êr̂ê, koa yè tâ vi nénââ vè yéé yè mör̂u xe-ve, kââ ré gëve yè ara, mâ yè kar̂ö bar̂ee, kââ ré gëve yè cur̂i. 23Na dö kââ na mör̂u rai êê ara mâ kar̂ö rai jer̂e kwêêr̂ê. 24Tâ néxâi na gëve pâr̂â këxë, wè cér̂é da mar̂a mâ yiur̂u, na yèri ké-r̂é mwâ ka nââ jâr̂â pwêê kêê, mâ mwâ waamwâ; na dè pè ara-r̂é na Bâô. Aè gëve dö kââ aau rai pâr̂â mür̂ü-â! 25Wîr̂î kâmö rai-ve ré tâwai rö-i ké tâ vi nénââ xi-e cè ki pè mwââ mör̂u xi-e i dèxâ böömèè köwi-e? 26Ökâré na ki gëve da tâwai dèxâ kââ ka yar̂i, ki-yé ré gëve tâ vi nénââ yè pâr̂â kââ bar̂ee? 27Tâ néxâi rö ké tuö i pâr̂â yanô, cér̂é da mar̂a mâ vi pumwîr̂i-r̂é. Gö êr̂ê yè-ve na gènyâ, êr̂ê, wi-a Solomona rö pâr̂â rhî xi-e wânii, wè na da umui ûr̂û dèxâ rai-r̂é. 28Nè pè umui ûr̂û-ré deewi ka tö nédeewi xina na Bâô, aè gaar̂a é yè yer̂e é ö yé, ö jië nè da umui-ve vi kwéjî na Bâô, gëve paxa tâ néwèi vè yar̂i? 29Koa yè mèyè na gëve ö kââ-ré gëve yè ara mâ wâyö. 30Wè pâr̂â kââ ré ka é mèyè-i pâr̂â pa dö töö xè-a bwêê jë, aè na dè tâwai na Pevaa, êr̂ê, na dö kââ yè-ve na pâr̂â kââ-ré. 31Aè mèyè baayê wîr̂î na gëve mwâcir̂i xi-e, nè yè bör̂i nââ yè-ve pâr̂â kââ ré bar̂ee.»

Pâr̂â Lèèwi Rö Nékö

Mat 6.19-21

32«Bwêê bwâr̂âwê ka yar̂i éé, koa yè bar̂a, wè na wê rhî vè e na Pevaa ké yè nââ yè-ve mwâcir̂i. 33Vi rhöwöi pâr̂â nékwêêr̂ê-ve mâ nââ vè pè vi méar̂i. Waa vè ke-ve karé ka da tâwai bo, mâ lèèwi ka da tâwai yèri rö rua nékö, tö ökâré, na tâwai pwa rö-i na pâr̂â, mâ arai na ùr̂i. 34Ö kaa tö-i nékaré lèèwi xi-i, wè tö wêê nénââ xi-i.»

Pâr̂â Kâmö Yar̂i Pa Tâ rhî

35«Pönémui-ve, mâ kèr̂i mwââ kêmör̂u xe-ve. 36Na e na gëve ûr̂û pâr̂â kâmö ré târ̂î ör̂ökau xé-r̂é ré yè pwa tëë xè ka öyö, wè nè pwa mâ nida, cér̂é yè bör̂i cîî yè-è vi bèr̂éé. 37Na kau mâmâ na ko pâr̂â kâmö yar̂i ré na pwa tëë yèri-r̂é na ör̂ökau na cér̂é bâ tâ rhî târ̂î-e. Avâr̂i gö êr̂ê yè-ve, êr̂ê, nè pönémui-e na ce, mâ pè cuè-r̂é rö taapër̂ë, mâ vi rö pwar̂a-r̂é cè ki nââ yè-r̂é êê ara. 38Aè ki yè pwa na ce rèi cî pèkaar̂u mâ cî pèkarir̂i rèi bwê mâ pwa yèr̂i-r̂é, na cér̂é bâ tâ rhî, na bör̂i dö kau mâmâ na ko-r̂é.»

39«Gëve tâwai êr̂ê, nè tâwai na kaavûû mwâ pè mèèxa ré nè pwa rèi na kâmö ka pâr̂â, nè yè wê tâ rhî, mâ nè da kâyâi ki yè rhètia mwâ xi-e. 40Aè kâ vè tö vâ rö-i na gëve, wè nè pwa na o i kâmö rèi pè mèèxa ré gëve da tâ néxâi.»

Kâmö Yar̂i Ka Avâr̂i Mâ Kâmö Yar̂i Ka Veevee

Mat 24.45-51

41Na bör̂i êr̂ê na Pètèru, êr̂ê: «Ör̂ökau, gè êr̂ê nô ré vè ké-vé rö ra gè êr̂ê vè ké-ré wânii?»

42Na bör̂i aʼcëi na Ièsu, êr̂ê: «Wîr̂î na kâmö ka avâr̂i mâ ka gaamëë ré na pè tömâ-ê na ör̂ökau xi-e rö bwêêwé pâr̂â kâmö yar̂i xi-e cè ki vi wii yè-r̂é rèi dö pè mèèxa né dâ né ké vi wii êê ara. 43Na kau mâmâ na ko kâmö ré na ki pwa na Ör̂ökau xi-e mâ kwéyëër̂i-e rö ka waa nêr̂ê-ê. 44Avâr̂i gö êr̂ê yè-ve, êr̂ê, nè yè pugèwè-è cè ki ka vi winô né pâr̂â nékwêêr̂ê-ê wânii. 45Aè na ki êr̂ê na kâmö yar̂i-a rö wêê nénââ xi-e, êr̂ê: “Na mö ké yidöö na Ör̂ökau xi-nya.” Na bör̂i rhavûû na ce ké ya pâr̂â kâmö yar̂i pâi mâ powè, mâ vi ara i, mâ wâyö i mâ bwéjé i, 46nè yè bör̂i pwa na ör̂ökau i kâmö ré rèi nédaa ré nè yè da tâ néxâi na ce, mâ pè mèèxa ré nè yè da tâwai, nè yè bör̂i yörher̂e-é vè kaar̂u, mâ nââ ka é vi wii vè ki-e rö pwar̂a pâi paxa da tâ néwèi. 47Aè ö kâmö yar̂i ré tâwai rhî vè e i Ör̂ökau xi-e, na bör̂i da kâ vè tö vâ, mâ na da waa ûr̂û rhî vè e xi-e, wè é yè ya-è vè pôr̂ô. 48Kâmö yar̂i ré da tâwai rhî vè e i Ör̂ökau xi-e, na bör̂i waa pâr̂â kââ ka rhöwöxè, é yè bör̂i ya-è vè duwê. Ö kâmö ré é wê nââ yè ka pôr̂ô, é yè bör̂i tùr̂ùyè ka pôr̂ô rai-e, aè ö kâmö ré é kâyâi vè pôr̂ô rö pwar̂a-è, é yè tùr̂ùyè tëë vè pôr̂ô vi kwéjî rai-e.»

Ièsu, Pûû Ké Vi Tia

Mat 10.34-36

49«Gö wê pwa na ka yer̂e dèxâ kêmör̂u rö bwêê jë, aè jië na rhî vè e xi-nya, na ki mâ wê kui röi. 50Na e na ki yè batiyi-nya bar̂ee i dèxâ batiyi, aè gö dö bwêêpë kwéyë rua na ki wê yexèvè röi! 51Gëve tâ néxâi êr̂ê gö wê pwa na ka nââ nâânévâ rö bwêê jë? Gö êr̂ê yè-ve êr̂ê na yèri, aè vi caa rö. 52Xina wè, na ké-r̂é paxanii rö dèxâ mwâ, cér̂é bör̂i yè vi caa-r̂é, viâ karir̂i aè viâ kaar̂u, mâ viâ kaar̂u aè viâ karir̂i. 53Cur̂u yè vi caa-r̂u na pevaa cur̂u o xi-e, mâ o xi-e cur̂u pevaa, mâ pâni-e cur̂u pûr̂ûbwè xi-e, mâ pûr̂ûbwè cur̂u pâni-e, mâ bwè pârhââ cur̂u bwè o xi-e, mâ bwè o xi-e cur̂u bwè pârhââ-ê.»

Rhîâgür̂ü Kétöné Pâr̂â Nédaa

Mat 16.2,3

54Na bör̂i êr̂ê yè pâr̂â kâmö pa pôr̂ô, êr̂ê: «Na ki gëve tö rhûû kö na ki tö vèa rö möö-a, gëve bör̂i êr̂ê, êr̂ê nè yè kwa. Na bör̂i yexèvè. 55Aè na ki ku na kayâ mi xè rua, gëve bör̂i êr̂ê, nè yè pixê, na bör̂i yexèvè. 56Gëve paxa vee! Gëve rhîâgür̂ü pâr̂â némèè nékö mâ bwêê jë; ki-yé ré gëve da rhîâgür̂ü pètâbâ nédaa xina?»

Mèyè Cè Ki Da Wii Na Vi Rhîaa

Mat 5.25,26

57«Mâ ki-yé ré gëve da rhîâgür̂ü vè târ̂ââ xè xe-ve pâr̂â kââ ka târi. 58Na ki gè vi göu ka vi kââr̂â i-i wa ka vi winô, tâ néxâi-e rö wêyê cè ki cöö-i rai-e, wi a pè xi-i na ce yè ka vi rhôôr̂u nô, aè ka vi rhôôr̂u nô wè nè yè kâyâi-i yè ka vi târ̂î, aè ka vi târ̂î nè yè yer̂e-i na mwâ pö kâmö. 59Gö êr̂ê yè-i êr̂ê gè yè da vi rua xè ré, na gè da tö nââ kwéyë röi mwâné ka yar̂i bor̂o ré mö örua.»

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index