Search form

Luc 13

Pugèwè Kétöné Câwâ Cè Ki Wii Mör̂u

1Tèi nédaa-ré, cér̂é wê tö-i na bör̂i kâmö pa vi yëi yè Ièsu wa pâi xè Galilé, wè na vi yâmar̂ai war̂a xé-r̂é na Pilato vè êê pwaér̂ö xé-r̂é yè Bâô. 2Na bör̂i aʼcëi yè-r̂é na Ièsu, êr̂ê: «Na wêr̂êi, gëve tâ néxâi êr̂ê cér̂é wê yaané na pâi xè Galilé-a rai pâi xè Galilé wânii, kèi ké wê pèii xé-r̂é xè-i pâr̂â kââ-ré? 3Bwaa, gö êr̂ê yè-ve êr̂ê gëve yè da vipââr̂i rö na gëve, gëve bör̂i yè rhau mé ûr̂û-ré. 4Dèxâ, pâi-â pa pârör̂ö na ma dèxâ é â na ma karir̂i, ré na bèi ö-r̂é na mwâ ka mwââ rua rö Siloé, na bör̂i rha vè mii-r̂é, na wêr̂êi gëve tâ néxâi êr̂ê, cér̂é wê yaané na cér̂é rai pâr̂â kâmö pa tö Iérusalèm? 5Bwaa, gö êr̂ê yè-ve êr̂ê, na ki gëve da vipââr̂i rö, gëve bör̂i yè rhau mé ûr̂û-ré.»

Yeyèè Né Bââwê Ka Yèri Pwêê

6Na bör̂i êr̂ê yeyèè-a na Ièsu, êr̂ê: «Na wii na bââwê ka é nai rö döwö viné i dèxâ kâmö. Na bör̂i pwa na kâmö ré na ka mèyè pwêê rö-i, na bör̂i rhî vè yèri. 7Na bör̂i êr̂ê yè kâmö ka mar̂a döwö viné xi-e, êr̂ê: “Tö rhûû, karir̂i nédö xi-nya rö ka mi na ka mèyè pwêê bââwê-a, gö bör̂i da pwa yèr̂i. Rharher̂e-é, wè cè-yé, na kâ vè bwir̂i néjë xi-nya na ce?” 8Na bör̂i aʼcëi na wi ka mar̂a, êr̂ê: “Ör̂ökau, kâyâi-e wîr̂î bar̂ee rèi kâ nédö-a, wè gö yè kî pwânûr̂i mâ nââ rö-i rheevâ. 9Na ûr̂û ka yè mâ dè pwa na pwêê rèi dèxâ nédaa; aè na ki yèri, gè yè bör̂i rharher̂e-é.”»

Na Pè Mör̂u Dèxâ Bwè Ka Pèii Rèi Nédaa Ar̂ii Na Ièsu

10Na wê vi pur̂â rö dèxâ mwâ waa ar̂ii rèi nédaa ar̂ii na Ièsu. 11Tö rhûû, na wê tö-i na dèxâ bwè ka tö xi-e na ko né jöméyë pârör̂ö nédö na ma dèxâ ê â na ma karir̂i; na bâ tö rhèr̂ii e, aè na da tâwai tömâ vè târi tëë. 12Na bör̂i tö rhûû-é na Ièsu, na aʼyè-è, mâ êr̂ê yè-è, êr̂ê: “É yè cöö rai-i pèii xi-i”. 13Na bör̂i yùù köwi-e rö xi-e, na bör̂i tömâ vè târi vi udâ na bwè-ré, mâ pè kau Bâô. 14Aè kâmö ka vi târ̂î mwâ waa ar̂ii, wè na dö yaané yè-è na ké pè mör̂u kâmö rèi ar̂ii i Ièsu, na bör̂i aʼyè pâr̂â kâmö, êr̂ê: “Na kanii na ma rhaaxâ na pâr̂â nédaa né ké yè wakè, na e na ki gëve mi rèi pâr̂â nédaa-ré cè ki mâ waa e-ve, aè koa yè mi rö rèi nédaa ar̂ii”. 15Na bör̂i aʼcëi yè-è na Ièsu, êr̂ê: “Gëve paxa vee éé, na wêr̂êi, gëve da cöö vidù rèi nédaa ar̂ii pôr̂ômökau xe-ve mâ bwir̂iko xe-ve xè ka yöi, mâ pè wâyö-è? 16Aè bwè-ré, bwè mör̂u Abérahama, ka pövia-è na méavor̂a, pârör̂ö nédö na ma dèxâ ê â na ma karir̂i, na wêr̂êi na da e na ké yè cöö-è xèi êê pö-a rèi nédaa ar̂ii?” 17Na wê êr̂ê, ûr̂û-ré, cér̂é bör̂i rhau köö na pâr̂â pa rhîaa xi-e, aè pâr̂â kâmö pa pôr̂ô, cér̂é wê vi or̂o xèi pâr̂â kââ ka rhîrhér̂é ré na waa.

Yeyèè Né Pwêê Jâmâvu

18Na êr̂ê bar̂ee na Ièsu êr̂ê: «Na ûr̂û jië na mwâcir̂i i Bâô, mâ gö yè pè virù-é vèr̂i jië? 19Na ûr̂û dèxâ pwêê jâmâvu ré na pè na dèxâ kâmö mâ yer̂e rö döwö xi-e. Na bör̂i tuö vè kêê ka kau, cér̂é bör̂i tee rö pâr̂â jîî-e na pâr̂â mür̂ü mi xè rua wêêwa.»

Yeyèè Né Lévèn

Mat 13.33

20Na êr̂ê bar̂ee êr̂ê: «Gö yè pè virù mwâcir̂i i Bâô vèr̂i jië? 21Na ûr̂û lévèn na pè na dèxâ bwè mâ nââ uyûi rö léwé var̂awa ka karir̂i na dâ, kwéyë rua ké yè rhau cuu röi.»

Mèö Bé Ka Cee

Mat 7.13,14,21-23

22Na wê tawarher̂e pâr̂â névâ mâ pâr̂â wêê mwâ na Ièsu, mâ vi pur̂â tö bwêê vâr̂â vi na Iérusalèm. 23Na bör̂i êr̂ê yè-è na dèxâ kâmö, êr̂ê: «Ör̂ökau éé, na wêr̂êi, cér̂é duwê na pâr̂â pa yè mör̂u?» 24Na bör̂i aʼcëi yè-r̂é, êr̂ê: «Mör̂ö na gëve na ka vi ru rö mèö bé ka cee, wè gö êr̂ê yè-ve, êr̂ê, cér̂é pôr̂ô na paxa éyè cè ké-r̂é vi ru, aè cér̂é yè da tâwai vi ru. 25“Nè wê tömâ rua rèi na kaavûû wêê mwâ mâ yâwîî mèö mwâ, gëve yè bör̂i rhavûû ké yè nida na gëve pa tö bwêê wêyê, mâ êr̂ê: “Ör̂ökau cîî yè-vé!” Nè yè bör̂i aʼcëi yè-ve na ce, gö da tâwai-ve, wè gëve pâ kè-wè?” 26Gëve yè bör̂i rhavûû ké yè êr̂ê, êr̂ê: “Gèvé cowa ara mâ wâyö rö némèè-i, mâ gè wê vi pur̂â rö pâr̂â néjana xé-vé.” 27Nè yè bör̂i aʼcëi na ce, êr̂ê: “Gö êr̂ê yè-ve avâr̂i êr̂ê, gö da tâwai-ve. Vi koa vèr̂i rai-nya, gëve wânii pa waa nêr̂ê ka téé!” 28Nè yè bör̂i wii na tââ mâ ke vè aʼ pèè wâ, na gëve yè tö rhûû Abérahama mâ Isaka, mâ Iakobo mâ pâr̂â pérövéta rö mwâcir̂i i Bâô, aè gëve wè é wê virai-ve rö bwêê wêyê. 29Wè cér̂é yè mâ pwa mi na paxa mi xè ye-a, mâ xè möö-a mâ xè mèè-a, mâ xè rua, cér̂é yè bör̂i cuè rö taapër̂ë rö mwâcir̂i i Bâô. 30Aè tö rhûû, wè bör̂i paxa taadè cér̂é yè baayê, aè bör̂i paxa baayê wè cér̂é yè taadè.»

Ièsu Mâ Iérusalèm

Mat 23.37-39

31Tèi nédaa-ré, cér̂é bör̂i pwa yèr̂i-e na bör̂i farésaiö, mâ êr̂ê yè-è, êr̂ê: «Vi rua na gèi mâ kâyâi cé-a, wè na bar̂i yö vè mii-i na Héroda.» 32Na bör̂i aʼcëi yè-r̂é, êr̂ê: «Vi na gëve, mâ êr̂ê yè alopé ré, êr̂ê tö rhûû, gö yayâwâ pâr̂â u, mâ gö pè mör̂u röi pâr̂â pa pèii rèi nédaa xina, mâ gaar̂a, aè tèi nédaa pèkarir̂i, wè gö yè wê tö vè puu. 33Rhaaxâr̂ö, na e na göi vâr̂â tèi nédaa xina, mâ gaar̂a, mâ gaar̂aur̂u, wè na da e na dèxâ pérövéta na ki mé koa rai Iérusalèm.» 34«Iérusalèm, Iérusalèm éé, gèi ré yö vè mii pâr̂â pérövéta, mâ rhaxè-r̂é pâr̂â pa é tùr̂ùwaa yè-i, gö kaniwî rhî vè e ké wê kâ vèâi pâr̂â pâlè-i ûr̂û pâni méyë ré yakôwîî olè-è i duö rhèrhee-é, aè gëve bör̂i viö na gëve. 35Tö rhûû, é yè kâyâi wêê mwâ xe-ve cè ki aau rö-i. Wè gö êr̂ê yè-ve êr̂ê, gëve yè da tö rhûû-nya tëë cêmè rèi ö nédaa ré gëve mâ vi êr̂ê: “Na kau mâmâ na ko kâmö ré pwa rö-i néé Ör̂ökau.”»

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index