Search form

Luc 14

Na Pè Mör̂u Rha Kâmö Ka Pèii Na Ièsu

Luk 6.6-11; 13.10-17

1Tèi dèxâ nédaa ar̂ii, na bör̂i vi ru na Ièsu rö mwâ i dèxâ rai pâi pa némèè pâi pâ farésaiö cè ki ara rö-i. Aè pâ farésaiö, wè cér̂é tö-a yùù pièmè rö xi-e. 2Tö rhûû, na bör̂i tö némèè-è na dèxâ kâmö ka pèii pwéé jamémé. 3Na bör̂i aʼ na Ièsu, mâ êr̂ê yè pâi pa gaamëë rö-i mââyöö mâ pâi pâ farésaiö, êr̂ê: «Na wêr̂êi, na e ra na ar̂ii na ké yè pè mör̂u dèxâ kâmö rèi nédaa ar̂ii?» 4Cér̂é bör̂i tâwâdê. Na bör̂i pèi kâmö ka pèii ré, mâ waa e-é, mâ kâyâi-e. 5Na bör̂i aʼcëi mâ êr̂ê yè pâi-ré, êr̂ê: «Wîr̂î rai-ve ré wii na o xi-e, ra wi pôr̂ômökau ré bèi rö néwô, na wêr̂êi, nè da rhèè rua-è vi bèr̂éé tëë rèi nédaa ar̂ii?» 6Cér̂é bör̂i da tâwai aʼcëi tëë i dèxâ kââ yè nô ré.

Ké Pâbir̂i Kaa Cuè Mâ Ké Aʼyè Kâmö

7Na bör̂i pè dèxâ yeyèè wa pâi pa wê vi ara xè-i ké tö rhûû-r̂é xi-e na ké-r̂é wê pâbir̂i pâr̂â kaa cuè ka vi kwéjî rö taapër̂ë. 8Na bör̂i êr̂ê yè-r̂é, êr̂ê: «Na ki yè aʼyè-i na dèxâ kâmö wa bwêê né vi pè öyö, koa yè vi cuè rö taapër̂ë rö kaa cuè ka vi kwéjî, koa na ki wii na dèxâ kâmö ka vi kwéjî rai-i, ré é wê aʼyè-è bar̂ee, 9nè bör̂i pwa na kâmö ré rhau aʼyè-u mi, mâ êr̂ê yè-i, êr̂ê: “Kâyâi kaa cuè ré vè ki kâmö-a. Gè yè bör̂i köö na gè yè vi na ka cuè rö kaa cuè ka tö kwé ria.” 10Aè ki mâ aʼyè-i, wè dè vi mâ cuè rö kaa cuè ka tö kwé ria aau, cè ki pwa na kâmö ré wê aʼyè-i, nè yè bör̂i êr̂ê yè-i, êr̂ê: “Wi ker̂e-nya éé, vi mâ cuè rö kaa cuè ka tö kwé rua.” Gè yè bör̂i rhîrhér̂é rö némèè pâr̂â kâmö ré gëve cuè vèâ. 11Wè é yè pè kau kâmö ré pè yar̂i-e, aè é yè pè yar̂i kâmö ré pè kau-é.»

12Na bör̂i êr̂ê bar̂ee na Ièsu yè kâmö ré wê aʼyè-è yè êê ara, êr̂ê: «Na ki gè waa dèxâ êê ara wa karèè na ki koa rhêêrè, koa yè aʼyè pâr̂â pâ ker̂e-i, mâ pâ kaavèâi-i, mâ pâr̂â pa tö vër̂ëë yè-i, mâ pâr̂â pa kigör̂ödiwi pa tö vè ubwa i wêê mwâ xi-i, wé-r̂é aʼyè-i tëë mâ rhègèwè yè-i. 13Aè gè bar̂i u bwêê, dè yùè nô yè pâi paxa rhauadè, mâ paxa bör̂i, mâ paxa bwi, mâ paxa bee. 14Wè nè kau mâmâ na ko-i xè-i ké yèri ké-r̂é pè rhègèwè yè-i, aè é yè mâ rhègèwè yè-i tëë rèi nédaa né mör̂u tëë i pâi paxa târi.»

Yeyèè Né Vi Ara Ka Kau

Mat 22.1-14

15Na wê tö pwêr̂ê pâr̂â nô ré na dèxâ rai pâi pa cuè vèâ cér̂é-é, na bör̂i êr̂ê na ce, êr̂ê: «Na kau mâmâ na ko kâmö ré yè tö kaa vi ara rö mwâcir̂i i Bâô!» 16Na bör̂i aʼcëi na Ièsu, êr̂ê: «Na wê rhe bwêê ka kau na dèxâ kâmö, mâ vi rherhîrëi yè pâr̂â kâmö pa pôr̂ô. 17Na bör̂i tùr̂ùwaa kâmö yar̂i xi-e tèi nédaa né vi ara, cè ki êr̂ê yè pâi ré é wê yùè nô yè-r̂é baayê, êr̂ê: “Wê mi, wè é wê cowa kâ vè tö vâ pâr̂â kââ.” 18Cér̂é bör̂i rhavûû ké yè êr̂ê vidù pâr̂â pè rhèwir̂i-r̂é. Na êr̂ê yè-è na dèxâ, êr̂ê: “Gö wê cowa urhii dèxâ néjë, na bör̂i e na göi vi rua na ka tö rhûû; aè gö pëër̂ii yè-i cè ki gèi cëi pè rhèwir̂i-nya.” 19Na bör̂i êr̂ê na dèxâ, êr̂ê: “Gö wê urhii röi kanii cî pôr̂ômökau ka du vè kaar̂u, gö bör̂i vi cè göi waawaa-r̂é wîr̂î, aè gö pëër̂ii cè ki gèi cëi pè rhèwir̂i-nya.” 20Na bör̂i êr̂ê na dèxâ, êr̂ê: “Gö wê öyö bwè, gö da tâwai vi.” 21Na bör̂i pwa tëë na kâmö yar̂i, mâ êr̂ê vèa pâr̂â kââ ré yè ör̂ökau xi-e. Na bör̂i rhôê na kaavûû wêê mwâ mâ êr̂ê yè kâmö yar̂i xi-e êr̂ê: “Vi rua tëë nér̂êi mâ vi na pâr̂â néjana mâ pâr̂â kaa yö rö névâ, mâ aʼyè ru mi pâr̂â paxa rhauadè mâ paxa bör̂i, paxa bwi, mâ paxa bee.” 22Na bör̂i êr̂ê na kâmö yar̂i, êr̂ê: “Ör̂ökau, gö wê cowa waa ûr̂û ké êr̂ê xi-i, aè na mö wii bar̂ee na kaa töö ka örua.” 23Na bör̂i aʼcëi na Ör̂ökau, êr̂ê: “Vi na pâr̂â wêyê mâ köiwaa pâr̂â pôr̂ô bé, mâ aʼyè-r̂é ru mi, cè ki dè xôbé na mwâ xi-nya. 24Wè gö êr̂ê yè-ve, na yèri aau dèxâ rai pâi ré é wê aʼyè-r̂é mi baayê ré yè néwaa xè-i êê ara xi-nya!”»

Kâ Vè Tö Vâ Mör̂u Vè Ki Ké Yè Waa Kâmö Yar̂i

Mat 10.37,38

25Cér̂é wê vâr̂â vèâ cér̂é-é na pâr̂â kâmö pa pôr̂ô, na bör̂i yabér̂é wa-r̂é na Ièsu, mâ êr̂ê, êr̂ê: 26«Nè yè mi ua-nya na dèxâ kâmö, ka da rhîaa i pevaa xi-e, mâ pâni-e, mâ bwè xi-e, mâ pâlè-è, mâ pâ béé ër̂i-e, pâi mâ powè, mâ mör̂u xi-e bar̂ee, nè da tâwai yè kâmö ka pwêr̂êwaa-nya. 27Aè ö kâmö ré da kââ sataurö xi-e, mâ ua-nya xar̂a, nè da tâwai yè kâmö ka pwêr̂êwaa-nya. 28Wè wîr̂î rai-ve ré bar̂i vâi dèxâ mwâ ka mwââ rua, na ki da cuè baayê wîr̂î cè ki tâ néxâi yè pè urhii, êr̂ê, na wêr̂êi na wii rö pwar̂a-è na ka pâr̂i cè ki mâ waa pè puu? 29Koa wi yùè kavèè, na bör̂i da tâwai waa pè cowa, cér̂é yè bör̂i rhônô i-e na pâr̂â kâmö ré tö rhûû-é, 30mâ êr̂ê: “Ö wi-a, wè na rhavûû ké yè vâi, aè na da tâwai waa kwéyë!” 31Aè wîr̂î na ör̂ökau ré pè vi paa yè dèxâ ör̂ökau, na ki da cuè baayê wîr̂î cè ki tâ néxâi êr̂ê, na wêr̂êi, nè pâr̂i-e mâ pâr̂â paa xi-e pa pârör̂ö mille, cè ki vi ya ör̂ökau ré mö ké pwa tâ rhî yè-è mi xar̂a pâr̂â paa xi-e, pa tâwarè rha kâmö mille na ké pôr̂ô xé-r̂é? 32Na ki da pâr̂i-e, nè bör̂i tùr̂ùwaa pa vi pè nô xi-e yè ör̂ökau ré na na mö ké tö vè mwâi, mâ pëër̂ii yè-è nâânévâ. 33Tö ökâré, ö kâmö rai-ve ré da kâyâi pâr̂â kââ wânii ré tö pwar̂a-è, nè da tâwai yè kâmö ka pwêr̂êwaa-nya.»

Na Da Dö Kââ Na Yöö

Mat 5.13; Mar 9.50

34«Na kââ ka e na yöö, aè nè yè yèri mâ ké yè mâi xi-e, nè yè bör̂i mâ mâi xè xi-yé? 35Na da pâr̂i tëë cè ki mâ nââ rö néjë töwè na ki mâ nââ rö rheevâ, é yè bör̂i yer̂e virai rö bwêê wêyê. Ö kâmö ré wii na böödê ka pwêr̂ê, pwêr̂ê na ce!»

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index