Search form

Luc 15

Yeyèè Né Mutô Ka Bwir̂i Mâ Ka É Dè Pwa Yèr̂i-E Tëë

Mat 18.12-14

1Cér̂é rhau vi vè ubwa i-e na pâr̂â télöna mâ pâr̂â paxa yaané cè ké-r̂é pwêr̂ê-ê. 2Aè cér̂é tö-a bör̂ödûû na pâi pâ farésaiö mâ pâi pa yu ga, êr̂ê: «Na cëi pâr̂â paxa yaané na wi-ré, mâ ara cér̂é-é.» 3Na bör̂i êr̂ê yè-r̂é yeyèè-a na ce, êr̂ê: 4«Wîr̂î rai-ve ré wii na rha kâmö kâmö mutô xi-e, nè yè bör̂i bwir̂i na dèxâ rai-r̂é. Ö jië? Nè da kâyâi wîr̂î ka tâwarè kavùè kâmö na ma pârör̂ö na ma kanii na ma kavùè rö nékaê, mâ vi na ka mèyè ö kââ-ré bwir̂i kwéyë rua na ki cêmèèr̂i? 5Na bör̂i pwa yèr̂i-e, na bör̂i pè mâ yarhââr̂ëi-e mâ vi or̂o, 6mâ pwa tëë rö wêê mwâ xi-e, mâ aʼyè pâr̂â pâ ker̂e-é mâ pâr̂â kâmö paxa tö vër̂ëë yè-è mâ êr̂ê yè-r̂é êr̂ê: “Gèré vi or̂o vèâ, wè gö wê cêmèèr̂i mutô xi-nya ré wê bwir̂i!” 7Ökâré gö êr̂ê yè-ve, êr̂ê, nè yè kau na pwérhar̂a tö rua nékö wa rhaaxâ r̂ö kâmö ka yaané ré vipââr̂i rai pâr̂â tâwarè kavùè kâmö kâmö na ma pârör̂ö na ma kanii na ma kavùè paxa târi ré da ké-r̂é na vipââr̂i.»

Mwâné Ka Bwir̂i Mâ Ka É Dè Éyèr̂i Tëë

8«Aè wîr̂î bwè-ré wii na pârör̂ö mwâné xi-e, nè bör̂i bwir̂i na dèxâ? Na wêr̂êi, nè da kèr̂i mwââ kêmör̂u, mâ koi léwé mwâ xi-e mâ rhî yè-è cêmè rua na mè yèri? 9Na bör̂i pwa yèr̂i, na bör̂i aʼyè pâr̂â powè ker̂e-é, mâ paxa tö vër̂ëë yè-è, mâ êr̂ê yè-r̂é, êr̂ê: “Gèré vi or̂o vèâ, wè gö wê pwa yèr̂i tëë ö mwâné ka wê bwir̂i!” 10Gö êr̂ê yè-ve êr̂ê, na ûr̂û-ré na pwérhar̂a rö némèè pâr̂â angéla i Bâô xè-i vipââr̂i i rhaaxâ r̂ö kâmö ka yaané.»

O Yar̂i Ka Wê Bwir̂i Mâ Ka Dè Pwa Mi Tëë

11Na bör̂i êr̂ê bar̂ee na ce, êr̂ê: «Na wii na rha kâmö ka kaar̂u na dulè-è. 12Na bör̂i êr̂ê yè pevaa xi-e na ka pwêêdi-ré, êr̂ê: “Pevaa éé, nââ yè-nya ka yè tö néé-nya xè-i pâr̂â néki-i ré gè yè mâ vi ye nôâ yè-vu.” Na bör̂i vi wii yè-r̂u nékwêêr̂ê-ê na béâr̂i-â. 13Tèi nédèè bör̂i nédaa, na wê ka vèâi röi pâr̂â ka é vi ye nôâ yè-è na wi ka pwêêdi-ré, na bör̂i wê vi na dèxâ névâ ka tö vè mwâi, mâ kâ vè bwir̂i röi pâr̂â nékwêêr̂ê-ê, rö-i vi bwir̂i xi-e. 14Na wê kâ vè bwir̂i röi pâr̂â nékwêêr̂ê-ê, na bör̂i pwa na aʼvè mêr̂ê ka kau rö névâ-ré, na bör̂i rhavûû na ce ké wê rhauadè xi-e. 15Na bör̂i vi na ce mâ kâmö yar̂i i dèxâ kâmö rö névâ-ré, na bör̂i tùr̂ùwaa-è na kâmö ré na kaa yi mwâ xi-e na ka wéar̂i pâr̂â poka. 16Nè dö rhî vè e ké yè ara pâr̂â pwêê kêê ré é vi wii yè pâr̂â poka, aè na wê yèri kâmö ka yè nââ yè-è. 17Na bör̂i vi ru tëë rö xi-e na ce, mâ êr̂ê: “Cér̂é dö pôr̂ô na pâr̂â kâmö yar̂i i pevaa, mâ na wii na êê ara cér̂é ka örua, aè gènyâ, wè gö yè tö-a mé i mêr̂ê rö-a! 18Na e na göi tömâ rua mâ gö yè vi ua pevaa xi-nya, mâ gö yè êr̂ê yè-è, êr̂ê, Pevaa xi-nya éé, gö wê cowa waa nô ka yaané yè nékö mâ rö némèè-i. 19Na da pâr̂i-nya tëë na ké yè vi aʼyè-nya vè o xi-i; aè na e na gè waa yè-nya ûr̂û dèxâ rai pâ kâmö yar̂i xi-i.” 20Na bör̂i tömâ rua na ce, mâ vi na pwar̂a pevaa xi-e.»

«Na mö ké tö vè mwâi na ce, na bör̂i rhéwêr̂ê-ê na pevaa, na bör̂i dö cê bèr̂éé ua-è mâ rhâmâ kü rua rö kwèègûr̂û-é mâ ji vè biö rö xi-e. 21Na bör̂i êr̂ê yè-è na o xi-e, êr̂ê: “Pevaa éé, gö wê cowa waa nô ka yaané yè nékö mâ tö némèè-i, na da pâr̂i-nya tëë na ké yè aʼyè-nya vè o xi-i.” 22Aè na êr̂ê yè pâ kâmö yar̂i xi-e na pevaa xi-e, êr̂ê: “Pè mi nér̂êi mêr̂ê cur̂i ka vi kwéjî mâ pè cur̂i-e i; aè yùù âyù mèè â rö mèè â-ê, mâ pè cur̂i-e i duö mwâ néxar̂a â xè ria. 23Pè mi bar̂ee olè pôr̂ômökau ka rhér̂é mâ yö vè mii cè gèré öi mâ vi or̂o, 24wè ökâré o xi-nya ré wê mé, na bör̂i pwa tëë yè mör̂u; na wê bwir̂i, é bör̂i pwa yèr̂i-e tëë.” Cér̂é bör̂i rhavûû ké yè dö vi or̂o vèâ.»

25«Aè na wê tö kaa mar̂a na o xi-e ka béâr̂i. Na bör̂i wê vi a mwâr̂â mâ mö ké pwa vè ubwa i wêê mwâ, na bör̂i pwêr̂ê mar̂a rhe mâ vi kwé. 26Na bör̂i aʼyè dèxâ kâmö yar̂i, mâ ërëwaa-è, êr̂ê, ö jië a tö ru? 27Na bör̂i aʼcëi na kâmö yar̂i, êr̂ê: “Na wê pwa tëë na pâdii-i, na bör̂i yö vè mii olè pôr̂ômökau ka rhér̂é na pevaa xi-i, xè-i ké mö ké cëi-e tëë na na mör̂u e.” 28Na bör̂i rhôê na wi-ré, mâ viö rai vi ru bar̂ee. Na bör̂i tù rua na pevaa xi-e mâ wapaur̂u-é. 29Aè na aʼcëi yè pevaa xi-e, êr̂ê: “Tö rhûû, na dö pôr̂ô na pâr̂â nédö ré gö bâ waa nêr̂ê-i rèi, mâ gö da tar̂a kwéjîr̂i aau pâr̂â ka é vi câwâ xi-i, aè na wê dö yèri aau rha wê olè nani cè gèi nââ yè-nya vè pè vi or̂o-vé gèvé pâ ker̂e-nya. 30Aè na mö ké pwa na o xi-i ka pwêêdi-ré xè ka kâ vè bwir̂i cér̂é pâr̂â bwè kui dö wêyê pâr̂â ka é vi ye nôâ xi-i yè-è, gè bör̂i yö vè mii vè ö-è olè pôr̂ômökau ka dö rhér̂é!” 31Na bör̂i aʼcëi yè-è na pevaa, êr̂ê: “O xi-nya, gè dè bâ tö pwar̂a-nya na gèi, aè néki-i na pâr̂â néki-nya wânii. 32Aè na dè pâr̂i-ré na ké yè pwérhar̂a mâ vi or̂o, wè ökââ pâdii-i ré wê mé, na bör̂i pwa tëë yè mör̂u, na wê bwir̂i, é bör̂i pwa yèr̂i-e tëë.”»

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index