Search form

Luc 17

Nô Ka Yaané Mâ Ké Cöö Nô Ka Yaané

Mat 18.6,7,21,22; Mar 9.42

1Na bör̂i êr̂ê yè pâi pa pâgür̂ü xi-e na Ièsu, êr̂ê: «Na da tâwai ké yè da pwa na pâr̂â pè dùxè, aè aau mwêê ö kâmö ré pwa xè xi-e na pè dùxè! 2Na mâmâ na ké yè pè niè rö kwèègûr̂û-é pèyaa pè pwavii, mâ yer̂e é ö nérhëë, rai ké yè pè dùxè dèxâ rai paxa yar̂i-a. 3Waa tö rhûû na gëve!»

«Koa-ve na ki wê vi mür̂ü na pâdii-i, gè pur̂â-ê; aè, na ki wê vipââr̂i, gè yè bör̂i wê cöö nô ka yaané xi-e. 4Aè na ki kanii na ma kaar̂u na ké yè waa vè yaané yè-i tèi rha nédaa na ce, na bör̂i kanii na ma kaar̂u na ké vipââr̂i xi-e êr̂ê, gö vipââr̂i yè-i, gè yè bör̂i wê cöö nô ka yaané xi-e.»

Tâ Néwèi

5Cér̂é bör̂i êr̂ê na pâi pa pâgür̂ü yè Ör̂ökau, êr̂ê: «Waa vè kau vi tâ néwèi xé-vé.» 6Na bör̂i aʼcëi na Ör̂ökau êr̂ê: «Na ki wii na tâ néwèi xe-ve ûr̂û pwêê jâmâvu, gëve yè bör̂i êr̂ê yè kêê yukamine-a, êr̂ê, tèèr̂u bwêê kwèè-i mâ nai-i rö nérhëë; nè yè bör̂i pwêr̂êwaa-ve.»

Nêr̂ê Wi Kâmö Yar̂i

7«Aè wîr̂î rai-ve ka wii na kâmö yar̂i xi-e ka mar̂a, ra wi yè vi târ̂î mutô, na bör̂i wê pwa mi xè-i nédöwö. Nè yè bör̂i êr̂ê yè-è yawi, êr̂ê, wè mi bèr̂éé na ka ara? 8Aè nè dè vi êr̂ê yè-è baayê wîr̂î, êr̂ê: “Kâ vè tö vâ ka yè ara xi-nya, aè pönémui-i mâ pè mi êê ara kwéyë rua na ki göi wê ara röi mâ wâyö; bör̂i tèi nédèè, gè yè bör̂i a ara mâ wâyö na gèi.” 9Ârikéé, na ëi yè kâmö yar̂i xè-i ké waa xi-e pâr̂â kââ ré na êr̂ê yè-è? 10Gëve ûr̂û-ré bar̂ee na gëve, na ki gëve wê waa röi pâr̂â kââ ré é êr̂ê yè-ve, na e na gëve êr̂ê na gëve êr̂ê: “Gèvé-a pâr̂â kâmö yar̂i pa da dö kââ, wè gèvé waa rö ö kââ-ré nêr̂ê-vé na ké yè waa.”»

Na Pè Mör̂u Pârör̂ö Pa Kö Pâr̂ê Na Ièsu

11Na bör̂i vi na Ièsu rö néjêr̂ê Samaria mâ Galilé, na na vi na Iérusalèm. 12Na mö ké vi ru rö dèxâ népèè névâ, na bör̂i vi javirù cér̂é pârör̂ö pa kö pâr̂ê. Cér̂é tö vè mwâi rai-e, 13mâ aʼvè mör̂ö yè-è êr̂ê: «Ièsu Ör̂ökau mwêê, méar̂i-vé!» 14Na bör̂i tö rhûû-r̂é na ce mâ êr̂ê yè-r̂é êr̂ê: «Wê vèr̂i na gëve na ka pèri vèa-ve yè pâi pa nâânévâ.» Cér̂é bör̂i mö ké vi, tö rhûû, cér̂é bör̂i wê e. 15Na bör̂i wê rhîâgür̂ü na dèxâ rai-r̂é na na wê e, na bör̂i vi tëë mâ aʼvè e Bâô xè-i mêr̂ê tëvë vè kau xi-e. 16Na bèi ria rö duö köwi Ièsu mâ ëi yè-è. Aè na wi xè Samaria na ce. 17Na bör̂i ërëwaa-è na Ièsu, êr̂ê: «Na wêr̂êi, cér̂é da pârör̂ö na pa é waa e-r̂é? Aè cér̂é töwè na panii na ma kavùè? 18É da tö rhûû dèxâ rai-r̂é ka yè mi tëë na ka aʼvè e Bâô, aè ökâré rö wi ka döwöö-ni?» 19Na bör̂i êr̂ê yè-è êr̂ê: «Tömâ rua mâ vi, wè, na pè mör̂u-i na tâ néwèi xi-i.»

Na Wê Pwa Na Mwâcir̂i

Mat 24.23-28,37-41

20Aè cér̂é wê cowa ërëwaa Ièsu na pâi pâ farésaiö wa nédaa ké yè pwa i mwâcir̂i i Bâô, na bör̂i aʼcëi yè-r̂é na ce, êr̂ê: «Na da pwa na mwâcir̂i i Bâô vè pè buèi. 21Aè é yè da êr̂ê: “Na tö-a ra, na tö-ré é!” Wè tö rhûû mwâcir̂i i Bâô, wè na tö xe-ve.»

22Na bör̂i êr̂ê yè pâi pa pâgür̂ü xi-e, êr̂ê: «Nè yè pwa na nédaa né ké yè rhî vè e xe-ve ké yè tö rhûû dèxâ nédaa né o i kâmö, aè gëve yè da tö rhûû. 23É yè êr̂ê yè-ve, êr̂ê: “Na tö-a, na tö-ré!” Aè koa yè vi rö-i mâ rhâmâ waa. 24Wè na nimè na kaye rö dèxâ ékar̂a nékö, mâ waavèai cêmè rö dèxâ ékar̂aè, nè yè ûr̂û-ré na O i kâmö rèi nédaa xi-e. 25Aè na e rö na ki yè kiâder̂e wîr̂î röi pâr̂â kââ ka pôr̂ô yéyé na ce, mâ cér̂é yè virai-e na cî kani-â. 26Nè yè virù vèr̂i nédaa i O i kâmö mâ pâr̂â nédaa mâ i Noa. 27Cér̂é vi ara, mâ wâyö, mâ vi pè öyö, mâ vi nââ bwè kwéyë rua rèi nédaa ré na vi ru rö kwâ na Noa; na bör̂i yùrui-r̂é wânii na déé. 28Na ûr̂û-ré bar̂ee tèi nédaa i Lota. Wè cér̂é ara, cér̂é wâyö, cér̂é vi rhöwö, cér̂é mar̂a, cér̂é waa mwâ; 29aè tèi ö nédaa ré na ör̂ö xè Sodoma na Lota, é bör̂i piyöwîî kêmör̂u mâ sufre, mâ rhau kèr̂i-r̂é röi. 30Nè yè ûr̂û-ré bar̂ee rèi ö nédaa ré nè yè pwa rèi na O i kâmö.»

31«Ö kâmö ré tö gwâ mwâ, na ki tö léwé mwâ na pâr̂â nékwêêr̂ê-ê, koa yè rhééröö na ka pè; aè ö kâmö ré tö kaa mar̂a, na e na ki da yagèwè tëëtëë. 32Tâ néxâi bwè i Lota. 33Ö kâmö ré mèyè cè ki âmu mör̂u xi-e, wè nè yè mâ kâ vè bwir̂i, aè ö kâmö ré kâyâi mör̂u xi-e, wè nè yè mâ cêmèèr̂i tëë. 34Gö êr̂ê yè-ve, êr̂ê, cur̂u yè kur̂u na kaar̂u kâmö rèi bwè rö rha kaa kur̂u, é yè pè dèxâ rai-r̂u, aè nè yè tâ ta-a na dèxâ. 35Kaar̂u bwè, wè cur̂u tö kaa ber̂a vè rhaaxâ, é yè pè dèxâ, aè nè yè tâ ta-a na dèxâ. 36Kaar̂u kâmö, wè cur̂u tö kaa mar̂a, é yè pè dèxâ, aè nè yè tâ ta-a na dèxâ.» 37Cér̂é bör̂i aʼcëi yè-è na pâi pa pâgür̂ü xi-e, êr̂ê: «Ör̂ökau, nè vi tö-wè?» Na bör̂i êr̂ê yè-r̂é na ce, êr̂ê: «Ö kaa töö i kâmö ka mé, wè ökâré ka vi kâ vèâi i pâr̂â këxë.»

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index