Search form

Luc 19

Ièsu Mâ Zakaio

1Na bör̂i vi ru rö Iériko na Ièsu mâ tawarher̂e rö-i. 2Aè tö rhûû dèxâ kâmö néé-é na Zakaio, dèxâ ka vi winô i pâr̂â télöna, mâ ka kigör̂ödiwi e bar̂ee, wè na vi mè ki-e wêyê cè ki tö rhûû Ièsu êr̂ê wi wîr̂î; 3na bör̂i da pwa yèr̂i, wè cér̂é pôr̂ô na pâr̂â kâmö, aè na ubwa rhùr̂ùù na ce. 4Na bör̂i rhâmâ baayê, mâ tèi rö dèxâ kêê sukamoré cè ki tö rhûû-é, wè nè yè vi rö é ria né-é. 5Na wê pwa rö-i na Ièsu, mâ bör̂i tö rhûû-é rua, mâ êr̂ê yè-è êr̂ê: «Zakaria éé, rhééröö ria mi vi bèr̂éé, wè gö yè cuè rö wêê mwâ xi-i rèi nédaa xina.» 6Na bör̂i rhééröö ria vi bèr̂éé na ce mâ vi cëi Ièsu xar̂a vi or̂o. 7Cér̂é bör̂i rhau tö rhûû wânii mâ vi vâpèr̂u Ièsu, êr̂ê: «Na wê vi na ka tö pwar̂a kâmö ka yaané.» 8Na bör̂i tömâ na Zakaio mâ êr̂ê yè Ör̂ökau, êr̂ê: «Ör̂ökau mwêê, gè tö rhûû, gö vi wii vè kaar̂u böömèè nékwêêr̂ê-nya mâ nââ yè pâr̂â kâmö pa rhauadè, aè na ki gö wê öxar̂a bwir̂i nékwêêr̂ê dèxâ, gö bör̂i dè kavùè vi waa pè kwê tëë.» 9Na bör̂i êr̂ê yè-è na Ièsu êr̂ê: «Na wê pwa na vi pè mör̂u rö wêê mwâ-â rèi nédaa xina, wè ökââ dèxâ o i Abérahama bar̂ee na ce. 10Wè na wê pwa na o i kâmö na ka mèyè mâ pè mör̂u pâr̂â kâmö ré yerii.»

Yeyèè Né Pâr̂â Mwâné Mii

Mat 25.14-30

11Cér̂é tö pwêr̂ê pâr̂â kââ-ré, na bör̂i vi êr̂ê dèxâ yeyèè na Ièsu vè béé, wè na wê tö vè ubwa i Iérusalèm na ce, cér̂é bör̂i tâ néxâi êr̂ê, nè yè tö vèa i bèr̂éé xina na mwâcir̂i i Bâô. 12Na bör̂i êr̂ê yè-r̂é, êr̂ê: «Ökâré dèxâ ör̂ökau na vi na ka tö vè mwâi cè ki vi cëi ki-e mwâcir̂i, nè yè bör̂i dè mi tëë. 13Na bör̂i aʼyè pârör̂ö pâ kâmö yar̂i xi-e mâ nââ yè-r̂é vidù rhaaxâ mwâné mii, mâ êr̂ê yè-r̂é êr̂ê: “Mè béé kwéyë rua na ki göi pwa tëë.” 14Cér̂é bör̂i viö xi-e na pâr̂â pâ kaavèâi rö névâ xi-e, cér̂é bör̂i nôâ nô ya pè koa-è na ka vi êr̂ê yè-è, êr̂ê: “Gèvé da rhî vè e cè ki vi winô yè-vé na kâmö-a.” 15Na bör̂i pwa tëë, na na wê cëi röi mwâcir̂i, na bör̂i vi tùr̂ù yè pâr̂â kâmö yar̂i ré na nââ mâ mwâné yè-r̂é cè ki tö rhûû ka é mè béé xé-r̂é. 16Na bör̂i wê pwa na dèxâ mâ êr̂ê yè-è, êr̂ê: “Ör̂ökau mwêê, é wê cowa mè béé rhaaxâ mwâné xi-i, na bör̂i pè pwa tëë pârör̂ö mwâné mii.” 17Na bör̂i aʼcëi yè-è, êr̂ê: “Ëi, gèi kâmö yar̂i ka e, wè gè yè mâ vi winô rö-i pârör̂ö népèè névâ xè-i ké avâr̂i xi-i rö-i kââ ka yar̂i.” 18Na bör̂i pwa bar̂ee na dèxâ, mâ êr̂ê yè-è, êr̂ê: “Ör̂ökau mwêê, ir̂i rhaaxâ mwâné mii xi-i, wè na wê pè pwa tëë bar̂ee kanii mwâné mi.” 19Na bör̂i êr̂ê yè-è bar̂ee, êr̂ê: “Gè yè vi winô bar̂ee rö-i kanii népèè névâ.” 20Na bör̂i mi bar̂ee na dèxâ, mâ êr̂ê: “Ör̂ökau mwêê, ökââ mwâné xi-i ré gö târ̂î mâ yayöu rö pârê mwââlöö; 21wè gö bar̂a xi-i, xè-i ké kâmö ka mör̂ö xi-i; wè gè pè ö kââ-ré gè da yùè, mâ gè vi yiur̂u ö kââ-ré gè da nai.” 22Na bör̂i êr̂ê yè-è na Ör̂ökau, êr̂ê: “Gèi i kâmö yar̂i ka yaané, xè-i mi néwâ-i na ké yè pè yerii-i xi-nya. Gè rhîâgür̂ü-nya êr̂ê, gö kâmö ka mör̂ö, mâ pè ö kââ-ré gö da yùè, mâ yiur̂u ö kââ-ré gö da nai. 23Tö ökâré, xi-yé ré gè da nââ mwâné xi-nya rö mwâ vi târ̂î mwâné baayêr̂î ké yè pwa tëë xi-nya, gö yè bör̂i pè xè-i mâ ö kââ-ré yè béé-é?” 24Na bör̂i êr̂ê yè pâr̂â kâmö paxa tömâ vè ubwa i-e, êr̂ê: “Öxar̂a rai-e mwâné mii mâ nââ yè kâmö ré tö xar̂a pârör̂ö mwâné mii.” 25Cér̂é bör̂i êr̂ê yè-è êr̂ê: “Ör̂ökau mwêê, na dè tö xar̂a bar̂ee pârör̂ö mwâné mii.” 26Aè gö êr̂ê yè-ve na gènyâ, êr̂ê: “É yè nââ yè kâmö ré wii rö pwar̂a-è, aè é yè öxar̂a rai kâmö ré yèri rö pwar̂a-è ö kââ-ré yè ki-e. 27Aè pâr̂â kâmö ré rhîaa xi-nya, pâi ré da rhî vè e cè göi winô yè-r̂é, wè pè xé-r̂é mi nââ cè ki mâ yö vè mii-r̂é rö némèè-nya.”»

Na Vi Na Iérusalèm Na Ièsu

Mat 21.1-11; Mar 11.1-11; Ioan 12.12-19

28Na wê cowa êr̂ê ûr̂û-ré na Ièsu, na bör̂i vi na ce baayêr̂î pâr̂â kâmö na Iérusalèm. 29Na wê pwa vè ubwa i Bétfagé mâ Bétani rö gwêêwè néé-é na Élaiö, na bör̂i tùr̂ùwaa kaar̂u kâmö xi-e: 30«Vi na göu na népèè névâ ré tö vër̂ëë yè-u, göu bör̂i yè vi ru rö-i, göu yè bör̂i tö rhûû olè bwir̂iko é yöi, ré é da tö cuè rö xi-e. Cöö-è mâ yörhèè mi. 31Na ki ërëwaa-u na dèxâ kâmö êr̂ê: “Göu cöö-è yè-yé?” Göu bör̂i êr̂ê ûr̂û-â yè-è êr̂ê: “Na rhî vè e-é na Ör̂ökau.”»

32Cur̂u bör̂i wê vi na duö kâmö ré na tùr̂ùwaa-r̂u, mâ pwa yèr̂i ûr̂û ké êr̂ê xi-e. 33Cur̂u bör̂i mö ké cöö olè bwir̂iko, cér̂é bör̂i êr̂ê yè-r̂u na pâi pa kaavûû, êr̂ê: «Göu cöö yè-yé olè bwir̂iko?» 34Cur̂u bör̂i aʼcëi yè-r̂é, êr̂ê: «Na rhî vè e-é na Ör̂ökau.» 35Cur̂u bör̂i yörhèè-è wa Ièsu, cér̂é bör̂i nââ mêr̂ê-r̂é rö dèè-è, mâ na cuè rö xi-e na Ièsu. 36Na bör̂i vi, aè cér̂é lai pâr̂â mêr̂ê-r̂é rö wêyê. 37Na bör̂i tö vè ubwa i ka rhééröö xè-i gwêêwè né Élaiö, cér̂é bör̂i rhavûû na pâi pa pwêr̂êwaa-è pa pôr̂ô ké yè vi or̂o mâ ëi yè Bâô rua i mêr̂ê aʼ xé-r̂é xè-i pâr̂â nêr̂ê ka ar̂inadö ré cér̂é wê rhûû. 38Cér̂é êr̂ê, êr̂ê: «Na kau mâmâ na ko kâmö ré vi winô ré pwa rö-i néé Ör̂ökau, nâânévâ rö rua nékö, aè rhîrhér̂é tö pâr̂â ka tö rua aau!»

39Cér̂é bör̂i êr̂ê yè-è na bör̂i farésaiö rö-i négomu né pâr̂â kâmö pa pôr̂ô, êr̂ê: «Ka vi pur̂â éé, aʼrhua pâi pa pwêr̂êwaa xi-i.» 40Na bör̂i aʼcëi êr̂ê: «Gö êr̂ê yè-ve, êr̂ê, cér̂é yè tâwâdê na cér̂é-ré, cér̂é yè bör̂i cê kauʼna pâr̂â pèyaa!»

Na Tâârùù Iérusalèm Na Ièsu

Luk 13.34,35; 21.20,24

41Na wê tö vè ubwa i Iérusalèm, na bör̂i tâârùù-é na Ièsu êr̂ê: 42«Na ki gèi rhîâgür̂ü pâr̂â kââ né nâânévâ vè ki-i rö-i nédaa ré é nââ yè-i xina! Aè na tö vèii xina rai duö pièmè-i. 43Wè nè yè pwa yèr̂i-i na pâr̂â nédaa, wè cér̂é yè kî néwô pwânûr̂i-i na pâr̂â paxa vi rhîaa yè-i, mâ cér̂é waa béwîî-i mâ tö vi vèii-i; 44mâ câ vè lë i vèr̂i bwêê jë, gëve vèâ pâlè-i rö nénéviu né-i, aè nè yè da kur̂u na dèxâ pèyaa rö bwêêwé dèxâ pèyaa xè-i ké da rhîâgür̂ü xi-i nédaa ré é rhâwaa-i rèi.»

Na Tö Mwâ Ka Ar̂ii Na Ièsu

Mat 21.12-17; Mar 11.15-19; Ioan 2.13-22

45Na bör̂i vi ru rö mwâ ka ar̂ii na Ièsu, na bör̂i rhavûû ké yè yayâwâ pâr̂â kâmö pa vi rhöwö, 46mâ êr̂ê yè-r̂é, êr̂ê: «É wê yu röi êr̂ê: “Mwâ xi-nya wè mwâ pwaér̂ö”, aè gëve bör̂i a pugèwè vè mwâér̂é i pâr̂â paxa pâr̂â na gëve!»

47Na vi pur̂â rö mwâ ka ar̂ii rèi pâr̂â nédaa. Cér̂é bör̂i vi mèyè ké yè yö vè mii-e na pâi pa vi winô i pâi pa nâânévâ, mâ pâi pa yu ga, mâ pâi pa béâr̂i né névâ. 48Cér̂é da bör̂i pwa yèr̂i dèxâ kââ ré cér̂é yè waa, wè cér̂é rhau pwêr̂êwaa-è na pâr̂â kâmö wânii.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index