Search form

Luc 2

Ké Ârè I Ièsu

Mat 1.18-25

1Tèi nédaa-ré, na bör̂i tö vèa na dèxâ mââyöö i Kaisara Auguste, cè ki yè vâr̂â pâr̂â kâmö rö bwêê jë wânii. 2Ö ké vâr̂â ka baayê ré é, wè é waa tèi nédaa ré na wê gavana rö Syria na Kirinus. 3Cér̂é rhau vi na névâ xé-r̂é vidù na pâr̂â kâmö, cè ki mâ yu néé-r̂é rö-i. 4Na wê vi rua bar̂ee na Ioséfa xè Galilé, xè névâ rö Nazarèt, cè ki vi rö Juda, na névâ i David, néé-é na Bétéléma, wè na wê kâmö xè wêê mwâ mâ xè mwââr̂ö i David na ce. 5Na wê vi cè ki mâ yu néé-é, cur̂u Maria, bwè ré na wê tö ki-e, ré wê tâwé. 6Tèi ökâré cur̂u wê tö-i, na bör̂i yexèvè na nédaa né ké yè vi ër̂i i bwè-ré, 7na bör̂i pè ârè o yar̂i xi-e ka baayê. Na bör̂i ui-e i mwââlöö, mâ pè kur̂u-é rö dèxâ mwâ néara bwâr̂âwê, wè na wê yèri kaa töö xé-r̂é rö mwâ pa vâr̂â ré cér̂é tö-i.

Na Tö Vèa Na Angéla Yè Pâi Pa Vi Târ̂î Bwâr̂âwê

8Cér̂é wê tö névâ-ré na pâr̂â pâi pa târ̂î mutô, cér̂é bör̂i tâ rhî rèi bwê rö nédeewi târ̂î pâr̂â bwè bwâr̂âwê xé-r̂é. 9Tö rhûû, na tö vèa yè-r̂é na dèxâ angéla i Ör̂ökau, na bör̂i kar̂a rö bwêêwé-r̂é na rhîrhér̂é i Ör̂ökau, cér̂é bör̂i cê bar̂a. 10Na bör̂i pè aʼ-r̂é na angéla, êr̂ê: «Koa yè bar̂a, wè gö vi rherhîrëi yè-ve dèxâ nô ka e, ré yè pûû vi or̂o rö pwar̂a pâr̂â kâmö wânii, êr̂ê: 11Na tö vèa yè-ve xina rö wêê mwâ i David, na dèxâ ka pè mör̂u, wè ce ré Kérisö mâ Ör̂ökau. 12Ökâré pètâbâ ré gëve yè rhéwêr̂ê-ê xè-i, êr̂ê, gëve yè pwa yèr̂i dèxâ o yar̂i é ui-e i mwââlöö, mâ na kur̂u rö mwâ néara bwâr̂âwê.»

13Tèi ökâré, na bör̂i tö vèa vè béé angéla na pâr̂â juu paa pa pôr̂ô xè nékö, cér̂é pè kau Bâô mâ êr̂ê:

14«Rhîrhér̂é yè Bâô rö rua aau wânii,

Nâânévâ rö bwêê jë, rhî vè e ka e yè pâr̂â kâmö!»

Cér̂é Vi Na Bétéléma Na Pâi Pa Vi Târ̂î Bwâr̂âwê

15Cér̂é wê kâyâi-r̂é na pâr̂â angéla cè ké-r̂é vi rua tëë na nékö, cér̂é bör̂i vi êr̂ê yè-r̂é wîr̂î na pâi pa târ̂î bwâr̂âwê, êr̂ê: «Gèré vi yawi xè-a na Bétéléma, mâ tö rhûû nô ré wê pwa, mâ ö kââ-ré na pèri vèa yè-r̂é na Ör̂ökau.» 16Cér̂é bör̂i vi bèr̂éé, mâ cêmèèr̂i Maria mâ Ioséfa, mâ o yar̂i ré kur̂u rö mwâ néara bwâr̂âwê. 17Cér̂é wê tö rhûû-é, cér̂é bör̂i êr̂ê vèa pâr̂â kââ ré wê tö vèa yè-r̂é wa o yar̂i-a. 18Rhau pâr̂â kâmö ré wê pwêr̂ê nô xé-r̂é, wè, cér̂é bör̂i dö cêrhö wa ké êr̂ê i pâi pa vi târ̂î bwâr̂âwê. 19Aè na wê tö xar̂a pâr̂â kââ-ré na Maria, mâ tâ néxâi-r̂é tëë rö wêê nénââ xi-e. 20Cér̂é bör̂i vi a mwâr̂â na pâr̂â pâi pa vi târ̂î bwâr̂âwê, mâ pwérhar̂a rua mâ vi pè kau Bâô xè-i pâr̂â kââ ré cér̂é wê pwêr̂ê mâ tö rhûû, ré wê yexèvè ö kââ-ré é wê vi rherhîrëi röi yè-r̂é.

É Ye Néé-É Ièsu

21Na wê pwa na nédaa pè kanii na ma karir̂i, ré é yè pè vâr̂â yêr̂ê o yar̂i-a, é bör̂i ye néé-é êr̂ê Ièsu, ö néé ré na wê êr̂ê vèa na angéla baayêr̂î ké da tö cî rö pwéé pâni-e.

É Pèri Ièsu Yè Bâô Rö Mwâ Ka Ar̂ii

22Na wê cowa na pâr̂â nédaa né vi rheewaa, ûr̂û mââyöö i Mosé, cur̂u bör̂i pèi vi o yar̂i-a na Iérusalèm na Ioséfa mâ Maria, cè ku-r̂u pèri-e yè Bâô Ör̂ökau, 23ûr̂û ka é yu rö mââyöö i Bâô Ör̂ökau, êr̂ê: «É yè rhau nââ vè ar̂ii yè Bâô Ör̂ökau pâr̂â mèè vi ër̂i; 24mâ cè ku-r̂u nââ bar̂ee vè êê pwaér̂ö kaar̂u mawi töwè na ki kaar̂u olè daya, na ûr̂û ké êr̂ê i mââyöö i Bâô Ör̂ökau.»

25Tö rhûû, na tö Iérusalèm na dèxâ kâmö néé-é na Siméona, wè kâmö ka târi mâ bar̂a yè Bâô, mâ na bâ târ̂î yè pè nââbéé Israèl, aè na wê tö bwêêwé-é na Ko-Ar̂ii. 26Na bör̂i wê pè bwayûi-e na Ko-Ar̂ii, êr̂ê, nè yè da mé na ki da tö tö rhûû Kérisö i Ör̂ökau. 27Na bör̂i vi na mwâ waa ar̂ii xè-i ko. Cur̂u mö ké pèi mi o yar̂i Ièsu na dua ër̂i-e cè ki mâ yexèvè rö xi-e ûr̂û ké êr̂ê i mââyöö. 28Na bör̂i pè xi-e i duö köwi-e na Siméona, mâ aʼvui Bâô, êr̂ê:

29«Xina, wè Ör̂ökau ka vi winô wânii, kâyâi kâmö yar̂i xi-i

Cè ki vi rö-i tâ ûr̂û ké êr̂ê xi-i.

30Wè cur̂u wê tö rhûû vi pè mör̂u xi-i na duö pièmè-nya,

31Vi pè mör̂u ré gè wê kâ vè tö vâ rö némèè pâr̂â bwêêiapâ wânii.

32Daa pè waa pâr̂â névâ,

Mâ rhîrhér̂é i ba xi-i wè Israèl.»

Na Péröféta I Baayê Mâ Na Siméona

33Cur̂u wè buèi wa pâr̂â kââ ré é êr̂ê wa-è na pevaa mâ pâni o yar̂i. 34Na aʼvui-r̂u na Siméona, mâ êr̂ê yè Maria pâni o yar̂i, êr̂ê: «Tö rhûû o yar̂i-a, wè pè yerii mâ pè mör̂u bör̂i pa pôr̂ô rö Israèl, mâ pètâbâ pè tuö vi caa 35aè gèi wè nè pwa vi tu rö ko-i na o taua; cè ki tö vèa ûr̂û-ré na vi tâ néxâi ka tö yêr̂ê rö wêê nénââ i bör̂i pa pôr̂ô.»

Anna, Bwè Péröféta

36Na tö-i bar̂ee na dèxâ pérövéta bwè, néé na Anna pûr̂ûbwè i Pénuéla xè névâ i Aséra. Na wê béâr̂i kwayii, aè na wê kanii na ma kaar̂u nédö né ké wê cuè vèâ cur̂u kui-e, rhavûû rèi nédaa né dowa xi-e. 37Na wê tö jâmé, mâ na wê kavùè kâmö na ma kavùè na pâr̂â nédö xi-e; na da virai aau mwâ waa ar̂ii, mâ na bâ tö-i waa nêr̂ê Bâô, rèi bwê mâ daa rö-i tö mêr̂ê mâ pwaér̂ö. 38Na bör̂i pwa bar̂ee na ce rèi pè mèèxa-ré, mâ pè kau Bâô, mâ vi êr̂ê vèa o yar̂i-a yè pâr̂â kâmö paxa vi târ̂î yè pè vi nawîî Iérusalèm.

Ké Vi Tëë Na Nazarèt

39Cér̂é wê waa röi pâr̂â nêr̂ê-r̂é rö-i mââyöö i Ör̂ökau, na Ioséfa mâ Maria, cér̂é bör̂i vi a mwâr̂â na Galilé rö Nazarèt névâ xé-r̂é. 40Aè na wê kani vi na o yar̂i-a mâ mör̂ö vi. Na wê rhâri i gaamëë, mâ na wê tö bwêêwé-é na vi méar̂i vi bwir̂i i Bâô.

Ièsu Rö Mwâ Waa Ar̂ii Na Na Waa Pârör̂ö Na Ma Kaar̂u Nédö Xi-E

41Tèi pâr̂â nédö, cur̂u bör̂i vi na Iérusalèm na dua ër̂i Ièsu rèi ar̂ii né Paséka. 42Na wê pârör̂ö na ma kaar̂u na pâr̂â nédö i Ièsu, cér̂é bör̂i vi rua na Iérusalèm, ûr̂û ké waa yawi rèi nédaa né ar̂ii ré. 43Aè na wê cowa na pâr̂â nédaa-ré, cér̂é bör̂i vi a mwâr̂â, aè na tâ ta-a rö Iérusalèm na o yar̂i-a Ièsu. Cur̂u bör̂i da rhî vè yèri-e na pevaa mâ pâni-e. 44Cér̂é wê tâ néxâi, êr̂ê, na tö cér̂é pa béé vâr̂â xi-e, cér̂é bör̂i dè vâr̂â rha nédaa, mâ mèyè-è rö pwar̂a pâr̂â pâ ker̂e-r̂é mâ pâr̂â béé vâr̂â xé-r̂é. 45Aè cér̂é da pwa yèr̂i-e, cér̂é bör̂i vi a mwâr̂â na Iérusalèm na ka mèyè-è. 46Tèi nédèè karir̂i nédaa, cér̂é bör̂i pwa yèr̂i-e rö mwâ waa ar̂ii, na na cuè rö négowé né pâr̂â paxa gaamëë, mâ pwêr̂ê-r̂é mâ ërëwaa-r̂é. 47Pâr̂â kâmö ré wê pwêr̂ê nô xi-e, wè cér̂é wê buèi ké vi rhîâgür̂ü xi-e mâ ké aʼcëi xi-e. 48Cur̂u wê pwa yèr̂i-e na dua ër̂i-e, cur̂u bör̂i dö cêrhö, na bör̂i êr̂ê yè-è na pâni-e, êr̂ê: «O xi-nya, ki-yé ré gè waa ûr̂û-ré yè-vu? Tö rhûû pevaa xi-i mâ gènyâ, wè gövu bâ mèyè-i tâ bar̂a.» 49Na bör̂i aʼcëi yè-r̂u na ce, êr̂ê: «Ki-yé ré göu mèyè-nya? Gëve da tâwai êr̂ê, na e na göi waa pâr̂â nêr̂ê Pevaa xi-nya?» 50Aè cur̂u da rhîâgür̂ü ö kââ-ré na êr̂ê yè-r̂u.

51Na bör̂i vi ria cér̂é-é cè ké-r̂é vi na Nazarèt, mâ na bâ pwêr̂êwaa nô xi-r̂u. Aè pâni-e, wè na wê tö xar̂a pâr̂â kââ-ré rö wêê nénââ xi-e. 52Aè na wê kau vi na Ièsu rö-i gaamëë, mâ rö-i vi méar̂i vi bwir̂i rö némèè Bâô mâ rö némèè kâmö.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index