Search form

Luc 20

Na Mi Xè-Wè Na Vi Winô I Ièsu?

Mat 21.23-27; Mar 11.27-33

1Tèi dèxâ nédaa, na mö ké vi aʼpâgür̂ü yè pâr̂â kâmö rö mwâ ka ar̂ii na Ièsu, mâ vi pur̂â i vèr̂i vi rherhî ka e, cér̂é bör̂i pwa yèr̂i-e na pâi pa vi winô i pâi pa nâânévâ mâ pâr̂â kâmö ré vi yu ga, cér̂é vèâ pâi béâr̂i, 2cér̂é bör̂i êr̂ê yè-è, êr̂ê: «Êr̂ê yè-vé waanawê, êr̂ê, na mi xè-i xi-ya na vi winô ré gè waa pâr̂â kââ ré xè-i? Aè wîr̂î ré nââ yè-i vi winô-ré?» 3Na bör̂i aʼcëi yè-r̂é, êr̂ê: «Gö yè ërëwaa-ve bar̂ee na gènyâ wa dèxâ kââ, 4gëve bör̂i aʼcëi yè-nya, wè ö vi batiyi i Ioané, wè kè mi nékö ra, kèi kâmö?» 5Cér̂é bör̂i vi êr̂ê: «Gèré yè êr̂ê kèi mi nékö, nè yè bör̂i êr̂ê, gëve bör̂i da cëi xi-yé Ioané? 6Aè gèré yè êr̂ê, kèi mi kâmö, cér̂é yè bör̂i rhaxè-r̂é i pèyaa na pâr̂â kâmö wânii, xè-i ké rhau tâwai xé-r̂é, êr̂ê, na pérövéta na Ioané.» 7Cér̂é bör̂i aʼcëi, êr̂ê: «Gèvé da tâwai ö kââ-ré na mi xè-i.» 8Na bör̂i êr̂ê yè-r̂é na Ièsu êr̂ê: «Gö yè da êr̂ê yè-ve bar̂ee na gènyâ vi winô ré gö waa pâr̂â kââ-ré xè-i.»

Yeyèè Né Pâi Pa Mar̂a Döwö Viné Pa Kwér̂ènô

Mat 21.33-46; Mar 12.1-12

9Na bör̂i rhavûû ké yè êr̂ê yeyèè yè pâr̂â kâmö, êr̂ê: «Na nai döwö viné na dèxâ kâmö, mâ kâyâi yè pâr̂â kâmö pa mar̂a döwö mâ vi na dèxâ névâ ka tö vè mwâi na ka cuè vè mwââ rö-i. 10Aè tèi nédö, na bör̂i tùr̂ùwaa kâmö yar̂i xi-e yè pâi pa mar̂a döwö cè ké-r̂é nââ yè-è pâr̂â pwêê viné, cér̂é bör̂i ya-è na pâi pa mar̂a döwö, mâ yayâwâ-ê cè ki vi bwar̂i tëë. 11Na bör̂i tùr̂ùwaa bar̂ee dèxâ kâmö yar̂i, cér̂é bör̂i ya-è mâ waa vè yaané-é, mâ yayâwâ-ê bwar̂i tëë. 12Na bör̂i pèkarir̂i tùr̂ùwaa tëë dèxâ, cér̂é bör̂i ya-è bar̂ee, mâ yayâwâ-ê rua. 13Na bör̂i êr̂ê na kaavûû döwö viné, êr̂ê: “Ö jië ré gö yè waa? Gö yè tùr̂ùwaa o xi-nya dö wêê nénââ xi-nya, na ûr̂û cér̂é yè pè kau-é.” 14Cér̂é bör̂i wê tö rhûû-é na pâi pa mar̂a, cér̂é bör̂i vi êr̂ê, êr̂ê: “Ökâré mör̂u-é, na wê mi. Gèré yè wê yö vè mii-e cè ki ké-ré na döwö ré é yè ye nôâ yè-è.”» 15Cér̂é bör̂i yayâwâ-ê rua na dèè döwö viné mâ yö vè mii-e. Na êr̂ê na Ièsu: «Tö ökâré, nè yè mâ waa jië yè-r̂é na kaavûû döwö viné? 16Nè yè pwa na ce mâ kâ vè bwir̂i pâi pa mar̂a döwö, mâ nââ döwö viné yè bör̂i.» Cér̂é bör̂i tö pwêr̂ê, cér̂é bör̂i êr̂ê, êr̂ê: «Aauu, ki da tö ûr̂û-ré!» 17Na bör̂i tö rhûû-r̂é, mâ êr̂ê yè-r̂é, êr̂ê: «Ö jië na ka yu êr̂ê,

“Ö pèyaa ré cér̂é virai na pâi pa vâ mwâ,

Wè é wê cowa waa vè kavèè ka vâ rhöö?”

18Aè ö kâmö ré yè bèi rö bwêêwé pèyaa-a, wè nè yè pumir̂i na ce, aè ki yè bèi ö-è na pèyaa, nè yè bör̂i rhagùyi-e na pèyaa.»

Nââ Êê Vië Yè Kaisara

Mat 22.15-22; Mar 12.13-17

19Cér̂é bör̂i vi mèyè rèi pè mèèxa ré na pâi pa yu ga mâ pâi pa winô i pa nâânévâ cè ké-r̂é tuwir̂i-e, cér̂é bör̂i bar̂a i pâr̂â kâmö, wè, cér̂é wê tâwai êr̂ê, na waa yeyèè né-r̂é. 20Cér̂é bör̂i tö vi wéa wa-è, mâ tùr̂ùwaa bör̂i na ka te wa-è mâ vi ârui êr̂ê, cér̂é pâr̂â kâmö pa târi, aè cér̂é vee rö cè ki wii na nô pè vi kââr̂â i-e, cè ké-r̂é bör̂i tuwir̂i-e mâ kâyâi-e yè pâi pa vi rhôôr̂u mâ gavana. 21Cér̂é bör̂i ërëwaa-è êr̂ê: «Kâmö ka vi pur̂â éé, gèvé wê tâwai, êr̂ê, gè kâmö ka tëvë mâ vi pur̂â vè târi, aè gè da tâ néxâi yè wêê mèè kâmö, aè gè vi pur̂â rö-i avâr̂i wêyê i Bâô. 22Na wêr̂êi, gèvé yè nââ-ê vië yè Kaisara ra, gèvé yè virai?» 23Na bör̂i wê tö rhûû pâr̂â vi tâ néxâi xé-r̂é na Ièsu mâ êr̂ê yè-r̂é, êr̂ê: 24«Gëve waa yeyèè yè-nya xi-yé? Pèri yè-nya dènari. Némèè-ya mâ ka yu xi-ya?» Cér̂é bör̂i aʼcëi yè-è êr̂ê: «Kaisara.» 25Na bör̂i êr̂ê yè-r̂é, êr̂ê: «Ëi, nââ yè Kaisara néki Kaisara, aè nââ yè Bâô néki Bâô.» 26Cér̂é bör̂i da tâwai dèxâ nô pè tuwir̂i-e rö-i ké tëvë xi-e rö némèè pâr̂â kâmö; aè cér̂é buèi ké tëvë yè-r̂é mâ cér̂é tâwâdê.

Dèxâ Pè Ërëwaa Rö-I Mör̂u Tëë I Paxa Wê Mé

Mat 22.23-33; Mar 2.18-27

27Cér̂é bör̂i pwa yèr̂i Ièsu na bör̂i pâ sadukaiö, pâr̂â kâmö ré êr̂ê, êr̂ê, na da wii na ké yè mör̂u tëë, mâ ërëwaa-è êr̂ê: 28«Ka vi pur̂â éé, na yu yè-vé na Mosé, êê: “Na ki pèii mé na dèxâ kâmö ka wii na bwè xi-e rai néduarii na ki yèri o xi-e, nè yè bör̂i öyö bwè-ré na pâdii-e cè ki a ër̂i mör̂u-é.” 29Aè panii na ma kaar̂u na pâr̂â néparii ré. Na bör̂i wê öyö na wi ka béâr̂i, na bör̂i wê pèii mé na na yèri mör̂u-é. 30Na bör̂i öyö-è tëë na wi pèkaar̂u mâ wi pèkarir̂i; 31cér̂é rhau ûr̂û-ré na pâi panii na ma kaar̂u, cér̂é wê rhau pèii mé na na yèri mör̂u-r̂é. 32Tèi nédèè, na bör̂i mé bar̂ee na bwè-a. 33Nè yè vi bwè xi-ya rai-r̂é rèi ké yè mör̂u tëë? Wè cér̂é panii na ma kaar̂u na pâi ré öyö-è mâ?» 34Na bör̂i aʼcëi yè-r̂é na Ièsu, êr̂ê: «Pâr̂â kâmö rö-a bwêê jë, wè cér̂é vi pè öyö mâ vi nââ bwè. 35Aè pâr̂â kâmö ré yè pâr̂i-r̂é na ka tö yawi ka yè pwa mi, mâ mör̂u tëë, wè cér̂é yè da vi pè öyö mâ vi nââ bwè. 36Wè cér̂é yè da pèii mé tëë xè-i ké yè virù vèr̂i xé-r̂é pâr̂â angéla, wè cér̂é pâr̂â pâlè Bâô xè-i ké pâlè xé-r̂é mör̂u tëë. 37Cér̂é yè mör̂u tëë na pâr̂â kâmö, ökâré rö ké êr̂ê vèa i Mosé rö pwar̂a nékêê rö ké aʼyè xi-e Ör̂ökau Bâô êr̂ê: “Bâô i Abérahama, mâ Bâô i Isaka, mâ Bâô i Iakobo.” 38Wè na da Bâô i pâr̂â pa mé na Bâô, aè Bâô i pâr̂â pa mör̂u; wè rö némèè Bâô, wè cér̂é rhau mör̂u.» 39Cér̂é bör̂i aʼcëi yè-è na bör̂i pâi pa yu ga, êr̂ê: «Ka vi pur̂â éé, na dè e na ké êr̂ê xi-i.» 40Bör̂i tèi nédèè, na yèri tëë dèxâ rai-r̂é ka mör̂ö na wêê nénââ xi-e cè ki ërëwaa-è waa dèxâ kââ.

Mésia Mâ David

Mat 22.41-46; Mar 12.35-37

41Na bör̂i êr̂ê yè-r̂é na ce, êr̂ê: «É tâîî ké êr̂ê, êr̂ê, Mésia, wè o i David? 42Wè na êr̂ê na David rö pèci Solomona êr̂ê:

“Na êr̂ê na Ör̂ökau xi-nya, êr̂ê,

Cuè na gèi rö ékar̂a-nya é gaamëë.

43Kwéyë rua na gö pugèwè

Pâr̂â paxa vi rhîaa xi-i

Vè kavèè duö néxar̂a â-i xè ria.”

44Tö ökâré, na ki êr̂ê na David, êr̂ê, Ör̂ökau, nè yè bör̂i o xi-e tâîî?»

Na Yakoa Kâmö Na Ièsu Rai Pâi Pa Yu Ga

Mat 23.1-36; Mar 12.38-40

45Na bör̂i êr̂ê yè pâi pa pâgür̂ü xi-e rö némèè pâr̂â kâmö pa tö-a pwêr̂ê-ê, êr̂ê: 46«Koa-ve, xè-i pâi pa yu ga, pâi pa rhî vè e ké yè vâr̂â xar̂a pâr̂â cur̂i ka mwââ, mâ ké-r̂é tâ nôô yè-r̂é rö pâr̂â néjana i pâr̂â kâmö, mâ cér̂é rhî vè e pâr̂â dö kaa cuè rö mwâ waa ar̂ii, mâ pâr̂â kaa cuè ka vi kwéjî rö pâr̂â némwââ bwêê; 47cér̂é paxa yâkëi wêê mwâ i powè pâ jâmé, mâ pwaér̂ö vè mwââ pè bë pèr̂èwîî câwâ xé-r̂é. Nè yè wii yè-r̂é na vi rhôôr̂u ka yè mör̂ö aau.»

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index