Search form

Luc 21

Kwââvâr̂â I Dèxâ Bwè Jâmé Ka Rhauadè

Mar 12.41-44

1Na bör̂i tö rhûû pâr̂â kâmö pa kigör̂ödiwi na Ièsu na cér̂é yùè vidù pâr̂â mwâné xé-r̂é rö mwâ kwââvâr̂â. 2Na bör̂i tö rhûû bar̂ee dèxâ bwè jâmé ka rhauadè na na yer̂e kaar̂u mwâné yar̂i. 3Na bör̂i êr̂ê, êr̂ê: «Avâr̂i gö êr̂ê yè-ve êr̂ê, na vi kwéjî aau na ké nââ i bwè ka jâmé ka rhauadè a rai-r̂é wânii. 4Wè cér̂é rhau yùè vidù xè-i ké vi rhâri rö pwar̂a-ré rö mwâ kwââvâr̂â, aè ö bwè ka rhauadè, wè na rhau yer̂e pè puu rö-i pè urhii mör̂u xi-e.»

Na Vi Pur̂â I Na Ièsu Ké Yè Yö Vè Maii Mwâ Ka Ar̂ii

Mat 24.1,2; Mar 13.1,2

5Aè, cér̂é vi êr̂ê nô né mwâ ka ar̂ii na bör̂i mâ ké rhî e i pâr̂â népèyaa, mâ pâr̂â kwââvâr̂â némui rö léwé é. 6Na bör̂i êr̂ê na ce êr̂ê: «Pâr̂â kââ ré gëve tö rhûû, nè yè mâ pwa na nédaa, wè nè yè da kur̂u na dèxâ pèyaa rö bwêêwé dèxâ pèyaa, aè é yè rhau yapurhâi rö-i.»

Ké Yè Waa Vè Yaané Mâ Ké Yè Kôjuwaa

Mat 24.3-14; Mar 13.3-13

7Cér̂é bör̂i ërëwaa-è êr̂ê: «Ka vi pur̂â éé, nè yè yexèvè wanéyé na pâr̂â kââ-ré? Aè jië na pètâbâ nédaa né ké yè pwa i pâr̂â kââ-ré?» 8Na bör̂i aʼcëi yè-r̂é na Ièsu êr̂ê: «Koa-ve, koa-wi pè vi mür̂ü-ve, wè cér̂é pôr̂ô yéyé na pa yè pwa rö néé-nya, mâ êr̂ê vidù êr̂ê: “Gènyâ-â, na wê tö vè ubwa na nédaa!” Koa yè vi ua-r̂é! 9Na ki gëve pwêr̂ê mar̂a paa mâ vi jixö, koa yè bar̂a, wè nè yè dè pwa na pâr̂â kââ-ré, aè, na da tö bèr̂éé na léé.» 10Na bör̂i êr̂ê yè-r̂é na ce, êr̂ê: «Nè yè tömâ na dèxâ névâ yè dèxâ névâ, mâ dèxâ mwâcir̂i yè dèxâ mwâcir̂i; 11aè nè yè wii na pâr̂â kangarè ka kau, mâ mèxür̂ü, mâ aʼvè mêr̂ê rö bör̂i névâ; aè nè yè mâ tö vèa mi xè rua nékö na pâr̂â kââ pè bar̂a i, mâ pâr̂â pètâbâ ka kau. 12Aè nè yè da tö pwa na pâr̂â kââ-ré, cér̂é yè bör̂i tâ tuwir̂i-ve, mâ kôjuwaa-ve, mâ kâyâi-ve rö pâr̂â mwâ waa ar̂ii, mâ pâr̂â mwâ pö kâmö, mâ yörhèè-ve rö némèè pâr̂â ör̂ökau mâ gavana, na pûû-é na néé-nya. 13Nè yè pwa yèr̂i-ve na pâr̂â kââ-ré cè ke-ve paxa yè ye vè avâr̂i na gëve. 14Tö ökâré, nââ rö pwéé-ve! Cè gëve yè da tâ néxâi ö kââ-ré gëve yè aʼcëi. 15Wè gö yè mâ nââ yè-ve néwâ ka gaamëë cè ki da tâwai na kâmö ka yè vi rhîaa yè-ve ké yè vi ber̂a nô yè-ve mâ vigâr̂â rai-ve. 16Aè cér̂é yè ârui-ve na pâr̂â pevaa xe-ve bar̂ee mâ pâ pâni-ve, pâr̂â pâvâdii-ve, pâr̂â pa ër̂i-ve mâ pâ ker̂e-ve, mâ cér̂é yè yö vè mii bör̂i rai-ve. 17Aè cér̂é yè rhîaa xe-ve na pâr̂â kâmö wânii, na pûû-é na néé-nya. 18Aè nè yè da vi bwir̂i na dèxâ pûr̂û gwâ-ve. 19Nè mör̂u na ko-ve na ki gëve mör̂ö köiwaa.»

Na Vi Pur̂â I Na Ièsu Ké Yè Yö Vè Maii Iérusalèm

Mat 24.15-21; Mar 13.14-19

20«Gëve yè tö rhûû pâr̂â paa na ké-r̂é tömâ pwânûr̂i Iérusalèm, gëve bör̂i yè rhîâgür̂ü êr̂ê, na wê tö vè ubwa na ké yè pè yerii-e. 21Tèi ö nédaa-ré, na e na ké-r̂é ör̂ö na pâr̂â gwêêwè na pâi xè Juda, aè na e na ké-r̂é tù na pâr̂â kâmö pa tö léwé Iérusalèm, mâ koa yè vi ru mi tëë na cér̂é pa tö bwêê wêyê. 22Wè ökâré nédaa né ké yè waa pè urhii, cè ki wê rhau yexèvè röi pâr̂â kââ wânii ré é wê yu mâ. 23Aauu mwêê, pâr̂â powè paxa tâwé mâ pâr̂â paxa vi pè ji rèi ö nédaa-ré! Wè nè yè pwa vè kau na vi nénââwêr̂ê rö névâ, mâ rhôê yè ba-a. 24Cér̂é yè bèi ria xè-i kè i o taua, é yè ya pè xé-r̂é na pâr̂â névâ ka dö töö, aè cér̂é yè texai Iérusalèm na pâr̂â dö tö kwéyë rua na ké mâ yexèvè röi na nédaa i pâr̂â névâ ka dö töö.»

Ké Yè Pwa Mi Tëë O I Kâmö

Mat 24.29-31; Mar 13.24-27

25«Aè nè yè wii na pâr̂â pètâbâ rö-i mèèxa, mâ var̂ui, mâ âr̂âwir̂è, mâ vi nénââwêr̂ê bar̂ee rö-a bwêê jë, mâ cê bë rö pâr̂â névâ xè-i mar̂a nérhëë, mâ kwiè ka pu vè kô. 26Nè na mui bör̂i xè-i ké dö bar̂a xé-r̂é târ̂î pâr̂â kââ ré yè pwa rö-a bwêê jë. Wè é yè rhùr̂ùù pâr̂â ar̂inadö rö nékö. 27Aè tèi ö nédaa-ré, wè cér̂é yè tö rhûû O i kâmö na ki vi ria mi rö-i kö xar̂a ar̂inadö mâ rhîrhér̂é ka kau. 28Nè yè rhavûû na ké yè yexèvè i pâr̂â kââ-ré, wè tömâ mâ komwââda rua na gëve, wè nè yè tö vè ubwa na ké yè cöö-ve rai.»

Vi Aʼpâgür̂ü Xè-I Mi Bââwê

Mat 24.32-35; Mar 13.28-31

29Na bör̂i êr̂ê yè-r̂é dèxâ yeyèè, êr̂ê: «Tö rhûû bââwê mâ pâr̂â kêê wânii. 30Na ké-r̂é wê yâ, gëve bör̂i wê tö rhûû mâ rhîâgür̂ü êr̂ê, na wê tö vè ubwa na nékaré. 31Na ûr̂û-ré, na ki gëve yè tö rhûû pâr̂â kââ ré yè pwa, gëve yè bör̂i rhîâgür̂ü êr̂ê, na wê tö vè ubwa na mwâcir̂i i Bâô. 32Avâr̂i gö êr̂ê yè-ve, êr̂ê, nè yè da tö yèri cî kani-â, na ki tö rhau yexèvè röi na pâr̂â kââ-ré. 33Nè yèri nékö mâ bwêê jë, aè nè yè da tâwai yèri-a pâr̂â nô xi-nya.»

Na Dö Kââ Na Ké Yè Tâ rhî

34«Koa-ve, koa-wi yéé na pwéé-ve xè-i ké ara mâ wâyö vè kau, mâ ké vi tâ vi nénââ yè mör̂u rö-a, nè yè bör̂i pwa na nédaa-ré mâ pè cêrhö-ve. 35Wè nè yè mâ pwa ûr̂û dèxâ wêê goo yè pâr̂â bwêêiapâ rö-a bwêê jë. 36Tö ökâré, tâ rhî na gëve rèi pâr̂â nédaa wânii, mâ bâ pwaér̂ö cè ki gëve ör̂ö rai pâr̂â kââ wânii ré yè pwa, mâ vi na ka tömâ bèr̂i-ve rö némèè O i kâmö.»

37Na vi pur̂â rö mwâ ka ar̂ii rèi pâr̂â nédaa na Ièsu, aè na wê bwê, na bör̂i vi na ka cuè rö gwêêwè néé-é na Élaiö. 38Aè tèi mélöö, cér̂é bör̂i ua-è na pâr̂â kâmö wânii na mwâ ka ar̂ii na ka pwêr̂ê-ê.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index