Search form

Luc 22

Pâi Pa Winô Cér̂é Mèyè Cè ki Yö Vè Mii Ièsu

Mat 26.1-5; Mar 14.1,2; Ioan 11.45-53

1Na wê tö vè ubwa na ar̂ii né var̂awa ka yèri lévèn rö-i, néé-é na Paséka. 2Cér̂é bör̂i vi mè wêyê né ké yè yö vè mii Ièsu na pâi pa yu ga mâ pâi pa winô i pâi pa nâânévâ xè-i ké bar̂a xé-r̂é i pâr̂â kâmö.

Na Tö Vâ Na Juda Cè Ki Ârui Ièsu Yè Pâi Pa Winô

Mat 26.14-16; Mar 14.10,11

3Na bör̂i vi ru rö Juda, é vi aʼyè vè Iskariot, dèxâ rai pâi pa pârör̂ö na ma kaar̂u, na Satana. 4Na bör̂i vi na ka kwéyëër̂i pâi pa winô i pâi pa nâânévâ mâ pâr̂â kavèè paa na Juda wa nô né ké yè ârui Ièsu yè-r̂é. 5Cér̂é bör̂i vi or̂o mâ vi êr̂ê vè rhaaxâ nô né ké yè nââ mwâné yè-è, 6na bör̂i tövu-é, mâ vi mè nédaa né ké yè ârui-e yè-r̂é, na na mö yèr̂i pâr̂â kâmö pa pôr̂ô.

Na Kâ Vè Tö Vâ Êê Ara Né Paséka Na Ièsu

Mat 26.14-16; Mar 14.10,11

7Na bör̂i wê pwa na nédaa né var̂awa ka yèri lévèn, ökâré nédaa né ké yè yâmar̂a i pâr̂â olè mutô vè ki êê pwaér̂ö né Paséka. 8Na bör̂i tùr̂ùwaa Pètèru mâ Ioané na Ièsu, êr̂ê: «Göu vi na kâ vè tö vâ Paséka vè ké-ré cè gèré ara.» 9Cér̂é bör̂i êr̂ê yè-è êr̂ê: «Âri ö kââ-ré gè rhî vè e cè gövu kâ vè tö vâ rö-i?» 10Na bör̂i êr̂ê yè-r̂u na ce, êr̂ê: «Tö rhûû, göu yè vi ru rö népèè névâ, göu yè bör̂i vi javirù gëve kâmö ré kââ mwâ rhëë ka tö yù, göu bör̂i ua-è na mwâ ré nè yè vi ru rö-i. 11Göu bör̂i êr̂ê yè kaavûû mwâ êr̂ê: “Na êr̂ê na kâmö ka vi pur̂â cè gövu mâ tâ êr̂ê yè-i, êr̂ê, âri mwâ i pâr̂â pa döwöö cè gèvé vi na ka ara Paséka rö-i, gèvé pâr̂â kâmö xi-nya” 12Nè yè bör̂i yejîî yè-u mwâ wêêwa ka kau rö rua ré é wê lai röi léwé é. Göu bör̂i kâ vè tö vâ rö-i.» 13Cur̂u bör̂i wê vi mâ pwa yèr̂i ûr̂û ké êr̂ê xi-e yè-r̂u; cur̂u bör̂i kâ vè tö vâ Paséka.

Pè Maaxé

Mat 26.26-30; Mar 14.22-26; 1Kor 11.23-25

14Na wê pwa na pè mèèxa, na bör̂i cuè rö kaa ara na Ièsu, cér̂é pâi pâgür̂ü xi-e. 15Na bör̂i êr̂ê yè-r̂é na ce êr̂ê: «Gö rhî vè e vè kau ké yè ara Paséka gèré vèâ-nya baayêr̂î ké yè mé xi-nya. 16Wè gö êr̂ê yè-ve na gènyâ, êr̂ê, gö yè da tö vi ara tëë kwéyë rua na ké yè pè mâ yexèvè-è rö mwâcir̂i i Bâô.» 17Na bör̂i pè dèxâ mwâ wâyö, mâ ëi, mâ êr̂ê, êr̂ê: «Pè vèr̂i mâ rhau nââ vidù yè-ve. 18Wè gö êr̂ê yè-ve na gènyâ, êr̂ê, gö yè da tö vi wâyö tëë pwêê viné kwéyë rua i ké yè pwa i mwâcir̂i i Bâô.» 19Na bör̂i pè var̂awa mâ ëi, mâ kâvii, mâ nââ yè-r̂é, mâ êr̂ê, êr̂ê: «Ökâré kar̂ö-nya, é nââ vè ki-ve, waa vèr̂i vè pè tâ néxâi-nya.» 20Na ûr̂û-ré bar̂ee na mwâ wâyö tèi nédèè ké ara, wè na nââ yè-r̂é, êr̂ê: «Ökââ rhëë né vi kîbô né nâânévâ ka mö ké döwöö rö-i war̂a xi-nya, ré é piyöwîî vè ki-ve. 21Aè tö rhûû ö kâmö ré yè ârui-nya, wè na wê cuè gövu vèâ rö taapër̂ë. 22Wè na avâr̂i, êr̂ê, nè yè wê vi na O i kâmö na ûr̂û ké wê aʼ pè vi tâ mwér̂é mâ. Aauu mwêê yè ö kâmö ré ârui-e!» 23Cér̂é bör̂i rhavûû vi mèyè rai-r̂é êr̂ê, wîr̂î ré yè waa ûr̂û-ré.

Wîr̂î Ré Vi Kwéjî?

24Na bör̂i tuö bar̂ee rö pwar̂a-r̂é na vi caa-r̂é, êr̂ê wîr̂î ré yè vi kwéjî rai-r̂é? 25Na bör̂i êr̂ê na Ièsu, êr̂ê: «Pâr̂â ör̂ökau rö pâr̂â névâ, wè cér̂é pè kau-r̂é yè pâr̂â kâmö, aè é vi aʼyè pâi pa vi winô yè-r̂é, êr̂ê: “Pâi pa vi méa.” 26Ki da ûr̂û-ré rö pwar̂a-ve, wè kâmö ré yè bar̂i vi kwéjî rö pwar̂a-ve, wè na e na ki virù vèr̂i kâmö ka yar̂i, aè ö kâmö ré yè némèè-ve, wè na e na ki virù vèr̂i kâmö yar̂i. 27Wè wîr̂î ré kâmö ka yè vi kwéjî, wè ce ré cuè cè ki ara ra, aè ce ré kâmö yar̂i? Ârikéé, na da ce ré ara? Aè gènyâ ré tö négowé né-ve ûr̂û kâmö yar̂i. 28Aè gëve pâr̂â kâmö ré wê tömâ vè mör̂ö rö pwar̂a-nya rèi pâr̂â waawaa yè-nya. 29Gö bör̂i wê nââ yè-ve mwâcir̂i, ûr̂û ké nââ yè-nya i Pevaa, 30cè ké-ve vi na ka ara mâ wâyö rö taapër̂ë xi-nya rö mwâcir̂i xi-nya, aè gëve yè vi na ka cuè vidù rö-i kaa per̂e cè gëve rhôôr̂u pârör̂ö na mâ kaar̂u névâ i pâi xè Israèl.»

Na Êr̂ê Baayê Na Ièsu Ké Yè Vi Yiâ Xi-E I Pètèru

Mat 26.31-35; Mar 14.27-31; Ioan 13.36-38

31Na bör̂i êr̂ê na ör̂ökau, êr̂ê: «Simona, Simona éé, na wê pëër̂ii röi na Satana cè ki pè xe-ve mâ rhùr̂ùù-ve ûr̂û pwêê bélé. 32Aè gö pwaér̂ö vè ki-i cè ki da bwir̂i na tâ néwèi xi-i, aè na ki gèi mâ vi a mwâr̂â tëë, gè yè bör̂i pè mör̂ö pâ kaavèâi-i.» 33Na bör̂i êr̂ê na Pètèru, êr̂ê: «Ör̂ökau, gö wê cowa kâ vè tö vâ ké yè vi ua-i na mwâ pö kâmö mâ pèii mé bar̂ee.» 34Na bör̂i êr̂ê yè-è na Ièsu êr̂ê: «Pètèru, gö êr̂ê yè-i, êr̂ê, tèi ar̂èè xina né ké da tö ya i méyë, wè gè yè karir̂i vi yiâ rai-nya.»

Budu, Karé Mâ O Taua

35Na bör̂i êr̂ê yè-r̂é bar̂ee êr̂ê: «Ö ké tùr̂ùwaa-ve xi-nya mâ na na yèri budu xe-ve, mâ karé mâ mwâ néxar̂a â-ve, na wêr̂êi, na wii na dèxâ kââ ka wê yèri rö pwar̂a-ve rèi nédaa-ré?» Cér̂é bör̂i aʼcëi yè-è êr̂ê: «Na yèri.» 36Na bör̂i êr̂ê yè-r̂é na ce êr̂ê: «Xina-ré, ö kâmö ré wii na budu xi-e, na e na ki dè pè, mâ karé bar̂ee, aè ö kâmö ré yèri o taua xi-e, na e na ki vi rhöwöi mêr̂ê-ê cè ki urhii dèxâ o taua. 37Wè gö êr̂ê yè-ve na gènyâ êr̂ê na e na ki yè yexèvè rö xi-nya na ka yu mâ, êr̂ê: “Ce, wè é vâr̂â-ê vèâ pâr̂â kâmö paxa yaané.” Pâr̂â kââ ré êr̂ê-nya rö-i, wè na tö vè ubwa na ké yè yexèvè.» 38Cér̂é bör̂i êr̂ê yè-è, êr̂ê: «Ör̂ökau, ökââ duö o taua.» Na bör̂i aʼcëi yè-r̂é, êr̂ê: «Na pâr̂i.»

Na Pwaér̂ö Na Ièsu Rö Gwêêwè Né Élaiö

Mat 26.36-46; Mar 14.32-42

39Na bör̂i tù rua mâ vi na gwêêwè néé-é na Élaiö, ûr̂û ké bâ waa xi-e yawi, cér̂é bör̂i ua-è na pâr̂â kâmö xi-e. 40Na bör̂i wê pwa rö-i, na bör̂i êr̂ê yè-r̂é na ce êr̂ê: «Pwaér̂ö na gëve cè ke-ve da bèi ö yeyèè.» 41Na bör̂i ré pwêr̂ê tö vè mwâi vèr̂i rai-r̂é, na ûr̂û ké tö vè mwâi ö kââ-ré na kè rö-i na pâr̂â ka é rhaxè-è, na bör̂i yu béé â-ê mâ pwaér̂ö, 42mâ êr̂ê; êr̂ê: «Pevaa mwêê, na ki gè rhî vè e ké yè pè rai-nya mwâ wâyö-a! Rhaaxâr̂ö, koa yè waa ka é rhî vè e xi-nya, aè na e rö na rhî vè e xi-i.» 43Na bör̂i tö vèa yè-è na angéla mi xè nékö cè ki pè mör̂ö-è. 44Aè na bwêêpë vè kau na ce, na bör̂i pwaér̂ö vè mör̂ö, aè kôxai rö xi-e, wè na ûr̂û pwêê dörö né war̂a ka bèi ö néjë.

45Na bör̂i tömâ rua xè ka pwaér̂ö xi-e, mâ pwa yèr̂i pâi pa pâgür̂ü xi-e mâ tö rhûû-r̂é na cér̂é kur̂u xè-i ké vi nénââwêr̂ê xé-r̂é. 46Na bör̂i êr̂ê yè-r̂é na ce, êr̂ê: «Gëve kur̂u xi-yé? Tömâ rua na gëve mâ pwaér̂ö, koa wè-ve bèi ö yeyèè.»

Ké Tuwir̂i Ièsu

Mat 26.47-56; Mar 14.43-50; Ioan 18.3-11

47Na mö ké tëvë ûr̂û-ré, tö rhûû pâr̂â kâmö pa pôr̂ô yéyé cér̂é vèâ kâmö ré é ye néé-é Juda, dèxâ rai pâi pa pârör̂ö na ma kaar̂u, na bör̂i mèè vâr̂â xé-r̂é na ce, na bör̂i vi vè ubwa i Ièsu cè ki ji vè biö rö xi-e. 48Na bör̂i êr̂ê yè-è na Ièsu êr̂ê: «Juda, gè ârui O i kâmö rö-i vi ji vè biö ra?» 49Cér̂é bör̂i wê tö rhûû na pâr̂â kâmö pa tömâ pawir̂i ö kââ-â ré yè pwa, cér̂é bör̂i êr̂ê yè-è êr̂ê: «Ör̂ökau, gèvé yè rhauʼ-r̂é i o taua?» 50Aè dèxâ rai-r̂é, wè, na rhauʼi kâmö yar̂i i ka vi winô i pâi pa nâânévâ, mâ yöör̂u böödê é gaamëë. 51Na bör̂i êr̂ê na Ièsu, êr̂ê: «Wê cowa.» Na bör̂i paxè böödê wi-ré, na bör̂i mö. 52Na bör̂i êr̂ê na Ièsu yè pâi pa winô i pâi pa nâânévâ, mâ pâi pa winô né mwâ waa ar̂ii, mâ pâi béâr̂i, pâr̂â kâmö ré wê pwa yèr̂i-e, êr̂ê: «Na wêr̂êi, gëve mi xar̂a pâr̂â o taua mâ pâr̂â dö o, gëve ûr̂û pa mèyè kâmö ka pâr̂â? 53Aè na bâ tö gèré-nya tèi pâr̂â nédaa rö mwâ waa ar̂ii, gëve bör̂i da nââ köwi-ve rö xi-nya, rhaaxâr̂ö, ökââ nédaa xé-vé mâ awir̂è né orê.»

Na Vi Yiâ I Ièsu Na Pètèru

Mat 26.57-58,69-75; Mar 14.53-54,66-72; Ioan 18.12-18,25-27

54Cér̂é bör̂i tuwir̂i-e mâ yörhèè na mwâ i ka vi winô i pâi pa nâânévâ. Aè na vi nér̂êi vi na Pètèru rö dèè. 55Cér̂é wê cowa kui kêmör̂u rö négowé né kaa vi puyo, cér̂é bör̂i tö-a vi cuè, aè na cuè rö pwar̂a-r̂é na Pètèru. 56Na bör̂i tö rhûû-é na dèxâ bwè dowa, na na cuè vè ubwa i kêmör̂u, na bör̂i méâwaa-è, mâ êr̂ê, êr̂ê: «Dè wi-a ré tö cur̂u-é kër̂ëë.» 57Na bör̂i vi yiâ, êr̂ê: «Bwè-rè, gö da tâwai ö kâmö-ré.» 58Na bör̂i da tö vè mwââ, na bör̂i tö rhûû-é tëë mwâr̂â na dèxâ kâmö mâ êr̂ê: «Dè gèi bar̂ee dèxâ wi ker̂e-r̂é.» Na bör̂i êr̂ê yè-è na Pètèru êr̂ê: «Wi-r̂è, na da gènyâ.» 59Aè na ûr̂û na wê rha pè mèèxa tèi nédèè nô ré, na bör̂i êr̂ê vè mör̂ö na dèxâ kâmö, êr̂ê: «Avâr̂i, dè wi ré tö cur̂u-é bar̂ee, wè na wi xè Galilé na ce.» 60Na bör̂i aʼcëi na Pètèru, êr̂ê: «Wi-r̂è, gö da tâwai aau nô ré gè êr̂ê.» Na mö ké tëvë ûr̂û-ré, na bör̂i ya na méyë. 61Na bör̂i yabér̂é na Ör̂ökau, mâ méâwaa Pètèru. Na bör̂i cê tâ néxâi na Pètèru nô ré na wê êr̂ê yè-è na Ör̂ökau, êr̂ê: «Gè yè karir̂i vi yiâ rai-nya tèi nédaa xina na ki da tö ya na méyë.» 62Na bör̂i vi rua mâ tââ vi nénââwêr̂ê.

Ké Tëvë Vè Yaané Mâ Ké Kurhauʼ Ièsu

Mat 26.67,68; Mar 14.65

63Aè pâr̂â kâmö ré tuwir̂i Ièsu, wè cér̂é kaʼ wa-è mâ rhauʼ-é. 64Cér̂é bör̂i yâwîî duö pièmè-è mâ ërëwaa-è: «Gè pérövéta waanawê, êr̂ê wîr̂î ré dèi-i!» 65Aè na pôr̂ô bar̂ee na pâr̂â nô ré cér̂é êr̂ê, mâ rhônô i-e.

Ièsu Rö Kaa Vi Kâ Vèâi Ka Kau

Mat 26.59-66; Mar 14.55-64; Ioan 18.19-24

66Na bör̂i wê daa, cér̂é bör̂i vi kâ vèâi-r̂é na pâi pa béâr̂i né névâ, pâi pa vi târ̂î pâi pa nâânévâ mâ pa yu ga, cér̂é bör̂i yörhèè-è wa vi tëvë xé-r̂é 67mâ êr̂ê: «Na ki gèi Kérisö, êr̂ê vèa yè-vé.» Na bör̂i êr̂ê yè-r̂é na, ce, êr̂ê: «Na ki göi êr̂ê yè-ve gëve yè bör̂i da cëi. 68Aè na ki göi a ërëwaa-ve na gènyâ, gëve yè bör̂i da aʼcëi yè-nya. 69Rhavûû xina kwéyë rua waavi, wè nè yè cuè rö ékar̂aè é gaamëë né awir̂è i Bâô na o i kâmö.» 70Cér̂é bör̂i rhau êr̂ê yè-è êr̂ê: «Wè dè gèi ré o i Bâô ra?» Na bör̂i aʼcëi yè-r̂é êr̂ê: «Dè gènyâ ré gëve wê dè êr̂ê.» 71Cér̂é bör̂i êr̂ê: «Cè-yé tëë ré gèré yè mèyè dèxâ pè ye vè avâr̂i? Wè gèré wê dè pwêr̂ê xè-i néwâ-ê!»

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index