Search form

Luc 22:47

Ké Tuwir̂i Ièsu

Mat 26.47-56; Mar 14.43-50; Ioan 18.3-11

47Na mö ké tëvë ûr̂û-ré, tö rhûû pâr̂â kâmö pa pôr̂ô yéyé cér̂é vèâ kâmö ré é ye néé-é Juda, dèxâ rai pâi pa pârör̂ö na ma kaar̂u, na bör̂i mèè vâr̂â xé-r̂é na ce, na bör̂i vi vè ubwa i Ièsu cè ki ji vè biö rö xi-e.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index