Search form

Luc 22:66

Ièsu Rö Kaa Vi Kâ Vèâi Ka Kau

Mat 26.59-66; Mar 14.55-64; Ioan 18.19-24

66Na bör̂i wê daa, cér̂é bör̂i vi kâ vèâi-r̂é na pâi pa béâr̂i né névâ, pâi pa vi târ̂î pâi pa nâânévâ mâ pa yu ga, cér̂é bör̂i yörhèè-è wa vi tëvë xé-r̂é

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index