Search form

Luc 23

Ièsu Rö Pwar̂a Pilato

Mat 27.1,2,11-14; Mar 15.1-5; Ioan 18.28-38

1Cér̂é bör̂i tömâ rua na pâr̂â kâmö pa pôr̂ô yéyé mâ pèi Ièsu na pwar̂a Pilato. 2Cér̂é bör̂i rhavûû ké vi kââr̂â i-e êr̂ê: «Gèvé wê rhîâgür̂ü ö kâmö-a, wè na pè vi mür̂ü névâ xé-ré, mâ na aʼrhua bar̂ee ké yè nââ-ê vië yè Kaisara, mâ êr̂ê, ce rö Kérisö ör̂ökau.» 3Na bör̂i ërëwaa-è na Pilato êr̂ê: «Gè ör̂ökau i pâi xè Juda ra?» Na bör̂i êr̂ê yè-è na Ièsu êr̂ê: «Ö kââ-ré gè wê dè êr̂ê.» 4Na bör̂i êr̂ê na Pilato yè ka vi winô i pâi pa nâânévâ, mâ pâr̂â kâmö pa pôr̂ô êr̂ê: «Na yèri nô ka yaané i wi-a ré gö tö rhûû.» 5Cér̂é bör̂i êr̂ê vè mör̂ö êr̂ê: «Na pè cê bë pâr̂â kâmö, wè na vi pur̂â rö Juda wânii, na rhavûû rö Galilé kwéyë rua rö-a.»

Ièsu Rö Pwar̂a Héroda

6Na bör̂i pwêr̂ê na Pilato, na bör̂i ërëwaa, êr̂ê: «Na wi xè Galilé na wi-a?» 7Na bör̂i rhîâgür̂ü, êr̂ê, dèxâ kâmö ka mi xè névâ ré na vi winô rö-i na Héroda, na bör̂i tùr̂ùwaa-è wa Héroda xè-i ké mö ké tö Iérusalèm i Héroda rèi ö nédaa-ré. 8Na tö rhûû Ièsu na Héroda, na bör̂i vi or̂o vè kau; wè na wê dè mwââ na nédaa né ké bâ bar̂i tö rhûû-é xi-e, mâ na bâ pwêr̂ê rhenô né pâr̂â kââ ré na waa, na bör̂i tâ néxâi ké yè tö rhûû dèxâ nêr̂ê ka ar̂inadö ré nè yè waa. 9Na bör̂i ërëwaa-è wa pâr̂â nô ka pôr̂ô yéyé, aè na da aʼcëi yè-è na Ièsu. 10Cér̂é bör̂i tömâ tö rhaavu rö-i na pa winô i pâi pa nâânévâ, mâ pâi pa yu ga mâ vi kââr̂â i-e vè mör̂ö. 11Cér̂é bör̂i rhîaa xi-e na Héroda mâ pâr̂â paa xi-e, mâ kaʼ wa-è, mâ pè cur̂i-e i cur̂i ka rhî e mâ kâyâi-e tëë wa Pilato. 12Cur̂u bör̂i vi e vèâ tëë na Héroda mâ Pilato tèi nédaa-ré, wè cur̂u vi rhîaa xi-r̂u yawi mâ'.

É Yö Vè Mii Ièsu

Mat 27.15-28; Mar 15.6-15; Ioan 18.39--19.16

13Na bör̂i kâ vèâi pâi pa winô i pâi pa nâânévâ na Pilato mâ bör̂i pa vi winô mâ pâr̂â kâmö, mâ êr̂ê yè-r̂é êr̂ê: 14«Gëve pè mi yè-nya kâmö-ré, wè na ûr̂û ka pè vi mür̂ü pâr̂â kâmö. Aè tö rhûû, gö wê cowa ërëwaa-è e rö némèè-ve, gö bör̂i mè vè yèri nô ka yaané xi-e rai pâr̂â kââ ré gëve vi kââr̂â i-e wa. 15Aè dèxâ, wè na yèri bar̂ee ka é tö rhûû i Héroda xè-i ké wê kâyâi-e mi tëë wa-r̂é, aè tö rhûû, wè na yèri rha kââ ré na waa cè ki pâr̂i-e na ké yè mé. 16Tö ökâré, gö yè kurhauʼ-é, mâ wê cöö-è.» 17Wè nêr̂ê-ê rèi ar̂ii né vi tö rhaavu, na ké yè cöö yè-r̂é dèxâ ka tö êê pö. 18Cér̂é bör̂i rhau aʼvè kau mâ êr̂ê: «Kâ vè yèri wi-ré, aè cöö yè-vé Barabas!» 19Ö kâmö ré é nââ-ê rö mwâ pö kâmö, na pûû-é na ké mè wêê vaa xi-e rö-i ké cê bë, mâ na vi yö vè mii kâmö. 20Na bör̂i pè aʼ-r̂é tëë na Pilato, wè, na bar̂i cè ki wê kâyâi Ièsu. 21Cér̂é bör̂i rhau aʼvè kau rua êr̂ê: «Pè cevè-è, pè cevè-è!» 22Na bör̂i vi karir̂i vi êr̂ê yè-r̂é na Pilato êr̂ê: «Jië na nô ka yaané ré na waa na ce? Wè gö da tö rhûû dèxâ pûû-é cè ki pâr̂i-e na ké yè mé. Tö ökâré, gö yè rhauʼ-é rö, mâ wê kâyâi-e.» 23Aè cér̂é rhau aʼvè kau rua mâ wapaur̂u-é cè ki mâ pè cevè Ièsu. Na bör̂i wê vigâr̂â na mêr̂ê tëvë vè kau xé-r̂é. 24Na bör̂i aʼ na Pilato cè ki mâ waa ûr̂û rhî vè e xé-r̂é. 25Na bör̂i wê cöö kâmö ré é pöi-e xè-i ké mè wêê vaa xi-e rö-i cê bë mâ yö vè mii kâmö, wè, cér̂é rhî vè e-é, aè na kâyâi Ièsu rö-i rhî vè e xé-r̂é.

É Pè Cevè Ièsu Rö Sataurö

Mat 27.32-44; Mar 15.21-32; Ioan 19.17-27

26Cér̂é mö ké yörhèè Ièsu, cér̂é bör̂i tuwir̂i Simona wi xè Kuréné, ré mi xè kaa mar̂a, mâ nââ rö bèègûr̂û-é sataurö cè ki kââ rhaadè Ièsu. 27Cér̂é bör̂i ua-è na pâr̂â kâmö pa pôr̂ô yéyé, mâ pâr̂â powè, wè cér̂é tâârùù-é vi yimémé. 28Na bör̂i yabér̂é na Ièsu, mâ êr̂ê yè-r̂é êr̂ê: «Pâr̂â powè xè Iérusalèm éé, koa yè tâârùù-nya, aè tâârùù-ve mâ pâr̂â pâlè-ve. 29Tö rhûû, wè nè yè pwa na pâr̂â nédaa, cér̂é yè bör̂i êr̂ê: “Na kau mâmâ na ko paxa tenu, mâ pwéé ka da vi ër̂i, mâ duö mèèyâ é da ji rö-i!” 30Cér̂é yè bör̂i rhavûû ké yè êr̂ê yè pâr̂â gwêêwè, êr̂ê bèi ö-vé! Mâ yè pâr̂â ka pwi, êr̂ê tawarui-vé. 31Wè é yè waa pâr̂â kââ ré yè kêê ka müü, é yè waa jië yè kêê ka mèr̂i?»

32Aè é rhau yörhèè-r̂é vèâ duö kâmö ka yaané ré é yè yö vè mii-r̂u bar̂ee. 33Cér̂é bör̂i pwa rö dèxâ kaa töö, néé na «Për̂ë gwâ», cér̂é bör̂i pè cevè-è rö-i, cér̂é vèâ kaar̂u kâmö ka yaané, dèxâ rö ékar̂aè é gaamëë, aè dèxâ rö ékar̂aè é dara. 34Na bör̂i êr̂ê na Ièsu êr̂ê: «Pevaa éé, wè cöö rai-r̂é, wè cér̂é da tâwai ö kââ-ré cér̂é waa.» Cér̂é bör̂i vi wii pâr̂â mêr̂ê-ê mâ vi ya. 35Aè cér̂é tö-a tömâ na pâr̂â kâmö mâ tö rhûû-é, cér̂é bör̂i rhônô i-e na paxa vi winô mâ êr̂ê, êr̂ê: «Na wê cowa pè mör̂u bör̂i, aè na ki Kérisö dö wêê nénââ i Bâô na ce, na e na ki dè pè mör̂u-é.» 36Cér̂é rhônô i-e bar̂ee na pâr̂â paa, mâ vi vè ubwa i-e mâ pè wâyö-è i rhëë ka némwâ, 37mâ êr̂ê, êr̂ê: «Na ki gèi Ör̂ökau i pâi xè Juda, dè pè mör̂u-i na gèi.» 38Aè na wii na ka yu, é yu rö é rua, êr̂ê: «Ökâré Ör̂ökau i pâi xè Juda.»

39Bör̂i dèxâ rai dui ré é pè cevè-r̂é vèâ, wè, na aʼvè yaané-é bar̂ee, êr̂ê: «Ö jië, gè da Kérisö ra? Pè mör̂u-ré vèâ!» 40Na bör̂i a êr̂ê yè-è na dèxâ êr̂ê: «Gè da bar̂a i Bâô, wè, gè wê yerii vèâ göu-é? 41Aè na dè târi na yerii xi-ru, wè é waa pè urhii yè-ru ka pâr̂i ö kââ-ré göru waa, aè wi-a, wè na yèri nô ka yaané xi-e.» 42Na bör̂i êr̂ê yè Ièsu na ce: «Aauu, na e na gèi tâ néxâi-nya na ki gè yè pwa rö mwâcir̂i xi-i.» 43Na bör̂i êr̂ê yè-è na Ièsu êr̂ê: «Gö êr̂ê yè-i avâr̂i êr̂ê, tèi ö nédaa-ré xina, wè nè tö göru-nya rö paradaisö.»

Pèii Mé I Ièsu

Mat 27.45-56; Mar 15.33-41; Ioan 19.28-30

44Na bör̂i orê na névâ rhavûû rèi goowé karèè kwéyë rua i tè ye-a i mèèxa. 45Na wê yèri daa i mèèxa, aè na wê mee vè kaar̂u na mwââlöö pè cirher̂e kaa töö ka ar̂ii. 46Na bör̂i aʼvè kau na Ièsu, mâ êr̂ê: «Pevaa mwêê, gö kâyâi ko-nya rö duö néxar̂a â-i.» Na mö ké êr̂ê ûr̂û-ré, na bör̂i wê koyo na mui-e. 47Na tö rhûû na kénéturio ö kââ-ré wê pwa, na bör̂i pè kau Bâô êr̂ê: «Avâr̂i, ökâré kâmö ka târi.» 48Pâr̂â kâmö wânii, wè cér̂é rhau vi kâ vèâi-r̂é rö-i na ka tö rhûû pâr̂â kââ ré yexèvè, aè cér̂é dèi pèè wâ-r̂é mâ vi tëë 49Cér̂é tömâ vè mwâi rai-e na pâr̂â pâ ker̂e-é, mâ pâr̂â powè pa ua-è mi xè Galilé, cér̂é tö rhûû pâr̂â kââ ré pwa.

É Nââ Ièsu Rö Dèxâ Kaa Vi Uyû

Mat 27.57-61; Mar 15.42-47; Ioan 19.38-42

50Aè tö rhûû, ökâré dèxâ kâmö néé-é na Ioséfa, kâmö ka winô mâ ka e mâ târi. 51Wè na wê yèri-e rö ké wê vi câwâ xé-r̂é mâ ké waa xé-r̂é yè Ioséfa, kâmö xè Arimatéa na ce, dèxâ névâ i pâi xè Juda, mâ kâmö ka târ̂î ké yè pwa i mwâcir̂i i Bâô. 52Na vi pwa yèr̂i Pilato na ce, mâ pëër̂ii yè kar̂ö Ièsu. 53Na bör̂i pè xi-e ria xè-i sataurö mâ yayöu-é i mwââlöö lino mâ nââ-ê rö léwé pèyaa é rhûû vè kaa vi uyû, ka é da tö nââ kâmö ka mé rö léwé é. 54Aè ö nédaa-ré, wè nédaa né kâ vè tö vâ, xè-i ké wê tö vè ubwa i ar̂ii né tö rhaavu. 55Aè pâr̂â powè pa ua-è mi xè Galilé, wè cér̂é tö rhûû kaa vi uyû, mâ tö rhûû wa ké nââ kar̂ö-è. 56Cér̂é bör̂i vi a mwâr̂â tëë, mâ kâ vè tö vâ pâr̂â kââ ka borhêê mâ pâr̂â muro. Cér̂é bör̂i tâ mui rèi ar̂ii ûr̂û mââyöö.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index