Search form

Luc 4:18

18«Na tö bwêêwé-nya na ko i Ör̂ökau,

Wè na ôâ-nya cè göi vi rherhîrëi yè pâi pa rhauadè;

Cè göi waa e-r̂é paxa deyi na wêê nénââ xé-r̂é,

Mâ êr̂ê vèa yè pa tö êê pö, êr̂ê é cöö-r̂é,

Mâ yè paxa bwi êr̂ê, cér̂é rhî tëë,

Mâ cér̂é ré é bâ tuwir̂i-r̂é, êr̂ê na wii na târi yè-r̂é,

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index