Search form

Luc 5:17

Na Pè Mör̂u Rha Kâmö Ka Vi Yöi Na Ièsu

Mat 9.1-8; Mar 2.1-12

17Tèi dèxâ nédaa, na wê vi aʼpâgür̂ü na Ièsu, aè cér̂é tö-a cuè na bör̂i farésaiö mâ pâi pa gaamëë rö-i mââyöö ré wê pwa mi xè pâr̂â névâ rö Galilé, mâ Juda, mâ Iérusalèm. Aè na wê tö vèa na awir̂è i Ièsu xè-i pâr̂â pèii ré na wê pè mör̂u na ce.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index