Search form

Luc 6

Ièsu Mâ Nédaa Ar̂ii

Mat 12.1-8; Mar 2.23-28

1Tèi dèxâ nédaa ar̂ii néé na pèkaar̂u ka baayê, na wê tawarher̂e rö né döwö bélé na Ièsu, aè cér̂é wê bwijuu vi bör̂i pwêê na pâi pa pâgür̂ü xi-e, mâ ya kâgùyi-r̂é rö köwi-r̂é mâ kâi. 2Cér̂é bör̂i êr̂ê na bör̂i rai pâi pâ farésaiö, êr̂ê: «Ki-yé ré gëve waa kââ ka da târi na ki yè waa tèi nédaa ar̂ii?» 3Na bör̂i aʼcëi yè-r̂é na Ièsu, êr̂ê: «Gëve da tö vâr̂â röi ka é waa i David, tö ka mêr̂ê xi-e mâ pâ béé vâr̂â xi-e, 4rö ké vi ru xi-e rö mwâ i Bâô, mâ pè var̂awa xè-i kwââvâr̂â né pè tö vèa ar̂ii, mâ kâi, mâ nââ bar̂ee yè-r̂é pâ béé vâr̂â xi-e, aè na wê ar̂ii na ké yè kâi, na e rö na pâi pa vi ye êê pwaér̂ö?» 5Na bör̂i êr̂ê bar̂ee na Ièsu, êr̂ê: «O i kâmö, wè ör̂ökau né ar̂ii.»

Kâmö Ka Mé Na Köwi-E

Mat 12.9-14; Mar 3.1-6

6Bör̂i tèi dèxâ nédaa ar̂ii, wè na wê vi ru rö mwâ waa ar̂ii na Ièsu, mâ vi pur̂â. Na bör̂i tö-i na dèxâ kâmö ka mé na köwi-e é gaamëë. 7Aè cér̂é waa tö rhûû na pâi pa yu ga mâ pâi pâ farésaiö cè ki tâwai êr̂ê, nè pè mör̂u kâmö na Ièsu rèi nédaa ar̂ii, cè ké-r̂é bör̂i tâwai vi kââr̂â i-e wa. 8Na wê rhîâgür̂ü wêê nénââ xé-r̂é na Ièsu, na bör̂i êr̂ê na ce yè kâmö ka mé na köwi-e, êr̂ê: «Tömâ rua na gèi mâ tee na gèi rö négowé né-r̂é.» Na bör̂i tömâ mâ te tâ tömâ. 9Na bör̂i êr̂ê yè-r̂é na Ièsu, êr̂ê: «Gö ërëwaa-ve, êr̂ê, na wêr̂êi na târi rèi nédaa ar̂ii na ké yè waa kââ ka e ra, ké yè waa kââ ka yaané, mâ kè yè waa e mör̂u ra, ké yè kâ vè bwir̂i?» 10Na bör̂i rhau rhî vè rhédè wa-r̂é wânii, na bör̂i êr̂ê yè kâmö ka pèii, «Yùù köwi-i.» Na bör̂i waa, na bör̂i wê mör̂u na köwi-e. 11Aè cér̂é dö cêrhö yaané na pâi-â, cér̂é bör̂i vi tëvë vè rhaaxâ wa ö kââ-ré cér̂é yè tâwai waa yè Ièsu.

Na Pâbir̂i Na Ièsu Pârör̂ö Na Ma Kaar̂u Pâi Pa Pâgür̂ü

Mat 10.1-4; Mar 3.13-19; Apos 1.13

12Tèi dèxâ nédaa rai pâr̂â nédaa-ré, na bör̂i wê vi na ce na gwêêwè cè ki pwaér̂ö, na bör̂i tö-a pwaér̂ö rhaaxâ bwê. 13Na wê daa, na bör̂i aʼyè mi pâi pa pâgür̂ü xi-e, mâ pâbir̂i pârör̂ö na ma kaar̂u rai-r̂é, mâ ye néé-r̂é bar̂ee, êr̂ê, aposetolo ökââ nô-né, êr̂ê, ka é tùr̂ùwaa. 14Wè Simona, ré na ye néé-é êr̂ê Pètèru; mâ Adèrè, pâdii-e; mâ Iakobo; mâ Ioané; mâ Filipo; mâ Bartélémi; 15mâ Mataio; mâ Tomas; mâ Iakobo, o i Aléfa; mâ Simona, é vi aʼyè ka dö rhî vè e; 16mâ Juda, o i Iakobo; mâ Juda Iskariot; ce ré yè ârui-e.

Na Aʼpâgür̂ü Mâ Na Pè Mör̂u Na Ièsu

Mat 4.23-25

17Na bör̂i vi ria cér̂é, mâ tömâ rö dèxâ bwêê dè ka vi tö e, wè cér̂é wê tö-i na pâr̂â pa pôr̂ô yéyé xè-i pâi paxa pwêr̂êwaa-è, mâ pa mi xè-i pâr̂â ba xè Juda, mâ xè Iérusalèm, mâ xè pwar̂awiè rö Tyro mâ Sidona; wè cér̂é wê rhau mi na ka pwêr̂ê, mâ cè ké-r̂é mör̂u rai pâr̂â pèii xé-r̂é. 18Bör̂i cér̂é ré wê bwêêpë xè-i ko ka yaané, wè, cér̂é wê e tëë. 19Aè pâr̂â kâmö, wè cér̂é rhau vi mèyè cè ké-r̂é paxè-è, wè na wê tù xè xi-e na dèxâ ar̂inadö ré wê rhau waa e-r̂é tëë.

Aʼvui Mâ Yerii

Mat 5.1-12

20Na bör̂i rhî navui pièmè wa pâi pa pâgür̂ü xi-e, mâ êr̂ê, êr̂ê:

«Na kau mâmâ na ko-ve,

Gëve paxa rhauadè, wè na ke-ve na mwâcir̂i i Bâô!

21Na kau mâmâ na ko-ve, gëve-r̂é mêr̂ê xina,

Wè é yè mâ pè kiè-ve.

Na kau mâmâ na ko-ve, gëve paxa tââ xina,

Wè gëve tö léwé vi or̂o.»

22«Nè kau mâmâ na ko-ve, na ké-r̂é yè rhîaa xe-ve na pâr̂â kâmö, mâ yayâwâ-ve mâ cumiir̂i xe-ve mâ virai néé-ve êr̂ê na yaané, na pûû-é na o i kâmö! 23Vi or̂o na gëve rèi nédaa-ré mâ vi pwérhar̂a rua, wè nè kau na pè kwê yè-ve rö rua nékö; wè na ûr̂û-ré na ké waa i pâr̂â pevaa xé-r̂é yè mâ pâr̂â pérövéta.»

24«Aè aauu mwêê yè-ve gëve paxa kigör̂ödiwi,

Wè gëve wê cëi rö-i pè nââbéé â-ve.

25Aauu mwêê yè-ve gëve paxa kiè xina,

Wè gëve mâ mêr̂ê.

Aauu mwêê yè-ve, gëve paxa kaʼ xina,

Wè gëve mâ tö-i vi ké dè mâ yimémé.»

26«Aauu mwêê na ké-r̂é yè aʼvè e-ve na pâr̂â kâmö, wè na ûr̂û-ré na ké waa i pâr̂â pevaa xé-r̂é yè mâ pâr̂â pérövéta pa vee.»

Vi Méar̂i Yè Paxa Vi Rhîaa

Mat 5.38-48

27«Aè gö êr̂ê yè-ve, gëve pa pwêr̂ê-nya, êr̂ê: “Méar̂i paxa rhîaa xe-ve, waa e yè-r̂é paxa rhîaa xe-ve, 28aʼvui paxa aʼvè yerii-ve, pwaér̂ö vè ké-ré paxa kôjuwaa-ve.” 29Kâmö ré dèi poaa-i, pugèwè yè bar̂ee dèxâ. Aè kâmö ré pè mêr̂ê-i pè yakôwîî, koa yè aʼrhua-è rai ké yè pè bar̂ee dèxâ. 30Nââ yè kâmö ré vi pëër̂ii yè-i, aè gè da tùr̂ùyè tëë rai kâmö ré pè kââ ré ki-i. 31Ö kââ-ré gëve bar̂i tö rhûû na ké-r̂é waa yè-ve na pâr̂â kâmö, waa ûr̂û-ré yè-r̂é. 32Aè na ki gëve méar̂i rö paxa méar̂i-ve, jië na pè aʼvè e-ve? Wè cér̂é méar̂i bar̂ee paxa méar̂i-r̂é na paxa yaané. 33Aè, na ki gëve waa e yè rö paxa waa e yè-ve, jië na pè aʼvè e-ve? Wè cér̂é waa ûr̂û-ré bar̂ee na paxa yaané. 34Na ki gëve nââ yè kâmö ré gëve tâ néxâi cè ke-ve cëi rai-e, na bör̂i jië na pè aʼvè e-ve? Wè cér̂é waa ûr̂û-ré bar̂ee na paxa yaané yè paxa yaané, cè ké-r̂é cëi pè kwê. 35Aè méar̂i paxa rhîaa xe-ve, mâ waa e yè-r̂é, mâ nââ na gëve da târ̂î yè-è, nè yè bör̂i kau na pè kwê yè-ve, mâ gëve yè pâlè Ka tö rua aau, wè na e na ce yè-r̂é paxa da tâwai ëi mâ paxa yaané. 36Na e na gëve vi kââwaa ûr̂û ké vi kââwaa i Pevaa xe-ve.»

Koa Yè Rhôôr̂u Bör̂i

Mat 7.1-5

37«Koa yè tâ néxâi vi bwir̂i wi mâ tâ néxâi vi bwir̂i yè-ve: Koa yè aʼyerii, é yè bör̂i da aʼyerii-ve. Cöö, é yè bör̂i cöö-ve. 38Nââ, é yè bör̂i nââ yè-ve, é yè bör̂i nââ rö ka yâkaré i mêr̂ê-ve rö-i dâ ka kau, ka é jöbèr̂i mâ rhùr̂ùù, mâ ka rhâri maʼ. Wè ö dâ ré gëve dâ-i, wè, é yè dâwaa-ve bar̂ee i.»

39Na bör̂i êr̂ê yè-r̂é bar̂ee dèxâ yeyèè, êr̂ê: «Na wêr̂êi, na pâr̂i dèxâ ka bwi na ki yörhèè dèxâ bwi? Cur̂u yè da rhau bèi ria rö néwô? 40Na da vi kwéjî na kâmö ka pâgür̂ü rai kâmö ré vi aʼpâgür̂ü-é. Aè kâmö ka pâgür̂ü kwéyë, wè, nè yè dö virù vèr̂i kâmö ré wê aʼpâgür̂ü yè-è. 41Gè wêr̂êi, gè tö rhûû ùùr̂ù rö pièmè kaavèâi-i, na gè da tö rhûû kêê ka vi rhéxér̂é rö pièmè-i? 42Gè êr̂ê tâîî yè kaavèâi-i, göi pè wîr̂î ùùr̂ù ré tö pièmè-i, na dè ö kêê ka vi rhéxér̂é a tö pièmè-i-a? Wi ka vee éé, kui baayê wîr̂î kêê ka rhéxér̂é ré tö pièmè-i, cè gèi tö rhûû e na gèi ké yè pè ùùr̂ù rö pièmè kaavèâi-i.»

Kêê Mâ Pâr̂â Pwêê-Ê

Mat 7.16-20; 12.33-35

43«Wè na yèri kêê ka e ré pwa pwêê ka yaané, mâ kêê ka yaané ré pwa pwêê ka e. 44Wè é rhéwêr̂ê kêê xè-i dö pwêê. É da ya pwêê bââwê rö pwar̂a kêê ka köyir̂ida, mâ pwêê viné rö pwar̂a pâr̂â kêê nédeewi. 45Kâmö ka e, wè na côr̂ô ka e xè-i lèèwi ka e ré tö pwéé-é, aè kâmö ka yaané, wè na pè ka yaané xè-i lèèwi ka yaané; wè xè-i rhâri i wêê nénââ, ré na aʼ xè-i na néwâ.»

Kaar̂u Mwâ

Mat 7.24-27

46«Ki-yé ré gëve vi aʼyè-nya êr̂ê: “Ör̂ökau, Ör̂ökau, aè gëve da waa ö kââ-ré gö êr̂ê?” 47Ö kâmö ré mi ua-nya, mâ pwêr̂êwaa nô xi-nya, mâ yexèvè, wè gö yè pèri yè-ve êr̂ê, na virù vèr̂i-ya? 48Na virù vèr̂i dèxâ kâmö ré vâi mwâ, na bör̂i ki néwô mâ eer̂ëi vè tù, mâ nââ kavèè rö-i pèyaa. Na bör̂i pwa na déé, mâ jö rhöwöxè mwâ na nérhexa, aè na bör̂i da gë na mwâ, wè é wê vâi-e. 49Aè kâmö ré wê pwêr̂ê nô xi-nya, na bör̂i da yexèvè, wè, na virù vèr̂i kâmö ré vâi mwâ xi-e rö bwêê jë, na na yèri kavèè. Na bör̂i jö rhöwöxè na nérhexa, na bör̂i bèi ria na mwâ, mâ na a kau aau na yerii xi-e.»

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index