Search form

Luc 7

Na Pè Mör̂u Kâmö Yar̂i I Kénéturio Xè Roma Na Ièsu

Mat 8.5-13

1Na wê cowa êr̂ê pâr̂â nô ré é na Ièsu rö némèè pâr̂â kâmö ré tö-a pwêr̂ê, na bör̂i wê vi ru na Kapérénaum. 2Dèxâ kénéturio, wè na wii na dèxâ kâmö xi-e ka wê pèii yè mé, ré na méar̂i-e. 3Na wê pwêr̂ê ku né Ièsu, na bör̂i nôâ yè-è bör̂i rai pâi béâr̂i xè Juda, cè ké-r̂é pëër̂ii yè-è ki mi mâ pè mör̂u kâmö xi-e. 4Cér̂é bör̂i pwa rö pwar̂a Ièsu, mâ bëia yè-è, êr̂ê: «Na kâmö ka pâr̂i-e cè gèi méar̂i-e, 5wè na méar̂i névâ xé-vé, dè ce ré wê pè tömâ mwâ waa ar̂ii xé-vé.» 6Na bör̂i vi cér̂é na Ièsu. Aè na da tö vè mwâi tëë i mwâ-ré, na bör̂i tùr̂ùwaa yè Ièsu tëë bör̂i pâ ker̂e-é na kénéturio cè ké-r̂é êr̂ê yè-è, êr̂ê: «Ör̂ökau, koa yè pè yör̂a-i; wè, na da pâr̂i-nya cè gèi vi ru rö mwâ xi-nya; 7ökâré pûû ké wê tâ néxâi xi-nya êr̂ê na da pâr̂i-nya bar̂ee na ké yè vèr̂i na ka pwa yèr̂i-i. Aè êr̂ê rö rha nô, nè bör̂i mör̂u na kâmö yar̂i xi-nya. 8Aè gènyâ wè gö tö é ria né kaa winô, wè cér̂é tö é ria né-nya na pâr̂â paa; gö bör̂i êr̂ê yè dèxâ, êr̂ê: “Vi!” na bör̂i vi; mâ êr̂ê yè dèxâ êr̂ê: “Mi!” na bör̂i mi; mâ êr̂ê yè kâmö yar̂i xi-nya êr̂ê: “Waa ö kââ-ré!” na bör̂i waa.» 9Na bör̂i pwêr̂ê nô ré na Ièsu, na bör̂i buèi mâ yabér̂é, mâ êr̂ê yè pâr̂â kâmö pa pôr̂ô ré vi ua-è, êr̂ê: «Gö êr̂ê yè-ve, êr̂ê, gö da pwa yèr̂i rö Israèl dèxâ tâ néwèi ka kau ûr̂û-â.» 10Cér̂é wê vi a mwâr̂â na wêê mwâ na pâi ré é wê tùr̂ùwaa-r̂é, cér̂é bör̂i pwa yèr̂i kâmö yar̂i ré é na na wê e tëë.

Na Pè Mör̂u Tëë O I Dèxâ Bwè Jâmé Na Ièsu

11Bör̂i tèi nédaa ka taadè, na bör̂i vi na dèxâ névâ na Ièsu néé-é na Naina; cér̂é bör̂i vi ua-è na pâr̂â pâi pa pâgür̂ü xi-e mâ pâr̂â kâmö pa pôr̂ô yéyé. 12Aè na wê tö vè ubwa i mèö bé né névâ, tö rhûû, é yùi tù rua dèxâ kâmö ka pèii mé, wè o yar̂i ka rhaaxâ r̂ö i bwè jâmé pâni-e. Cér̂é bör̂i vi cér̂é bwè-a na pâr̂â kâmö pa pôr̂ô wânii xè névâ ré é. 13Na wê tö rhûû-é na Ör̂ökau, na bör̂i kââwaa-è, mâ êr̂ê yè-è êr̂ê: «Koa yè tââ!» 14Na bör̂i vi vè ubwa, mâ paxè böökèyi mwâ pèii mé, cér̂é bör̂i tömâ na paxa vi yûi. Na bör̂i aʼ na Ièsu êr̂ê: «Wi dowa éé, gö êr̂ê yè-i êr̂ê, tömâ rua.» 15Na bör̂i tömâ tâ cuè na ka wê mé-ré, mâ rhavûû ki yè aʼ. Na bör̂i nââ-ê tëë yè pâni-e na Ièsu. 16Cér̂é bör̂i dö bar̂a na pâr̂â kâmö mâ pè kau Bâô êr̂ê: «Na tömâ rö pwar̂a-r̂é na dèxâ pérövéta ka kau! Aè dèxâ, wè na wê mi na ka tö rhûû ba xi-e na Bâô.» 17Na bör̂i mâʼ na rhenô né Ièsu wa nô ré rö Juda wânii mâ pâr̂â névâ pwânûr̂i.

Na Tùr̂ùwaa Na Ioané-Batiyi Kaar̂u Kâmö

Mat 11.2-19

18Cér̂é wê êr̂ê vèa pâr̂â kââ ré yè Ioané na pâr̂â kâmö paxa pâgür̂ü xi-e. 19Na bör̂i aʼyè kaar̂u rai pa pâgür̂ü xi-e na Ioané, mâ tùr̂ùwaa-r̂u yè Ièsu na ka êr̂ê yè-è êr̂ê: «Gèi ré yè pwa mi ra gèvé yè dè târ̂î dèxâ?» 20Cur̂u bör̂i pwa rö pwar̂a Ièsu na dui-ré, mâ êr̂ê yè-è êr̂ê: «Na tùr̂ùwaa-vu yè-i na Ioané Batiyi cè gövu êr̂ê yè-i, êr̂ê gèi ré yè pwa mi ra, gèvé yè dè târ̂î dèxâ?» 21Tèi cér̂é é, wè, na mö ké pè mör̂u bör̂i kâmö pa pèii na Ièsu rai pèii xé-r̂é, mâ ko yaané, mâ na wê pè rhî bör̂i pa bwi. 22Na bör̂i aʼcëi na ce, êr̂ê: «Vi na göu, mâ êr̂ê yè Ioané pâr̂â kââ ré göu rhûû mâ pwêr̂ê; wè cér̂é rhî na paxa bwi, cér̂é vâr̂â na paxa bee, é câ vè lë paxa kö pâr̂ê, cér̂é pwêr̂ê na paxa nimâ, cér̂é mör̂u tëë na paxa mé, é vi vaa i vi rherhî yè pâr̂â kâmö pa dö vi töö. 23Na kau mâmâ na ko kâmö ré gö da pûû dùxè-è.»

24Cur̂u wê vi na dui dua é tùr̂ùwaa i Ioané, na bör̂i pè aʼ pâr̂â kâmö na Ièsu wa Ioané, êr̂ê: «Gëve vi na nékaê na ka rhûû-yé? Udövi ka gë xè-i kayâ? 25Gëve bör̂i vi na ka rhûû-yé? Kâmö ré cur̂i mêr̂ê ka yör̂a? Tö rhûû, cér̂é tö kaa vi uxo rö pâr̂â wêê mwâ i ör̂ökau na paxa cur̂i mêr̂ê ka rhîrhér̂é. 26Aè gëve vi rhûû-yé? Dèxâ pérövéta ra? Üüwa, gö yè êr̂ê yè-ve na gènyâ, êr̂ê, na vi kwéjî na ce rai pérövéta. 27Ir̂i ce ré é yu-é, êr̂ê:

“Gö tùr̂ùwaa rö némèè ka vi pè nô xi-nya,

Ka yè vi waa e wêyê xi-i baayêr̂î-i.”»

28«Gö êr̂ê yè-ve avâr̂i, êr̂ê, na da tö vèa na dèxâ kâmö ka ârè xè-i bwè cè ki vi kwéjî rai Ioané. Rhaaxâr̂ö, wè kâmö ka yar̂i ger̂e rö mwâcir̂i xè nékö wè na vi kwéjî rai-e. 29Aè pâr̂â kâmö ré wê pwêr̂ê mâ pâr̂â télöna, wè cér̂é wê ye vè avâr̂i Bâô, na cér̂é wê kâyâi-r̂é yè batiyi i Ioané. 30Aè cér̂é kâgayu vi tâ néxâi i Bâô yè-r̂é na pâr̂â farésaiö mâ paxa gaamëë rö-i mââyöö na cér̂é wê viö na ki batiyi-r̂é na Ioané.»

31Na êr̂ê tëë na Ièsu: «Gö yè pè virù cî kani-â vèr̂i-ya? Aè na ûr̂û-ya? 32Cér̂é ûr̂û pâi yar̂i ré vi cuè rö kaa jana, mâ vi tëvë vèâ cér̂é pa béé köyö xé-r̂é, êr̂ê: “Gèvé ku döö i kur̂uö röi yè-ve, gëve bör̂i da kwé! Gèvé rhe röi yè-ve, gëve bör̂i da yimémé!” 33Wè na wê pwa na Ioané na bör̂i da kâi var̂awa mâ wâyö viné, gëve bör̂i êr̂ê, na tö xi-e na u. 34Aè na wê pwa na o i kâmö, na bör̂i ara mâ wâyö, gëve bör̂i êr̂ê, wi ka vi yâwâ mâ wâyö, kâmö ker̂e pâr̂â télöna mâ paxa yaané. 35Na ye vè avâr̂i-e na gaamëë i Bâô rö-i nêr̂ê pâlè-è.»

Ièsu Rö Wêê Mwâ i Simona Wi Farésaiö

36Na wê pëër̂ii yè Ièsu cè ki ara rö pwar̂a-è na dèxâ farésaiö, na bör̂i vi ru rö mwâ farésaiö-ré na Ièsu, mâ cuè rö taapër̂ë 37Tö rhûû, dèxâ bwè xè névâ-ré, bwè ka da e, wè na wê tö pwêr̂ê êr̂ê na tö taapër̂ë rö mwâ farésaiö na Ièsu, na bör̂i pè mi dèxâ rhëë pèyaa ka rhîrhér̂é ka rhâri borhêê, 38mâ pwa rö dèè Ièsu mâ rhè nôô ria rö duö köwi xè ria, mâ tââ, na bör̂i di na köwi Ièsu xè-i pwêê rhëë, na bör̂i câwâ i pûr̂û gwâ-ê na bwè-ré, mâ ji vè biö, mâ ôâ i rhëë ka borhêê. 39Aè farésaiö ré wê aʼyè Ièsu, na tö rhûû kââ ré é, na bör̂i vi êr̂ê rö xi-e êr̂ê: «Nè pérövéta na kâmö-a na nè tâwai êr̂ê, na bwè ka wêr̂êi na bwè-a paxè a, nè tâwai êr̂ê, bwè ka yaané.» 40Na bör̂i aʼcëi na Ièsu, êr̂ê: «Simona éé, na wii na nô xi-nya ré gö bar̂i êr̂ê yè-i.» Na bör̂i êr̂ê na farésaiö êr̂ê: «Ka vi pur̂â éé, gè êr̂ê.» 41Na bör̂i êr̂ê na Ièsu êr̂ê: «Na wii na dèxâ kâmö ré wê nââ mwâné yè kaar̂u kâmö, ré yè mâ urhii yè-è tëë; dèxâ wè kanii kâmö kâmö dènari, aè dèxâ wè kaar̂u kâmö na ma pârör̂ö. 42Na bör̂i yèri ki-r̂u ce kur̂u urhii tëë, na bör̂i cöö virai rai-r̂u ké yè urhii tëë na kaavûû. Wîr̂î rai dui-ré ré yè méar̂i vi kwéjî kaavûû-â?» 43Na bör̂i aʼcëi na Simona, êr̂ê: «Gö tâ néxâi êr̂ê, dè wi-ré é cöö virai rai-e ka vi kwéjî.» Na bör̂i êr̂ê yè-è na Ièsu, êr̂ê: «Gè tâ néxâi e.»

44Na bör̂i yabér̂é wa bwè-a, mâ êr̂ê yè Simona êr̂ê: «Gè tö rhûû bwè-a? Wè gö wê vi ru rö mwâ xi-i, gè bör̂i da nââ yè-nya rhëë pè gââ köwi-nya xè ria, aè bwè-ré, wè na ôâ köwi-nya i pwêê rhëë mâ câwâ i pûr̂û gwâ-ê. 45Gè da ji vè biö rö xi-nya, aè ce, wè rhavûû rèi ké pwa xi-nya, wè na da tâ mui rai ji vè biö rö köwi-nya xè ria 46gè da ôâ gwâ-nya i jâr̂â élaiö, aè na ôâ köwi xè ria i borhêê na ce. 47Ökâré pûû ké êr̂ê yè-i xi-nya êr̂ê, nô ka yaané xi-e ka dö pôr̂ô, wè é cöö rai-e; wè na kau na ké vi méar̂i xi-e. Aè ö kâmö ré é cöö ka duwê rai-e, wè na yar̂i na vi méar̂i xi-e.» 48Na bör̂i êr̂ê yè bwè-a, êr̂ê: «É wê cöö röi nô ka yaané xi-i.» 49Cér̂é bör̂i vi êr̂ê rö xé-r̂é na pa tö cér̂é-é rö taapër̂ë, êr̂ê: «Wîr̂î na kâmö ka cöö bar̂ee nô ka yaané-a?» 50Aè na êr̂ê yè bwè-ré na Ièsu, êr̂ê: «Na pè mör̂u-i na tâ néwèi xi-i, wè vèr̂i rö-i nâânévâ.»

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index