Search form

Luc 8

Pâr̂â Bwè Ré Vi Ua Ièsu

1Tèi nédèè, na bör̂i vi na pâr̂â névâ mâ wêê mwâ na Ièsu, mâ vi pur̂â, mâ vi rherhîrëi mwâcir̂i i Bâô. 2Aè cér̂é vi cér̂é-é na pâi pa pârör̂ö na ma kaar̂u, mâ bör̂i powè bar̂ee ré na wê pè mör̂u-r̂é na ce rai ko yaané mâ bör̂i pèii, ökâré Maria, é vi aʼyè Magadaléna, bwè ré na wê tù xè xi-e na kanii na ma kaar̂u u, 3mâ Joanan bwè i Kùsa, kâmö ré târ̂î nékwêêr̂ê Héroda, mâ Susana, mâ bör̂i bar̂ee ré wê nââbéé pâi-ré i pâr̂â nékwêêr̂ê-r̂é.

Yeyèè Né Kâmö Ka Yer̂e Pwêê

Mat 13.1-9; Mar 4.1-9

4Aè cér̂é wê vi ya vèâi-r̂é na pâr̂â kâmö pa pôr̂ô, mâ cér̂é mi ua-è na pâr̂â kâmö mi xè pâr̂â névâ, na bör̂i êr̂ê dèxâ yeyèè na Ièsu, êr̂ê: 5«Na vi na kâmö ka mar̂a na ka yer̂e pwêê, na bör̂i yer̂e na ce, na bör̂i kè na bör̂i rö pwar̂a wêyê, é bör̂i texai, cér̂é bör̂i pwa na pâr̂â mür̂ü ka cêê rö wêêwa mâ kâi. 6Na bör̂i maʼ na bör̂i mâ kè rö bwêê pèyaa mâ tuö, na bör̂i mür̂ü, wè na yèri ka kièo rö-i. 7Na bör̂i maʼ na bör̂i mâ kè rö néjêr̂ê pâr̂â kêê ka köyir̂ida, na bör̂i tuö rua na pâr̂â kêê ka köyir̂ida, na bör̂i vi yaako. 8Aè na maʼ na bör̂i mâ kè rö néjë ka e, na bör̂i tuö, na bör̂i pwa na poè ka pôr̂ô rha kâmö kâmö.» Na wê êr̂ê röi pâr̂â kââ-ré na Ièsu, na bör̂i aʼ na ce êr̂ê: «Ö kâmö ré wii na böödê ka pwêr̂ê, pwêr̂ê na ce!»

Ki-yé Ré Na Bâ Tëvë Rö-I Yeyèè Na Ièsu

Mat 13.10-17; Mar 4.10-12

9Cér̂é bör̂i ërëwaa Ièsu na pâi pa pâgür̂ü xi-e, êr̂ê jië na nô né yeyèè-ré? 10Na bör̂i êr̂ê na ce êr̂ê: «Gëve wê cëi, wè é nââ yè-ve cè ke-ve rhîâgür̂ü pâr̂â kââ ka tö yêr̂ê né mwâcir̂i i Bâô; aè cér̂é, wè é pè aʼ-r̂é wa mwâcir̂i rö-i yeyèè, cér̂é bör̂i rhûû, aè cér̂é da rhîâgür̂ü, cér̂é bör̂i pwêr̂ê, aè cér̂é da pwêr̂ê tâwai.»

Na Vi yëwaa Na Ièsu Dö Êê Né Yeyèè Né Kâmö Ka Yer̂e Pwêê

Mat 13.18-23; Mar 4.13-20

11«Ökâré nô né yeyèè-ré, wè pwêê é nai, wè nô i Bâô. 12Aè cér̂é pa tö arher̂e wêyê, wè cér̂é ré pwêr̂ê; na bör̂i pwa na méavor̂a, mâ pè virai nô rai wêê nénââ xé-r̂é êr̂ê wé-r̂é tâ néwèi mâ mör̂u xè-i. 13Aè cér̂é pa tö bwêê pèyaa, wè, cér̂é ré wê pwêr̂ê nô mâ cëi xar̂a vi or̂o, aè na yèri kwèè-r̂é, cér̂é bör̂i tâ néwèi rha nédaa ka ubwa, aè na ki pwa na nédaa né yeyèè, cér̂é yè bör̂i tëëtëë. 14Ö kââ-ré kè rö néjêr̂ê kêê ka köyir̂ida wè, cér̂é ré wè pwêr̂ê nô, mâ vi, cér̂é bör̂i vi yaako xè-i pâr̂â vi rhèè, mâ pâr̂â lèèwi, mâ pâr̂â vi pwérhar̂a né mör̂u kar̂ö, na bör̂i da pwa vè târ̂ââ na pwêê. 15Aè ö kââ-ré kè rö néjë ka e, wè cér̂é ré wê pwêr̂ê nô, mâ tö xar̂a rö wêê nénââ ka avâr̂i mâ ka e, mâ pè pwa pwêê köiwaa vi.»

Yeyèè Né Mwââ Kêmör̂u

Mar 4.21-25

16«Na yèri kâmö ka kèr̂i dèxâ mwââ kêmör̂u mâ puwîî i kë, töwè na ki nââ tö é ria né bwêêvè kaa kur̂u. Aè na nââ rö-i ka nââ rua cè ké-r̂é vi tö rhûû war̂a-è na pâr̂â kâmö ré vi ru. 17Wè na yèri dèxâ kââ ka tö uyûi ré é yè da pwa yèr̂i, mâ dèxâ kââ ka tö yêr̂ê ré é yè da tâwai mâ pè tö vèa. 18Tö ökâré, waa tö rhûû ké waa né ké pwêr̂ê xe-ve; wè é yè nââ yè kâmö ré wii na ki-e, aè ö kâmö ré yèri ki-e, wè é yè pè bar̂ee rai-e ö kââ-ré na tâ néxâi êr̂ê na ki-e.»

Pâni Ièsu Mâ Pâr̂â Pâvâdii-E

Mat 12.46-50; Mar 3.31-35

19Cér̂é bör̂i pwa wa Ièsu na pâni-e mâ pâvâdii-e, cér̂é bör̂i da tâwai pwa yèr̂i-e xè-i ké dö pôr̂ô vi pavia-r̂é i pâr̂â kâmö. 20É bör̂i êr̂ê yè-è, êr̂ê: «Tö rhûû waanawê pâni-i mâ pâvâdii-i ré tömâ rö rua bwêê wêyê, wè cér̂é bar̂i pè aʼ-i.» 21Na bör̂i aʼcëi na ce êr̂ê: «Pâni-nya mâ pâvâdii-nya, na cér̂é rö ré yè pwêr̂ê nô i Bâô mâ yexèvè.»

Na Aʼrhua Kayâ Ka Kau Na Ièsu

Mat 8.23-25; Mar 4.35-41

22Tèi dèxâ nédaa, na bör̂i oè dèxâ kwâ na Ièsu, cér̂é vèâ pâi pa pâgür̂ü xi-e, mâ êr̂ê yè-r̂é êr̂ê: «Gèré tawarher̂e na dèxâ ékar̂a nérhëë.» Cér̂é bör̂i vi rö goowé rhëë. 23Na mö vi na kwâ, na bör̂i kur̂u na Ièsu. Aè na pwa na dömwââr̂i rö nérhëë, na bör̂i yù rhëë rö kwâ, na ûr̂û cér̂é yè mû. 24Gèré bör̂i vi vè ubwa i Ièsu, mâ ya vè tâ rhî-e, êr̂ê: «Ka vi pur̂â éé, ka vi pur̂â éé, gèré mû!» Na bör̂i tâ rhî na ce mâ pè aʼ kayâ mâ nérhëë, cur̂u bör̂i tâ na bör̂i kau na auu. 25Na bör̂i êr̂ê yè-r̂é na Ièsu, êr̂ê: «Ârikéé tâ néwèi xe-ve?» Aè cér̂é dö bar̂a mâ cêrhö, mâ vi êr̂ê yè-r̂é êr̂ê: «Ö jië na kâmö-a, na vi câwâ bar̂ee yè kayâ mâ kwiè, cér̂é bör̂i pwêr̂ê nô xi-e?»

Na Pè Mör̂u Kâmö Ka Oè Na Pâr̂â U Ka Yaané Na Ièsu

Mat 8.28-34; Mar 5.1-20

26Cér̂é bör̂i cir̂i rö névâ rö Gérasa, ré tö vè pâr̂i Galilé. 27Na bör̂i koyo rua na némèr̂i na Ièsu, na bör̂i mö ké mi na dèxâ kâmö xè névâ-â, ka tö xi-e na pâr̂â u mâ' xiréé, na bör̂i da cur̂i mêr̂ê, mâ na da tö dèxâ mwâ, aè na tö pâr̂â kaa vi uyû. 28Na wê tö rhûû Ièsu, na bör̂i cê kauʼ, mâ rhè nôô ria rö duö köwi-e xè ria, mâ aʼvè kau êr̂ê: «Ö jië na néjêr̂ê xi-ru vèâ, wè Ièsu, o i Bâô ka tö rua aau. Gö pëër̂ii, koa yè kâ vè bwêêpë-nya!» 29Wè na wê vi câwâ yè ko yaané na Ièsu cè ki tù xè-i kâmö ré na wê oè xiréé mâ. Aè é wê târ̂î kâmö ré na na tö êê pö, mâ é nââ vaö rö duö köwi-e xè ria, aè na bâ kerher̂e, na bör̂i pè xi-e na pâr̂â nékaê na u. 30Na bör̂i ërëwaa-è na Ièsu, êr̂ê: «Jië na néé-i?» Na bör̂i aʼcëi êr̂ê: «Légiona» ökââ nô-né êr̂ê, cî kâmö pa pôr̂ô, wè cér̂é wê pôr̂ô na pâr̂â u ré wê tö xi-e. 31Cér̂é bör̂i wê pëër̂ii yè Ièsu na pâr̂â u-ré cè ki da vi câwâ yè-r̂é êr̂ê ké-r̂é vi na yerii.

32Aè na tö-a vi na dèxâ bwêê poka ka pôr̂ô ré ara rö-a vi rö gwêêwè. Cér̂é bör̂i pëër̂ii yè Ièsu ki yè kâyâi-r̂é cè ké-r̂é oè pâr̂â poka-ré. Na bör̂i kâyâi yè-r̂é na Ièsu. 33Cér̂é bör̂i vi rua xè-i wi-ré na pâr̂â u, mâ oè pâr̂â poka, cér̂é bör̂i rhâmâ vè cêê ria na nérhëë na pâr̂â poka mâ mû. 34Aè pâr̂â kâmö ré wê târ̂î pâr̂â poka-ré, wè, cér̂é wê tö rhûû ö kââ-ré pwa, cér̂é bör̂i ör̂ö mâ vi yëwaa rö névâ mâ pâr̂â wêê mwâ pwânûr̂i. 35Cér̂é bör̂i vi rua na pâr̂â kâmö cè ké-r̂é tö rhûû nô ré wê pwa. Cér̂é wê pwa yèr̂i Ièsu, mâ tö rhûû wi-ré wê tù xè xi-e na pâr̂â u, na na cuè rö pwar̂a Ièsu, mâ cur̂i mêr̂ê, mâ na wii na vi tâ néxâi xi-e; cér̂é bör̂i dö bar̂a. 36Aè cér̂é ré wê tö rhûû ö kââ-ré, cér̂é bör̂i vi yëi wêyê né ké wê e tëë i wi-ré wê tö xi-e na u. 37Cér̂é bör̂i pëër̂ii yè Ièsu cè ki vi koa rai-r̂é, wè na tö xé-r̂é na bar̂a ka kau. Na bör̂i oè tëë kwâ xi-e na Ièsu, mâ vi a mwâr̂â. 38Aè na bâ pëër̂ii yè Ièsu cè ki tö aau rö pwar̂a-è na wi-ré wê e tëë, na bör̂i yayâwâ-ê na Ièsu 39«Vèr̂i tëë na wêê mwâ xi-i, mâ êr̂ê vèa pâr̂â kââ ka kau ré na waa yè-i na Bâô.» Na bör̂i wê vi mâ bâ êr̂ê vèa rö pâr̂â névâ pâr̂â kââ ka kau ré na waa yè-è na Ièsu.

Pûr̂ûbwè Yar̂i I Jaïrus Mâ Bwè Ka Paxè Mêr̂ê Ièsu

Mat 9.18-26; Mar 5.21-43

40Na wê pwa tëë na Ièsu, cér̂é bör̂i cëi-e na pâr̂â kâmö pa pôr̂ô, wè cér̂é wê bâ tö târ̂î-e. 41Tö rhûû, na bör̂i pwa na dèxâ kâmö néé-é na Jaïrus, ré ör̂ökau né mwâ waa ar̂ii. Na bör̂i rhè nôô ria rö duö köwi Ièsu, mâ pëër̂ii yè-è cè ki vi ru mi na mwâ xi-e, 42wè na wê pèii na pûr̂ûbwè xi-e ka rhaaxâ r̂ö ré pârör̂ö na ma kaar̂u na nédö xi-e. Aè na wê vi na Ièsu, na bör̂i dö cee na pâr̂â kâmö ré wê ya vèâi-r̂é rö pwar̂a-è. 43Na bör̂i wii na dèxâ bwè ka jö na war̂a xi-e pârör̂ö na ma kaar̂u nédö; na wê kâ vè bwir̂i pâr̂â lèèwi xi-e vè ki paxa vi yakôîî-e, na bör̂i da e xè-i dèxâ. 44Na bör̂i vi rö dèè Ièsu, mâ paxè kâr̂âwâ mêr̂ê-ê, na bör̂i yèri vi udâ ké jö i war̂a xi-e. 45Na bör̂i êr̂ê na Ièsu, êr̂ê: «Wîr̂î ré paxè-nya?» Cér̂é bör̂i rhau vi yiâ, na bör̂i êr̂ê na Pètèru mâ pâr̂â pa tö cér̂é-é, êr̂ê: «Ka vi pur̂â éé, cér̂é dö tömâ pwânûr̂i-i mâ pavia-i na pâr̂â kâmö!» 46Aè na aʼcëi na Ièsu, êr̂ê: «Na paxè-nya na dèxâ kâmö, wè gö tâ pêê awir̂è ré tù xè xi-nya.» 47Na bör̂i tö rhûû na bwè-ré êr̂ê, na tö vèa na ka é waa xi-e, na bör̂i pwa yèr̂i Ièsu xar̂a bar̂a, mâ kè rö duö köwi-e xè ria, mâ êr̂ê vèa rö némèè pâr̂â kâmö pûû ké wê paxè xi-e Ièsu, mâ ké e vi udâ tëë xi-e. 48Na bör̂i êr̂ê yè-è na Ièsu êr̂ê: «Pûr̂ûbwè xi-nya, na pè mör̂ö-i na tâ néwèi xi-i. Vèr̂i rö-i nâânévâ.»

49Na mö tëvë ûr̂û-ré, na bör̂i pwa na dèxâ kâmö mi xè pwar̂a ör̂ökau né mwâ waa ar̂ii na ka êr̂ê: «Na wê mé na pûr̂ûbwè xi-i.» 50Aè na pwêr̂ê nô ré na Ièsu, na bör̂i aʼcëi êr̂ê: «Koa yè bar̂a na gèi, aè tâ néwèi rö, nè yè bör̂i mör̂u na pûr̂ûbwè xi-i.» 51Na wê pwa rö wêê mwâ, na bör̂i da kâyâi dèxâ kâmö cè ki vi ru, na e rö na Pètèru, mâ Ioané, mâ Iakobo mâ pevaa i bwè yar̂i-ré mâ pâni-e. 52Cér̂é wê rhau tââ vi rhamwâârui-e, na bör̂i êr̂ê na Ièsu, êr̂ê: «Koa yè tââ, wè, na da pèii mé, aè na kur̂u rö.» 53Cér̂é bör̂i kaʼ cowaa-è, wè cér̂é tâwai êr̂ê na mé aau. 54Na bör̂i pè köwi bwè-a na Ièsu mâ aʼvè kau êr̂ê: «Bwè yar̂i éé, tömâ rua!» 55Na bör̂i pwa tëë na ko-é, mâ tömâ rua vi udâ. Na bör̂i vi câwâ na Ièsu, êr̂ê, cér̂é yè pè ara-è. 56Aè cur̂u dö cêrhö aau na dua ër̂i-e; na bör̂i yakoa na Ièsu êr̂ê, koa yè êr̂ê vèa yè dèxâ kâmö nô ré wê pwa.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index