Search form

Luc 9

Nêr̂ê Pâi Pa Pâgür̂ü Pa Pârör̂ö Na Ma Kaar̂u

Mat 10.1-14; Mar 6.7-13

1Na wê kâ vèâi pâi paxa pârör̂ö na ma kaar̂u na Ièsu, na bör̂i nââ yè-r̂é awir̂è mâ ar̂inadö rö bwêêwé pâr̂â u, mâ vi yakôîî pâr̂â pèii. 2Na bör̂i tùr̂ùwaa-r̂é cè ké-r̂é vi vaa i mwâcir̂i i Bâô mâ waa e pâr̂â pèii. 3Na bör̂i êr̂ê yè-r̂é, êr̂ê: «Koa yè pè rö wêyê dèxâ mèèjö, mâ karé mwâ vâr̂â, mâ var̂awa, mâ mwâné, mâ koa yè pè kaar̂u mêr̂ê-ve. 4Aè na ki gëve yè vi ru rö dèxâ mwâ, cuè rö-i cêmè rèi ö ké yè vi xe-ve xè ré. 5Aè cér̂é ré yè da cëi nô xe-ve, na e na gëve rhùr̂ùù jë xè-i néxar̂a â-ve xè ria, na gëve yè vi rua rai névâ xé-r̂é vè pètâbâ yè-r̂é.» 6Cér̂é bör̂i vèr̂i mâ vi na pâr̂â névâ mâ vi rherhîrëi mâ waa e pâr̂â pèii pwânûr̂i wânii.

Na Vi Rhèè Na Héroda

Mat 14.1-2; Mar 6.14-16

7Aè na wê pwêr̂ê ku né pâr̂â kââ ré wê pwa na Héroda Ör̂ökau, na bör̂i dö vi rhèè, wè, cér̂é êr̂ê na bör̂i êr̂ê: «Ioané ré mör̂u tëë xè ka pèii mé.» 8Aè bör̂i, cér̂é êr̂ê, êr̂ê: «Élia ré wè tö vèa tëë. Aè bör̂i, wè dèxâ rai pâr̂â pérövéta mâʼ ré wê mör̂u tëë.» 9Aè na wê êr̂ê na Héroda êr̂ê: «Gö wê yörher̂e gwâ Ioané. Aè wîr̂î na wi-ré gö pwêr̂ê pâr̂â kââ-ré xè xi-e?» Na bör̂i bâ tö tâ rhî yè Ièsu.

Na Pè Ara Kanii Mille Kâmö Na Ièsu

Mat 14.13-21; Mar 6.30-44; Ioan 6.1-14

10Cér̂é wê pwa tëë na pâr̂â aposetolo mâ vi yëi yè Ièsu pâr̂â kââ ré cér̂é wê cowa waa. Na bör̂i pè xé-r̂é na ce, mâ vi cér̂é-é na dèxâ kaa vi töö rö névâ ré néé-é na Bétsaïda. 11Aè cér̂é wê pwêr̂ê na pâr̂â kâmö pa pôr̂ô yéyé, cér̂é bör̂i vi ua-è. Na bör̂i cëi-r̂é na ce, mâ pè aʼ-r̂é wa mwâcir̂i i Bâô mâ waa e-r̂é tëë paxa wê pèii. 12Na mö ké rhééröö na mèèxa, cér̂é bör̂i pwa yèr̂i Ièsu na pâi pa pâgür̂ü mâ êr̂ê: «Kâyâi ö ba-a cè ké-r̂é vi na pâr̂â névâ mâ pâr̂â wêê mwâ rö-a vi, na kaa kur̂u mâ pwa yèr̂i êê ara rö-i, wè gèré tö kaa töö ka nékaê.» 13Na bör̂i êr̂ê na ce, êr̂ê: «Pè ara-r̂é wîr̂î na gëve.» Cér̂é bör̂i aʼcëi êr̂ê: «Na tö pwar̂a-vé rö na kanii var̂awa mâ kaar̂u êêwâ töwè na ki gèré vi na ka urhii bar̂ee béé vè ki ba-a wânii!» 14Wè cér̂é ûr̂û kanii mille na pâr̂â kâmö rö-i. Na bör̂i êr̂ê yè pâi pa pâgür̂ü xi-e êr̂ê: «Pè cuè-r̂é yâbèr̂i vè cî kaar̂u kâmö na ma pârör̂ö na gëve.» 15Cér̂é bör̂i waa ûr̂û-ré mâ' rhau pè cuè-r̂é. 16Na bör̂i pè kanii var̂awa ré mâ kaar̂u êêwâ na Ièsu, mâ komwââda rua na nékö mâ aʼvui-r̂é, mâ kâvii mâ vi wii yè pâi pa pâgür̂ü xi-e cè ké-r̂é nââ yè pâr̂â kâmö-a. 17Cér̂é bör̂i rhau ara rö-i na pâr̂â kâmö mâ wê kiè. É bör̂i pè vi pâr̂â ka örua xè-i, na bör̂i pâr̂i pârör̂ö na ma kaar̂u kêbö.

Na Êr̂ê Na Pètèru Êr̂ê Ièsu Wè Mésia

Mat 16.13-20; Mar 8.27-30

18Tèi dèxâ nédaa, na bör̂i pi vi pwaér̂ö na Ièsu na cér̂é tö cér̂é-é na pâi pa pâgür̂ü xi-e, na bör̂i ërëwaa-r̂é êr̂ê: «Gö wîr̂î?» 19Cér̂é bör̂i aʼcëi, êr̂ê: «Ioané Batiyi; aè cér̂é êr̂ê na bör̂i, êr̂ê Élia; aè cér̂é êr̂ê na bör̂i, êr̂ê, dèxâ rai pérövéta xiréé ka wê mör̂u tëë.» 20Na bör̂i êr̂ê yè-r̂é na ce, êr̂ê: «Aè gëve, wè gëve êr̂ê gö wîr̂î?» Na bör̂i aʼcëi na Pètèru, êr̂ê: «Gèi Kérisö i Bâô.»

Na Êr̂ê Baayê Na Ièsu Pèii Mé Mâ Mör̂u Tëë Xi-e

Mat 16.20-28; Mar 8.30--9.1

21Na bör̂i yakoa mâ pur̂â-r̂é cè ké-r̂é da êr̂ê vèa tëë yè dèxâ kâmö. 22Na bör̂i êr̂ê bar̂ee: «Na e na ki bwêêpë na o i kâmö rö-i pâr̂â kââ ka pôr̂ô, mâ ké yè virai-e i pâr̂â pa béâr̂i mâ paxa némèè pâi pa vi ye êê pwaér̂ö mâ pâi pa yu ga, mâ na e na ki mâ yö vè mii-e cè ki mâ mör̂u tëë rèi pèkarir̂i nédaa.»

23Na bör̂i êr̂ê yè-r̂é wânii, êr̂ê: «Ö kâmö ré bar̂i köiwaa-nya, na e na ki dè vi yiâ xi-e na ce, mâ pè sataurö xi-e rèi pâr̂â nédaa mâ vi ua-nya. 24Wè ö kâmö ré yè bar̂i pè mör̂u mör̂u xi-e, nè yè kâ vè bwir̂i, aè ö kâmö ré kâ vè bwir̂i mör̂u xi-e wa-nya, nè yè pè mör̂u mör̂u xi-e na ce. 25Ö jië pè kwê yè dèxâ kâmö na ki wii yè-è bwêê jë wânii, aè na pè yerii-e na ce? 26Ö kâmö ré köö xi-nya mâ köö i pâr̂â nô xi-nya, wè nè yè köö xi-e na o i kâmö, tèi ökâré nè yè pwa rö-i rhîrhér̂é xi-e, mâ rhîrhér̂é i Pevaa mâ pâr̂â angéla pa ar̂ii. 27Gö êr̂ê yè-ve avâr̂i êr̂ê, na wii na bör̂i rai paxa tö-a pa yè da néwaa pèii mé na ké-r̂é da tö tö rhûû mwâcir̂i i Bâô.»

Na Pi Vi Dèxâ Na Kétöné Ièsu

Mat 17.1-9; Mar 9.2-8

28Bör̂i kanii na ma karir̂i nédaa rèi nédèè pâr̂â nô ré, na bör̂i paur̂u Pètèru mâ Iakobo mâ Ioané na Ièsu, mâ tèi na gwêêwè cè ki pwaér̂ö. 29Aè na mö ké pwaér̂ö, na bör̂i pi dèxâ na wêê mèè-è, mâ na dö kar̂a na mêr̂ê-ê ka uèuu. 30Tö rhûû, cur̂u vi tëvë vèâ cér̂é Ièsu na kaar̂u kâmö, wè Mosé mâ Élia, 31cur̂u tö vèa rö rhîrhér̂é, cér̂é bör̂i vi êr̂ê ké yè mé xi-e ré yè vi yexèvè rö Iérusalèm. 32Aè Pètèru mâ dui-ré tö cér̂é-é, wè na tö bwêêwé-r̂é na ké bar̂i kur̂u xé-r̂é, aè cér̂é bâ tâ rhî, cér̂é bör̂i tö rhûû rhîrhér̂é i Ièsu mâ kaar̂u kâmö ré tö cér̂é-é. 33Aè rèi ökâré cur̂u wa cè ki kâyâi-e, na bör̂i êr̂ê yè Ièsu na Pètèru, êr̂ê: «Ka vi pur̂â éé, na e na gèré tö-a mâ gèré pè tömâ karir̂i mwâ, dèxâ vè ki-i, aè dèxâ vè ki Mosé, aè dèxâ vè ki Élia.» Aè na da tâwai ö kââ-ré na êr̂ê na ce. 34Na mö ké tëvë ûr̂û-ré, na bör̂i pwa na dèxâ kö mâ uiwîî-r̂é, cér̂é bör̂i bar̂a na cér̂é tö léwé kö. 35Cér̂é bör̂i pwêr̂ê dèxâ mêr̂ê aʼ mi xè-i kö, êr̂ê: «Ökâré o xi-nya, gö pâbir̂i-e, pwêr̂ê wa-è!» 36Aè rö ké tö vèa ûr̂û-ré i mêr̂ê aʼ, na bör̂i wê tö rhâri tëë na Ièsu. Pâi pa pâgür̂ü, wè cér̂é wê tâwâdê, cér̂é bör̂i da vi yëi aau yè dèxâ kâmö rèi pâr̂â nédaa-ré, ö kââ-ré cér̂é wê tö rhûû.

Na Pè Mör̂u O Yar̂i Ka Oè Na U Ka Yaané Na Ièsu

Mat 17.14-18; Mar 9.14-27

37Rèi nédaa gaar̂a, cér̂é wê rhééröö xè gwêêwè, cér̂é bör̂i vi javirù cér̂é Ièsu na pâr̂â kâmö pa pôr̂ô yéyé. 38Bör̂i tö rhûû dèxâ kâmö, na kauʼ rua rö négomu né-r̂é, êr̂ê: «Ka vi pur̂â éé, nââ pièmè-i rö o xi-nya, wè na rhaaxâ r̂ö na mör̂u-nya. 39Wè tö rhûû, na öxar̂a-è na dèxâ ko, na bör̂i cê kauʼmâ vi nyêê mâ na pwé na pwaarii rö néwâ-ê, aè na da tö vi pè puu xè xi-e na ko, na na wê dö pè mârhër̂ë-è. 40Gö wê pëër̂ii yè pâi pa pâgür̂ü xi-i cè ké-r̂é yayâwâ-ê, cér̂é bör̂i da tâwai waa.» 41Na bör̂i aʼcëi tëë na Ièsu, êr̂ê: «Cî kani ka da tâ néwèi mâ ka téé, kwéyë rua wanéyé nè tö gèré-nya, mâ gö yè pè mör̂ö-nya rai-ve? Pè i mi o xi-i.» 42Na mö ké pwa vè ubwa i Ièsu na o yar̂i-a, na bör̂i yer̂e é ria na bwêê jë na u, mâ cê bë vè kau. Aè na pè aʼ ko yaané na Ièsu, mâ pè mör̂u o yar̂i-a mâ kâyâi-e tëë yè pevaa xi-e. 43Na bör̂i jö vé cêrhö-r̂é wânii na ké dö kau mâmâ aau i Bâô.

Na Êr̂ê Tëë Pèii Mé Xi-E Na Ièsu

Mat 17.22-23; Mar 9.30-32

Cér̂é mö ké tö-a buèi wa pâr̂â kââ ré na waa na Ièsu, na bör̂i pè aʼ na ce pâi pa pâgür̂ü xi-e, êr̂ê: 44«Pwêr̂êwaa e nô ré na gëve, êr̂ê, é yè ârui o i kâmö yè néxar̂a â pâr̂â kâmö.» 45Aè cér̂é da tâ pâgür̂ü nô ré na cér̂é; na wê tö yêr̂ê yè-r̂é cè ké-r̂é da rhîâgür̂ü; cér̂é bör̂i bar̂a rai ërëwaa Ièsu wa nô ré.

Wîr̂î Ré Vi Kwéjî?

Mat 18.1-5; Mar 9.33-37

46Na bör̂i pwa na dèxâ ké vi tëvë rö pwar̂a-r̂é, êr̂ê: “Wîr̂î ré vi kwéjî rai-r̂é?” 47Na bör̂i tö rhûû vi tâ néxâi i wêê nénââ xé-r̂é na Ièsu. Na bör̂i pèi dèxâ o yar̂i, mâ pè tömâ-ê rö pwar̂a-è, 48mâ êr̂ê yè-r̂é êr̂ê: «Ö kâmö ré yè cëi o yar̂i-a rö-i néé-nya wè nè yè cëi-nya bar̂ee na ce. Aè ö kâmö ré cëi-nya, wè na cëi ce ré tùr̂ùwaa-nya. Wè ö kâmö ré yè yar̂i vi kwéjî rö pwar̂a-ve, wè ce ré vi kwéjî.»

Ö Kâmö Ré Da Tömâ Yè-Ve Wè Na Viâ-Ve

Mar 9.38-40

49Na bör̂i aʼ na Ioané, êr̂ê: «Ka vi pur̂â éé, gèvé tö rhûû dèxâ kâmö ré yayâwâ pâr̂â u rö-i néé-i, gèvé bör̂i aʼrhua-è, wè, na da vi gèvé wa-i.» 50Na bör̂i aʼcëi yè-è na Ièsu, êr̂ê: «Koa yè aʼrhua-è na gëve, wè ö kâmö ré da tömâ yè-ve wè na viâ-ve.»

Dèxâ Névâ Rö Samaria Ka Da Bar̂i Cëi Ièsu

51Na da dö mwâ tëë na nédaa né ké yè rhèvui-e, na bör̂i vi câwâ né ké yè vi xi-e na Iérusalèm na Ièsu. 52Na tùr̂ùwaa baayêr̂î-e bör̂i pa vi pè nô xi-e, cér̂é bör̂i vi mâ vi ru rö dèxâ névâ i pâi xè Samaria, cè ké-r̂é kâ vè tö vâ vè ki-e wêê mwâ. 53Cér̂é bör̂i da bar̂i cëi-e na pâi-â, kèi ké vi xi-e na Iérusalèm. 54Cur̂u bör̂i tö rhûû nô ré na dui dua pâgür̂ü, Ioané mâ Iakobo, cur̂u bör̂i êr̂ê, êr̂ê: «Ör̂ökau, gè ö bar̂i cè gèré pëër̂ii cè ki vi ria mi na kêmör̂u xè nékö na kâ kê pè puu pâi-â?» 55Na bör̂i yabér̂é na Ièsu, mâ vër̂ëë-r̂u. 56Cér̂é bör̂i vi na dèxâ névâ.

Pâi Pa Rhî Vè E Ké Vi Ua Ièsu

Mat 8.19-22

57Cér̂é mö ké tö néwêyê vi, na bör̂i êr̂ê yè Ièsu na dèxâ kâmö, êr̂ê: «Gö yè ua-i na pâr̂â ékar̂aè wânii ré gè yè vi nai.» 58Na bör̂i aʼcëi-e na Ièsu, êr̂ê: «Pâr̂â alopé, wè na wii na kaa tö xé-r̂é rö néjë, mâ pâr̂â mür̂ü ka cêê rö wêêwa, wè na wii na pâr̂â béyömwâ xé-r̂é. Aè o i kâmö, wè na yèri pè pavui gwâ-ê.»

59Na bör̂i êr̂ê yè dèxâ kâmö na Ièsu, êr̂ê: «Ua-nya mi.» Aè na aʼcëi na wi-ré, êr̂ê: «Ör̂ökau, kâyâi-nya wîr̂î cè göi vi na ka kérui pevaa.» 60Na bör̂i aʼcëi na Ièsu, êr̂ê: «Kâyâi paxa pèii cè ké-r̂é kérui pâr̂â paxa pèii, aè gèi wè vi mâ vi rherhîrëi mwâcir̂i i Bâô.»

61Na bör̂i êr̂ê yè Ièsu na dèxâ kâmö, êr̂ê: «Ör̂ökau, gö yè vi ua-i, aè kâyâi-nya wîr̂î na ka vi nôâ-r̂é paxa tö wêê mwâ.» 62Na bör̂i aʼcëi na Ièsu, êr̂ê: «Ö kâmö ré nââ köwi-e rö kar̂ö pè mar̂a mâ yabér̂é, wè na da pâr̂i-e na mwâcir̂i i Bâô.»

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index