Search form

Luc 9:10

Na Pè Ara Kanii Mille Kâmö Na Ièsu

Mat 14.13-21; Mar 6.30-44; Ioan 6.1-14

10Cér̂é wê pwa tëë na pâr̂â aposetolo mâ vi yëi yè Ièsu pâr̂â kââ ré cér̂é wê cowa waa. Na bör̂i pè xé-r̂é na ce, mâ vi cér̂é-é na dèxâ kaa vi töö rö névâ ré néé-é na Bétsaïda.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index