Search form

Luc 9:43

43Na bör̂i jö vé cêrhö-r̂é wânii na ké dö kau mâmâ aau i Bâô.

Na Êr̂ê Tëë Pèii Mé Xi-E Na Ièsu

Mat 17.22-23; Mar 9.30-32

Cér̂é mö ké tö-a buèi wa pâr̂â kââ ré na waa na Ièsu, na bör̂i pè aʼ na ce pâi pa pâgür̂ü xi-e, êr̂ê:

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index