Search form

Marc 1:9

Vi Batiyi Mâ Ké Waa Yeyèè Yè Ièsu

Mat 3.13--4.11; Luk 3.21,22; 4.1-13

9Tèi ö nédaa-ré, na bör̂i pwa na Ièsu, wi xè Nazarèt rö Galilé, na bör̂i batiyi-e na Ioané rö Ioridanô.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index