Search form

Marc 11

Na Vi Ru Rö Iérusalèm Na Ièsu

Mat 21.1-9; Luk 19.28-40; Ioan 12.12-19

1Cér̂é bör̂i pwa vè ubwa i Iérusalèm, tö Bétfagé, mâ Bétani, rö pwar̂a gwêêwè né Élaiö, na bör̂i tùr̂ùwaa kaar̂u dui dua pwêr̂êwaa-è na Ièsu, êr̂ê: 2«Vi na göu na wêê mwâ-ré tö vër̂ëë yè-u, göu yè vi ru rö-i, göu yè bör̂i tö rhûû dèxâ bwâr̂âwê bwir̂iko ré é jenur̂i-e, aè na mö ké yèri kâmö ka yè cuè rö-i. Göu bör̂i cöö-è mâ pè xi-e mi. 3Nè yè ërëwaa-u na dèxâ kâmö êr̂ê: “Göu waa yè-yé ö kââ-ré?” Göu yè bör̂i aʼcëi êr̂ê: “Na rhî vè e na Ör̂ökau. Nè yè bör̂i wê kâyâi-e.”»

4Cur̂u bör̂i wê vi, mâ pwa yèr̂i olè bwâr̂âwê, é wê jenur̂i-e vè ubwa i mèö bé rö bwêê wêyê rö ka vi ya vèâi-e i wêyê, cur̂u bör̂i cöö-è. 5Aè cér̂é vi êr̂ê na bör̂i rai paxa tö-i êr̂ê: «Göu waa-yé mâ cöö yè-yé olè bwâr̂âwê?» 6Cur̂u bör̂i aʼcëi ûr̂û ö kââ-ré na wê êr̂ê yè-r̂u na Ièsu. 7Cér̂é bör̂i kâyâi-r̂u. Cur̂u wê yörhèè olè bwâr̂âwê, cér̂é bör̂i rhau nââ mêr̂ê-r̂é rö dèè-è, mâ na te rö-i na Ièsu. 8Aè bör̂i wê, cér̂é lai vi mêr̂ê-r̂é rö wêyê, aè bör̂i, cér̂é yùné pâr̂â gö kêê ka é carher̂e vi xé-r̂é rö nédöwö. 9Mâ cér̂é wânii pa vi baayê ma' pa vi rhaadè, wè cér̂é rhau aʼvè kau êr̂ê: «Hosana, na kau mâmâ na ko ce ré pwa mi rö-i néé ör̂ökau. 10Ki yè aʼvui mwâcir̂i i David pevaa xé-r̂é, ka mö ké pwa mi. Hosana cêmè rö rua xa mwâr̂â!» 11Na wê vi ru rö mwâ ka ar̂ii rö Iérusalèm na Ièsu, mâ rhî vè rhédè pwânûr̂i wa pâr̂â kââ rö-i. Na mö ké rhêêrè, na bör̂i vi rua cè ki vi na Bétani cér̂é pâi pa pârör̂ö na ma kaar̂u.

Na Aʼvè Yerii Bââwê Na Ièsu

Mat 21.18,19

12Aè tèi nédaa gaar̂a, cér̂é mö ké vi xè Bétani, na bör̂i mêr̂ê na ce. 13Na bör̂i rhéwêr̂ê tö vè mwâi na Ièsu dèxâ bââwê ka kôr̂ô na dee-é na bör̂i tewa na ka tâ rhîyè pwêê rö-i. Na wê pwa vè ubwa i, na bör̂i da pwa yèr̂i dèxâ kââ rö-i, aè dee-é bwar̂i, wè na da tö nédaa né ké yè pwa xi-e. 14Na bör̂i aʼ na Ièsu êr̂ê: «Ki yè yèri waavi kâmö ka yè ara pwêê-i!» Aè cér̂é rhau tö pwêr̂ê ké êr̂ê xi-e na pâi pa pâgür̂ü xi-e.

Ièsu Rö Mwâ Ka Ar̂ii

Mat 21.12-17; Luk 19.45,46; Ioan 2.13-22

15Cér̂é bör̂i pwa rö Iérusalèm. Na wê vi ru rö mwâ ka ar̂ii na Ièsu, na bör̂i rhavûû ké yayâwâ pâr̂â paxa vi rhöwö mâ urhii, mâ puwir̂i ria pâr̂â taapër̂ë i paxa vi rhöwö mwâné, mâ pâr̂â kaa cuè i pâi paxa vi rhöwöi mawi. 16Aè na da kâyâi aau dèxâ kâmö cè ki pè ru tëë nékwêêr̂ê rö mwâ ka ar̂ii. 17Mâ na aʼpâgür̂ü yè-r̂é êr̂ê: «Na wêr̂êi, na da êr̂ê na ka yu mâ êr̂ê: “É yè aʼyè mwâ xi-nya êr̂ê mwâ vi pwaér̂ö i bwêêiapâ wânii. Aè gëve pugèwè-è cè ki mwâér̂é i pâr̂â kâmö pa pâr̂â!”» 18Cér̂é bör̂i pwêr̂ê nô xi-e na pâi pa yu ga mâ pâi pa vi ye êê pwaér̂ö, cér̂é bör̂i mè wêyê né ké yè yö vè mii-e, wè cér̂é bar̂a xi-e xè-i ké buèi vi aʼpâgür̂ü xi-e i pâr̂â kâmö. 19Aè na wê rhêêrè, na wê tù rua xè névâ na Ièsu.

Ièsu Mâ Bââwê Ka Mèr̂i

Mat 21.20-22

20Bör̂i tèi mélöö, na cér̂é vi rö wêyê, cér̂é bör̂i tö rhûû bââwê ka mèr̂i kwéyë ria rö bwêê kwèè. 21Na bör̂i aʼvè néxâi tëë nô-né na Pètèru, êr̂ê: «Ka vi pur̂â éé, tö rhûû, na dö mèr̂i na bââwê ré gè aʼvè yerii-e.» 22Na aʼcëi na Ièsu, êr̂ê: «Gëve tâ néwèi yè Bâô na gëve! 23Avâr̂i gö êr̂ê yè-ve êr̂ê: “Ö kâmö ré yè êr̂ê yè gwêêwè-a êr̂ê, vi xè-a na gèi mâ yer̂e-i ö nérhëë, ö kâmö ré ka da wii na vi rhèè rö wêê nénââ xi-e, aè na tâ néwèi êr̂ê, nè mâ pwa na pè yexèvè ö kââ-ré na êr̂ê, wè nè yè yexèvè yè-è.” 24Ö kââ-ré gö êr̂ê yè-ve êr̂ê, pâr̂â kââ ré gëve yè pëër̂ii rö-i pwaér̂ö, na e na gëve tâ néwèi êr̂ê, gëve yè mâ cëi, nè yè bör̂i yexèvè yè-ve. 25Aè na ki gëve tâ tömâ mâ pwaér̂ö, cöö nô ka tö pwéé-ve yè dèxâ kâmö, cè ki cöö bar̂ee nô ka yaané xe-ve na Pevaa xe-ve rö rua nékö. 26Gëve yè da cöö, nè yè da cöö bar̂ee nô ka yaané xe-ve na Pevaa xe-ve rö rua nékö.»

Na Mi Xè-Wè Na Kaa Vi Winô I Ièsu

Mat 21.23-27; Luk 20.1-8

27Cér̂é wê pwa tëë rö Iérusalèm, aè na tö-a vi mi mâ vi vèr̂i na Ièsu rö mwâ ka ar̂ii, cér̂é bör̂i pwa yèr̂i-e na pâi pa vi ye êê pwaér̂ö mâ pâi pa yu ga mâ pâi béâr̂i. 28Cér̂é ërëwaa-è êr̂ê: «Vi winô xè-wè gè vi winô xè-i, mâ wîr̂î ré nââ yè-i vi winô-ré?» 29Na bör̂i aʼcëi yè-r̂é na Ièsu, êr̂ê: «Rhaaxâ r̂ö kââ ré gö yè ërëwaa-ve waa, na e na gëve aʼcëi yè-nya tëë, gö yè bör̂i êr̂ê yè-ve ö kââ-ré gö vi winô xè-i. 30Ö batiyi ré na waa na Ioané, wè kè-wè? Kè mi Bâô, ra, kè mi kâmö?» 31Cér̂é bör̂i vi tâ néxâi rö pwéé-r̂é êr̂ê: «Gèré yè aʼcëi êr̂ê dè Bâô ré kâyâi-e ria mi, na nè yè bör̂i êr̂ê yè-r̂é na ce êr̂ê, xi-yé ré gëve bör̂i da cëi Ioané?» 32Aè gèré yè êr̂ê, êr̂ê kèi kâmö? Cér̂é bör̂i bar̂a i pâr̂â kâmö, wè cér̂é rhau tâ néxâi na cér̂é êr̂ê, na dö pérövéta na Ioané. 33Cér̂é bör̂i aʼcëi yè Ièsu: «Gèvé da tâwai.» Aè na êr̂ê yè-r̂é na Ièsu êr̂ê: «Gö yè da êr̂ê yè-ve bar̂ee na gènyâ ö kââ-ré gö winô xè-i.»

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index