Search form

Marc 11:1

Na Vi Ru Rö Iérusalèm Na Ièsu

Mat 21.1-9; Luk 19.28-40; Ioan 12.12-19

1Cér̂é bör̂i pwa vè ubwa i Iérusalèm, tö Bétfagé, mâ Bétani, rö pwar̂a gwêêwè né Élaiö, na bör̂i tùr̂ùwaa kaar̂u dui dua pwêr̂êwaa-è na Ièsu, êr̂ê:

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index