Search form

Marc 12

Pâi Pa Mar̂a Döwö Viné Pa Kwér̂ènô

Mat 21.33-46; Luk 20.9-19

1Na bör̂i rhavûû na Ièsu ké pè aʼ-r̂é rö-i yeyèè, êr̂ê: «Na nai döwö viné na dèxâ kâmö, mâ waa bé rhédè pwânûr̂i, na bör̂i kî néwô pè tawa vè gùyi pwêê viné, mâ na vâi dèxâ mwâ ka mwââ vè mwâ târ̂î, aè na kâyâi yè pâi paxa yè mar̂a. Na bör̂i wê vi na ce. 2Bör̂i tèi nédaa, na tùr̂ùwaa dèxâ kâmö yar̂i xi-e yè pâi paxa mar̂a döwö viné, cè ki mâ cëi rai-r̂é pâr̂â pwêê döwö. 3Aè cér̂é tuwir̂i-e na cér̂é, mâ ya-è, mâ yayâwâ-ê vi bwar̂i tëë. 4Na bör̂i tùr̂ùwaa tëë dèxâ kâmö xi-e na ce, cér̂é bör̂i rhauʼgwâ-ê mâ aʼvè yaané-é. 5Na bör̂i tùr̂ùwaa bar̂ee dèxâ, aè cér̂é yö vè mii-e, aè na tùr̂ùwaa bör̂i tëë mwâr̂â, cér̂é bör̂i ya-r̂é mâ yö vè mii bör̂i. 6Na tö-i bar̂ee na o xi-e ka dö rhaaxâ r̂ö, mâ dö wêê nénââ xi-e, na bör̂i tùr̂ùwaa-è rhaadè-r̂é, êr̂ê: “Na ûr̂û cér̂é yè pè kau-é.” 7Aè cér̂é tö rhûû-é na pâi pa mar̂a, cér̂é bör̂i vi êr̂ê, êr̂ê: “Ökâré mör̂u-é, mi na gëve cè gèré yö vè mii-e, nè yè bör̂i ké-ré na döwö ré é yè ye nôâ yè-è!” 8Cér̂é bör̂i tuwir̂i-e, mâ yö vè mii-e, mâ yer̂e é na kar̂a döwö.»

9«Tö ökâré, nè yè mâ waa jië yè-r̂é na kaavûû döwö viné? Nè yè mâ pwa mâ pè yerii pâi pa mar̂a mâ nââ döwö viné ré é yè bör̂i. 10Gëve wêr̂êi, gëve da vâr̂â ka yu mâʼ êr̂ê:

“Ö pèyaa ré cér̂é virai na pâi pa vâ mwâ,

Wè é wê nââ vè kavèè vâ rhöö.

11Ka é waa i ör̂ökau,

Aè ka dö rhîrhér̂é yè pièmè-ré!”»

12Cér̂é bör̂i mè wêyê né ké yè tuwir̂i-e, aè cér̂é bar̂a rö i pâr̂â ba pa pôr̂ô. Wè cér̂é wê rhéwêr̂ê êr̂ê, na waa yeyèè né-r̂é na Ièsu. Cér̂é bör̂i kâyâi-e mâ wê vi.

Mwâné É Yùè Yè Kaisara

Mat 22.15-22; Luk 20.20-26

13Cér̂é bör̂i tùr̂ùwaa bör̂i rai pâi pâ farésaiö mâ pâ kâmö i Héroda cè ké-r̂é vi na ka wéa yè yër̂ë-è né ké yè tëvë i Ièsu. 14Cér̂é bör̂i pwa yèr̂i-e na pâi ré é mâ êr̂ê yè-è êr̂ê: «Ka vi pur̂â éé, gèvé tâwai êr̂ê, gè avâr̂i mâ gè da tâ néxâi yè némèè kâmö, aè gè pi aʼpâgür̂ü wêyê i Bâô rö-i avâr̂i. Na wêr̂êi, na târi na ké yè yùè êê vië yè Kaisara? Gèvé yè yùè, ra, gèvé yè da yùè?» 15Aè na rhî tâwai ké veevee xé-r̂é na Ièsu, na bör̂i êr̂ê yè-r̂é, êr̂ê: «Xi-yé ré gëve waa yeyèè yè-nya? Pèri yè-nya dèxâ dènari, cè göi tö rhûû.» 16Cér̂é bör̂i pè mi. Na bör̂i êr̂ê yè-r̂é, êr̂ê: «Némèè-ya, mâ ka yu pwânûr̂i xi-ya?» Cér̂é bör̂i aʼcëi êr̂ê: «Kaisara.» 17Na bör̂i êr̂ê yè-r̂é na Ièsu, êr̂ê: «Nââ yè Kaisara néki Kaisara, aè nââ yè Bâô néki Bâô.» Cér̂é bör̂i rhau buèi-e.

Dèxâ Pè Ërëwaa Rö-I Mör̂u Tëë I Pa Wê Mé

Mat 22.23-33; Luk 20.27-38

18Cér̂é bör̂i vi pwa yèr̂i-e na pâi pâ sadukaiö, pâi ré êr̂ê, na yèri ké yè mör̂u tëë, mâ cér̂é vi ërëwaa-è, êr̂ê: 19«Ka vi pur̂â éé, na vi câwâ yè-vé na Mosé êr̂ê: “Na ki pèii mé na dèxâ rai kaar̂u néduarii ka wii na bwè xi-e, aè na yèri o xi-e, na e na ki öyö bwè-ré na kaavèâi cè ki a ër̂i mör̂u-é.” 20Na wii mâ' na pâr̂â néparii paxanii na ma kaar̂u, na bör̂i öyö bwè na wi ka baayê, na bör̂i wê mé na na yèri mör̂u-é. 21Na bör̂i pè bwè-ré na wi pèkaar̂u-é, na bör̂i wê mé bar̂ee na na yèri mör̂u-é. Na ûr̂û-ré bar̂ee na pèkarir̂i-r̂u, 22aè rhau cér̂é pa panii na ma kaar̂u, na wê rhau yèri mör̂u-r̂é. Tèi nédèè ré, na bör̂i mé bar̂ee na bwè-ré. 23Aè tèi nédaa né mör̂u tëë, na ké-r̂é yè mör̂u tëë, nè yè bör̂i vi bwè xi-ya rai-r̂é? Wè rhau cér̂é paxanii na ma kaar̂u, cér̂é wê rhau öyö-è rö-i.» 24Na bör̂i aʼcëi yè-r̂é na Ièsu êr̂ê: «Na wêr̂êi, gëve dö vi mür̂ü rö-i nô ré, na gëve da rhîâgür̂ü ka yu mâ', mâ awir̂è i Bâô? 25Wè cér̂é pa mör̂u tëë rai paxa pèii mé, wè cér̂é da pè bwè mâ vi öyö. Aè cér̂é virù cér̂é pâr̂â angéla i Bâô. 26Aè rö-i nô né pâi pa pèii mé mâ mör̂u tëë, gëve da vâr̂â ka yu i Mosé ra, tö ökâré é vi êr̂ê nô né nékêê, na na pè aʼ-è na Bâô êr̂ê: “Gènyâ rö Bâô i Abérahama mâ Bâô i Isaka mâ Bâô i Iakobo?” 27Wè na da Bâô i pâr̂â pa mé, aè Bâô i pâr̂â pa mör̂u. Ökâré gëve vi mür̂ü vè kau aau xè-i.»

Mââyöö Ka Dö Vi Kwéjî

Mat 22.34-40; Luk 10.25-28

28Na wê pwêr̂ê ké vi tëvë xé-r̂é mâ ké aʼcëi vè târi i Ièsu na dèxâ wi ka yu ga, na bör̂i vi pwa yèr̂i Ièsu na ce, mâ êr̂ê yè-è êr̂ê: «Âri mââyöö ka baayê rö pâr̂â né mââyöö?» 29Na bör̂i aʼcëi yè-è na Ièsu êr̂ê: «Mââyöö ka baayê, wè tö pwêr̂ê na gèi, wè Israèl, Ör̂ökau Bâô xé-ré, wè Ce Ör̂ökau ka rhaaxâ r̂ö. 30Na e na gèi rhî vè e Bâô, ör̂ökau xi-i xè-i wêê nénââ xi-i wânii, mâ ko-i wânii, mâ vi tâ néxâi xi-i wânii, mâ nixâr̂â-i wânii. 31Aè ökâré na pèkaar̂u-é êr̂ê: “Na e na gèi méar̂i kâmö ka tö vè ubwa i, ûr̂û ké méar̂i i xi-i”. Na yèri dèxâ mââyöö cè ki vi kwéjî rai kaar̂u mââyöö-ré.» 32Na bör̂i êr̂ê yè-è na wi ka yu ga, êr̂ê: «Ka vi pur̂â éé, na e, wè gè tëvë xè-i avâr̂i, êr̂ê, na rhaaxâ r̂ö na Bâô, mâ na yèri aau dèxâ, dè ce rö. 33Wè ké yè méar̂i-e röi wêê nénââ wânii, mâ vi tâ pâgür̂ü wânii mâ nixâr̂â wânii, na vi kwéjî rai pâr̂â kwââvâr̂â mâ vi ye êê pwaér̂ö, mâ na ûr̂û-ré mwâr̂â, na ké yè méar̂i kâmö ka tö vè ubwa i-ve ûr̂û ké méar̂i-ve xe-ve, wè na vi kwéjî rai pâr̂â kwââvâr̂â mâ vi ye êê pwaér̂ö.» 34Na bör̂i tö rhûû na Ièsu ké aʼcëi-e xi-e xar̂a gaamëë, na bör̂i êr̂ê yè-è êr̂ê: «Gè da tö vè mwâi rai mwâcir̂i i Bâô.» Aè na yèri aau dèxâ kâmö ka yè mör̂ö cè ki ërëwaa-è tëë.

Mésia Mâ David

Mat 22.41-46; Luk 20.41-44

35Na bör̂i köiwaa ké vi aʼpâgür̂ü rö mwâ waa ar̂ii na Ièsu, êr̂ê: «É êr̂ê tâîî êr̂ê Mésia, wè o i David? 36Wè na êr̂ê na David xè-i Ko-Ar̂ii, êr̂ê:

“Na êr̂ê na Ör̂ökau yè ör̂ökau xi-nya êr̂ê,

Cuè ria na gèi rö é gaamëë xi-nya,

Kwéyë rua na göi nââ pâr̂â pa rhîaa xi-i vè ka te i duö köwi-i.”

37Wè na vi aʼyè-è na David êr̂ê: “Ör̂ökau” nè yè bör̂i o xi-e tâîî na ce?»

Na Yakoa Pâr̂â Kâmö Na Ièsu Rai Pâi Pa Yu Ga

Mat 23.1-36; Luk 20.45-47

Aè pâr̂â kâmö pa pôr̂ô cér̂é rhau pwêr̂ê Ièsu xar̂a vi or̂o. 38Na bör̂i êr̂ê na Ièsu rö-i vi pur̂â xi-e, êr̂ê: «Koa-ve rö xè-i pâr̂â pa yu ga, paxa rhî vè e ké yè vâr̂â xar̂a pâr̂â mêr̂ê-r̂é ka mwââ, mâ ké yè tâ nôô yè-r̂é rö pâr̂â néjana, 39paxa rhî vè e pâr̂â kaa cuè ka tö vèa rö mwâ waa ar̂ii, mâ pâr̂â némèè kaa cuè rèi nédaa né vi ara, 40cér̂é paxa yâkëi wêê mwâ i powè pa jâmé, mâ cér̂é pwaér̂ö vè mwââ pè bë pèr̂èwîî câwâ xé-r̂é, nè yè wii yè-r̂é na vi rhôôr̂u ka yè mör̂ö aau!»

Kwââvâr̂â I Dèxâ Bwè Jâmé Ka Rhauadè

Luk 21.1-4

41Na wê cuè na Ièsu vè ubwa i mwâ kwââvâr̂â, mâ na tö-a tö rhûû ké nââ mwâné rö-i i pâr̂â kâmö. Aè bör̂i pa kigör̂ödiwi e pa pôr̂ô, wè cér̂é yùè mwâné ka kau. 42Na bör̂i pwa na dèxâ bwè jâmé ka rhauadè mâ yùè kaar̂u mwâné ka yar̂i ger̂e, ka pâr̂i rö böömèè dèxâ dö mwâné ka yè vi wii vè kavùè. 43Na bör̂i aʼyè pâi pa pâgür̂ü xi-e na Ièsu, mâ êr̂ê yè-r̂é, êr̂ê: «Avâr̂i gö êr̂ê yè-ve êr̂ê, na vi kwéjî aau na ké nââ i bwè jâmé ka rhauadè-a rai-r̂é wânii. 44Wè cér̂é rhau yùè xè-i ké vi rhâri rö pwar̂a-r̂é, aè na yùè na bwè-a xè-i mi ké rhauadè xi-e, na nââ röi mör̂u xi-e.»

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index