Search form

Marc 13

Na Êr̂ê Baayê Na Ièsu Ké Yè Yö Vè Maii Mwâ Ka Ar̂ii

Mat 24.1-3; Luk 21.5,6

1Na wê tù rua xè mwâ ka ar̂ii na Ièsu, na bör̂i êr̂ê yè-è na dèxâ rai pâi pa pâgür̂ü xi-e, êr̂ê: «Ka vi pur̂â éé, tö rhûû pâr̂â dö pèyaa mâ kaa vâ!» 2Na bör̂i kurher̂e yè-r̂é na Ièsu, êr̂ê: «Gè tö rhûû pâr̂â kaa vâ ka dar̂aa-ré? Nè yè da kur̂u na dèxâ pèyaa rö bwêêwé dèxâ pèyaa, é yè rhau yapurhâi-r̂é ria wânii.»

Ké Waa Vè Yaané Mâ Ké Kôjuwaa

Mat 24.4-8; Luk 21.8-11

3Na wê cuè rö gwêêwè né Élaiö na Ièsu, mâ na tö vër̂ëë yè mwâ ka ar̂ii, cér̂é bör̂i vi ërëwaa-è vidù na Pètèru mâ Iakobo, mâ Ioané mâ Adèrè, êr̂ê: 4«Êr̂ê yè-vé waanawê, nè yè pwa wanéyé na pâr̂â kââ-ré, mâ jië na pètâbâ né ké yè pwa mi i pâr̂â kââ-ré?»

5Na bör̂i aʼcëi yè-r̂é na Ièsu, êr̂ê: «Koa-ve rö, wi pè vi mür̂ü-ve na dèxâ kâmö. 6Wè cér̂é yè pôr̂ô na paxa yè pwa mi rö-i néé-nya, mâ êr̂ê: “Gènyâ-â Mésia!” Cér̂é yè bör̂i pè vi mür̂ü pâr̂â kâmö pa yè pôr̂ô yéyé. 7Gëve yè pwêr̂ê mar̂a paa mâ pè paa, aè koa yè vi rhèè, wè nè yè dè pwa na pâr̂â kââ-ré, aè nè da tö pwa na léé rèi céréé.

8Wè nè yè tömâ na dèxâ névâ yè dèxâ névâ, mâ dèxâ mwâcir̂i yè dèxâ mwâcir̂i, nè yè pwa na kangarè rö bör̂i névâ, mâ aʼvè mêr̂ê. 9Pâr̂â kââ-ré, wè na ka rhavûû rö bwêêpë. Aè gëve, wè, gëve waa tö rhûû-ve rö. Wè cér̂é yè kâyâi-ve yè paxa vi rhôôr̂u, mâ pâr̂â mwâ waa ar̂ii i pâi xè Juda, mâ cér̂é yè kujir̂è-ve, mâ yörhèè-ve rö némèè pâr̂â gavana mâ ör̂ökau ka kau, na pûû-é na néé-nya, cè ki pè ye vè avâr̂i yè-r̂é. 10Wè, na e na ki mâ vi vaa i baayê vi rherhî ka e yè pâr̂â névâ. 11Cér̂é yè yörhèè-ve cè ki mâ ârui-ve; koa yè tâ vi nénââ baayê êr̂ê, gëve yè mâ êr̂ê jië, aè ö kââ-ré é yè mâ pè bwayûi-ve i; gëve mâ êr̂ê, wè nè da gëve ré êr̂ê, aè Ko-Ar̂ii. 12Aè kaar̂u néduarii, wè nè vi ârui pâdii-e yè pèii mé na dèxâ, na ûr̂û-ré na pevaa yè o yar̂i xi-e, mâ pâlè, wè cér̂é yè tömâ yè dua ër̂i-r̂é mâ yö vè mii-r̂u. 13Aè cér̂é yè rhîaa xe-ve na pâr̂â kâmö wânii, na pûû-é na néé-nya, aè ö kâmö ré yè mör̂ö cêmè rö léé, é yè pè mör̂u-é.»

Miir̂i Né Bwêê Ya Rö Né Ar̂ii

Mat 24.15-22; Luk 21.20-24

14«Gëve yè tö rhûû miir̂i né bwêê ya tö ökâré na da e cè ki tö-i, na e na ki tâ pâgür̂ü-e nô ré na kâmö ré vâr̂â, na bör̂i e na ké-r̂é ör̂ö na gwêêwè na pâr̂â kâmö pa töö Juda wânii. 15Aè ö kâmö ré tö gwâ mwâ, koa-wi vi ria mâ vi ru na ka pè dèxâ kââ xè mwâ xi-e, 16aè ö kâmö ré tö nédöwö, koa yè vi tëë na ka pè mêr̂ê pè yakôwîî-e. 17Aauu mwêê cér̂é powè ré yè tâwé mâ powè pa yè vi pè ji tèi nédaa-ré! 18Pwaér̂ö na gëve cè ki da pwa na pâr̂â kââ-ré rèi nékwénavö ar̂èè di rhâô. 19Wè, nè yè nédaa né dèxâ bwêêpë, na yèri ka ûr̂û-ré mâ', rhavûû rö ké yaxai i Bâô bwêê jë kwéyë rua xina, aè na yèri ka yè ûr̂û-ré tëë. 20Nè yè da pè duwê pâr̂â nédaa-ré mâ na Ör̂ökau, nè yè bör̂i yèri aau dèxâ kar̂ö ka yè mör̂u, aè na wê pè duwê pâr̂â nédaa-ré na ce xè-i cér̂é ré na wê pâbir̂i-r̂é. 21Na ki bar̂i êr̂ê yè-ve na dèxâ kâmö êr̂ê: “Ökââ Kérisö, na tö-ré mâ tö-a, koa wè-ve tâ néwèi-e.” 22Wè cér̂é yè tömâ rua na pâr̂â Kérisö pa vee, mâ pérövéta paxa vee, mâ cér̂é yè tö-a êr̂ê vèa pâr̂â pètâbâ mâ ar̂inadö é yè buèi cè ké-r̂é pè vi mür̂ü-r̂é pâi ré é pâbir̂i-r̂é, na ki pâr̂i. 23Aè waa tö rhûû na gëve, wè gö wê rhau aʼvè néxâi röi yè-ve.»

Ké Yè Pwa I O I Kâmö

Mat 24.29-31; Luk 21.25-28

24«Tèi nédaa nédèè pâr̂â bwêêpë ré é, nè yè bör̂i orê na mèèxa, nè yè da waa tëë na var̂ui, 25cér̂é yè bèi ria mi xè nékö na pâr̂â âr̂âwir̂è, mâ cér̂é yè gërhùr̂ùù-r̂é na pâr̂â awir̂è rö nékö. 26Tèi ö nédaa-ré, cér̂é yè bör̂i tö rhûû o i kâmö na ki mi rö-i kö xar̂a awir̂è ka kau mâ rhîrhér̂é. 27Nè yè bör̂i tùr̂ùwaa mi pâr̂â angéla xi-e, nè yè bör̂i kâ vèâi pâr̂â kâmö ré na pâbir̂i-r̂é mi xè kavùè ka ku i kayâ, rhavûû rö pûûner̂e bwêê jë léé rö dèxâ pûûner̂e nékö.»

Vi Aʼpâgür̂ü Xè-I Mi Bââwê

Mat 24.32-36; Luk 21.29-33

28«Aè tâ vi aʼpâgür̂ü na gëve nô né yeyèè né bââwê, wè na mö ké kör̂u na pâr̂â jië, mâ yâ kôr̂ô na dee-é, gëve tâwai êr̂ê na tö vè ubwa na nékaré. 29Na ûr̂û-ré bar̂ee na gëve, wè gëve yè tö rhûû pâr̂â kââ-ré, gëve yè bör̂i tâwai êr̂ê na tö vè ubwa na o i kâmö, na tö mèö mwâ. 30Avâr̂i gö êr̂ê yè-vé na gènyâ, êr̂ê, nè da tö yèri cî kani-â, aè nè yè wê yexèvè röi na pâr̂â kââ-ré. 31Nè yèri nékö mâ bwêê jë, aè nè yè da tâwai yèri-a pâr̂â nô xi-nya.»

Bâô Rhar̂i Rö Ré Tâwai Léé Bwêê Jë

Mat 24.36-44

32«Aè ö nédaa mâ pè mèèxa, wè na yèri kâmö ka yè tâwai, aè cér̂é da tâwai bar̂ee na pâr̂â angéla rö rua nékö, na ûr̂û-ré bar̂ee na o, aè dè Pevaa rhar̂i rö. 33Waa tö rhûû na gëve, tâ rhî na gëve! Wè gëve da tâwai nè ânii na nédaa. 34Na virù vèr̂i dèxâ kâmö ka vi na ka tö mwâi. Na bör̂i kâyâi wêê mwâ xi-e mâ ké vi câwâ xi-e yè pâ kâmö yar̂i xi-e, na rhau nââ vè pâr̂i-r̂é vidù pâr̂â nêr̂ê-r̂é, mâ kâyâi yè kâmö ré târ̂î mèö mwâ cè ki tâ rhî. 35Tö ökâré, tâ rhî na gëve, wè gëve da tâwai nédaa ré nè yè pwa rèi na ör̂ökau né wêê mwâ, wi yè tèi rhêêrè, wi yè tèi goowé bwê, ra wi yè rèi ké yè ya i méyë, ra tèi mélöö, 36wi yè pwa vi udâ na ce mâ pwa yèr̂i-ve na gëve rhau tâ kur̂u vèiné. 37Aè ö kââ-ré gö êr̂ê yè-ve, wè gö rhau êr̂ê yè-r̂é wânii. Tâ rhî na gëve.»

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index