Search form

Marc 14

Pâi Pa Vi Winô Cér̂é Mè Wêyê Cè Ki Yö Vè Mii Ièsu

Mat 26.1-5; Luk 22.1,2; Ioan 11.45-53

1Pèkaar̂u nédaa né ar̂ii Paséka mâ var̂awa ka yèri lévèn rö-i. Aè cér̂é wê tö-a mèyè wêyê na pâi pa némèè pâi pa vi ye êê pwaér̂ö mâ pâi pa yu ga, né ké yè mâ tuwir̂i Ièsu rö-i waawaa mâ yö vè mii-e. 2Cér̂é êr̂ê, êr̂ê: «É yè da waa rèi nédaa né bwêê, wè wé-r̂é cê bë na pâr̂â kâmö.»

Na Rhèi Gwâ Ièsu I Rhëë Ka Borhêê Na Dèxâ Bwè

Mat 26.6-13; Ioan 12.1-8

3Aè na wê tö Bétani na Ièsu, rö mwâ i Simona ka kö pâr̂ê, wè, na cuè rö kaa ara. Na bör̂i pwa na dèxâ bwè xar̂a dèxâ rhëë pèyaa uè ka rhîrhér̂é ka rhâri i rhëë ka borhêê, néé-é na nardo, ka dö e mâ na kau na pè urhii. Na bör̂i rhavii rhëë pèyaa uè-ré na bwè-ré, mâ piyöwîî rö gwâ Ièsu. 4Cér̂é bör̂i vi vaa yéé waa na bör̂i pa tö-i, êr̂ê: «Na kâgayu xi-yé rhëë ka borhêê ré? 5Wè é yè vi rhöwöi, nè yè bör̂i pwa yèr̂i ka yè vi kwéjî rai karir̂i kâmö kâmö dènari, na ki mâ nââ yè pâi paxa rhauadè.» Cér̂é bör̂i vâpèr̂u bwè-a. 6Aè na kurher̂e yè-r̂é na Ièsu, êr̂ê: «Na e na gëve kâyâi-e, aè gëve kâ vè yéé xi-yé bwè-a, na na waa nêr̂ê ka e yè-nya? 7Wè cér̂é yè dè bâ tö gëve pâr̂â pa rhauadè, na bör̂i yè bâ pâr̂i-ve na ké yè waa e yè-r̂é na ki gëve bar̂i waa, aè gènyâ, wè gö yè da tö vè mwââ rö pwar̂a-ve. 8Ö kââ-ré na dè tâwai waa na bwè-a, na bör̂i dè waa. Wè na tâ waa baayê némui né ké kérui-nya. 9Avâr̂i gö êr̂ê yè-ve, êr̂ê, tö pâr̂â ékar̂a bwêê jë wânii é yè vi vaa i vi rherhî ka e, wè é yè êr̂ê vèa ké waa i bwè-a pè tâ néxâi-e.»

Na Tö Vâ Na Juda Cè Ki Ârui Ièsu Yè Pâi Pa Vi Winô I Pâi Pa Nâânévâ

Mat 26.14-16; Luk 22.3-6

10Na bör̂i vi na Juda Iskariot, dèxâ rai pâi pa pârör̂ö na ma kaar̂u, na ka kwéyëër̂i pâi pa némèè pâi pa vi ye êê pwaér̂ö, mâ ârui Ièsu yè-r̂é. 11Cér̂é bör̂i vi or̂o na cér̂é pwêr̂ê, mâ vi kîbô yè-è êr̂ê, cér̂é yè nââ yè-è mwâné. Na bör̂i vi mè nédaa né ké yè ârui Ièsu na Juda.

Na Cëi Paséka Na Ièsu Vèr̂i Pâi Pa Pâgür̂ü Xi-E

Mat 26.17-25; Luk 22.7-14,21-23; Ioan 13.21-30

12Na wê pwa na nédaa né var̂awa ka yèri lévèn, nédaa né ké yè yâmar̂a i pâr̂â olè mutô vè ki êê pwaér̂ö né Paséka, cér̂é bör̂i êr̂ê yè-è na pâi pa pâgür̂ü êr̂ê: «Âri wêê mwâ ré gè rhî vè e cè gèvé vi kâ vè tö vâ rö-i cè gèi ara Paséka?» 13Na bör̂i tùr̂ùwaa na ce kaar̂u dua pâgür̂ü xi-e, êr̂ê: «Göu vi na népèè névâ; göu yè bör̂i vi javirù gëve rha kâmö ka pè rha mwâ rhëë, göu bör̂i ua-è, 14aè tö mwâ ré nè yè vi ru rö-i, göu yè bör̂i êr̂ê yè kaavûû, êr̂ê: “Na êr̂ê mi na ka vi pur̂â, âri mwâ i pa döwöö gö yè vi na ka ara Paséka rö-i gèvé pâi pa pâgür̂ü xi-nya?” 15Nè yè bör̂i yejîî yè-u dèxâ mwâ wêêwa ka kau, ka é wê lai röi, göu yè bör̂i kâ vè tö vâ röi vè ké-ré.» 16Cur̂u bör̂i vi na dui dua pâgür̂ü, mâ cur̂u pwa yèr̂i rö népèè névâ ûr̂û ké êr̂ê xi-e yè-r̂u; cur̂u bör̂i kâ vè tö vâ Paséka.

17Na wê rhêêrè, na bör̂i pwa na Ièsu cér̂é pâi pa pârör̂ö na ma kaar̂u. 18Cér̂é wê cuè mâ ara, na bör̂i êr̂ê na Ièsu: «Avâr̂i gö êr̂ê yè-ve, êr̂ê, nè yè ârui-nya na dèxâ rai-ve ré ara vèâ gèré.» 19Cér̂é bör̂i rhavûû ké yéé, mâ vi ërëwaa-r̂é, «wîr̂î, gènyâ ra?» 20Na bör̂i kurher̂e na Ièsu, êr̂ê: «Dèxâ rai pâi pa pârör̂ö na ma kaar̂u, ré löö vèâ gövu êê ara rö kaméâ. 21Nè yè vi na o i kâmö, na ûr̂û ka yu mâ wa-è, aè aauu mwêê ö kâmö ré ârui o i kâmö. Na e yè wi-ré na ki mâ da ër̂i-e mâ'!»

Pè Maaxé

Mat 26.26-30; Luk 22.14-20; 1Kor 11.23-25

22Na ki cér̂é vi ara, na pè var̂awa na Ièsu, mâ aʼvui, mâ kâvii, mâ na nââ yè-r̂é êr̂ê: «Pè vèr̂i, ökâré kar̂ö-nya.» 23Na bör̂i pè bar̂ee mwâ wâyö na ce, mâ ëi, mâ nââ yè-r̂é, cér̂é bör̂i rhau wâyö röi. 24Mâ na êr̂ê yè-r̂é êr̂ê: «Ökâré war̂a xi-nya, vi kîbô né nâânévâ, ré é piyöwîî vè ki pâr̂â kâmö pa pôr̂ô. 25Avâr̂i gö êr̂ê yè-ve, êr̂ê, gö yè da wâyö tëë pwêê viné-a kwéyë rua rèi nédaa ré gö yè mâ wâyö tëë ka mö ké döwöö rö mwâcir̂i i Bâô.» 26Cér̂é wê cowa rhe i rhe, cér̂é bör̂i wê tù rua mâ vi na gwêêwè né Élaiö.

Na Êr̂ê Baayê Na Ièsu Ké Yè Vi Yiâwîî-E I Pètèru

Mat 26.31-35; Luk 22.31-34; Ioan 13.36-38

27Mâ na êr̂ê yè-r̂é na Ièsu, êr̂ê: «Gëve yè rhau pwa yèr̂i pè dùxè-ve; wè é wê yu mâ' êr̂ê: “Gö yè ya kâmö ré târ̂î mutô, aè cér̂é yè mâi vi bwir̂i na pâr̂â mutô.” 28Aè tèi nédèè ké yè mör̂u tëë xi-nya, gö yè bör̂i tâ vi baayêr̂î-ve na Galilé.» 29Na bör̂i êr̂ê yè-è na Pètèru, êr̂ê: «Cér̂é yè rhau pwa yèr̂i pè dùxè-r̂é, aè na da gènyâ.» 30Na bör̂i kurher̂e yè-è na Ièsu, êr̂ê: «Avâr̂i gö êr̂ê yè-i, êr̂ê, xina rèi kâ bwê-a, rèi ar̂èè né ké yè da tö kaar̂u vi ya i méyë, wè gè yè karir̂i vi yiâwîî-nya.» 31Na bör̂i aʼcëi vi bèr̂éé na Pètèru, êr̂ê: «Göru yè mâ dè rhau mé vèâ, aè gö yè da yiâwîî-i aau.» Cér̂é rhau êr̂ê bar̂ee ûr̂û-ré na cér̂é.

Na Pwaér̂ö Na Ièsu Rö Gétésémané

Mat 26.36-46; Luk 22.39-46

32Cér̂é bör̂i pwa rö dèxâ kaa yi mwâ néé-é na Gétésémané. Na bör̂i êr̂ê yè pâi pa pâgür̂ü xi-e na Ièsu, êr̂ê: «Cuè wîr̂î ra na gëve kwéyë rua na göi pwaér̂ö röi.» 33Na bör̂i paur̂u Pètèru, mâ Iakobo, mâ Ioané, mâ rhavûû ké mârhër̂ë mâ vi nénââwêr̂ê, 34mâ êr̂ê yè-r̂é, êr̂ê: «Na nénââwêr̂ê vè kau na ko-nya yè pèii mé, cuè wîr̂î ria rö-a na gëve mâ tâ rhî.» 35Na bör̂i ré pwêr̂ê vèr̂i vee rai-r̂é mâ tâ nôô ria na bwêê jë, mâ pwaér̂ö cè ki teyâ rai-e na pè mèèxa ré, na ki wii na wêyê-né. 36Na êr̂ê na ce, êr̂ê: «Aba ökââ nô né Pevaa! Na rhau pâr̂i-i na pâr̂â kââ wânii, pè vèr̂i rai-nya mwâ wâyö-a! Aè koa yè waa rhî vè e xi-nya, aè dè waa rhî vè e xi-i.» 37Na bör̂i mi tëë na ce mâ pwa yèr̂i pâi-ré na cér̂é kur̂u, na bör̂i êr̂ê yè Pètèru, êr̂ê: «Simona, gè kur̂u vèiné! Na da pâr̂i cè gèi tâ rhî rha pè mèèxa? 38Tâ rhî na gëve mâ pwaér̂ö, cè ke-ve da waa yeyèè, wè na rhî vè e na ko, aè na yör̂a na kar̂ö.» 39Na bör̂i dè vi tëë mwâr̂â na ce mâ pwaér̂ö êr̂ê nô ka virù. 40Na bör̂i mi tëë mâ pwa yèr̂i-r̂é mwâr̂â na cér̂é kur̂u, wè na wê dâr̂âxur̂u na pièmè-r̂é, na bör̂i yèri dèxâ nô cè ké-r̂é aʼcëi xè-i. 41Na bör̂i pèkarir̂i vi pwa yèr̂i-r̂é tëë mwâr̂â, mâ êr̂ê yè-r̂é êr̂ê: «Kur̂u vèr̂i na gëve, mâ tâ mui. Na wê pâr̂i. Na wê pwa na pè mèèxa-né. Tö rhûû, é yè ârui o i kâmö yè néxar̂a â pâr̂â kâmö pa yaané. 42Tömâ rua, gèré vi; wè tö rhûû, na wê vi vè ubwa mi na kâmö ré yè ârui-nya.»

Ké Tuwir̂i Ièsu

Mat 26.47-56; Luk 22.47-53; Ioan 18.3-12

43Na mö ké tëvë ûr̂û-ré na Ièsu, na bör̂i pwa na Juda Iskariot, dèxâ rai pâi pa pârör̂ö na ma kaar̂u, na vi cér̂é mi pâr̂â kâmö pa pôr̂ô yéyé xar̂a o taua mâ pâr̂â dö o, wè pâr̂â kâmö rai pâi pa némèè pâi pa vi ye êê pwaér̂ö, mâ pâi pa yu ga mâ pâi béâr̂i. 44Na wê êr̂ê yè-r̂é pètâbâ na wi ré yè ârui-e, êr̂ê: «Ö kâmö ré gö yè ji vè biö rö xi-e, wè wi-ré ré. Gëve yè bör̂i tuwir̂i-e mâ pè xi-e tâ tuxâgür̂ü.» 45Na bör̂i wê pwa, mâ vi vè ubwa i Ièsu, mâ êr̂ê yè-è, êr̂ê: «Rabbi!» Mâ ji vè biö rö xi-e. 46Cér̂é bör̂i yùù néxar̂a â-r̂é rö Ièsu, mâ tuwir̂i-e. 47Aè dèxâ rai pâi ré tö cér̂é Ièsu, wè na tèr̂èyè o taua xi-e, mâ rhau dèxâ wi kâmö yar̂i i wi ka vi winô i pâi pa nâânévâ, mâ yöör̂u dèxâ böödê-ê. 48Na bör̂i êr̂ê yè-r̂é na Ièsu, êr̂ê: «Gëve pwa mi xar̂a o taua, mâ dö o, na ka tuwir̂i-nya ûr̂û kâmö ka pâr̂â? 49Aè gèré tö vèa yawi rö mwâ ka ar̂ii, mâ vi pur̂â, gëve bör̂i da tuwir̂i-nya. Aè é waa ûr̂û-ré cè ki wê yexèvè röi na pâr̂â ka yu mâ.» 50Cér̂é bör̂i rhau kâyâi-e na pâr̂â kâmö xi-e mâ ör̂ö. 51Aè dèxâ wi dowa ré wê vi ua Ièsu, mâ na wê yakôwîî-e i dèxâ âmëë lino, wè é tuwir̂i-e; 52na bör̂i virai pè yakôwîî-e na ce, mâ tö bwar̂i.

Na Tömâ Na Ièsu Rö Kaa Vi Kâ Vèâi Ka Kau

Mat 26.57-68; Luk 22.54,55,63-71; Ioan 18.13,14,19-24

53Cér̂é bör̂i pèi Ièsu na mwâ i ka winô i pâi pa nâânévâ, cér̂é bör̂i vi ya vèâi-r̂é na pâr̂â pa némèè pâi pa vi ye êê pwaér̂ö, mâ pâi béâr̂i, mâ pâi pa yu ga. 54Aè na vi ua Ièsu na Pètèru vè yar̂i vi, kwéyë rua rö némwâ caxé i wi ka winô i pâi pa nâânévâ. Na bör̂i cuè rö-i cér̂é pâi pa vi târ̂î mèö mwâ, mâ tâ maaxé rö pwar̂a kêmör̂u.

55Aè pâi pa winô i pâi pa vi ye êê pwaér̂ö mâ pâi pa rhôôr̂u nô né mwâ ka ar̂ii, cér̂é vi mè dèxâ pè yi vè vee i Ièsu cè ki mâ yö vè mii-e, cér̂é bör̂i da mè yèri. 56Wè cér̂é wê pôr̂ô na paxa yi vè vee i-e, aè na wê da vi rhaaxâ na ké vi kââr̂â xé-r̂é. 57Cér̂é bör̂i tömâ rua na bör̂i mâ yi vè vee i-e, êr̂ê: 58«Gö yè virai mwâ ka ar̂ii-a ka é waa i néxar̂a â kâmö, aè gö yè pè tömâ tëë dèxâ rèi pèkarir̂i nédaa, ka yè da waa i néxar̂a â kâmö.» 59Na ké-r̂é êr̂ê ûr̂û-ré, na bör̂i da rhaaxâ bar̂ee na nô xé-r̂é. 60Na bör̂i tömâ rö négowé né vi kâ vèâi xé-r̂é na wi ka winô i pâi pa vi ye êê pwaér̂ö, mâ ërëwaa Ièsu, êr̂ê: «Gè yè xö aʼcëi-r̂é? Ârikéé nô ré cér̂é êr̂ê yè-i?» 61Aè na tâwâdê na Ièsu, mâ na da aʼcëi i rha nô. Na bör̂i ërëwaa-è tëë mwâr̂â na ka winô i pâi pa vi ye êê pwaér̂ö, êr̂ê: «Gèi Kérisö, o i ce ré é aʼvui-e?» 62Na bör̂i aʼcëi na Ièsu, êr̂ê: «Gènyâ-ré, gëve yè bör̂i tö rhûû o i kâmö na ki cuè rö é gaamëë né Awir̂è mâ na te mi rö bwêêwé pâr̂â kö mi xè nékö.» 63Na bör̂i rhètia mêr̂ê-ê na wi ka winô i pâi pa vi ye êê pwaér̂ö, mâ êr̂ê, êr̂ê: «Cè-yé tëë na ké yè vi kââr̂â i-e? 64Gëve wê dè rhau pwêr̂ê xina na na tëvë pè kau-é yè Bâô. Aè jië na wêê nénââ xe-ve?» Cér̂é bör̂i rhau rhôôr̂u-é êr̂ê, na e na ki mé. 65Cér̂é bör̂i rhavûû na bör̂i ké yiwâr̂i ö-è, mâ yakarui némèè mâ jâxai-e êr̂ê: «Rhî tâwai waanawê wîr̂î ré dèi-i.» Aè cér̂é pè xi-e na pâ kâmö yar̂i mâ kujir̂è-è.

Na Vi Yiâwîî Ièsu Na Pètèru

Mat 26.69-75; Luk 22.56-62; Ioan 18.15-18,25-27

66Na wê tö é ria na mwâ caxé na Pètèru, na bör̂i pwa na dèxâ bwè dowa kâmö yar̂i rö pwar̂a wi ka winô i pâi pa vi ye êê pwaér̂ö. 67Na wê tö rhûû Pètèru na ce na na tâ maaxé, na bör̂i méâwaa-è, mâ êr̂ê yè-è, êr̂ê: «Gèi bar̂ee ré tö göu Ièsu, wi xè Nazarèt.» 68Na bör̂i vi yiâ na Pètèru êr̂ê: «Gö da tâwai mâ gö da rhîâgür̂ü ö kââ-ré gè êr̂ê.» Na bör̂i vi rua na bar̂aadè na Pètèru, na bör̂i ya na méyë. 69Aè na tö rhûû-é tëë na bwè dowa, mâ vi êr̂ê yè pâr̂â kâmö ré tö-i, êr̂ê: «Dèxâ béé-r̂é na wi-ni!» Na bör̂i vi yiâ tëë mwâr̂â na Pètèru. 70Tèi nédèè, cér̂é vi êr̂ê tëë yè Pètèru na pâi ré tö-i, êr̂ê: «Avâr̂i, gè béé-r̂é, wè gè wi xè Galilé bar̂ee na gèi.» 71Na bör̂i rhavûû vi yiâ mâ kîbô vè mör̂ö na ce, êr̂ê: «Gö da tâwai wi-ré gëve pè aʼ-nya wa.» 72Na bör̂i wê kaar̂u vi ya na méyë. Na bör̂i cê tâ néxâi nô ré na êr̂ê yè-è mâ na Ièsu, êr̂ê: «Gè yè karir̂i vi yiâwîî-nya na ki da tö kaar̂u ya na méyë.» Na wê tâ néxâi na Pètèru, na bör̂i tââ.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index