Search form

Marc 14:1

Pâi Pa Vi Winô Cér̂é Mè Wêyê Cè Ki Yö Vè Mii Ièsu

Mat 26.1-5; Luk 22.1,2; Ioan 11.45-53

1Pèkaar̂u nédaa né ar̂ii Paséka mâ var̂awa ka yèri lévèn rö-i. Aè cér̂é wê tö-a mèyè wêyê na pâi pa némèè pâi pa vi ye êê pwaér̂ö mâ pâi pa yu ga, né ké yè mâ tuwir̂i Ièsu rö-i waawaa mâ yö vè mii-e.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index