Search form

Marc 14:12

Na Cëi Paséka Na Ièsu Vèr̂i Pâi Pa Pâgür̂ü Xi-E

Mat 26.17-25; Luk 22.7-14,21-23; Ioan 13.21-30

12Na wê pwa na nédaa né var̂awa ka yèri lévèn, nédaa né ké yè yâmar̂a i pâr̂â olè mutô vè ki êê pwaér̂ö né Paséka, cér̂é bör̂i êr̂ê yè-è na pâi pa pâgür̂ü êr̂ê: «Âri wêê mwâ ré gè rhî vè e cè gèvé vi kâ vè tö vâ rö-i cè gèi ara Paséka?»

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index