Search form

Marc 14:43

Ké Tuwir̂i Ièsu

Mat 26.47-56; Luk 22.47-53; Ioan 18.3-12

43Na mö ké tëvë ûr̂û-ré na Ièsu, na bör̂i pwa na Juda Iskariot, dèxâ rai pâi pa pârör̂ö na ma kaar̂u, na vi cér̂é mi pâr̂â kâmö pa pôr̂ô yéyé xar̂a o taua mâ pâr̂â dö o, wè pâr̂â kâmö rai pâi pa némèè pâi pa vi ye êê pwaér̂ö, mâ pâi pa yu ga mâ pâi béâr̂i.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index