Search form

Marc 15

Ièsu Rö Pwar̂a Pilato

Mat 27.1,2,11-14; Luk 23.1-5; Ioan 18.28-38

1Bör̂i tèi mélöö, cér̂é wê cowa vi kâ vèâi-r̂é na pâi pa winô i pâi pa vi ye êê pwaér̂ö, cér̂é pâi béâr̂i mâ pâi pa yu ga, mâ pâi pa rhôôr̂u nô rö mwâ waa ar̂ii, cér̂é bör̂i pöi Ièsu mâ pè xi-e vi mâ wê kâyâi-e yè Pilato. 2Na bör̂i ërëwaa-è na Pilato êr̂ê: «Gèi ré Ör̂ökau i pâi xè Juda?» Na bör̂i aʼcëi-e na Ièsu êr̂ê: «Ö kââ-ré gè wê dè êr̂ê.» 3Cér̂é bör̂i vi kââr̂â i-e wa pâr̂â kââ ka pôr̂ô na pâi pa némèè pâi pa vi ye êê pwaér̂ö. 4Na bör̂i ërëwaa-è tëë na Pilato êr̂ê: «Gè da aʼcëi i dèxâ nô ra? Tö rhûû pâr̂â kââ ka pôr̂ô yéyé cér̂é vi kââr̂â i-i wa!» 5Aè na da aʼcëi-e i rhaaxâ nô na Ièsu, na bör̂i cêrhö na Pilato.

É Yè Yö Vè Mii Ièsu

Mat 27.15-26; Luk 23.13-25; Ioan 18.39--19.16

6Wè tèi pâr̂â némwââ bwêê, na bâ cöö rha kâmö ka é pö na gavana yè pâr̂â paxa rhî vè e-é. 7Ökâré dèxâ kâmö, néé-é na Barabas, é wê pöi-e cér̂é pâr̂â béé per̂e paa xi-e xè-i ké wê yö vè mii xé-r̂é kâmö rö-i ké per̂e paa xé-r̂é. 8É bör̂i yùù vè pâr̂â kâmö pa pôr̂ô, cér̂é bör̂i vi pëër̂ii yè Pilato ki waa yè-r̂é ûr̂û ké waa xi-e yè-r̂é yawi. 9Na bör̂i aʼcëi yè-r̂é na Pilato, êr̂ê: «Gëve rhî vè e cè göi cöö yè-ve ör̂ökau i pâi xè Juda ra?» 10Wè na wê da rhîâgür̂ü na ce êr̂ê, kèi vi pëër̂ii xé-r̂é na ké wê kâyâi Ièsu yè pâi pa némèè paxa vi ye êê pwaér̂ö. 11Aè cér̂é yùù vè koyo pâr̂â kâmö pa pôr̂ô na pâi-â cè ké-r̂é vi pëër̂ii ké yè cöö Barabas. 12Na bör̂i aʼcëi yè-r̂é na Pilato êr̂ê: «Ö jië na kââ ré gëve rhî vè e cè göi waa yè wi-ré gëve ye néé-é êr̂ê, ör̂ökau i pâi xè Juda?» 13Cér̂é bör̂i kauʼ, êr̂ê: «Pè cevè-è rö sataurö.» 14Na bör̂i êr̂ê yè-r̂é na Pilato êr̂ê: «Jië na nô ka yaané ka é waa xi-e»? Cér̂é bör̂i êr̂ê mör̂ö vidii tëë êr̂ê: «Pè cevè-è rö sataurö.» 15Aè na bar̂i waa e yè ba-ré na Pilato, na bör̂i cöö yè-r̂é Barabas; aè é wê kujir̂è Ièsu, na bör̂i wê kâyâi-e yè-r̂é cè ké-r̂é pè cevè-è rö sataurö.

Cér̂é Rhônô Ièsu Na Pâr̂â Kâmö Né Paa

Mat 27.27-31; Ioan 19.2,3

16Cér̂é bör̂i pèi Ièsu na pâr̂â paa na némwâ caxé mwâ vi rhôôr̂u, mâ aʼyè pâr̂â pâ béé-r̂é, 17cér̂é bör̂i pè cur̂i Ièsu i dèxâ cur̂i ka mii jeder̂e, mâ pè bar̂i-e i dèxâ bwaar̂a kavita ka é lë xé-r̂é. 18Cér̂é bör̂i rhavûû ké tâ nôô yè-è êr̂ê: «Aiva, ör̂ökau i pâi xè Juda!» 19Aè cér̂é rhauʼ gwâ-ê i bèè udövi mâ yiwâr̂i ö-è, mâ yùù béé â-r̂é yè-è mâ rhawir̂i némèè-r̂é yè-è. 20Cér̂é wê cowa rhônô i-e, cér̂é bör̂i cùù tëë pè yakôwîî-e ka mii, mâ pè cur̂i-e tëë i dè mêr̂ê-ê. Cér̂é bör̂i pè xi-e vi na ka pè cevè-è rö sataurö.

É Pè Cevè Ièsu Rö Sataurö

Mat 27.32-44; Luk 23.26-43; Ioan 19.17-27

21Cér̂é bör̂i tuwir̂i dèxâ kâmö ka mö ké mi xè döwö xi-e cè ki tö vi kââ sataurö i Ièsu, wè Simona na néé-é, wi xè Kurini, mâ pevaa i Alexandre mâ Rufus. 22Cér̂é bör̂i rhiè Ièsu na dèxâ kaa töö néé-é na Golgota, ökââ nô-né, êr̂ê: «Kaa töö i për̂ë gwâ.» 23Aè cér̂é bë vèâi vè rhaaxâ viné mâ myro cè ké-r̂é pè wâyö-è, na bör̂i viö na ce. 24Cér̂é bör̂i pè cevè-è rö sataurö, aè cér̂é vi wii pâr̂â mêr̂ê-ê mâ vi ya yè-r̂é yè kâmö ka yè pè rai-r̂é. 25Cér̂é wê pè cevè-è rèi pèkarir̂i pè mèèxa. 26É bör̂i yu ûr̂û-â rö ka yu né ké rhôôr̂u-é êr̂ê: «Ör̂ökau i pâi xè Juda.» 27Aè é pè cevè-r̂é vèâ kaar̂u kâmö dua pâr̂â, dèxâ rö ékar̂aè é gaamëë xi-e, aè dèxâ rö ékar̂aè é dara xi-e. 28Na bör̂i yexèvè ûr̂û-ré na ka yu mâ' êr̂ê: «É wê kâyâi-e rö néjêr̂ê-r̂é paxa pâr̂â.»

29Cér̂é bör̂i aʼvè bwir̂i-e na pâr̂â kâmö pa vâr̂â vi rö wêyê, mâ rhùr̂ùù gwâ-r̂é yè-è, êr̂ê: «Gèi ré yè virai mwâ ka ar̂ii mâ pè tömâ tëë tèi pèkarir̂i nédaa, 30gè dè pè mör̂u-i na gèi mâ vi ria mi xè sataurö ré é.» 31Na ûr̂û-ré bar̂ee na pâi pa némèè pâi pa vi ye êê pwaér̂ö, wè cér̂é rhônô i-e cér̂é vèâ pâi pa yu ga, êr̂ê: «Na pè mör̂u pâr̂â kâmö na ce, aè na da tâwai pè mör̂u-é. 32Na e na ki vi ria mi xina xè sataurö ré na Kérisö, ör̂ökau xè Israèl, cè gèré tö rhûû mâ tâ néwèi.» Aè kaar̂u dui ré é pè cevè-r̂é vèâ, wè, cur̂u aʼvè yaané-é bar̂ee.

Pèii Mé I Ièsu

Mat 27.45-56; Luk 23.44-49; Ioan 19.28-30

33Tèi kanii na ma rhaaxâ pè mèèxa, na bör̂i pwa na orê rö bwêê jë wânii, cêmè rèi kanii na ma kavùè pè mèèxa. 34Aè tèi kanii na ma kavùè pè mèèxa, na bör̂i aʼvè kau rua na Ièsu, êr̂ê: «Éli, Éli léma sabakatani?» Ökââ nô-né, «Bâô xi-nyâ éé, gè wê kâyâi-nyâ xi-yé?» 35Cér̂é tö pwêr̂ê na bör̂i paxa tömâ rö-i, cér̂é bör̂i êr̂ê, êr̂ê: «Tö rhûû, na aʼyè Éli.» 36Na bör̂i rhâmâ na dèxâ mâ pè rha pè jii rhëë mâ löö rö vinaigre, mâ nââ rö böömèè bèè udövi, mâ yùù rua yè Ièsu cè ki wâyö, êr̂ê: «Nââ-ê, gèré mâ tö rhûû na ki pwa na Élia na ka pè xi-e ria!» 37Aè na aʼvè kau rua na Ièsu, na bör̂i koyo na mui-e.

38Na bör̂i rhètia-è vè kaar̂u mi xè rua léé rö bwêê jë na mwââlöö pè cirher̂e mwâ ka ar̂ii. 39Aè kénéturio ré tömâ târ̂î Ièsu, na tö rhûû ké kwéyë i mui-e, na bör̂i êr̂ê: «Avâr̂i êr̂ê, na o i Bâô na wi-a!» 40Aè ökâré bar̂ee bör̂i powè pa rhî vè kèèuu yè Ièsu. Bör̂i rai-r̂é wè Maria Magadaléna, mâ Maria pâni Iakobo yar̂i mâ José mâ Salomé, 41powè ré vi ua Ièsu yawi rö Galilé mâ nââbéé-é, mâ bör̂i bar̂ee ré wê vi rua cér̂é-é na Iérusalèm.

É Nââ Ièsu Rö Kaa Vi Uyû

Mat 27.57-61; Luk 23.50-56; Ioan 19.38-42

42Na wê rhêêrè rèi nédaa né kâ vè tö vâ, ökâré nédaa ka baayê né nédaa ar̂ii. 43Na bör̂i pwa na Ioséfa, wi xè Arimatéa, kâmö ka vi winô e, mâ ka vi târ̂î bar̂ee ké yè kwéyë i mwâcir̂i i Bâô. Na bör̂i pè mör̂ö-è na ce cè ki pwa yèr̂i Pilato mâ pëër̂ii yè-è kar̂ö Ièsu. 44Aè na cêrhö na Pilato na na pwêr̂ê, êr̂ê, na wê pèii mé. Na bör̂i aʼyè kénéturio mâ ërëwaa-è na mwââ na ké wê pèii mé xi-e? 45Na wê pwêr̂ê rai kénéturio, na bör̂i dö kâyâi kar̂ö Ièsu yè Ioséfa. 46Na urhii dèxâ mwââlöö lino na Ioséfa mâ yayöu Ièsu i, tèi nédèè ké pè xi-e ria xè sataurö, na bör̂i nââ-ê rö dèxâ mwâér̂é kaa vi uyû ka é rhauʼrö pèyaa. Na bör̂i puè pè rhèwir̂i pèyaa pè puwîî mèö kaa vi uyû. 47Aè Maria Magadaléna mâ Maria, pâni José, wè cur̂u tö-a tö rhûû ökâré é wê nââ-ê rö-i.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index