Search form

Marc 15:6

É Yè Yö Vè Mii Ièsu

Mat 27.15-26; Luk 23.13-25; Ioan 18.39--19.16

6Wè tèi pâr̂â némwââ bwêê, na bâ cöö rha kâmö ka é pö na gavana yè pâr̂â paxa rhî vè e-é.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index